Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2149(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0369/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0369/2011

Συζήτηση :

PV 14/11/2011 - 19
CRE 14/11/2011 - 19

Ψηφοφορία :

PV 15/11/2011 - 7.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0491

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 398kWORD 122k
Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2011 - Στρασβούργο
Μια νέα στρατηγική για την πολιτική προστασίας των καταναλωτών
P7_TA(2011)0491A7-0369/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με μια νέα στρατηγική για την πολιτική των καταναλωτών (2011/2149(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ενσωματώνεται στις Συνθήκες με βάση το άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 26 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο ορίζει ότι «η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων σύμφωνα με τις διατάξεις των Συνθηκών»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, το οποίο προβλέπει δεσμευτικά ότι η ΕΕ «εργάζεται για τη αειφόρο ανάπτυξη της Ευρώπης με γνώμονα την ποιοτική οικονομική ανάπτυξη και τη σταθερότητα των τιμών, την άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, και το υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι «κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της, η Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, με τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι «οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να ενταχθούν στον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης, ιδίως προκειμένου να προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 12 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι «οι απαιτήσεις προστασίας του καταναλωτή λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή άλλων πολιτικών και δραστηριοτήτων της Ένωσης»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 14 της ΣΛΕΕ και το πρωτόκολλο 26 αυτής σχετικά με υπηρεσίες γενικού (οικονομικού) ενδιαφέροντος,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «Ευρώπη 2020, μια στρατηγική για έξυπνη, βιώσιμη και συνολική ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 6ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση για την έγκριση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, που τροποποιεί τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και καταργεί τις οδηγίες 87/250/ΕΟΚ, 90/496/ΕΟΚ, 1999/10/ΕΚ, 2000/13/ΕΚ, 2002/67/ΕΚ, 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004(1),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 23ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα των καταναλωτών(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση για το 2010 του Δικτύου Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών, Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2011,

–  έχοντας υπόψη το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, με ημερομηνία 7 Απριλίου 2011, με τίτλο «Ενίσχυση του ρόλου των καταναλωτών στην ΕΕ» (SEC(2011)0469),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, με ημερομηνία 11 Μαρτίου 2011, Καταναλωτές στο σπίτι στην ενιαία αγορά, πέμπτη έκδοση του πίνακα αποτελεσμάτων των αγορών καταναλωτικών προϊόντων (SEC(2011)0299),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, με ημερομηνία 22 Οκτωβρίου 2010, Βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των αγορών υπέρ των καταναλωτών, 4η έκδοση του πίνακα αποτελεσμάτων των αγορών καταναλωτικών προϊόντων (SEC(2010)1257),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τη χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις όσον αφορά τα μέτρα και τις πρωτοβουλίες που πρέπει να ληφθούν (ενδιάμεση έκθεση)(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Ιουλίου 2011, για μια πιο αποτελεσματική και δίκαιη αγορά λιανικής(5),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του καθ. Mario Monti, με ημερομηνία 9 Μαΐου 2010, προς την Επιτροπή Αναζωογόνησης της Ενιαίας Αγοράς, με τίτλο «Μια νέα στρατηγική για την ενιαία αγορά»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2010 για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς για τους καταναλωτές και τους πολίτες(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2010 για την προστασία των καταναλωτών(7),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με ημερομηνία 2 Ιουλίου 2009, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών (κανονισμός για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών) (COM(2009)0336),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών για τις διασυνοριακές ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών στην ΕΕ (COM(2009)0557),

–  έχοντας υπόψη της ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 2009, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών σχετικά με εναρμονισμένη μέθοδο για την ταξινόμηση και την κοινοποίηση των καταγγελιών και των αιτημάτων των καταναλωτών (COM(2009)0346) και το συνοδευτικό σχέδιο σύστασης της Επιτροπής (SEC(2009)0949),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2009, σχετικά με την επιβολή του κοινοτικού καταναλωτικού κεκτημένου (COM(2009)0330),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2009, σχετικά με τα μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς(8) και τη σύσταση της Επιτροπής της 12ης Ιουλίου 2004 για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο οδηγιών που επηρεάζουν την εσωτερική αγορά(9),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών (οδηγία για την ασφάλεια των παιχνιδιών)(10),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς(11) με στόχο τη δημιουργία ενός γενικού πλαισίου κανόνων και αρχών για τη διαπίστευση και την εποπτεία της αγοράς,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή με τίτλο «Στρατηγική της ΕΕ για την πολιτική καταναλωτών 2007-2013: - Ενδυνάμωση των καταναλωτών, προώθηση της ευημερίας τους και αποτελεσματική προστασία τους» (COM(2007)0099) και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 20ής Μαΐου 2008 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την πολιτική καταναλωτών 2007-2013(12),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής – Τμήμα ενιαίας αγοράς, παραγωγής και κατανάλωσης – σχετικά με τα «Εμπόδια στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά το 2008»(13),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών («κανονισμός για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών»)(14),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για την έγκριση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής για τους καταναλωτές (2007-2013)(15),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την παραπλανητική διαφήμιση, των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ και 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές»)(16),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/113/EΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών(17),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A7-0369/2011),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της ΕΕ έχουν να παίξουν ουσιαστικό ρόλο ως καταναλωτές στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη μεγέθυνση, καθώς οι καταναλωτικές δαπάνες ξεπερνούν το μισό του ενωσιακού ΑΕγχΠ,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον πίνακα ποσοστών υλικής στέρησης, το 16,3 % του πληθυσμού της ΕΕ κινδυνεύει από φτώχεια και ότι το ποσοστό αυτό αυξάνει στο 17,1 % για τις γυναίκες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως έδειξε και το Ειδικό Βαρόμετρο 342 σχετικά με τη βελτίωση του ρόλου των καταναλωτών του Απριλίου 2011, μεγάλη πλειονότητα των καταναλωτών αισθάνεται εμπιστοσύνη και νιώθει ότι έχει επίγνωση των πραγμάτων, αλλά ταυτόχρονα ένα σημαντικό ποσοστό δεν γνωρίζει τη βασική νομοθεσία περί καταναλωτών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές δεν συνιστούν μία ομοιογενή ομάδα, καθώς υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των καταναλωτών όσον αφορά τις καταναλωτικές δεξιότητες, τη γνώση της νομοθεσίας, την αποφασιστικότητα και την ετοιμότητά τους να ζητούν αποζημίωση·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Ειδικό Βαρόμετρο 342 σχετικά με την ενίσχυση του ρόλου των καταναλωτών, του Απριλίου 2011, οι γυναίκες αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στις αγορές (3,7 κατά τη διάρκεια μιας τυπικής εβδομάδας) από τους άνδρες (2,8 ώρες),

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την πέμπτη έκδοση του πίνακα αποτελεσμάτων των συνθηκών καταναλωτή για τον Μάρτιο του 2011, οι καταναλωτές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολύ διαφορετικές συνθήκες στις διάφορες περιοχές της ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυσαρέσκεια των καταναλωτών με τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών προέρχεται εν μέρει από τις κακές συμβουλές που λαμβάνουν και από το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον πίνακα αποτελεσμάτων των αγορών, η πλειονότητα των καταναλωτών δεν γνωρίζει τα δικαιώματά της όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και το 98 % δεν μπορεί να κάνει την καταλληλότερη επενδυτική επιλογή, με το κόστος για το ΑΕγχΠ της ΕΕ να υπολογίζεται στο 0,4 %·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή πληροφοριών είναι και αναγκαία και σημαντική σε όλους τους τομείς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για καταναλωτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική πρέπει να αναγνωρίζει ότι δεν αρκεί απλώς η εξασφάλιση ανταγωνιστικών αγορών στις οποίες οι καταναλωτές θα μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις κατά το συμφέρον τους· για να καταστεί αποδοτικότερη η παροχή πληροφοριών, οι πληροφορίες πρέπει να δίνονται στις επίσημες ενωσιακές και περιφερειακές γλώσσες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατηγορίες ατόμων που είναι ιδιαίτερα ευάλωτα, λόγω πνευματικής, σωματικής ή ψυχικής ασθένειας, ηλικίας ή ευπιστίας, όπως τα παιδιά, οι έφηβοι και οι ηλικιωμένοι, ή γίνονται ευάλωτα λόγω της κοινωνικής και οικονομικής τους κατάστασης (π.χ. όσοι έχουν υπερβολικά χρέη) χρειάζονται ειδική προστασία·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει θέσει στόχους για τη μείωση των εκπομπών CO2, ζητώντας να καθιερωθούν πιο βιώσιμα πρότυπα κατανάλωσης·

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μία εσωτερική αγορά που λειτουργεί σωστά πρέπει να προσφέρει στους καταναλωτές ευρύτερο φάσμα επιλογών σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές και ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή και περιβαλλοντικής προστασίας·

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσωτερική αγορά πρέπει να μεγεθυνθεί χωρίς να υπονομεύει την προστασία του καταναλωτή και εγγυώμενη την ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών, διασφαλίζοντας δε ότι θα δίνεται η δέουσα προσοχή στην προστασία των εργαζομένων·

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισχυροποιημένοι καταναλωτές μπορούν να διαπιστώνουν καλύτερα τις βέλτιστες τιμές, τους όρους πώλησης και την ποιότητα, προωθώντας έτσι τον ανταγωνισμό και την καινοτομία·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μία πλήρως ολοκληρωμένη εσωτερική αγορά θα δημιουργήσει πολλαπλά οφέλη για τους Ευρωπαίους καταναλωτές, όπως χαμηλότερες τιμές και ευρύτερο φάσμα παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών·

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως δείχνει και ο πίνακας αποτελεσμάτων των συνθηκών καταναλωτή για τον Μάρτιο 2011, οι έμποροι λιανικής φαίνεται να αγνοούν βασικά δικαιώματα των καταναλωτών της ΕΕ, γεγονός που μπορεί να λειτουργήσει εις βάρος των καταναλωτών αλλά, επιπλέον, να επηρεάσει και τη διάθεσή τους για διασυνοριακό εμπόριο·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι (στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η Επιτροπή, οι αρχές εκτελεστικής εξουσίας, οι οργανώσεις των καταναλωτών και ο ιδιωτικός τομέας) πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας και ενδυνάμωσης του καταναλωτή, καθώς η αποτελεσματικότητα της δημόσιας εποπτείας της αγοράς και της επιβολής του νόμου αποτελούν κομβικά στοιχεία για να διασφαλιστεί ότι παράνομα και μη ασφαλή προϊόντα δεν θα φθάνουν στην ευρωπαϊκή αγορά ή θα απομακρύνονται από αυτήν·

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, με δεδομένη την παρούσα πτωτική τάση της οικονομίας, η αποφασιστική και συνεπής εφαρμογή είναι ακόμη σημαντικότερη, καθώς η κρίση επηρεάζει τις επιλογές των καταναλωτών·

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη μεταφορά και εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών εξακολουθώντας να συνεργάζονται μεταξύ τους στενά,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να προστατεύουν την υγεία και την ευημερία των πολιτών της ΕΕ·

Κεντρικοί στόχοι

1.  επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής να δρομολογήσει ένα Θεματολόγιο για τους Καταναλωτές και τονίζει την ανάγκη η Επιτροπή να προτείνει μια προορατική πολιτική προκειμένου να εκπονηθεί ένας έξυπνος κανονισμός, με στόχο την επίτευξη ενός συνεκτικού νομικού πλαισίου· ζητεί επίσης να βασίζονται όλα τα μελλοντικά μέτρα της πολιτικής για τους καταναλωτές σε μια ολιστική προσέγγιση που θα θέτουν τους καταναλωτές στην καρδιά της Ενιαίας Αγοράς

2.  τονίζει ότι οι πολιτικές προτεραιότητες πρέπει να συνδεθούν και να στηρίζονται σε στατιστικά στοιχεία που λαμβάνονται από τον πίνακα αποτελεσμάτων καταναλωτή· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την πολιτική καταναλωτή τις προσφάτως δημοσιευμένες είκοσι βασικότερες ανησυχίες μελών του κοινού και επιχειρήσεων όσον αφορά την ενιαία αγορά·

3.  χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2012 που αφορούν την αναθεώρηση της πολιτικής για τους καταναλωτές και της νομοθετικής της στρατηγικής, με την ενσωμάτωση πρωτοβουλιών από το σύνολο των αρμόδιων υπηρεσιών της Επιτροπής· σημειώνει ειδικότερα την ανάγκη να διασφαλίζεται ότι όλοι οι καταναλωτές παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνουν την πλήρη προστασία που παρέχουν βασικά στοιχεία της σχετικής νομοθεσίας, όπως είναι οι οδηγίες για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και για την καταναλωτική πίστη·

4.  χαιρετίζει τη στρατηγική προσέγγιση της προστασίας των καταναλωτών στη βάση των διδαγμάτων από τη στρατηγική της περιόδου 2007 – 2013· τονίζει την ανάγκη για καλύτερο συντονισμό μεταξύ της πολιτικής της για τους καταναλωτές και των κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων, ως μέρος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

5.  τονίζει την ανάγκη να εφαρμοστεί και να εκτελεστεί δεόντως η υφιστάμενη νομοθεσία (ιδίως η τελευταία οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών), σε συνδυασμό με τη διάδοση των αναγκαίων πληροφοριών περί δικαιωμάτων και υποχρεώσεων κάθε μέρους· επισημαίνει επιπλέον την ανάγκη να εξεταστεί το υφιστάμενο κεκτημένο μετά την έγκριση της οδηγίας περί των δικαιωμάτων των καταναλωτών και ενόψει των σχεδιαζόμενων νέων πρωτοβουλιών·

6.  υπογραμμίζει την ανάγκη συνοχής των πολιτικών για την προστασία των καταναλωτών και προτείνει σχετικώς να αρχίσει και πάλι ο προβληματισμός όσον αφορά την κατανομή αυτής της θεματικής στο πλαίσιο της Επιτροπής·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει καλύτερο συντονισμό των πολιτικών της για τους καταναλωτές·

8.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τη διεθνή συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρες όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών·

9.  επισημαίνει τις πολυάριθμες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Θεματολόγιο για τους Καταναλωτές, στις οποίες περιλαμβάνονται η ενδυνάμωση των καταναλωτών και η μείωση των επιπέδων ανισότητας, η ενθάρρυνση της βιώσιμης κατανάλωσης, η μείωσης της έκθεσης των καταναλωτών σε επικίνδυνα προϊόντα και η προστασία των καταναλωτών, ιδίως των παιδιών, από την παραπλανητική διαφήμιση· ζητεί να υπάρξει ενδελεχής μελέτη από πλευράς των αρμοδίων για τη χάραξη πολιτικής που θα εξασφαλίζει στους καταναλωτές τις πληροφορίες που χρειάζονται και μπορούν ουσιαστικά να αξιοποιήσουν, χωρίς ταυτόχρονα να δημιουργεί πρόσθετα εμπόδια στις επιχειρήσεις·

10.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ιδιαίτερη προστασία για τις ομάδες καταναλωτών που είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι λόγω πνευματικής, σωματικής ή ψυχικής ασθένειας, ηλικίας ή ευπιστίας ή καθίστανται ευάλωτοι λόγω κοινωνικοοικονομικής κατάστασης· στηρίζει το έργο της Επιτροπής στο πεδίο της συμπεριφορικής οικονομικής, θεωρώντας το ουσιώδους σημασίας για τη διασφάλιση αποτελεσματικών μέτρων προστασίας του καταναλωτή στην πράξη·

11.  προτρέπει την Επιτροπή να βελτιώσει τα κριτήρια και τους όρους για τη διενέργεια περισσότερων εκτιμήσεων επιπτώσεων και να αναθεωρήσει, όπου χρειάζεται, την ενωσιακή νομοθεσία η οποία έχει αντίκτυπο στην πολιτική για τους καταναλωτές καθώς και να καθιερώσει βέλτιστες πρακτικές, μέσω των οποίων τα κράτη μέλη θα μπορούν να εφαρμόζουν σωστά την υφιστάμενη νομοθεσία·

Ενδυνάμωση του καταναλωτή

12.  σημειώνει τη σημαντική αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου, που έχει σήμερα τεράστια σημασία για τους καταναλωτές, με το 40 % των πολιτών της ΕΕ να προβαίνει σε αγορές μέσω Διαδικτύου· επισημαίνει ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των εμπόρων λιανικής πρέπει να αυξηθεί ιδίως όσον αφορά τις διασυνοριακές αγοραπωλησίες μέσω Διαδικτύου, με την παροχή εγγυήσεων για τα αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους στο Διαδίκτυο·

13.  εκφράζει τη λύπη του για το μεγάλο χάσμα που υπάρχει μεταξύ του επιπέδου των εγχώριων και διασυνοριακών λιανικών αγορών μέσω Διαδικτύου· σημειώνει ότι, σύμφωνα με τον πίνακα αποτελεσμάτων καταναλωτή, το 44 % των καταναλωτών δήλωσε ότι η αβεβαιότητα όσον αφορά τα δικαιώματά τους τους αποθαρρύνει να προβαίνουν σε αγορές αγαθών από άλλα κράτη μέλη και ότι η καθυστερημένη παράδοση ή η μη παράδοση καθώς και η απάτη, αποτελούν τους σημαντικότερους ανασταλτικούς παράγοντες για διασυνοριακές αγορές· ζητεί, ως εκ τούτου, η πολιτική στρατηγική της ΕΕ στον τομέα των καταναλωτών να στηρίξει τη μεγέθυνση και την καινοτομία στον κλάδο της λιανικής και ιδίως την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, ούτως ώστε οι καταναλωτές της ΕΕ να μπορούν να προβαίνουν σε διασυνοριακές αγορές·

14.  υπενθυμίζει ότι η εμπιστοσύνη του καταναλωτή είναι σημαντικός οικονομικός παράγοντας, τόσο για το εσωτερικό όσο και για το διαμεθοριακό εμπόριο, μέσω Διαδικτύου και εκτός αυτού·

15.  τονίζει την ανάγκη να ενημερώνονται οι καταναλωτές για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και να διασφαλίζεται ότι τα δικαιώματα των γίνονται πλήρως σεβαστά προκειμένου για τη χρήση του Διαδικτύου και την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ενώ ταυτόχρονα θα προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα και ο ιδιωτικός βίος·

16.  τονίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα των καταναλωτών έχουν ουσιαστική οικονομική αξία, για παράδειγμα οι βάσεις δεδομένων με χαρακτηριστικά καταναλωτών για στοχευμένη διαφήμιση· επισημαίνει ότι οι χρήστες συνήθως αγνοούν την αξία των δεδομένων που γνωστοποιούν οικειοθελώς σε εταιρείες· ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει επαρκή βαθμό ανταγωνισμού στην αγορά διαδικτυακής διαφήμισης και μηχανών αναζήτησης και να παρακολουθεί το πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο προστασίας δεδομένων·

17.  τονίζει την ανάγκη να παρέχεται στους καταναλωτές και στους εμπόρους διαφανέστερη και πιο συγκρίσιμη πληροφόρηση, για παράδειγμα με τη χρήση ενιαίων δεικτών τιμών και ιστοτόπων ακριβούς και διαφανών ιστοτόπων σύγκρισης τιμών, καθώς και ουσιαστική και αποτελεσματική σήμανση των προϊόντων·

18.  υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία της επισήμανσης και ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή να λάβει υπόψη τα ολοένα και πιεστικότερα αιτήματα των καταναλωτών, όσον αφορά λ.χ. το δίκαιο εμπόριο, το αποτύπωμα άνθρακα, τις δυνατότητες και το είδος της ανακύκλωσης, τη σήμανση καταγωγής·

19.  υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η καθολική πρόσβαση στα ταχέα ευρυζωνικά και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, και ευρεία πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που διατίθενται τηλεματικά, πράγμα που περιλαμβάνει την άρση των περιορισμών στη διανομή, αντιμετωπίζοντας τον γεωγραφικό κατακερματισμό και αναπτύσσοντας υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληρωμής·

20.  επισημαίνει ότι το Θεματολόγιο για τους Καταναλωτές πρέπει να αναδεικνύει την αγορά περιεχομένου ψηφιακών προϊόντων, π.χ. ηλεκτρονικών βιβλίων·

21.  επισημαίνει ότι το Θεματολόγιο για τους Καταναλωτές πρέπει να αναδεικνύει την αγορά περιεχομένου ψηφιακών προϊόντων, π.χ. ηλεκτρονικών βιβλίων· επιμένει ότι η ΕΕ και οι εθνικές αρχές, καθώς και οι οργανώσεις των καταναλωτών και οι εταιρείες, πρέπει να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους για τη βελτίωση της καταναλωτικής παιδείας· καλεί την Επιτροπή να προτείνει φιλική προς τον καταναλωτή νομοθεσία περί ενιαίας αγοράς, ώστε να διασφαλιστεί ότι στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς λαμβάνονται πλήρως υπόψη τα συμφέροντα του καταναλωτή·

22.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν επαρκή στήριξη και οικοδόμηση δυναμικού σε οργανώσεις καταναλωτών σε κάθε κράτος μέλος, με σκοπό την ενίσχυση του ρόλου και των πόρων τους, ενισχύοντας έτσι την ενδυνάμωση των καταναλωτών·

23.  υπογραμμίζει την ανάγκη αγωγής των καταναλωτών ήδη από την παιδική τους ηλικία σχετικά με την κατανόηση και την διαχείριση των πληροφοριών που αναφέρονται στις συσκευασίες των προϊόντων· ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει την αναγνωρισιμότητα και τη σχέση με την πραγματικότητα των ευρωπαϊκών λογοτύπων, το ποσοστό αναγνώρισης των οποίων παραμένει μη ικανοποιητικό (βλ. ειδικότερα την περίπτωση του λογοτύπου σήμανσης «CE», του ευρωπαϊκού οικολογικού σήματος, της ταινίας Μέμπιους για την ανακύκλωση ή ακόμη της επισήμανσης βλαπτικότητας)·

24.  καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει εκστρατείες ενημέρωσης στο σύνολο των κρατών μελών σχετικά με το κοινοτικό σήμα «CE» και τη σημασία του, δίνοντας μια σαφή εικόνα στους καταναλωτές για το τι αναπαριστά (ή δεν αναπαριστά) το εν λόγω σήμα, ενισχύοντας την πληροφόρησή τους, ενώ παράλληλα θα στοχεύει στη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών ως προς την ασφάλεια των προϊόντων·

25.  πιστεύει ότι η κοινωνία των πολιτών, από κοινού με τις οργανώσεις των καταναλωτών και τις επιχειρήσεις, πρέπει περαιτέρω να προσφέρουν καινοτόμες λύσεις για τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με την ενιαία αγορά, παρέχοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν πλήρως τις υφιστάμενες ευκαιρίες· τονίζει τη σημασία που έχει η κοινωνία των πολιτών στην παροχή βοήθειας προς τις ΜΜΕ και τους καταναλωτές, ιδίως αυτούς που βρίσκονται σε πιο ευάλωτες θέσεις, όπως οι νέοι, ή όσοι δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, για να ξεπερνούν τα υφιστάμενα γλωσσικά, τεχνολογικά και διοικητικά εμπόδια και περιορισμούς στα κράτη μέλη·

26.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σε ορισμένους τομείς παραμένει η δυσκολία αλλαγής παρόχου ή τιμολογίου, πράγμα που εμποδίζει την ελευθερία επιλογής των καταναλωτών και βλάπτει τον ανταγωνισμό· καλεί την Επιτροπή να εμβαθύνει το θέμα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές θα εκμεταλλεύονται πλήρως τις δυνατότητες που παρέχει η ενιαία αγορά·

27.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τα εναπομένοντα εμπόδια στην κινητικότητα των καταναλωτών που σχετίζονται με τη μεταφορά τραπεζικών λογαριασμών και να προκρίνει λύσεις για την άρση των εμποδίων αυτών, καθιερώνοντας, για παράδειγμα, ένα πανευρωπαϊκό σύστημα φορητότητας αριθμού τραπεζικού λογαριασμού·

28.  τονίζει τη σημασία που έχουν για τους καταναλωτές η διαφάνεια στις τραπεζικές χρεώσεις, οι ταχύτεροι χρόνοι συναλλαγών και οι απλούστερες διαδικασίες μεταφοράς τραπεζικού λογαριασμού·

29.  επισημαίνει ότι περίπου 30 εκατ. πολίτες της ΕΕ δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση, όπως είχε ανακοινώσει ότι θα έκανε στην Πράξη της για την Ενιαία Αγορά και στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2011·

Προστασία των καταναλωτών και ασφάλεια προϊόντων

30.  τονίζει την ανάγκη σχεδιασμού πολιτικών για τον καταναλωτή που θα λαμβάνουν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των ευάλωτων ομάδων καταναλωτών·

31.  ζητεί τον καθορισμό σαφών σχέσεων μεταξύ της στρατηγικής και του προγράμματος για την πολιτική του ανταγωνισμού καθώς και την ανάληψη κοινής δράσης για να επιτευχθεί τούτο, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να αντλούν οφέλη από υπηρεσίες που απαντούν καλύτερα στις ανάγκες τους και παρέχονται υπό καλύτερους όρους·

32.  τονίζει την επείγουσα ανάγκη να ενισχυθεί το γενικό επίπεδο ασφάλειας των καταναλωτικών προϊόντων στην ΕΕ, ιδίως στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων· καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ, να εξετάσει προσεκτικότερα τα ζητήματα των επιπτώσεων των χημικών ουσιών στην υγεία των καταναλωτών, της αντοχής στα αντιβιοτικά και των νανοτεχνολογιών, με βάση τις ισχύουσες νομικές διατάξεις της ΕΕ σε αυτούς τους τομείς·

33.  τονίζει επίσης την ανάγκη να αυξηθούν οι προδιαγραφές ασφαλείας για τα παιχνίδια και προτρέπει τα κράτη μέλη να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο και να εφαρμόσουν πλήρως τη νέα οδηγία για τα παιχνίδια·

34.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα κοινό σύστημα αξιολόγησης και σήμανσης, όπως αναφέρεται στο ψήφισμά του για μια ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη, με βάση τον συνολικό κύκλο ζωής του προϊόντος, ιδίως για να απλοποιήσει και να εναρμονίσει τα συστήματα, να ξεπεράσει το κόστος του κατακερματισμού για επιχειρήσεις και καταναλωτές και να αποτρέψει την παραπλανητική διαφήμιση·

35.  ζητεί καλύτερες εγγυήσεις ασφάλειας των τροφίμων, ιδίως στο ηλεκτρονικό εμπόριο στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς·

36.  ζητεί να ενισχυθεί το σύστημα κοινοποίησης RAPEX και να γίνει διαφανέστερο και αποτελεσματικότερο για τους καταναλωτές, ώστε να έχουν βελτιωμένη συνολική επίγνωση των κινδύνων που παρουσιάζουν ορισμένα καταναλωτικά προϊόντα και να μπορούν οι εταιρείες και οι τελωνειακές αρχές να προβαίνουν σύντομα στις δέουσες ενέργειες·

37.  επισημαίνει, σε αυτό το πλαίσιο, τη σημασία των διαφανών και αξιόπιστων αγορών, της βελτίωσης των επαγγελματικών προτύπων και της αποφυγής συγκρούσεων συμφερόντων στην παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στους καταναλωτές καθώς και του καίριου ρόλου της εκπαίδευσης περί τα χρηματοοικονομικά·

38.  τονίζει τη σημασία της πρόσβασης στην εκπαίδευση περί τα χρηματοοικονομικά και στην παροχή σχετικών συμβουλών, ζητεί δε καλύτερη ρύθμιση των υπηρεσιών παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών·

39.  επισημαίνει ότι οι νέες ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές (ΕΕΑ) έχουν σαφείς εξουσίες και αρμοδιότητες όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών στο πεδίο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, αναμένει δε από τη στρατηγική να τις αντανακλά και να ενισχύει το δυναμικό των ΕΕΑ, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές των εθνικών αρχών και διασφαλίζοντας επαρκή συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών, ιδίως των εκπροσώπων των καταναλωτών·

40.  ζητεί να καθιερωθεί σε ολόκληρη την ΕΕ υψηλός βαθμός προστασίας του καταναλωτή, ώστε να καταστεί δυνατή η περαιτέρω ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών καθώς και η καταπολέμηση των πρακτικών προστατευτισμού·

41.  ζητεί τη στοχοθετημένη χρηματοδότηση των ερευνητικών προγραμμάτων για τον καταναλωτή, ιδίως στον τομέα της συμπεριφοράς του καταναλωτή και της συλλογής δεδομένων, προκειμένου να υπάρξει συμβολή στο σχεδιασμό πολιτικών που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του καταναλωτή·

42.  προτείνει να αναπτυχθεί περαιτέρω η ευρωπαϊκή στήριξη στην έρευνα στους τομείς του μέλλοντος, όπως η πράσινη και η ηθική κατανάλωση, ή ακόμη η υποστήριξη της κατανεμημένης χρήσης των αγαθών τρέχουσας κατανάλωσης (αυτοκίνητα, ποδήλατα, ηλεκτρικές συσκευές οικιακής χρήσεως κλπ.)·

43.  καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει τις εργασίες της σχετικά με ζητήματα όπως η πώληση αγαθών και οι αθέμιτοι συμβατικοί όροι, η μεταρρύθμιση των διατάξεων σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, η οδηγία για την καταναλωτική πίστη, η οδηγία για την παραπλανητική διαφήμιση καθώς και το ευρύτερο ζήτημα του αν οι διατάξεις σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές πρέπει να εφαρμόζονται στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων· παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως και σωστά τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς και τη νομοθεσία, ιδίως την οδηγία για τα καταναλωτικά αγαθά, την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τον κανονισμό σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές·

44.  καλεί την Επιτροπή να αναδείξει τη σημασία της τυποποίησης στο πλαίσιο του Θεματολογίου για τους Καταναλωτές, προκειμένου να απλουστευθούν οι πολύπλοκες διαδικασίες και η πολύπλοκη ενημέρωση του καταναλωτή για τις υπηρεσίες επί παραδείγματι και προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι οργανώσεις καταναλωτών και οι εθνικές αρχές θα συμμετέχουν στη σημαντική αυτή διαδικασία·

Προς μία κοινωνικότερη και βιωσιμότερη πολιτική για τους καταναλωτές στην Ευρώπη

45.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στο Θεματολόγιο για τους Καταναλωτές το στοιχείο της προσβασιμότητας του καταναλωτή, για να διασφαλίσει την πρόσβαση ευάλωτων ομάδων στα βασικά προϊόντα και υπηρεσίες που χρειάζονται· αυτό θα καταδείξει σαφώς την κοινωνική διάσταση της πολιτικής για τους καταναλωτές·

46.  επισημαίνει ότι οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν ήδη προβλήματα ασφάλειας και πρόσβασης ως προς βασικά προϊόντα και υπηρεσίες· επισημαίνει σχετικά ότι είναι δυνατή η επιτυχής χρήση προδιαγραφών, προκειμένου να καταστούν προσβάσιμα τα προϊόντα αυτά και οι υπηρεσίες σε όσο το δυνατόν περισσότερους καταναλωτές ανεξαρτήτως ηλικίας και σωματικών ικανοτήτων·

47.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τη διάσταση του φύλου στο Θεματολόγιο για τους Καταναλωτές τηρώντας τη σχετική δέσμευσή της για την ισότητα των φύλων ως αναπόσπαστο τμήμα της χάραξης πολιτικής εκ μέρους της· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι το Θεματολόγιο για τον καταναλωτή θα αποκλείει κάθε μορφή διακρίσεων με βάση το φύλο στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες καθώς στην παροχή τους·

48.  καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το ζήτημα του πώς μπορεί η ιδιωτική κατανάλωση να γίνει βιωσιμότερη, για να προαχθεί η καινοτομία, η οικονομική ανάπτυξη και η οικονομία με χαμηλή κατανάλωση άνθρακα, μένοντας συνεπής στον στόχο που ορίζει η στρατηγική «Ευρώπη 2020»· υποστηρίζει ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα ευφυή ενεργειακά συστήματα: δεδομένου ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών θα επιτρέψει τη συμμετοχή όλων των χρηστών του δικτύου στην εσωτερική αγορά ενέργειας, προκειμένου να εξοικονομείται ενέργεια και να μειωθεί ή μετριαστεί το κόστος της, ενώ ταυτόχρονα θα διαφυλάσσεται η παροχή ενέργειας στους ευάλωτους καταναλωτές·

49.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους συμμετέχοντες παράγοντες να συντονίσουν τις προσπάθειές τους, ώστε να ενημερώνονται καλύτερα οι καταναλωτές σχετικά με αποτελεσματικότερους τρόπους αγοράς και κατανάλωσης τροφίμων, προκειμένου να προλαμβάνεται και να καταπολεμείται η κατασπατάληση τροφίμων·

50.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να αξιολογείται ο αντίκτυπος της ελευθέρωσης του εν λόγω τομέα στον βαθμό ικανοποίησης των καταναλωτών και ζητεί προς τον σκοπό αυτό να διενεργείται εκτίμηση της λειτουργίας της αγοράς ενέργειας·

Εφαρμογή των δικαιωμάτων των καταναλωτών και προσφυγή

51.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να στηρίξει περισσότερο και να προβάλει το έργο του δικτύου Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών (ECC-Net), που πρέπει να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην ενημέρωση του καταναλωτή για τα δικαιώματά του και στην υποστήριξή του σε περίπτωση αντιδικίας· υπογραμμίζει τον βασικό ρόλο του Διασυνοριακού Δικτύου Εφαρμογής και Συνεργασίας (CPC Network), που εξασφαλίζει ότι οι νόμοι για την προστασία του καταναλωτή εφαρμόζονται σωστά και ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών·

52.  καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλες τις εξουσίες που της παρέχουν οι Συνθήκες προκειμένου να βελτιώσει τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, την εφαρμογή και την επιβολή του συνόλου των νόμων της ΕΕ που αφορούν τους καταναλωτές· καλεί τα κράτη μέλη να κλιμακώσουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να εφαρμόζονται πλήρως και με τον ορθό τρόπο οι νόμοι αυτοί·

53.  ζητεί προσιτότερους και αποτελεσματικότερους μηχανισμούς προσφυγής για επανόρθωση, όπως ο εναλλακτικός μηχανισμός επίλυσης διαφορών, η συλλογική προσφυγή ή η διαδικτυακή επίλυση διαφορών, για την ενδυνάμωση των καταναλωτών σε ολόκληρη την ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία ότι η τρέχουσα έλλειψη αποζημίωσης συνιστά σημαντικότατο κενό του νομικού συστήματος, καθώς επιτρέπει στους εμπόρους να κρατούν παράνομα κέρδη·

54.  ζητεί τη δημιουργία προσβάσιμων και αποτελεσματικών μηχανισμών προσφυγής για τους Ευρωπαίους καταναλωτές, ο ρόλος των οποίων είναι ουσιώδης για την άρση φραγμών στην εσωτερική αγορά, ιδίως όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο, καλεί δε την Επιτροπή να διατυπώσει μία ή περισσότερες προτάσεις μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, διασφαλίζοντας έτσι τη δέουσα συμμετοχή του Κοινοβουλίου·

55.  χαιρετίζει τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού συστήματος εναλλακτικής επίλυσης διαφορών αξιοποιώντας τα υφιστάμενα εθνικά και επιχειρηματικά συστήματα, για να συνδυαστεί η υψηλού βαθμού προστασία του καταναλωτή με δίκαιους όρους εμπορίου για τους επιχειρηματίες·

56.  καλεί την Επιτροπή να αντλήσει βέλτιστες πρακτικές από τα κράτη μέλη, όπως το μοντέλο του Σκανδιναβού διαμεσολαβητή και να εξετάσει τη δυνατότητα να δώσει στο Διασυνοριακό Δίκτυο Εφαρμογής και Συνεργασίας νομικές εξουσίες στον τομέα της επίλυσης καταναλωτικών διαφορών·

57.  θεωρεί ότι ένα τέτοιο σύστημα θα ενισχύσει την ενιαία αγορά και θα προσφέρει ένα δίκαιο σύστημα προσφυγής των καταναλωτών για διασυνοριακές διαφορές, οικοδομώντας κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ καταναλωτών και βιομηχανίας και αποφεύγοντας τα δαπανηρά, τόσο για τη βιομηχανία όσο και για τον καταναλωτή, ένδικα μέσα·

58.  καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει μια διοργανική συζήτηση σχετικά με τον δέοντα τρόπο για τη βελτίωση της νομικής προστασίας των καταναλωτών στο πλαίσιο των συναλλαγών τους στην αγορά, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την προσέγγιση της οδηγίας για τα δικαιώματα του καταναλωτή·

59.  τονίζει την ανάγκη το επικείμενο πολυετές χρηματοδοτικό πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2013 να περιλαμβάνει τη δέουσα χρηματοδότηση για τα μέτρα που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων της παρούσας έκθεσης και του επικείμενου Θεματολογίου για τους Καταναλωτές· επισημαίνει ότι απαιτείται η δέουσα και εγγυημένη χρηματοδότηση εκ μέρους της ΕΕ, προκειμένου να είναι οι οργανώσεις καταναλωτών σε θέση να εκπροσωπούν τους καταναλωτές σε όλα τα κράτη μέλη·

o
o   o

60.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0324.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0293.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0376.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0320.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0307.
(6) ΕΕ C 161 Ε της 31.5.2011, σ. 84.
(7) ΕΕ C 349 Ε της 22.12.2010, σ. 1.
(8) ΕΕ L 176 της 7.7.2009, σ. 17.
(9) ΕΕ L 98 της 16.4.2005, σ. 47.
(10) ΕΕ L 170 της 30.6.2009, σ. 1.
(11) ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30.
(12) ΕΕ C 279 E της 19.11.2009, σ. 17.
(13) http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.
(14) ΕΕ L 364 της 9.12.2004, σ. 1.
(15) ΕΕ C 317 Ε της 23.12.2006, σ. 61.
(16) EE L 149 της 11.6.2005, σ. 22.
(17) EE L 373 της 21.12.2004, σ. 37.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου