Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0043(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0358/2011

Ingediende teksten :

A7-0358/2011

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/11/2011 - 7.7
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0483

Aangenomen teksten
PDF 331kWORD 81k
Dinsdag 15 november 2011 - Straatsburg
Kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor onderzoeks- en opleidingsactiviteiten inzake kernenergie (acties onder contract) *
P7_TA(2011)0483A7-0358/2011

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 november 2011 over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het door middel van acties onder contract uit te voeren specifieke programma ter tenuitvoerlegging van het kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor onderzoeks- en opleidingsactiviteiten inzake kernenergie (2012 - 2013) (COM(2011)0073 – C7-0075/2011 – 2011/0043(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2011)0073),

–  gezien artikel 7 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0075/2011),

–  gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A7-0358/2011),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.  verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie dienovereenkomstig te wijzigen;

3.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendement
Amendement 1
Voorstel voor een besluit
Overweging 3 bis (nieuw)
(3 bis)  Het ontwerp en de uitvoering van het kaderprogramma (2012 - 2013) moeten zijn gebaseerd op de beginselen van eenvoud, stabiliteit, transparantie, rechtszekerheid, samenhang, excellentie en vertrouwen, indachtig de aanbevelingen van het Europees Parlement in zijn resolutie van 11 november 2010 inzake het vereenvoudigen van de tenuitvoerlegging van de kaderprogramma's voor onderzoek1.
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0401.
Amendement 2
Voorstel voor een besluit
Overweging 8
(8)  Er moeten eveneens passende maatregelen worden genomen ‐ die evenredig zijn met de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen ‐ om de effectiviteit van de verleende financiële steun en van de benutting van deze middelen te controleren teneinde onregelmatigheden en fraude tegen te gaan. Voorts dienen de nodige stappen te worden genomen om verloren gegane middelen, ten onrechte betaalde of onjuist bestede middelen terug te vorderen, overeenkomstig Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002, Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002, Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad van 18 december 1995 betreffende bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen fraudes en andere onregelmatigheden en Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF).
(8)  Er moeten eveneens passende maatregelen worden genomen ‐ die evenredig zijn met de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen ‐ om de effectiviteit van de verleende financiële steun en van de benutting van deze middelen te controleren teneinde onregelmatigheden en fraude tegen te gaan. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van contractuele regelingen die het risico op niet-nakoming alsook de spreiding van de risico's en kosten in de tijd verkleinen. Voorts dienen de nodige stappen te worden genomen om verloren gegane middelen, ten onrechte betaalde of onjuist bestede middelen terug te vorderen, overeenkomstig Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002, Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002, Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad van 18 december 1995 betreffende debescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen fraudes en andere onregelmatigheden en Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF).
Amendement 3
Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – letter a
a)  Onderzoek inzake kernfusie-energie (waaronder ITER);
a)  Onderzoek inzake kernfusie-energie (waaronder voornamelijk ITER);
Amendement 4
Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 2
2.  In het werkprogramma wordt rekening gehouden met relevante onderzoeksactiviteiten die door de lidstaten, geassocieerde staten en Europese en internationale organisaties worden uitgevoerd. Het werkprogramma wordt waar nodig geactualiseerd.
2.  In het werkprogramma wordt rekening gehouden met relevante onderzoeksactiviteiten die door de lidstaten, geassocieerde staten en Europese en internationale organisaties, alsmede het bedrijfsleven worden uitgevoerd. Het werkprogramma wordt waar nodig geactualiseerd.
Amendement 5
Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 3
3.  Het werkprogramma specificeert de criteria voor de evaluatie van voorstellen voor acties onder contract in het kader van de financieringssystemen, en voor de selectie van projecten. De criteria zijn excellentie, impact en uitvoering. Aanvullende eisen, wegingen en drempels kunnen nader worden gespecificeerd of aangevuld in het werkprogramma.
3.  Het werkprogramma specificeert de criteria voor de evaluatie van voorstellen voor acties onder contract in het kader van de financieringssystemen, en voor de selectie van projecten. De criteria zijn excellentie, impact en uitvoering. Aanvullende eisen, wegingen en drempels die duidelijk gerechtvaardigd zijn, kunnen nader worden gespecificeerd of aangevuld in het werkprogramma.
Amendement 6
Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)
2 bis. Bij de samenstelling van het in lid 2 bedoelde comité wordt een redelijk evenwicht gewaarborgd tussen het aantal vrouwen en mannen en ook tussen de lidstaten die onderzoeks- en opleidingsactiviteiten uitvoeren inzake kernenergie;

Amendement 7
Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel I – afdeling I.A – punt 1 – alinea 3
De O&O-activiteiten ter ondersteuning van de bouw van ITER zullen worden uitgevoerd binnen de associaties op het gebied van kernfusie en het Europese bedrijfsleven. Zij omvatten onder meer de ontwikkeling en het testen van onderdelen en systemen.

De O&O-activiteiten ter ondersteuning van de bouw van ITER zullen worden uitgevoerd binnen de associaties op het gebied van kernfusie en het Europese bedrijfsleven. Zij omvatten onder meer de ontwikkeling, het testen, de validering en het verifiëren van de betrouwbaarheid van onderdelen en betrouwbare systemen.

Amendement 8
Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel I – afdeling I.A – punt 2 – streepje 2 bis (nieuw)
– het opzetten van een nieuw satellietexperiment, in het kader van het 8ste kaderprogramma, als aanvulling op de ITER-proefneming, met het oogmerk de faciliteiten te garanderen en de risico's en operationele kosten te beperken, en dat tevens de mogelijkheid biedt om onderzoek te doen naar sleutelelementen van de DEMO-technologie.
Amendement 9
Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel I – afdeling I.A – punt 4 – streepje 3
– ook zullen studies naar de sociologische en de economische aspecten van de opwekking van fusie-energie worden gedaan, en er zullen acties worden ondernomen die het grote publiek beter voorlichten over fusie.
– ook zullen studies naar de sociologische en de economische aspecten van de opwekking van fusie-energie worden gedaan, en er zullen acties worden ondernomen die het grote publiek beter voorlichten over fusie. Er zal speciaal op worden gelet dat aan het publiek de juiste informatie wordt doorgegeven, en er zal met specifieke acties voor de efficiëntie van het communicatie- en voorlichtingsprogramma worden gezorgd.
Amendement 10
Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel I – afdeling I.A – punt 6
Het feit dat ITER in Europa wordt gebouwd in het internationale kader van de ITER-organisatie, zal ertoe bijdragen dat de nieuwe onderzoeksinfrastructuur een sterke Europese dimensie krijgt.

Het feit dat ITER in Europa wordt gebouwd in het internationale kader van de ITER-organisatie, zal ertoe bijdragen dat de nieuwe onderzoeksinfrastructuur een sterke Europese dimensie krijgt, en impliceert dat er in het kader van het Europees begeleidend programma een nieuwe onderzoeksinfrastructuur wordt gerealiseerd ter ondersteuning van het ITER-experiment.

Amendement 11
Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel I – afdeling I.B – inleiding
De algemene doelstelling is het verbeteren van met name de veiligheid, de prestaties, de grondstoffenefficiëntie en de kosteneffectiviteit van kernsplijting en toepassingen van radioactieve straling in de industrie en de geneeskunde. Op vijf hieronder gespecificeerde gebieden zullen acties onder contract voor kernsplijting en stralingsbescherming worden uitgevoerd. Er zijn belangrijke verbanden met onderzoek binnen het zevende kaderprogramma van de Unie dat is vastgesteld bij Besluit nr. 1982/2006/EG van het Europese Parlement en van de Raad, in het bijzonder op het gebied van energie, Europese normen, onderwijs en opleiding, milieubescherming, gezondheid, materiaalwetenschap, governance, gemeenschappelijke infrastructuur, beveiligings- en veiligheidscultuur. Internationale samenwerking zal van groot belang zijn bij de activiteiten op veel van de activiteitengebieden, in het bijzonder geavanceerde nucleaire systemen die worden onderzocht binnen het „Generation IV International Forum”.

De algemene doelstelling is het verbeteren van met name de veiligheid, de prestaties, de grondstoffenefficiëntie en de kosteneffectiviteit van kernsplijting en toepassingen van radioactieve straling in de industrie en de geneeskunde. Op vijf hieronder gespecificeerde gebieden zullen acties onder contract voor kernsplijting en stralingsbescherming worden uitgevoerd. Er zijn belangrijke verbanden met onderzoek binnen het zevende kaderprogramma van de Unie dat is vastgesteld bij Besluit nr. 1982/2006/EG van het Europese Parlement en van de Raad, in het bijzonder op het gebied van energie, Europese normen, onderwijs en opleiding, milieubescherming, gezondheid, materiaalwetenschap, governance, gemeenschappelijke infrastructuur, beveiligings- en veiligheidscultuur, en ook met de voorstellen voor kernsplijting in het Europees strategisch plan voor energietechnologie waaraan de Raad in maart 2008 zijn goedkeuring heeft gehecht. Internationale samenwerking zal van groot belang zijn bij de activiteiten op veel van de activiteitengebieden, in het bijzonder geavanceerde nucleaire systemen die worden onderzocht binnen het „Generation IV International Forum”. Doorgaans bedraagt de levensduur van de huidige generatie kerninstallaties die in Europa operationeel zijn, 40 jaar en mogelijke verlengingen van de levensduur worden overwogen. De installaties van generatie III en de toekomstige veilige generatie IV zijn bedoeld om 60 jaar of langer te kunnen functioneren waarbij de kosten van werking en onderhoud ten gevolge van de veroudering tot een minimum worden beperkt.

Amendement 12
Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel I – afdeling I.B – inleiding - alinea 1 bis (nieuw)
Er bestaat een duidelijke noodzaak de samenwerking met de IAEA te versterken inzake veiligheidsnormen die op alle nucleaire faciliteiten en activiteiten van toepassing zijn. Deze normen moeten algemeen worden toegepast door ontwerpers, bouwers, operatoren in de stroomopwekking, de geneeskunde, de industrie, het onderzoek en het onderwijs.

Amendement 13
Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel I – afdeling I.B – punt 1 - titel
1.  Geologische opberging
1.  Alle opslag met inbegrip van geologische opberging
Amendement 14
Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel I – afdeling I.B – punt 1 – alinea 1
Via toepassingsgericht onderzoek een gedegen wetenschappelijke en technische basis creëren om de technologieën en veiligheid van de opberging van verbruikte splijtstof en langlevend radioactief afval in geologische formaties aan te tonen en de ontwikkeling te bevorderen van een gemeenschappelijk Europees standpunt ten aanzien van de belangrijkste kwesties in verband met het beheer en de opberging van afval.

Via toepassingsgericht onderzoek een gedegen wetenschappelijke en technische basis creëren om de technologieën en veiligheid van de opberging van verbruikte splijtstof en langlevend radioactief afval, met inbegrip van langlevende afvalstoffen uit de ontmanteling van civiele kernenergie- en radio-isotopentoepassingen in geneeskunde, industrie, landbouw, onderzoek en onderwijs, in geologische formaties aan te tonen en de ontwikkeling te bevorderen van een gemeenschappelijk Europees standpunt ten aanzien van de belangrijkste kwesties in verband met het beheer en de opberging van afval.

Amendement 15
Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel I – afdeling I.B – punt 1 – alinea 2
Geologische opberging: Technische onderzoeken naar en demonstratie van de berging van radioactief afval, de karakterisering ter plaatse van het gastgesteente (in zowel algemene als plaatsspecifieke ondergrondse onderzoekslaboratoria), het leren begrijpen van de omgeving van de bergingsplaats, studies naar relevante processen in het nabije veld (afvalvorm en geconstrueerde barrières) en verre veld (vast gesteente en wegen naar de biosfeer), ontwikkeling van krachtige methoden voor de beoordeling van de werking en de veiligheid, en onderzoek naar bestuurlijke en maatschappelijke aangelegenheden in verband met acceptatie door het publiek.

Geologische opberging: Technische onderzoeken naar en demonstratie van de berging van radioactief afval, de karakterisering ter plaatse van het gastgesteente (in zowel algemene als plaatsspecifieke ondergrondse onderzoekslaboratoria), het leren begrijpen van de omgeving van de bergingsplaats, studies naar relevante processen in het nabije veld (afvalvorm en geconstrueerde barrières) en verre veld (vast gesteente en wegen naar de biosfeer), ontwikkeling van krachtige methoden voor de beoordeling van de werking en de veiligheid, en onderzoek naar bestuurlijke en maatschappelijke aangelegenheden in verband met acceptatie door het publiek. Om doeltreffend te kunnen voorkomen dat er in geval van onvoorziene omstandigheden radioactieve stoffen vrijkomen, is het van cruciaal belang dat er krachtige systemen worden toegepast die de dienst in stand houden met beperkte bedrijfsvoering.

Amendement 16
Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel I – afdeling I.B – punt 2 – alinea 2
Veiligheid van nucleaire installaties: Exploitatieveiligheid van bestaande en toekomstige nucleaire installaties, met name het beoordelen en beheren van de levensduur van centrales, veiligheidscultuur (het risico van menselijke en organisatorische fouten tot een minimum beperken), geavanceerde veiligheidsbeoordelingsmethoden, digitale simulatie-instrumenten, instrumenten en controle, en preventie en verzachting van ernstige ongevallen, met daaraan gekoppelde activiteiten om het kennisbeheer te optimaliseren en de vaardigheden in stand te houden.

Veiligheid van nucleaire installaties: Exploitatieveiligheid van bestaande en toekomstige nucleaire installaties, vooral rekening houdend met de onderzoeksimplicaties van het ongeval in Fukushima, met name het beoordelen en beheren van de levensduur van centrales, veiligheidscultuur (het risico van menselijke en organisatorische fouten tot een minimum beperken), geavanceerde veiligheidsbeoordelingsmethoden, digitale simulatie-instrumenten, instrumenten en controle, en preventie en verzachting van ernstige ongevallen, met daaraan gekoppelde activiteiten om het kennisbeheer te optimaliseren en de vaardigheden in stand te houden. Naar aanleiding van het ongeval in Fukushima moeten onder andere de volgende aanvullende activiteiten worden verricht: verbetering van de seismische weerstand, opnieuw definiëren van niet in het ontwerp voorziene ongevallen („beyond design basis accidents”), analyse van veel voorkomende fouten, beter crisisbeheer, het voorkomen van ophoping van waterstof door reacties met heet metaal/stoom, waterstofrecombinatie, ontwerp van filter-/wassystemen die bestand zijn tegen gasoverdruk.

Amendement 17
Voorstel voor een besluit
Bijlage – deel I – afdeling I.B – punt 2 – alinea 3
Geavanceerde nucleaire systemen: Verbeterde efficiëntie van de huidige systemen en splijtstoffen en de studie naar geavanceerde reactorsystemen om hun potentieel, proliferatiebestendigheid en hun impact op de langetermijnduurzaamheid te beoordelen, met inbegrip van basis- en belangrijke horizontale onderzoeksactiviteiten (zoals materiaalwetenschap) en de studie naar de splijtstofcyclus, innovatieve splijtstoffen en afvalbeheersaspecten, waaronder partitionering en transmutatie ten behoeve van het efficiëntere gebruik van splijtstoffen in bestaande reactoren.

Geavanceerde nucleaire systemen: Verbeterde efficiëntie van de huidige systemen en splijtstoffen en de studie naar geavanceerde reactorsystemen om hun potentieel, proliferatiebestendigheid en hun impact op de langetermijnduurzaamheid te beoordelen, met inbegrip van basis- en belangrijke horizontale onderzoeksactiviteiten (zoals materiaalwetenschap) en de studie naar de splijtstofcyclus, innovatieve splijtstoffen en afvalbeheersaspecten, waaronder partitionering en transmutatie ten behoeve van het efficiëntere gebruik van splijtstoffen in bestaande reactoren. De bovenstaande activiteiten moeten gericht zijn op ondersteuning van het Europees initiatief voor duurzame kernenergie (ESNII), gelanceerd op de conferentie over het SET-plan (strategische energietechnologie) tijdens het Belgische voorzitterschap in november 2010, waaronder het ontwerp van de belangrijke demonstratie-eenheden ASTRID, ALLEGRO, ALFRED en MYRRHA.

Juridische mededeling - Privacybeleid