Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2108(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0359/2011

Predkladané texty :

A7-0359/2011

Rozpravy :

PV 14/11/2011 - 21
CRE 14/11/2011 - 21

Hlasovanie :

PV 15/11/2011 - 7.17
CRE 15/11/2011 - 7.17
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0493

Prijaté texty
PDF 399kWORD 94k
Utorok, 15. novembra 2011 - Štrasburg
Zdravie včiel medonosných a včelárstvo
P7_TA(2011)0493A7-0359/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2011 o zdraví včiel medonosných a problémoch odvetvia včelárstva 2011/2108(INI)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2010 o situácii v odvetví včelárstva(1),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. decembra 2010 o zdraví včiel medonosných (KOM(2010)0714),

–  so zreteľom na závery Rady zo 17. mája 2011 o zdraví včiel medonosných,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. mája 2011 s názvom Naše životné poistenie, náš prírodný kapitál: stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 (KOM(2011)0244),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov)(2), ktoré obsahuje osobitné ustanovenia týkajúce sa odvetvia včelárstva v Európskej únii,

–  so zreteľom na vedeckú správu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) z 11. augusta 2008 a na vedeckú správu, ktorú dal vypracovať a 3. decembra 2009 prijal úrad EFSA, o úmrtnosti včiel a pozorovaní včiel v Európe,

–  so zreteľom na rozsudok Európskeho súdneho dvora vo veci C-442/09(3) týkajúcej sa označovania medu obsahujúceho geneticky modifikovaný materiál,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS(4),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. marca 2011 o deficite bielkovín v EÚ: ako riešiť dlhodobý problém?(6),

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0359/2011),

A.  keďže včelárstvo ako hospodárska a sociálna činnosť zohráva kľúčovú úlohu v udržateľnom rozvoji vidieckych oblastí, vytvára pracovné miesta a prostredníctvom opeľovania, ktoré prispieva k zlepšovaniu biodiverzity udržovaním genetickej rozmanitosti rastlín, poskytuje významné ekosystémové služby,

B.  keďže včelárstvo a biodiverzita sú vzájomne závislé; keďže vďaka opeľovaniu zaobstarávajú včelstvá významné environmentálne, hospodárske a sociálne verejné statky, čím zaisťujú potravinovú bezpečnosť a udržujú biodiverzitu, a keďže správou svojich včelstiev poskytujú včelári environmentálnu službu obrovského významu a chránia udržateľný model produkcie vo vidieckych oblastiach; keďže včelia pastva, rôznorodé pastvinové plochy a niektoré poľnohospodárske plodiny (repka, slnečnica atď.) poskytujú včelám bohatú výživu nevyhnutnú na zachovanie ich imunitnej obrany a udržanie ich zdravia,

C.  keďže vznikli obavy z toho, že z dôvodu vysokých nákladov na vytvorenie včelárskeho podniku vstupuje do tohto odvetvia menej ľudí, čo vedie k nedostatku rojov potrebných na opelenie životne dôležitých poľnohospodárskych plodín,

D.  keďže v EÚ, ako aj v iných častiach sveta bol zaznamenaný pokles počtu včelstiev; keďže opeľujúce druhy, ktoré prispievajú k poľnohospodárskej výrobe, sú na ústupe; keďže v prípade významného zintenzívnenia tohto trendu budú možno poľnohospodári v EÚ aj poľnohospodári v iných častiach sveta musieť pristúpiť k opeľovaniu prostredníctvom človeka, čo by zahŕňalo dvojnásobné zvýšenie výdavkov na opeľovanie; keďže súčasná vedecká a veterinárna prax dokáže zabezpečiť len málo účinnú prevenciu a kontrolu chorôb, pokiaľ ide o určitých škodcov a nákazy, a to z dôvodu nepostačujúceho výskumu a vývoja v oblasti nových liekov pre včely v posledných desaťročiach, čo je dôsledkom obmedzenej veľkosti trhu a z toho vyplývajúceho nízkeho záujmu veľkých farmaceutických spoločností, keďže obmedzený počet liekov dostupných na boj proti roztočom druhu Varroa destructor už v mnohých prípadoch nie je účinný,

E.  keďže na zdravie jednotlivých včiel a včelstiev má vplyv celý rad letálnych a subletálnych faktorov, z ktorých sú mnohé vzájomne prepojené; keďže obmedzený počet na trhu predávaných liekov určených na boj proti roztočovi Varroa destructor v mnohých prípadoch už nie je dostatočne účinný z dôvodu vzniku odolnosti roztočov voči nim; keďže používanie pesticídov, zmena klimatických a environmentálnych podmienok, strata biodiverzity rastlinných druhov, zmena vo využívaní pôdy, nesprávne včelárske postupy a prítomnosť invazívnych druhov vedú k oslabeniu imunitného systému včelstiev a uľahčujú šírenie oportunistických patologických javov, keďže včely medonosné môžu byť priamo i nepriamo vystavené výrobkom na ochranu rastlín, napríklad v dôsledku zanášania vetrom, povrchovej vody, kvapôčok z gutácie, nektáru a peľu,

F.  keďže včelári môžu prispieť ku zdraviu a dobrým životným podmienkam svojich včiel a môžu pomôcť zachovať ich zdravie, hoci kvalita ich životného prostredia zohráva významnú úlohu pri ich úspešnosti,

G.  keďže sa odporúča minimálne používanie veterinárnych produktov a aktívnych látok, ako aj udržiavanie zdravého imunitného systému včelstva, ale keďže problémy s odolnosťou pretrvávajú; keďže aktívne látky a lieky nedokážu včely metabolizovať, a teda sa dostávajú do medu, a keďže európski výrobcovia sa spoliehajú na čistý a kvalitný med bez rezíduí,

H.  keďže veľký počet európskych včelárov sú amatérski a nie profesionálni včelári,

Výskum a šírenie vedeckých znalostí

1.  vyzýva Komisiu, aby v rámci ďalšieho finančného rámca (FR8) zvýšila úroveň podpory výskumu v oblasti zdravia včiel medonosných a zamerala tento výskum na technologický rozvoj i prevenciu a kontrolu chorôb, najmä na vplyv environmentálnych faktorov na imunitný systém včelstiev a ich vzájomné vzťahy s patologickými javmi, na vymedzenie udržateľných poľnohospodárskych postupov, posilnenie nechemických alternatív (t.j. preventívne agronomické postupy, ako je napríklad rotácia plodín a využívanie biologickej kontroly) a na všeobecné ďalšie podporenie integrovanej ochrany proti škodcom a rozvoja veterinárnych liekov proti organizmom, ktoré v súčasnosti spôsobujú chorobnosť včiel medonosných v EÚ, najmä roztočom Varroa destructor, keďže to je hlavný patogén, ktorý si vyžaduje väčšiu rozmanitosť aktívnych látok na boj proti nemu, pretože má veľkú schopnosť rezistencie, ako aj proti endoparazitom a iným oportunistickým chorobám;

2.  domnieva sa, že je dôležité prijať naliehavé opatrenia na ochranu zdravia včiel, a to so zreteľom na špecifiká včelárstva, rôznorodosť subjektov, ktorých sa to týka, a zásady proporcionality a subsidiarity;

3.  opakuje obavy z toho, že vyššia úmrtnosť včiel medonosných a voľne žijúcich opeľovačov v Európe by v prípade, ak by sa neriešila, mala zásadný negatívny vplyv na poľnohospodárstvo, výrobu potravín a potravinovú bezpečnosť, biodiverzitu, udržateľnosť životného prostredia a ekosystémy;

4.  vyzýva Komisiu, aby v úzkej spolupráci s včelárskymi združeniami podporovala vytvorenie náležitých vnútroštátnych systémov dohľadu a na úrovni EÚ vypracovala harmonizované normy s cieľom umožniť porovnávanie; zdôrazňuje potrebu jednotnej identifikácie a registrácie včelích úľov na vnútroštátnej úrovni s každoročnou revíziou a aktualizáciou; trvá na tom, že financovanie identifikácie a registrácie by nemalo pochádzať z jestvujúcich programov na zlepšovanie výroby medu a jeho uvádzania na trh v Európskej únii (nariadenie Rady (ES) č. 1221/97(7));

5.  vyzýva Európsku komisiu, aby podporovala európsku sieť tzv. referenčných úľov na monitorovanie vplyvov podmienok životného prostredia, včelárskych postupov a poľnohospodárskych techník na zdravie včiel;

6.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala trojročné programy založené na tom, že všetky členské štáty oznámia počet skutočne registrovaných úľov a nie odhadované počty;

7.  víta vytvorenie referenčného laboratória EÚ pre zdravie včiel, ktoré by sa malo sústrediť na činnosti, ktorými sa nezaoberajú súčasné siete odborníkov alebo vnútroštátne laboratóriá, a zlúčiť integrované znalosti vyplývajúce z ich výskumu;

8.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa na vnútroštátnej úrovni podporovali diagnostické laboratóriá a skúšky v teréne, a poukazuje na to, že by sa malo predísť prekrývaniu vo financovaní;

9.  vyzýva Komisiu, aby spolu so zástupcami odvetvia včelárstva zriadila riadiaci výbor, ktorý bude poskytovať Komisii pomoc pri stanovovaní ročného pracovného programu referenčného laboratória EÚ; ľutuje, že prvý ročný pracovný program referenčného laboratória EÚ bol predložený bez predchádzajúcej konzultácie so zainteresovanými stranami;

10.  vyzýva Komisiu, aby i naďalej podporovala vedecký výskum v oblasti zdravia včiel medonosných a vychádzala pritom z dobrých príkladov, akými sú opatrenia COLOSS v rámci siete COST a iniciatívy BeeDoc a STEP, a aby nabádala členské štáty k tomu, aby podporovali vedecký výskum v tejto oblasti; zdôrazňuje však, že by sa mali posilniť vzťahy medzi včelármi a včelárskymi organizáciami;

11.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že vo využívaní finančných prostriedkov nebude dochádzať k prekrytiam, aby sa zvýšila ich účinnosť pri zaručovaní hospodárskej a ekologickej pridanej hodnoty tak pre včelárov, ako aj pre poľnohospodárov; vyzýva Komisiu, aby podnecovala členské štáty pri zvyšovaní ich úrovne financovania výskumu;

12.  vyzýva členské štáty, aby podporovali zriaďovanie vnútroštátnych fenologických monitorovacích sietí pre medonosné rastliny a dohliadali na ich činnosť;

13.  vyzýva Komisiu, aby aktívne podporovala intenzívnejšiu výmenu informácií medzi členskými štátmi, laboratóriami, včelármi, poľnohospodármi, priemyslom a vedcami o ekotoxických štúdiách, ktoré majú vplyv na zdravie včiel medonosných, aby sa tak zaistil kvalifikovaný nezávislý vedecký dohľad; vyzýva Komisiu, aby tomuto procesu pomohla tým, že sprístupní svoju príslušnú webovú stránku vo všetkých úradných jazykoch dotknutých členských štátov;

14.  víta iniciatívu Komisie s názvom Lepšia odborná príprava pre bezpečnejšie potraviny, žiada však predĺženie jej realizácie aj na obdobie po roku 2011 a zvýšenie počtu účastníkov z vnútroštátnych orgánov;

15.  vyzýva na podporu programov odborných školení pre včelárov v oblasti prevencie a kontroly chorôb a poľnohospodárov v oblasti botanických znalostí, používania výrobkov na ochranu rastlín šetrného voči včelám, vplyvu pesticídov a nechemických agronomických postupov brániacich rastu buriny; žiada Komisiu, aby v spolupráci so včelárskymi organizáciami navrhla usmernenia pre veterinárnu liečbu včelstiev;

16.  vyzýva orgány a zastupiteľské organizácie v členských štátoch, aby podporovali šírenie vhodných vedeckých a technických znalostí o zdraví včiel medzi včelármi; zdôrazňuje skutočnosť, že je potrebný trvalý dialóg medzi včelármi, poľnohospodármi a príslušnými orgánmi;

17.  zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť náležitú odbornú prípravu veterinárov a zaistiť včelárom možnosť s veterinármi konzultovať a súčasne zapojiť včelárskych odborníkov do činnosti vnútroštátnych veterinárnych orgánov;

Veterinárne prípravky

18.  uznáva, že vývoj inovatívnych a účinných spôsobov ošetrenia proti roztočom rodu Varroa, ktoré sa podieľajú na ročných stratách vo výške asi 10 %, je veľmi dôležitý; domnieva sa, že je potrebné zvýšiť podporu autorizovaných veterinárnych postupov s cieľom znížiť negatívne účinky chorôb a škodcov; žiada Komisiu, aby zaviedla spoločné usmernenia v oblasti veterinárnej liečby v tomto odvetví, pričom by mala zdôrazniť potrebu používať ju náležitým spôsobom; vyzýva na zavedenie usmernení pre používanie molekúl a/alebo vzorcov vychádzajúcich z organických kyselín a éterických olejov a iných látok povolených na biologickú ochranu proti škodcom;

19.  vyzýva členské štáty, aby poskytovali finančnú podporu na výskum, vývoj a skúšky nových veterinárnych prípravkov pre včely v teréne, a to najmä malým a stredným podnikom, vzhľadom na príspevok včelárskeho odvetvia k biodiverzite a na spoločenský úžitok, ktorý prináša opeľovanie, a so zreteľom na vysoké náklady včelárov na veterinárnu liečbu, ktoré v súčasnosti nesú a ktoré sú vyššie než zdravotnícke náklady v iných chovných odvetviach;

20.  zdôrazňuje, že je potrebné ponúknuť farmaceutickému priemyslu stimuly pre vývoj nových liečebných prípravkov určených na boj proti chorobám včiel;

21.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala pružnejšie pravidlá pre registráciu a dostupnosť veterinárnych prípravkov pre včely medonosné vrátane liekov prírodného pôvodu a iných, ktoré nemajú zdravotný vplyv na hmyz; víta návrh Komisie na revíziu smernice o veterinárnych liekoch, konštatuje však, že súčasná obmedzená dostupnosť takýchto liekov by nemala byť dôvodom pre registráciu/uvádzanie na trh antibiotík na liečbu iných oportunistických chorôb včelstiev včely medonosnej, najmä s ohľadom na ich dôsledky na kvalitu včelích výrobkov a odolnosť včiel;

22.  víta zámer Komisie zaviesť maximálne reziduálne úrovne pre používanie liečivých výrobkov prostredníctvom tzv. kaskádového postupu v záujme odstránenia súčasnej právnej neistoty, ktorá brzdí liečenie chorých včiel;

23.  žiada zmenu právneho prostredia tak, aby Európska agentúra pre lieky mohla podľa zásady ochrany práv duševného vlastníctva zabezpečiť na určité prechodné obdobie exkluzivitu na výrobu a predaj nových účinných látok v inovačných veterinárnych prípravkoch na ochranu zdravia včiel;

24.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť rozšíriť krytie z veterinárneho fondu Európskej únie aj na choroby včiel, a to pri ďalšej revízii fondu;

25.  víta zámer Komisie predložiť komplexné právne predpisy o zdraví zvierat; vyzýva Komisiu, aby prispôsobila rozsah a financovanie európskej veterinárnej politike tak, aby sa v nej zohľadňovali špecifiká včiel a včelárstva a zabezpečil účinnejší boj proti chorobám včiel prostredníctvom dostupnosti dostatočného množstva účinných a štandardizovaných liekov vo všetkých členských štátoch a financovania zdravie včiel v rámci európskej veterinárnej politiky; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila väčšiu harmonizáciu medzi členskými štátmi, pričom by svoje úsilie mala zamerať na boj proti varroatóze v EÚ a jej kontrolu;

26.  podporuje programy šľachtenia, ktoré sa zameriavajú na odolnosť proti chorobám a škodcom, najmä s ohľadom na varroatózu;

Vplyv moderného poľnohospodárstva na včely

27.  zdôrazňuje, že Európska únia len nedávno s odhodlaným zapojením Európskeho parlamentu prijala nové, prísnejšie pravidlá povoľovania výrobkov na ochranu rastlín a ich udržateľného používania, aby zabezpečila, že sú bezpečné pre ľudské bytosti a životné prostredie; konštatuje, že tieto pravidlá zahŕňajú dodatočné, prísne kritériá týkajúce sa bezpečnosti včiel; vyzýva Komisiu, aby Parlament informovala o úspešnom vykonávaní nových pravidiel;

28.  vyzýva Komisiu, aby zlepšila metodiku hodnotenia rizík pesticídov s cieľom chrániť zdravie včelstiev a rozvoj populácií a aby zabezpečila primeraný prístup k výsledkom a metodike ekotoxikologických štúdií zaradených do dokumentácie pri registrácii prípravkov;

29.  zdôrazňuje význam udržateľného poľnohospodárstva a vyzýva členské štáty, aby transponovali a čo najskôr plne vykonávali smernicu 2009/128/ES o udržateľnom používaní pesticídov, a najmä jej článok 14, v ktorom sa zdôrazňuje, že pre všetkých poľnohospodárov v EÚ bude od roku 2014 povinné uplatňovať integrovanú ochranu proti škodcom, a aby osobitnú pozornosť venovali používaniu pesticídov, ktoré môžu mať negatívne účinky na zdravie včiel a včelstiev;

30.  vyzýva Komisiu, aby pri hodnotení rizík pesticídov na základe spoľahlivých a efektívnych testov v skutočných podmienkach s harmonizovanými protokolmi zvážila otázky chronickej, larválnej a subletálnej toxicity, ako je to stanovené v nariadení (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh, účinného od 14. júna 2011; ďalej vyzýva Komisiu, aby venovala osobitnú pozornosť používaniu špecifických pesticídov, ktoré mali za určitých okolností negatívny vplyv na zdravie včiel a včelstiev; vyzýva Komisiu, aby tiež posilnila výskum v oblasti potenciálnych interakcií látka – patogén a látka – látka; konštatuje, že treba tiež zvážiť všetky aplikačné metódy;

31.  víta skutočnosť, že odborníci z Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín vykonávajú nezávislé hodnotenie požiadaviek kladených na priemysel v oblasti poskytovania údajov o rozličných pesticídoch;

32.  v rámci dialógu medzi včelármi, zainteresovanými stranami v oblasti poľnohospodárstva a verejnými orgánmi požaduje vytvorenie systému, ktorý by podporil, aby sa včelárom vo všetkých členských krajinách povinne vopred oznamovalo použitie pesticídov, a to najmä pokiaľ ide o letecké používanie insekticídov (napríklad postreky proti komárom), a systému, v rámci ktorého by sa na požiadanie poskytovali informácie o umiestnení úľov počas týchto zásahov; ďalej požaduje lepšiu výmenu informácií prostredníctvom databázy na internete medzi včelármi a poľnohospodármi, napríklad pokiaľ ide o umiestňovanie úľov v bezprostrednej blízkosti polí;

33.  vyzýva členské štáty, aby zvážili vhodnosť toho, aby sa problematika včelárstva a zdravia včiel stala súčasťou poľnohospodárskej odbornej prípravy;

34.  s osobitným prihliadnutím na projekt úradu EFSA z roku 2009 nazvaný Úmrtnosť včiel a pozorovanie včiel v Európe vyzýva Komisiu, aby uskutočnila objektívny výskum týkajúci sa možných negatívnych účinkov geneticky modifikovaných plodín a monokultúr na zdravie včiel medonosných;

Aspekty produkcie a bezpečnosti potravín, ochrana pôvodu

35.  vyzýva Komisiu, aby nepretržite monitorovala situáciu v oblasti zdravia zvierat v zdrojových krajinách, uplatňovala najprísnejšie požiadavky v oblasti zdravia zvierat a zaviedla vhodný monitorovací systém, pokiaľ ide o rozmnožovací materiál pochádzajúci z tretích krajín, s cieľom zabrániť zanášaniu exotických včelích chorôb/parazitov, ako sú chrobáky Aethina tumida a roztoče Tropilaelaps, do EÚ; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v spolupráci s včelárskymi organizáciami zvýšili transparentnosť v oblasti frekvencie, percentuálneho podielu, charakteristík a najmä výsledkov bezpečnostných kontrol vykonávaných na hraničných kontrolných miestach;

36.  požaduje, aby sa v prípade veterinárnych výrobkov registrovaných v Európskej únii predbežne stanovila prahová hranica (referenčný bod pre opatrenie) vo výške 10 ppb, a to so zreteľom na rôzne analytické metódy uplatňované v jednotlivých členských štátoch;

37.  vyzýva Komisiu, aby do systému zaradila nulové akčné hodnoty (NAL) alebo referenčné body pre opatrenia (RPA) alebo maximálne limity rezíduí (MRL) v mede a ďalších včelárskych produktoch v prípade látok, ktoré nesmú byť v prípade európskeho odvetvia včelárstva povolené, a aby zharmonizovala veterinárne hraničné kontroly s kontrolami na vnútornom trhu, keďže v prípade medu dovoz nízkej kvality, riedenie a náhrady narúšajú trh a vyvíjajú neustály tlak na ceny a konečnú kvalitu výrobku na vnútornom trhu EÚ a výrobky/výrobcovia z EÚ a z tretích krajín musia mať rovnaké podmienky; poznamenáva, že MRL musia zohľadňovať rezíduá z osvedčených veterinárnych postupov;

38.  vyzýva Komisiu, aby zaviedla alebo upravila prílohy smernice Rady 2001/110/ES(8) (smernica o mede) s cieľom zlepšiť normy produkcie v EÚ tým, že sa stanovia jasné právne vymedzenia pojmov v prípade všetkých včelárskych produktov vrátane rôznych druhov medu a definujú sa zásadné parametre kvality medu, ako je obsah prolínu a sacharázy, nízka úroveň HMF alebo vlhkosti a riedenie (ako je obsah glycerínu, pomer cukru a izotopov (C13/C14), peľové spektrum a aróma a obsah cukru v mede); vyzýva na podporu výskumu efektívnych metód odhaľovania riedenia medu; vyzýva Komisiu, aby zaručila, že kontrola prírodných vlastností medu uplatňovaná na európske výrobky sa bude uplatňovať aj na výrobky tretích krajín;

39.  vyzýva Komisiu, aby zharmonizovala pravidlá týkajúce sa označovania s ustanoveniami nariadenia o poľnohospodárskych systémoch kvality a zaviedla povinné označovanie krajiny pôvodu v prípade včelárskych produktov dovážaných do EÚ a vyrábaných v EÚ, alebo povinné označovanie každej krajiny pôvodu v prípade zmesí produktov rôzneho pôvodu;

40.  v duchu novej politiky EÚ v oblasti kvality vyzýva včelárov, ich zastupiteľské organizácie a obchodné spoločnosti, aby lepšie využívali režimy označovania pôvodu EÚ (chránené označenie pôvodu a chránené zemepisné označenie) v prípade včelárskych produktov, čo by mohlo prispieť k cenovej dostupnosti včelárskej činnosti, a vyzýva Komisiu, aby v úzkej spolupráci so včelárskymi združeniami navrhla označenia kvality a podporovala priamy predaj včelárskych výrobkov na miestnych trhoch;

41.  vyzýva na prijatie krokov na zvýšenie spotreby európskeho medu a včelárskych výrobkov, a to aj prostredníctvom podpory medov s vlastnosťami špecifickými pre určité druhy a zemepisné oblasti;

Opatrenia v súvislosti s ochranou biodiverzity a nadchádzajúcou reformou spoločnej poľnohospodárskej politiky

42.  zdôrazňuje, že európske a vnútroštátne orgány musia počas prípravy včelárskych programov a súvisiacich právnych predpisov konzultovať so včelármi s cieľom zabezpečiť účinnosť týchto programov a ich včasné zavedenie; vyzýva Komisiu, aby poskytla podstatne väčší objem finančných zdrojov zintenzívnením súčasnej podpory včelárstva v SPP po roku 2013 a zaručila pokračovanie existencie a zlepšenie jestvujúcich podporných programov (nariadenie (ES) č. 1221/97) pre včelárske odvetvie a aby podporovala rozvoj spoločných projektov, a žiada členské štáty, aby odvetviu včelárstva zaistili technickú pomoc; vyzýva Komisiu aby zaručila, súlad systému spolufinancovania so zavedením priamej pomoci v prvom pilieri SPP (nepovinné vykonávanie súčasného článku 68 SPP) tými štátmi, ktoré to považujú za potrebné; zdôrazňuje tiež potrebu podnecovať mladých včelárov vo vstupe do odvetvia; vyzýva Komisiu, aby pre včelárstvo zabezpečila ochrannú sieť alebo spoločný systém poistenia s cieľom zmierniť dosah krízových situácií na včelárov;

43.  naliehavo žiada Komisiu, aby v rámci novej stratégie EÚ v oblasti biodiverzity sprístupnila včelárstvu finančné prostriedky prioritne a/alebo vo vyššej miere vo všetkých projektoch a opatreniach predložených v rámci SPP, ktoré sa zaoberajú výhradne poddruhmi a ekotypmi druhu Apis mellifera, ktoré sú v danom regióne domáce;

44.  vyzýva Komisiu, aby v nadchádzajúcej revízii SPP objasnila podporné opatrenia a pomoc, ktorá sa má priznať európskemu odvetviu včelárstva, a to so zreteľom na environmentálny a sociálny verejný prínos, ktorý včelstvá prinášajú opeľovaním, a environmentálne služby poskytované včelármi tým, že svoje včelstvá spravujú;

45.  konštatuje, že podľa správy Komisie z 28. mája 2010 sa celkový počet včelárov v EÚ v porovnaní s rokom 2004 mierne zvýšil; pripomína, že podľa tejto správy súvisí toto zvýšenie výhradne s pristúpením Bulharska a Rumunska do EÚ, a že ak by sa včelári z týchto krajín nepočítali, nastal by výrazný pokles počtu včelárov v EÚ; domnieva sa, že to poukazuje na závažnosť situácie v odvetví včelárstva v EÚ a na potrebu poskytnúť mu podporu a zaviesť konkrétne opatrenia na to, aby sa včelári naďalej včelárstvu venovali;

46.  vyzýva Komisiu, aby zvážila možnosť vytvoriť osobitný systém pre pomoc včelárom v rámci systému priamej pomoci, napríklad prostredníctvom priamych platieb za včelstvo, čo pomôže ochrániť odvetvie včelárstva v EÚ, udrží včelárov v odvetví včelárstva, bude pre mladých ľudí podnetom, aby sa včelármi stali, a zabezpečí, aby včely naďalej fungovali ako opeľovači;

47.  vyzýva Komisiu, aby podporovala udržateľné poľnohospodárske postupy v rámci SPP, podnecovala všetkých poľnohospodárov, aby používali jednoduchý súbor poľnohospodárskych postupov v súlade so smernicou 2009/128/ES, a aby posilňovala osobitné poľnohospodársko-environmentálne opatrenia pre odvetvie včelárstva v duchu novej stratégiou EÚ v oblasti biodiverzity; vyzýva členské štáty, aby vo svojich programoch vidieckeho rozvoja stanovili agroenvironmentálne opatrenia zamerané na včelárstvo a aby nabádali včelárov, aby sa zapájali do agroenvironmentálnych opatrení s cieľom podporovať trávnaté plochy vhodné pre včelu medonosnú na medziach a využívali pokročilú úroveň integrovanej výroby s holistickým prístupom k poľnohospodárstvu a podľa možností využívajúc biologickú ochranu;

48.  opätovne potvrdzuje, že Komisia považuje včely medonosné za domestikovaný druh, a teda za hospodárske zvieratá, čo uľahčuje prijímanie opatrení na ochranu zdravia a životných podmienok(9) a zlepšuje informovanosť o ochrane prírodných opeľovačov; vyzýva preto na vytvorenie stratégie ochrany zdravia včiel a žiada, aby sa odvetvie včelárstva začlenilo do poľnohospodárskych právnych predpisov a veterinárnych právnych predpisov, pričom je nutné zohľadniť jeho osobitný charakter, najmä pokiaľ ide o kompenzáciu strát včelárov v oblasti ich populácie včiel;

49.  vyzýva všetky zainteresované strany v odvetví včelárstva, aby využili príležitosti, ktoré ponúka súčasná spoločná poľnohospodárska politika a jej nadchádzajúca reforma a ktoré náležitým spôsobom zohľadňujú organizácie producentov v poľnohospodárskom sektore;

Ochrana biodiverzity včiel

50.  naliehavo žiada Komisiu, aby v rámci smernice Rady 92/43/EHS(10) (smernica o biotopoch) vymedzila štatút ochrany druhu Apis mellifera a tam, kde je to vhodné, ho zaradila do príloh tejto smernice; vyzýva Komisiu, aby z dôvodu naliehavej potreby chrániť druh Apis mellifera a rozličné poddruhy, ktoré sa vyskytujú v Európskej únii, preskúmala možnosť vytvoriť osobitný program alebo nariadenie v rámci finančného nástroja Life+, čo umožní vypracovať celoeurópsky projekt na obnovu voľne žijúcich populácií tohto druhu;

51.  naliehavo žiada Komisiu, aby v rámci smernice Rady 92/65/EHS(11) aspoň dočasne zakázala dovoz živých včiel a druhov rodu Bombus sp. z tretích krajín s cieľom zabrániť zavlečeniu exotických chorôb, a to najmä preto, že neexistuje nedostatok genetických zdrojov pre včelárstvo v Európskej únii, ak vezmeme do úvahy hlavné poddruhy, z ktorých pochádzajú vyšľachtené typy a plemená používané v súčasnosti vo včelárstve;

52.  pripomína, že opatrenia na podporu biodiverzity sú nevyhnutné aj v nepoľnohospodárskom odvetví; konštatuje, že zelené plochy pozdĺž ciest, na okrajoch železničných tratí, v lesných priesekoch pre siete na prepravu energie a verejné a súkromné záhrady pokrývajú významné plochy, na ktorých by rozumný spôsob správy mohol výrazne zvýšiť peľové a nektárové zdroje pre včely a opeľujúci hmyz; domnieva sa, že tento vývoj sa musí uskutočňovať v rámci harmonickej správy územia zabezpečujúcej predovšetkým bezpečnosť na cestách;

o
o   o

53.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2010)0440.
(2) Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 24, 30.1.2010, s. 28.
(4) Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 71.
(6) Prijaté texty, P7_TA(2011)0084.
(7) Ú. v. ES L 173, 1.7.1997, s. 1.
(8) Ú. v. ES L 10, 12.1.2002, s. 47.
(9) Prostredníctvom iniciatív ako Stratégia EÚ pre zdravie zvierat (2007 – 2013), ktorá napomáha poskytovať jednotný a jasný regulačný rámec pre zdravie zvierat, zlepšuje koordináciu a efektívne využívanie zdrojov príslušnými európskymi agentúrami a zdôrazňuje, aký význam má zachovanie a zlepšenie diagnostickej schopnosti.
(10) Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.
(11) Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia