Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2108(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0359/2011

Indgivne tekster :

A7-0359/2011

Forhandlinger :

PV 14/11/2011 - 21
CRE 14/11/2011 - 21

Afstemninger :

PV 15/11/2011 - 7.17
CRE 15/11/2011 - 7.17
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0493

Vedtagne tekster
PDF 124kWORD 76k
Tirsdag den 15. november 2011 - Strasbourg
Honningbiers sundhed og udfordringer for biavlen
P7_TA(2011)0493A7-0359/2011

Europa-Parlamentets beslutning af 15. november 2011 om honningbiers sundhed og udfordringer for biavlen (2011/2108(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin beslutning af 25. november 2010 om situationen i biavlssektoren(1),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. december 2010 om honningbiers sundhed (KOM(2010)0714),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 17. maj 2011 om honningbiers sundhed,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. maj 2011 »Vores livsgaranti, vores naturkapital: EU's biodiversitetsstrategi frem til 2020« (KOM(2011)0244),

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen)(2), som fastsætter de særlige bestemmelser for biavlssektoren i Den Europæiske Union,

–  der henviser til EFSA's videnskabelige rapport af 11. august 2008, og den videnskabelige rapport, der blev bestilt og vedtaget af EFSA den 3. december 2009, som begge omhandler bidødelighed og tilsyn med bier i Europa,

–  der henviser til EU-Domstolens afgørelse i sag C-442/09(3), vedrørende mærkning af honning, der indeholder genetisk modificeret materiale,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(4),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en ramme for Fællesskabets indsats med henblik på bæredygtig anvendelse af pesticider(5),

–  der henviser til sin beslutning af 8. marts 2011 »EU's proteinunderskud: Hvad er løsningen på et langvarigt problem?«(6),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0359/2011),

A.  der henviser til, at biavl spiller en afgørende rolle som en økonomisk og social aktivitet for den bæredygtige udvikling i landområder og skaber beskæftigelse samt udgør en vigtig økosystemtjeneste gennem bestøvning, hvilket bidrager til en forbedring af biodiversiteten, idet den opretholder planternes genetiske diversitet;

B.  der henviser til, at biavl og biodiversitet er indbyrdes afhængige; der henviser til, at bikolonier gennem bestøvning skaber vigtige miljømæssige, økonomiske og sociale offentlige goder, og derved sikrer fødevaresikkerheden og bevarer biodiversiteten, og der henviser til, at biavlere udfører en miljømæssig tjenesteydelse af afgørende betydning ved at forvalte deres bikolonier, samtidig med at de sikrer en bæredygtig produktionsmodel i landdistrikterne; der henviser til, at biernes »trækområder«, forskellige fødeområder og visse afgrøder (raps, solsikker osv.) giver bierne den rige næring, de har brug for, for at opretholde deres immunforsvar og forblive sunde;

C.  der henviser til, at der er givet udtryk for bekymring over, at der - på grund af de høje omkostninger ved at oprette en biavlervirksomhed - er færre, der går ind i branchen, hvilket medfører et underskud i det antal bistader, der er nødvendige for at bestøve afgørende landbrugsafgrøder;

D.  der henviser til, at der er konstateret et fald i antallet af bikolonier, både i EU og i andre dele af verden; der henviser til, at bestøvende arter, som bidrager til landbrugets produktivitet, er i tilbagegang; der henviser til, at i tilfælde af en markant intensivering af denne tendens vil landbrugere i både EU og andre dele af verden måske skulle skride til menneskeligt assisteret bestøvning, hvilket ville medføre en fordobling i udgifterne til bestøvning; der henviser til, at videnskab og dyrlægepraksis næppe på nuværende tidspunkt effektivt kan forbygge eller bekæmpe visse skadegørere og sygdomme som følge af utilstrækkelig forskning og udvikling af nye lægemidler i forbindelse med biers sundhed de sidste årtier, hvilket er et resultat af markedets begrænsede størrelse og dermed de store medicinalfirmaers begrænsede interesse for dette; der henviser til, at det begrænsede antal lægemidler til bekæmpelse af Varroa destructor-miden i mange tilfælde ikke længere er effektivt;

E.  der henviser til, at de enkelte bier og koloniers sundhed påvirkes af adskillige letale og subletale faktorer, hvoraf mange er forbundne; der henviser til, at det begrænsede antal markedsførte lægemidler til bekæmpelse af Varroa destructor-miden i mange tilfælde ikke længere er tilstrækkeligt effektivt på grund af fremkomsten af resistens; der henviser til, at anvendelse af pesticider, skiftende klimatiske og miljømæssige forhold, tab af plantebiodiversitet, ændringer i arealanvendelse, dårlig biavlspraksis og forekomst af invasive arter svækker koloniernes immunsystemer og favoriserer opportunistiske sygdomme; der henviser til, at honningbier kan udsættes for plantebeskyttelsesprodukter direkte og indirekte, f.eks. gennem vind, overfladevand, dråbedannelse, nektar og pollen;

F.  der henviser til, at biavlerne kan bidrage til og hjælpe med at opretholde deres biers sundhed og velbefindende, selv om kvaliteten af deres omgivelser spiller en stor rolle for, hvor vellykkede, de er;

G.  der henviser til, at begrænset brug af veterinærlægemidler og aktive stoffer samt bevarelse af et sundt koloniimmunsystem anbefales, men henviser til, at der forekommer problemer med resistens; der henviser til, at aktive stoffer og veterinærlægemidler ikke nedbrydes i biernes stofskifte, og at europæiske producenter er afhængige af ren honning af høj kvalitet uden reststoffer,

H.  der henviser til, at et stort antal europæiske biavlere er amatører og ikke professionelle biavlere;

Forskning og udbredelse af videnskabelig viden

1.  opfordrer Kommissionen til at øge niveauet for forskning i honningbiers sundhed under den næste finansielle ramme (FP8) og at fokusere på forskning i teknologiske udviklinger, sygdomsforebyggelse og -bekæmpelse, især på de miljømæssige faktorers indvirkning på bikoloniernes immunsystem og deres interaktion med patalogier, på at udvikle bæredygtige landbrugsmetoder og fremme ikke-kemiske alternativer (f.eks. forebyggende landbrugsmetoder såsom vekseldrift og anvendelse af biologisk beskyttelse) og generelt yderligere at tilskynde til integreret skadedyrsbekæmpelse og udvikling af veterinærlægemidler til aktuelle smitstoffer i EU, der skader honningbierne, navnlig Varroa destructor-miden, da den er det vigtigste patogen, og nødvendiggør en bredere vifte af aktive stoffer til bekæmpning på grund af dets stærke evne til at udvikle resistens, samt at bekæmpe endoparasitter og andre opportunistiske patalogier;

2.  betragter det som vigtigt, at der træffes umiddelbare foranstaltninger for at beskytte biernes sundhed under hensyntagen til biavlens særlige karakter, de involverede parters forskellighed og principperne om proportionalitet og subsidiaritet;

3.  giver på ny udtryk for bekymring over, at øget dødelighed blandt honningbier og vilde bestøvere i Europa vil få alvorlige negative konsekvenser for landbruget, fødevareproduktionen og -sikkerheden, biodiversiteten, miljøets bæredygtighed og økosystemet, hvis der ikke tages fat på problemet;

4.  opfordrer Kommissionen til at fremme oprettelsen af passende nationale overvågningssystemer i tæt samarbejde med biavlerforeningerne og udvikle harmoniserede standarder på EU-plan, således at der kan foretages sammenligninger; understreger behovet for ensartet identificering og registrering af bistader på nationalt plan med årlig revision og ajourføring; insisterer på, at finansieringen af identificering og registrering ikke bør hentes fra eksisterende programmer til forbedring af produktionen og afsætningen af honning i Den Europæiske Union (Rådets forordning (EF) nr. 1221/97(7));

5.  opfordrer Kommissionen til at støtte et europæisk netværk af »referencebistader« til overvågning af indvirkningen af miljømæssige forhold og af biavls- og landbrugspraksis på biers sundhed;

6.  opfordrer Kommissionen til at opstille treårsprogrammer, der er baseret på samtlige medlemsstaters oplysninger om de bistader, der rent faktisk er omfattet, og ikke på skøn;

7.  bifalder oprettelsen af EU-referencelaboratoriet for biers sundhed, der bør fokusere på aktiviteter, der ikke er dækket af eksisterende ekspertnetværk eller nationale laboratorier, og sammenfatte den overordnede viden fra deres forskning;

8.  understreger behovet for at støtte diagnoselaboratorier og afprøvning i marken på nationalt plan, og påpeger, at overlapninger i finansieringen bør undgås;

9.  opfordrer Kommissionen til at nedsætte en styringskomité, der sammen med repræsentanter for biavlssektoren skal bistå Kommissionen med at udarbejde det årlige arbejdsprogram for EU-referencelaboratoriet; beklager, at det første årlige arbejdsprogram for EU-referencelaboratoriet blev forelagt uden forudgående høring af de berørte parter;

10.  opfordrer Kommissionen til at fortsat at støtte videnskabelig forskning i honningbiers sundhed med udgangspunkt i de gode eksempler fra COST-aktionen COLOSS samt BeeDoc- og STEP-initiativerne, og til at tilskynde medlemsstaterne til at støtte videnskabelig forskning på dette område; understreger dog, at samarbejdet med biavlere og biavlerorganisationer bør styrkes;

11.  opfordrer Kommissionen til at udelukke overlapninger med hensyn til anvendelsen af ressourcer med henblik på at øge deres effektivitet ved at garantere økonomisk og økologisk merværdi for både biavlere og landbrugere; opfordrer Kommissionen til at tilskynde medlemsstaterne til at øge deres finansiering af forskningsaktiviteter;

12.  opfordrer medlemsstaterne til at tilskynde til og føre tilsyn med oprettelsen af nationale netværk til overvågning af honningydende planters fænologi;

13.  opfordrer Kommissionen til aktivt at tilskynde til en mere omfattende informationsudveksling mellem medlemsstater, laboratorier, biavlere, landbrugere, industri og forskere om økotoksikologiske undersøgelser, der påvirker honningbiers sundhed, med henblik på at muliggøre oplyste, uafhængige videnskabelige undersøgelser; opfordrer Kommissionen til at fremme denne proces ved at gøre sin relevante webside tilgængelig på de officielle sprog i de berørte medlemsstater;

14.  bifalder Kommissionens initiativ »Bedre uddannelse - større fødevaresikkerhed«, men opfordrer til at programmet forlænges ud over 2011, og at antallet af deltagere fra de nationale myndigheder øges;

15.  efterlyser støtte til uddannelsesprogrammer for biavlere om sygdomsforebyggelse og -bekæmpelse samt for landbrugere og skovbrugere om botanisk viden, bi-venlig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, pesticiders indvirkning og kemifrie landbrugsmetoder til at forhindre ukrudt; opfordrer Kommissionen til i samarbejde med biavlerforeningerne at fremlægge retningslinjer for veterinærbehandling af stader;

16.  opfordrer medlemsstaternes myndigheder og repræsentative organisationer til at støtte udbredelsen af relevant videnskabelig og teknisk viden om biers sundhed blandt biavlere; understreger, at der er behov for en vedvarende dialog mellem biavlere, landbrugere og de relevante myndigheder;

17.  understreger behovet for at sikre en passende uddannelse for veterinærer samt at give biavlere mulighed for dyrlægekonsultation og biavlsspecialisters deltagelse i de nationale veterinære myndigheder;

Veterinærlægemidler

18.  erkender, at udviklingen af innovative og effektive behandlinger mod Varroa-miden, som har været medvirkende til ca. 10 % af de årlige tab, er af stor betydning; mener, at der er behov for at øge støtten til godkendte veterinærbehandlinger med henblik på at begrænse sygdomme og plagers skadelige indvirkning; anmoder Kommissionen om at indføre fælles retningslinjer for veterinærbehandlinger i biavlssektoren, idet nødvendigheden af korrekt gennemførelse heraf understreges; opfordrer til, at der indføres retningslinjer for anvendelsen af molekyler og/eller formler med en grundstruktur bestående af organiske syrer, æteriske olier og andre stoffer, der er tilladt til biologisk plantebeskyttelse;

19.  opfordrer medlemsstaterne til, set i lyset af biavlssektorens bidrag til biodiversiteten og de offentlige goder i form af bestøvning, at yde finansiel støtte, især til SMV'er, til forskning, udvikling og afprøvning i marken i forbindelse med nye veterinærlægemidler til biers sundhed, under hensyntagen til de høje udgifter til dyrlægebehandling, som biavlere i øjeblikket afholder sammenlignet med de sundhedsmæssige omkostninger i andre husdyrsektorer;

20.  fremhæver behovet for at give medicinalindustrien incitamenter til at udvikle nye lægemidler, der er beregnet til at bekæmpe bisygdomme;

21.  opfordrer Kommissionen til at udarbejde mere fleksible regler for tilladelse til og tilgængeligheden af veterinærlægemidler til honningbier, herunder naturlægemidler og andre lægemidler, der ikke har indvirkning på insekters sundhed; bifalder Kommissionens forslag om en revision af direktivet om veterinærmedicinske præparater, men bemærker, at den nuværende begrænsede rådighed af sådanne produkter ikke bør lægges til grund for registrering/markedsføring af antibiotika til behandling af andre opportunistiske sygdomsmanifestationer i honningbikolonier, i betragtning af deres indvirkning på kvaliteten af biavlsprodukter og resistens;

22.  glæder sig over Kommissionens forsæt om at indføre maksimalgrænseværdier for anvendelse af medicinalvarer ved brug af »kaskadeproceduren« for at fjerne den nuværende juridiske usikkerhed, som besværliggør behandlingen af syge bier;

23.  anmoder om en ændring af de lovgivningsmæssige rammer, således at Det Europæiske Lægemiddelagentur, i overensstemmelse med de intellektuelle ejendomsrettigheder, kan sikre eksklusivitet ved fremstilling og markedsføring af nye aktive stoffer inden for veterinærmedicinske produkter til honningbier i løbet af en bestemt overgangsperiode;

24.  opfordrer Kommissionen til at undersøge muligheden for at udvide EU's veterinærfonds område til at omfatte bisygdomme, næste gang fonden skal revideres;

25.  glæder sig over Kommissionens planer om at foreslå en omfattende dyresundhedslovgivning; opfordrer Kommissionen til at tilpasse anvendelsesområdet for og finansieringen af EU's veterinærpolitik til de specifikke særtræk ved bier og biavl, således at bisygdomme kan bekæmpes mere effektivt ved hjælp af tilstrækkelig adgang til virkningsfulde, standardiserede lægemidler i alle medlemsstater og finansiering af biers sundhed inden for rammerne af EU's veterinærpolitik; opfordrer Kommissionen til at sikre endnu større harmonisering blandt medlemsstater ved at koncentrere sine bestræbelser om at bekæmpe og styre varroatose i EU;

26.  støtter avlsprogrammer, der koncentrerer sig om modstandsdygtighed over for sygdomme og skadedyr, særlig hvad angår varroase;

Det moderne landbrugs konsekvenser for bierne

27.  fremhæver, at EU først for nylig, med Parlamentets ihærdige medvirken, har vedtaget nye, strengere bestemmelser for godkendelse af plantebeskyttelsesmidler og bæredygtig anvendelse af samme for at sikre, at de er uskadelige for mennesker og miljø; bemærker, at disse bestemmelser omfatter supplerende, strenge kriterier vedrørende biers sikkerhed; opfordrer Kommissionen til at holde Parlamentet underrettet om den vellykkede gennemførelse af disse nye bestemmelser;

28.  opfordrer Kommissionen til at forbedre risikovurderingsmetoden for pesticider for at beskytte koloniernes sundhed og bestandens udvikling og sikre passende adgang til resultaterne af og metoderne for de økotoksikologiske undersøgelser, som indgår i godkendelsessagerne;

29.  understreger betydningen af bæredygtigt landbrug og opfordrer medlemsstaterne til snarest muligt at gennemføre og anvende direktiv 2009/128/EF om bæredygtig anvendelse af pesticider i national ret, og navnlig artikel 14 heraf, der fremhæver, at alle landbrugere i EU vil blive pålagt at anvende integreret skadedyrsbekæmpelse fra og med 2014, og være særligt opmærksomme på, at anvendelse af disse pesticider kan have negative konsekvenser for biers og koloniers sundhed;

30.  opfordrer Kommissionen til på grundlag af pålidelige og virkningsfulde forsøg i marken med harmoniserede produkter, at overveje kronisk toksicitet, larvetoksicitet og subletal toksicitet ved risikovurdering af pesticider, som fastsat i forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, som har fundet anvendelse siden 14. juni 2011; opfordrer endvidere Kommissionen til at være særlig opmærksom på anvendelsen af specifikke pesticider, der under visse omstændigheder har haft skadelig virkning på biers og koloniers sundhed; opfordrer ligeledes Kommissionen til at styrke forskning i de mulige vekselvirkninger mellem dels stoffer og sygdomsfremkaldende stoffer, dels stoffer; noterer sig, at anvendelsesmetoder ligeledes bør overvejes;

31.  glæder sig over, at eksperter fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet foretager en uafhængig vurdering af de krav, som industrien pålægges vedrørende indsendelse af data om forskellige plantebeskyttelsesmidler;

32.  opfordrer til, med henblik på en dialog mellem biavlere, interessenter fra landbruget og offentlige myndigheder, at der oprettes et system med henblik på tilskyndelse til forudgående informering af biavlere i alle medlemsstater forud for anvendelse af pesticider, især foranstaltninger med luftbårne insekticider (f.eks. bekæmpelse af myg), og et system, der på anmodning herom giver oplysninger om placering af stader, når sådanne foranstaltninger finder sted; opfordrer endvidere til en forbedret videregivelse af oplysninger via en internetbaseret database mellem biavlere og landbrugere med hensyn til f.eks. opstilling af stader i nærheden af marker;

33.  opfordrer medlemsstaterne til at overveje, om det er nødvendigt at gøre biavl og biers sundhed til en del af landbrugsuddannelsen;

34.  opfordrer Kommissionen til at gennemføre objektiv forskning i gmo-afgrøder og monokulturers negative konsekvenser for honningbiers sundhed, særligt med hensyn til EFSA-projektet fra 2009 om bidødelighed og tilsyn med bier i Europa;

Produktion og fødevaresikkerhed, beskyttelse af oprindelsesbetegnelser

35.  opfordrer Kommissionen til konstant at føre tilsyn med dyresundhedssituationen i producentlandene, at anvende de strengeste krav om dyresundhed, samt at oprette et passende overvågningssystem for plantemateriale fra tredjelande for at undgå indførelse af eksotiske bisygdomme/parasitter som f.eks Aethina tumida-biller og Tropilaelaps-mider i EU; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i samarbejde med biavlerforeninger at øge gennemsigtigheden vedrørende hyppigheden, procentdelen, fremgangsmåderne og frem for alt resultaterne af de kontroller, der foretages ved grænsekontrolsteder;

36.  opfordrer til at der fastsættes en midlertidig grænseværdi (referencegrundlag) på 10 ppb for veterinærlægemidler, der er godkendt i EU, set i lyset af de forskellige analysemetoder, der anvendes i de forskellige medlemsstater;

37.  anmoder Kommissionen om at lade No Action Levels eller referencegrundlag for foranstaltninger eller maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer indgå i honning og andre biavlsprodukter gældende for stoffer, der ikke kan tillades i EU's biavlssektor, og at harmonisere den veterinære grænsekontrol og kontrol på det indre marked, eftersom det, hvad honning angår, forholder sig således, at importvarer af ringe kvalitet, fortynding og surrogatvarer forvrider markedet og lægger et konstant pres på priser og den endelige kvalitet af produktet på EU's indre marked, og det er nødvendigt, at der består lige konkurrencebetingelser for varer/producenter fra EU og fra tredjelande; noterer sig, at systemet af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer skal tage hensyn til restkoncentrationer fra god veterinærpraksis;

38.  anmoder Kommissionen om at indføre eller ændre bilagene til Rådets direktiv 2001/110/EF(8) (honningdirektivet) med henblik på at forbedre standarderne for EU's produktion ved at fastsætte klare juridiske definitioner på alle biavlsprodukter, herunder honningsorter, og ved at definere de vigtige parametre for kvaliteten af honning, som f.eks. prolin- og sakkaroseindhold, lavt HMF-niveau eller fugtighed, og fortynding (f.eks. glycerinindhold, sukker-isotopforhold (C13/C14), pollenspektrum og aroma- og sukkerindhold i honning); anmoder om støtte til forskning i effektive metoder til påvisning af forfalskning af honning; opfordrer Kommissionen til at sikre tilsyn med de naturlige egenskaber ved honning, gældende både for EU-varer og varer fra tredjelande;

39.  opfordrer Kommissionen til at harmonisere reglerne for mærkning med bestemmelserne i forordningen om landbrugskvalitetsordninger og indføre obligatorisk mærkning med oprindelsesland af importerede og EU-producerede honningprodukter eller, i tilfælde af blanding af produkter med forskellig oprindelse, obligatorisk mærkning med hvert enkelt oprindelsesland;

40.  opfordrer i tråd med EU's nye kvalitetspolitik biavlerne, deres repræsentative organisationer og kommercielle virksomheder til at udnytte EU's mærkningsordninger for oprindelse (BOB og BGB) på biavlsprodukter bedre, hvilket kan gøre omkostningerne ved biavlsaktivitet mere overkommelige, og opfordrer Kommissionen til i tæt samarbejde med biavlerforeningerne at foreslå kvalitetsbetegnelser og fremme direkte salg af biavlsprodukter på lokale markeder;

41.  opfordrer til tiltag, der skal øge forbruget af honning og andre biavlsprodukter fra EU, blandt andet ved at promovere honning med særtræk, der er typiske for bestemte varianter eller oprindelsessteder;

Foranstaltninger i forbindelse med bevaring af biodiversitet og den kommende reform af den fælles landbrugspolitik

42.  understreger behovet for høring af biavlere fra EU's og de nationale myndigheders side under udarbejdelsen af biavlsprogrammer og lovgivning i forbindelse hermed for at sikre, at disse programmer bliver virkningsfulde og gennemføres rettidigt; opfordrer Kommissionen til at stille væsentligt større finansielle ressourcer til rådighed ved at forhøje den nuværende støtte til biavl under FLP i tiden efter 2013 og garantere den fortsatte eksistens og forbedring af de eksisterende støtteprogrammer (forordning (EF) nr. 1221/97) til biavlssektoren og fremme udviklingen af fælles projekter, og opfordrer medlemsstaterne til at yde teknisk assistance til biavlssektoren; opfordrer Kommissionen til at sikre, at samfinansieringsordningen er forenelig med indførelsen af direkte støtte under FLP's første søjle (valgfri gennemførelse, jf. FLP's nugældende artikel 68) for de medlemsstater, der finder det nødvendigt; understreger ligeledes, at det er nødvendigt at opmuntre unge biavlere til at gå ind i branchen; opfordrer Kommissionen til at skabe et sikkerhedsnet eller et fælles forsikringssystem for biavl med henblik på at mindske krisesituationers konsekvenser for biavlere;

43.  opfordrer indtrængende Kommissionen til inden for rammerne af EU's nye strategi for biodiversitet at stille finansielle ressourcer til rådighed for biavl, enten ved prioritering eller ved en højere sats for alle projekter og tiltag, der er indsendt på basis af FLP, og som udelukkende vedrører underarter og økotyper af Apis mellifera hjemmehørende i hver region;

44.  opfordrer Kommissionen til i den kommende reform af FLP at afklare de støttetiltag og den bistand, der afsættes til EU's biavlssektor, under hensyntagen til de miljømæssige og sociale offentlige goder, som honningbikolonier skaber gennem bestøvning, og til de miljøfunktioner, som biavlerne udfører ved at tage sig af deres bikolonier;

45.  bemærker, at ifølge Kommissionens rapport af 28. maj 2010 er antallet af biavlere i EU steget en anelse sammenlignet med 2004; gør opmærksom på, at denne stigning ifølge rapporten udelukkende skyldes Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af EU, og havde det ikke været for biavlerne i disse lande, ville der være sket et betydeligt fald i antallet af biavlere i EU; anser dette som et klart udtryk for situationens alvor inden for EU's biavlssektor og for behovet for at yde bistand og træffe konkrete foranstaltninger for at holde biavlerne beskæftiget med biavl;

46.  opfordrer Kommissionen til at overveje muligheden for at etablere en særlig støtteordning for biavlere inden for rammerne af den direkte støtteordning, f.eks. via bikoloni-betalinger, hvilket vil bidrage til at sikre biavlssektoren i EU, holde biavlere til faget, tilskynde unge til at blive biavlere og sikre, at bier fortsat fungerer som bestøvere;

47.  opfordrer Kommissionen til at fremme bæredygtige landbrugsmetoder i den fælles landbrugspolitik, til at tilskynde alle landbrugere til at anvende enkle landbrugsmetoder i overensstemmelse med direktiv 2009/128/EF og styrke landbrugsmiljøforanstaltninger specielt til biavlersektoren i tråd med EU's nye biodiversitetsstrategi; opfordrer medlemsstaterne til i deres programmer for udvikling af landdistrikter at træffe miljøvenlige landbrugsforanstaltninger beregnet på biavl og tilskynde landbrugerne til at anvende miljøvenlige landbrugsforanstaltninger, der støtter honningbi-venligt græsland på markbræmmer, og anvende et mere avanceret niveau af integreret produktion ved en mere helhedsbaseret indgangsvinkel til landbrug og at anvende biologiske metoder, hvor dette er muligt;

48.  bekræfter, at Kommissionen betragter honningbier som en domesticeret art og derfor som en del af husdyrsektoren, hvilket gør det lettere at træffe sundheds-, velfærds- og beskyttelsesforanstaltninger(9) og bidrager til bedre information om bevarelse af vilde bestøvere; opfordrer derfor til, at der etableres en strategi for beskyttelse af biernes sundhed, og til, at biavlersektoren indarbejdes i landbrugslovgivningen og veterinærlovgivningen under hensyn til dens særlige karakter, specielt hvad angår kompensation for biavlernes tab i deres bestande;

49.  opfordrer alle biavlssektorens interessenter til at drage fordel af de muligheder, der gives med den aktuelle fælles landbrugspolitik og den kommende reform heraf, der i behørig grad tager producentorganisationer i hele landbrugssektoren i betragtning;

Bevarelse af biers biodiversitet

50.  opfordrer indtrængende Kommissionen til inden for rammerne af Rådets direktiv 92/43/EØF(10) (habitatdirektivet) at definere bevaringsstatus for arten Apis mellifera og i givet fald at inkludere den i bilagene til direktivet; opfordrer Kommissionen til i betragtning af det presserende behov for at bevare arten Apis mellifera og de forskellige underarter, der forekommer i Den Europæiske Union, at undersøge muligheden for at oprette et specifikt program eller indføre lovgivning inden for det finansielle instrument Life +, der vil gøre det muligt at etablere et pan-europæisk projekt for at genoprette vilde bestande af denne art;

51.  opfordrer indtrængende Kommissionen til inden for rammerne af Rådets direktiv 92/65/EØF(11) at forbyde, i det mindste midlertidigt, indførsel fra tredjelande af levende bier og arter af slægten Bombus sp. med henblik på at forebygge indslæbning af eksotiske sygdomme, især i betragtning af at der ikke er nogen mangel på genetiske ressourcer for biavlen i Den Europæiske Union med tanke på de vigtigste underarter, hvorfra de racer og sorter, som i øjeblikket anvendes til biavl, stammer;

52.  minder om, at foranstaltninger til fremme af biodiversitet også er af vital betydning uden for landbrugssektoren; minder om, at grønne strækninger langs veje og jernbaner, skovrydninger til energitransmissionsnet og offentlige og private haver udgør et betragteligt areal, hvor rationelle fremgangsmåder i betydeligt omfang kan forøge pollen- og nektarressourcerne for bier og andre bestøvende insekter; mener, at en sådan udvikling skal fremmes i forbindelse med en harmonisk arealplanlægning, som især opretholder trafiksikkerheden;

o
o   o

53.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0440.
(2) EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
(3) EUT C 24 af 30.1.2010, s. 28.
(4) EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.
(5) EUT L 309 af 24.11.2009, s. 71.
(6) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0084.
(7) EFT L 173 af 1.7.1997, s. 1.
(8) EFT L 10 af 12.1.2002, s. 47.
(9) Via initiativer som f.eks. EU's dyresundhedsstrategi (2007-2013), der bidrager til at etablere et fælles og klart regelsæt om dyrs sundhed, forbedrer koordinering og effektiv anvendelse af ressourcer fra relevante EU-organers side og understreger betydningen af at bevare og forbedre diagnosticeringskapaciteten.
(10) EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.
(11) EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik