Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 12 Μαΐου 2011 - Στρασβούργο
'Νεολαία σε κίνηση' - ένα πλαίσιο για τη βελτίωση των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης
 Μάθηση κατά τα πρώτα έτη της ζωής
 Συμφωνία Αλιευτικής Σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μαυριτανίας
 Δημόσιες συμβάσεις
 Κρίση στον τομέα της ευρωπαϊκής αλιείας λόγω αύξησης των τιμών του πετρελαίου
 Επανεξέταση της πρωτοβουλίας σχετικά με τις ΜΜΕ (small business act)
 Ένωση Καινοτομίας: μεταμορφώνοντας την Ευρώπη για έναν κόσμο μετά την κρίση
 Συμπλήρωση της Σύμβασης ILO (ΔΟΕ) με σύσταση σχετικά με τους οικιακούς βοηθούς
 Ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά
 Πολιτιστικές διαστάσεις των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ
 Απελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας
 Το Σαράγεβο πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2014
 Σρι Λάνκα: παρακολούθηση της έκθεσης των Ηνωμένων Εθνών
 Αζερμπαϊτζάν
 Λευκορωσία
 Εκστρατεία για μια καθαρή Ευρώπη και πρωτοβουλία «Let's do it world» για το 2012

'Νεολαία σε κίνηση' - ένα πλαίσιο για τη βελτίωση των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης
PDF 431kWORD 156k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά με «Νεολαία σε κίνηση» - ένα πλαίσιο για τη βελτίωση των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (2010/2307 (INI))
P7_TA(2011)0230A7-0169/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 9ης Ιουνίου 2010 με τίτλο «Μια νέα ώθηση για ευρωπαϊκή συνεργασία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για την υποστήριξη της στρατηγικής »Ευρώπη 2020«» (COM(2010)0296),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Σεπτεμβρίου 2010 με τίτλο «Νεολαία σε κίνηση: Μια πρωτοβουλία για την ενεργοποίηση των δυνατοτήτων των νέων με στόχο την επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2010)0477),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Μαΐου 2010 σχετικά με τη «Στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία – Επένδυση και ενδυνάμωση»(1),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2009 για το ευρωπαϊκό έτος εθελοντικών δραστηριοτήτων που προωθούν την ενεργό συμμετοχή του πολίτη(2),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2009 σχετικά με ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («EΚ 2020»)(3),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2010 σχετικά με την κοινωνική διάσταση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και για τις ικανότητες που υποστηρίζουν τη διά βίου μάθηση και για την πρωτοβουλία «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας»(4),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τη νέα στρατηγική για την απασχόληση και την ανάπτυξη, και ιδίως το σημείο που επιβεβαιώνει τους πρωταρχικούς στόχους για βελτίωση των βαθμίδων εκπαίδευσης,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2010 για την πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση», στα οποία αναγνωρίζεται η σημασία μιας πιο ολοκληρωμένης και διατομεακής προσέγγισης που ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι(5),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 28ης Ιανουαρίου 2011(6), και τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής και Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 15ης Μαρτίου 2011(7) σχετικά με την πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση»,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 και 166 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0169/2011),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής «ΕΕ 2020» οι γνώσεις και δεξιότητες των νέων είναι ουσιώδους σημασίας για την επίτευξη των στόχων της έξυπνης, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης ανάπτυξης,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η «Νεολαία σε κίνηση», μια εμβληματική πρωτοβουλία της στρατηγικής «ΕΕ 2020», αποσκοπεί να καταστήσει πιο ελκυστική την ανώτερη εκπαίδευση στην Ευρώπη, να αναβαθμίσει τη συνολική ποιότητα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και κατάρτισης και της κινητικότητας σπουδαστών και εργαζομένων με την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση υφιστάμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική ΕΕ 2020 δηλώνει ότι «πρέπει να έχουν όλοι οι νέοι της Ευρώπης, έως το 2020, τη δυνατότητα να πραγματοποιούν μέρος της εκπαιδευτικής διαδρομής τους σε άλλα κράτη μέλη»,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νεολαία διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην επίτευξη των πέντε πρωταρχικών στόχων της ΕΕ για το 2020: απασχόληση, έρευνα και καινοτομία, κλίμα και ενέργεια, εκπαίδευση και καταπολέμηση της φτώχειας,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η «Νεολαία σε κίνηση» ενισχύει την υφιστάμενη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία (COM(2009)0200) εφοδιάζοντας τους νέους με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που χρειάζονται για την εργασία και τη ζωή,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι έχουν πληγεί δριμύτατα από την κρίση και ότι τo ποσοστό ανεργίας των νέων στην ΕΕ υπερβαίνει το 20 %, ήτοι είναι διπλάσιο του αντίστοιχου μέσου όρου για τους ενήλικες, σε ορισμένα κράτη μέλη μάλιστα υπερβαίνει το 40 %,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό της ανεργίας των νέων ύψους σχεδόν 21 % συνιστά μία από τις πιεστικότερες προκλήσεις που τίθενται στην Ευρώπη,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της οικονομικής κρίσης, τα κράτη μέλη περικόπτουν τις επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, γεγονός που πλήττει άμεσα τις προοπτικές των νέων για το μέλλον, ενώ παράλληλα η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια εντεινόμενη δημογραφική πρόκληση όσον αφορά την επίτευξη των επιπέδων ανάπτυξης που χρειάζεται,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το οικονομικό κόστος των κατωτέρων του απαιτουμένου επιδόσεων στην εκπαίδευση είναι σημαντικά υψηλότερο από το κόστος της χρηματοπιστωτικής κρίσης,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση τόνισε την ανάγκη για μεταρρύθμιση στις οικονομίες και τις κοινωνίες μας και τη ζωτική σημασία που έχουν τα υψηλής ποιότητας συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ως στήριγμα αυτών των μεταρρυθμίσεων, για να είναι καλύτερα προετοιμασμένη η Ευρώπη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπεία της σταδιακής μείωσης των δημόσιων επενδύσεων στα πανεπιστημιακά ιδρύματα και της επακόλουθης αύξησης των διδάκτρων ή/και της μείωσης των κοινωνικών παροχών και των σπουδαστικών επιχορηγήσεων, διαρκώς μεγαλύτερος αριθμός σπουδαστών εγκαταλείπουν το πανεπιστημιακό σύστημα, γεγονός το οποίο οδηγεί σε περαιτέρω διεύρυνση του κοινωνικού χάσματος,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί στρατηγικό μέσο για την εξασφάλιση της επιτυχούς οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των κοινωνιών μας,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τα στοιχεία Europass παρατηρείται αύξηση στον αριθμό των νέων που εκφράζουν την επιθυμία να ταξιδεύσουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε για εκπαιδευτικούς είτε για επαγγελματικούς σκοπούς,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση είναι θεμελιώδους σημασίας για την προώθηση του δυναμικού σε δημιουργικότητα και καινοτομία που αντιπροσωπεύουν οι νέοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση παρέχει στους ανθρώπους τα απαραίτητα εργαλεία για τη διανοητική τους ανάπτυξη, την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, την προσωπική τους ανάπτυξη και την ανάληψη κοινωνικού και πολιτικού ρόλο από αυτούς,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με έρευνες η κινητικότητα συμβάλλει στο να αισθάνεται κανείς πολίτης της Ευρώπης και στη συμμετοχή του στις δημοκρατικές διεργασίες,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσβαση στα προγράμματα κινητικότητας πρέπει να έχουν όχι μόνον οι φοιτητές πανεπιστημίου αλλά και οι νέοι με χαμηλό επίπεδο προσόντων, καθόσον αυτή η πρόσβαση μπορεί να βελτιώσει τις δυνατότητές τους στην αγορά εργασίας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα προγράμματα κινητικότητας πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι νέοι, ανεξαρτήτως του είδους εκπαίδευσης που έχουν επιλέξει,

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των νέων που μπορούν να μεταβούν στο εξωτερικό για σπουδή και εργασία, συγκεκριμένα στο πλαίσιο προγραμμάτων της ΕΕ, δεν αυξάνεται με μεγάλη ταχύτητα,

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την πρώτη δεκαετία της η διαδικασία της Μπολόνια αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες στην επίτευξη των στόχων της προς ανάπτυξη του χώρου ανώτερης εκπαίδευσης της Ευρώπης,

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης της σχολικής φοίτησης είναι καθοριστικής σημασίας τόσο για την πρόληψη του κινδύνου κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας για τους νέους όσο και για τη βελτίωση και διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας,

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση από την εκπαίδευση και κατάρτιση στην επαγγελματική ζωή αποτελεί για τους νέους μείζονα πρόκληση,

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εθελοντισμός συνιστά σημαντική ευκαιρία για την απόκτηση περισσότερων δεξιοτήτων μέσω άτυπης και ανεπίσημης μάθησης, την ανάληψη κοινωνικής ευθύνης, τη συνειδητοποίηση της σημασίας που έχει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τη συμμετοχή σε πολλούς τομείς υπό την ιδιότητα του ενεργού Ευρωπαίου πολίτη, ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιηθεί, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού 2011,

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις νέων αποτελούν βασικούς φορείς ανεπίσημης εκπαίδευσης, συμπληρωματικής προς την επίσημη εκπαίδευση, η οποία είναι ουσιώδης για τον εφοδιασμό των νέων με δεξιότητες και ικανότητες για να καταστούν ενεργοί πολίτες και να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέσω της διαδικασίας αυτής οι οργανώσεις νέων συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020,

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ζωτικής σημασίας να συμμετέχουν οι νέοι και οι ποικίλες οργανώσεις νέων που τους εκπροσωπούν στη διεργασία λήψης αποφάσεων ώστε να τους δίδεται δυνατότητα να ενστερνισθούν τα τεκταινόμενα και να εξασφαλίζεται η ενεργός συμβολή τους με ιδέες σε μια στρατηγική για τη νεολαία,

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας κεντρικός στόχος της πρωτοβουλίας «Νεολαία σε κίνηση» είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνοχής και η δημιουργία πολιτών με συνείδηση της ευρωπαϊκής τους ταυτότητας,

Γενικά σχόλια και οικονομική υποστήριξη

1.  χαιρετίζει τη «Νεολαία σε κίνηση» ως πολιτική πρωτοβουλία προς ενίσχυση των υφιστάμενων προγραμμάτων για την εκπαίδευση, την κινητικότητα και την απασχόληση των νέων και ως κίνητρο για να επιτύχουν τα κράτη μέλη τους στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020·

2.  τονίζει ότι η «Νεολαία σε κίνηση» ενθαρρύνει τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα να θέσουν υψηλότερα πρότυπα προάγοντας μεγαλύτερη συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα ανά τον κόσμο και επισημαίνει ότι η συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα των ΗΠΑ θα μπορούσε να αποβεί ιδιαίτερα επωφελής εν προκειμένω·

3.  επισημαίνει ότι η επένδυση στην εκπαίδευση είναι αναμφίβολα απαραίτητη για βιώσιμη αύξηση της οικονομίας και ανάπτυξη και ότι ακόμη και σε εποχές οικονομικής κρίσης η χρηματοδότηση προγραμμάτων υπέρ της νεολαίας και της εκπαίδευσης δεν πρέπει να θεωρείται κόστος που πρέπει να καταβληθεί στο παρόν αλλά επένδυση στο μέλλον της Ευρώπης·

4.  υπογραμμίζει ότι ο στόχος όλων των πρωτοβουλιών για τη νεολαία πρέπει να είναι να οδηγούν τους νέους κατά τρόπον ώστε να ενσωματωθούν με επιτυχία στην κοινωνία και να τους προετοιμάζουν σε συνεχή βάση για την Ευρώπη του μέλλοντος, πράγμα το οποίο σημαίνει επίσης να τους παρέχουν ευκαιρίες για να επιδίδονται σε κοινωνικές δραστηριότητες και να τους βοηθούν να διαμορφώσουν την κοινωνία και να καθιστούν δυνατό για όλα τα νεαρά άτομα να αντλούν τα οφέλη της σχολικής φοίτησης, της ανώτερης και ανεπίσημης εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της περαιτέρω κατάρτισης που τονίζουν το πώς να ανταποκρίνεται κανείς στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης, ανταγωνιστικής, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης κοινωνίας, με σκοπό να καθίσταται ευκολότερο για τους νέους να επιτύχουν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας·

5.  υπογραμμίζει ότι η κρίση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την επιβολή περικοπών στην εκπαίδευση, καθόσον η ανώτερη εκπαίδευση για τους νέους είναι απαραίτητη για να ξεπεραστούν οι επιπτώσεις της κρίσης·

6.  αποδοκιμάζει το ότι σύμφωνα με την Επιτροπή τα σε εθνικό επίπεδο προγράμματα που έχουν καταρτίσει τα κράτη μέλη ως περαιτέρω συμβολή στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020 είναι ανεπαρκή·

7.  αναγνωρίζει ότι η απασχολησιμότητα των σπουδαστών πρέπει να συγκαταλέγεται μεταξύ των στόχων της ανώτερης εκπαίδευσης, αλλά επισημαίνει ότι η τελευταία πρέπει να προάγει τη δημιουργικότητα και τις δυνατότητες καινοτομίας των νέων και να τους βοηθεί στη διανοητική και κοινωνική τους ανάπτυξη·

8.  αναγνωρίζει ότι η επιτυχία της πρωτοβουλίας «Νεολαία σε κίνηση» εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την υλοποίηση των βασικών της δράσεων από τα κράτη μέλη· ως εκ τούτου ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς και να αναλύει τα καίρια ζητήματα κατά την υλοποίηση, με σκοπό να βοηθήσει τα κράτη μέλη και να εξασφαλίσει καλύτερο συντονισμό μεταξύ τους·

9.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την αποτελεσματικότητα των βασικών δράσεων της «Νεολαίας σε κίνηση» και την πρόοδο που σημειώνεται στα κράτη μέλη·

10.  παροτρύνει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να θεσπίσουν διαρθρωμένο διάλογο στο πεδίο της εκπαίδευσης εντός του πλαισίου εκπαίδευσης και κατάρτισης 2020 για να επιτευχθεί πλήρης συμμετοχή των οργανώσεων των νέων, τούτο με σκοπό το να δίδεται συνέχεια στη «Νεολαία σε κίνηση» σε συνεργασία με τους νέους και να συζητούνται οι προτεραιότητες και δράσεις για τους νέους, παρέχοντας σε αυτούς σημαντικότερο ρόλο στη διεργασία λήψης αποφάσεων σχετικά με ζητήματα που τους αφορούν·

11.  καλεί την Επιτροπή στην πρόταση νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου που θα διατυπώσει να προβαίνει σε σταδιακή αύξηση των επενδύσεων σε προγράμματα κινητικότητας και νεολαίας, όπως είναι η διά βίου μάθηση (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Marie Curie, Erasmus Mundus και Νεολαία εν δράσει υπό την παρούσα μορφή τους, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία· ζητεί την καλύτερη προώθηση αυτών των προγραμμάτων και την καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρουν στους δυνητικούς δικαιούχους· ζητεί επίσης να συνεχίσει η Επιτροπή να επενδύει στη συνεργασία με υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες προς ένταξη χώρες και να υποβάλει πρόταση για τα προσεχούς γενεάς προγράμματα κινητικότητας και νεολαίας σε εναρμόνιση με τους στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020·

12.  τονίζει ότι η αγορά εργασίας δεν πρέπει να χάσει κανέναν νέο ο οποίος έχει αντιμετωπίσει για διάφορους λόγους προβλήματα στην εμπειρία του στην εκπαίδευση, αλλά αντιθέτως αυτοί οι νέοι πρέπει να τυγχάνουν μεγαλύτερης υποστήριξης, προσαρμοσμένης στις ανάγκες τους· επισημαίνει ότι η πρόσβαση των νέων στην εκπαίδευση δεν πρέπει να εξαρτάται από την κοινωνική ή οικονομική κατάσταση των γονέων· υπογραμμίζει τη σημασία της οριζόντιας κινητικότητας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, τόσο κατά τη σχολική φοίτηση όσο και κατά την επαγγελματικής κατάρτιση·

13.  τονίζει ότι η κινητικότητα πρέπει να καταστεί περισσότερο ελκυστική και ότι η παρεχόμενη οικονομική ενίσχυση θα πρέπει να είναι διαδεδομένη και επαρκής, εστιαζόμενη ειδικά στους πλέον μειονεκτούντες· επαναλαμβάνει ότι αυτή η θέση πρέπει να αντικατοπτρίζεται στο προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο· αποβλέποντας στην ενίσχυση της κινητικότητας για κατάρτιση ζητεί να αυξηθεί το μερίδιο του προϋπολογισμού το οποίο προορίζεται για το πρόγραμμα Leonardo·

14.  τονίζει ότι απαιτείται φιλόδοξη χρηματοδότηση για να υπηρετείται ο στόχος του να παρέχεται σε όλους η δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μέρος της εκπαίδευσης και της κατάρτισής τους στο εξωτερικό· είναι της γνώμης ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι ο στόχος αυτός πρέπει να αντικατοπτρίζεται στο προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

15.  ζητεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα που αποσκοπούν στην προώθηση της κινητικότητας να παραταθούν πέραν του 2013 και καλεί την Επιτροπή να προβλέψει αύξηση των χρηματοδοτικών πόρων που προορίζονται γι' αυτά κατά την εκπόνηση μελλοντικών προγραμμάτων πλαίσιο·

16.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να αξιοποιήσει τα δικά της χρηματοδοτικά μέσα για να συνδράμει τους νέους, κάνοντας καλύτερη χρήση των δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων·

17.  ζητεί από τα κράτη μέλη να προβούν σε μεγαλύτερες επενδύσεις στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα, να στηρίξουν οικονομικά την υλοποίηση των προγραμμάτων κινητικότητας της ΕΕ σε εθνικό επίπεδο και να διασφαλίσουν ή ακόμη να βελτιώσουν την ποιότητα της εκπαίδευσης εν γένει·

18.  είναι πεπεισμένο ότι το πρόγραμμα «Νεολαία εν δράσει» είναι καίριας σημασίας για τη συμμετοχή των νέων στην Ευρώπη και ότι το πρόγραμμα αυτό πρέπει να ενισχυθεί και να συνεχισθεί· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να διατηρήσει χωριστό το πρόγραμμα «Νεολαία εν δράσει» στο επικείμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

19.  τονίζει τη σημασία της πρωτοβουλίας «Νεολαία σε κίνηση», η οποία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για τη συμμετοχή των νέων στην κοινωνία, και καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία που έχει αποκομισθεί από το πρόγραμμα «Νεολαία εν δράσει'·

20.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να θέσουν ως στόχο την υλοποίηση συνολικής επένδυσης ύψους τουλάχιστον 2 % του ΑΕγχΠ στον τομέα της ανώτερης εκπαίδευσης, όπως προτείνεται από την Επιτροπή στην ετήσια επισκόπηση οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης ως το ελάχιστο που απαιτείται για τις οικονομίες έντασης γνώσεων·

21.  εφιστά την προσοχή στη σημασία των ευέλικτων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που είναι συμβατά με την ταυτόχρονη απασχόληση·

Νεολαία και κινητικότητα

22.  ζητεί την ενεργό συμμετοχή των νέων σε όλα τα στάδια των προγραμμάτων της ΕΕ, από την κατάρτιση έως την υλοποίησή τους·

23.  τονίζει τη σημασία που έχει το να περιλαμβάνονται οι νέοι όχι μόνον στην αγορά εργασίας και την οικονομία, αλλά επίσης στη διαμόρφωση και τον προγραμματισμό του μέλλοντος της Ευρώπης· ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει Πράσινο Βιβλίο σχετικά με τη Συμμετοχή των Νέων·

24.  συμφωνεί ότι πρέπει να αναληφθεί δράση έγκαιρα για να μειωθεί η πρόωρη εγκατάλειψη της σχολικής φοίτησης σε ποσοστό χαμηλότερο του 10 %, όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής «ΕΕ 2020» με ιδιαίτερη εστίαση στις μειονεκτούσες περιοχές· επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου για την ενίσχυση των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τα ποσοστά εγκατάλειψης της σχολικής φοίτησης·

25.  τονίζει ότι πρέπει να μειωθεί δραστικά η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, ως γνωστός παράγοντας που αυξάνει τον κίνδυνο για τον μελλοντικό αποκλεισμό τόσο από την απασχόληση όσο και από την κοινωνία· τονίζει ότι το συγκεκριμένο φαινόμενο πρέπει να αντιμετωπισθεί με πολυδιάστατο τρόπο σε συνδυασμό με κοινωνικά μέτρα για την τόνωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στις μειονεκτούσες περιοχές·

26.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, δεδομένου ότι η κινητικότητα των νέων μπορεί να συμβάλει στη στήριξη δημοκρατικών διεργασιών, να θεσπίσουν ένα πλαίσιο το οποίο θα επιτρέπει στους νέους από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση», προσφέροντας ούτως καλύτερες ευκαιρίες μάθησης στους νέους τόσο των κρατών μελών της ΕΕ όσο και των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης·

27.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να ευνοηθεί εξίσου η κινητικότητα των διδασκόντων και όσων εργάζονται με τους νέους, διότι μπορούν να έχουν καταλυτική επιρροή στους νέους που πλαισιώνουν·

28.  αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή των περιφερειακών κυβερνήσεων και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης στην τόνωση της κινητικότητας·

29.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη επίσης να δίδουν ιδιαίτερη προσοχή και υποστήριξη στα άτομα που κινδυνεύουν περισσότερο, στις κατηγορίες νέων με ολιγότερες ευκαιρίες και σε όσους αναζητούν μια «δεύτερη ευκαιρία» για να επιστρέψουν στην εκπαίδευση·

30.  καλεί την Επιτροπή να συγκεντρώσει στοιχεία σε εθνικό και περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σχετικά με τα πρακτικά εμπόδια που τίθενται στην κινητικότητα και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άρση αυτών, για να εξασφαλίζεται υψηλής ποιότητας κινητικότητα προσιτή σε όλους, και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ)· είναι της γνώμης ότι ο πίνακας αποτελεσμάτων για την κινητικότητα τον οποίον προτείνει η Επιτροπή θα ήταν πολύ χρήσιμος για την επίτευξη αυτού του στόχου·

31.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναλάβει περισσότερες πρωτοβουλίες για την κινητικότητα των νέων, επίσης και σε όμορες με την Ε.Ε. περιοχές·

32.  καλεί την Επιτροπή να λάβει επείγοντα μέτρα για την ενθάρρυνση της κινητικότητας με στόχο την προώθηση της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων·

33.  επισημαίνει τη σημασία που έχει η λήψη μέτρων προς εξασφάλιση της κινητικότητας των νέων, περιλαμβανομένων εκείνων από μειονεκτούσες περιοχές, σε κάθε στάδιο της εκπαίδευσής τους, το να υπάρχουν εχέγγυα πλήρους δυνατότητας μεταφοράς των επιχορηγήσεων όταν βρίσκονται στο εξωτερικό, καθώς και η αναγνώριση των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων και των τίτλων σπουδών τους σε όλα τα κράτη μέλη, όπως προτείνεται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων·

34.  αναγνωρίζει ότι οι νέοι με αναπηρία, όπως και οι νέοι με παιδιά, πρέπει να λαμβάνουν πρόσθετη στήριξη στο να έχουν πρόσβαση στα υφιστάμενα προγράμματα κινητικότητας και να αποκομίζουν πλήρως τα οφέλη τους συνδυάζοντας κατά τρόπο ισορροπημένο την εκπαίδευση με τον επαγγελματικό και τον ιδιωτικό βίο·

35.  υπενθυμίζει ότι, επιπλέον της διεθνούς κινητικότητας, κρίνεται σκόπιμη η ενθάρρυνση της «εγχώριας διεθνοποίησης» («internationalisation at home»), καθώς και η παροχή στήριξης για τη δημιουργία ενός δικτύου διεθνούς συνεργασίας με αφετηρία το πανεπιστήμιο και τη χώρα προέλευσης του σπουδαστή· τονίζει τις δυνατότητες της εικονικής κινητικότητας των νέων ως στοιχείου συμπληρωματικού της γεωγραφικής κινητικότητας·

36.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η αναγνώριση δεξιοτήτων που αποκτώνται χάρις σε παντός είδους μάθησης, περιλαμβανομένων της άτυπης και ανεπίσημης μάθησης, και του ρόλου που διαδραματίζουν στην ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα διασφαλίζουν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας καθώς και τη δυνατότητα προσαρμογής στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και ζητεί οι δεξιότητες και ικανότητες που αποκτώνται κατ' αυτόν τον τρόπο να περιέχονται στον «πίνακα αποτελεσμάτων της κινητικότητας'·

37.  συνιστά την ενθάρρυνση έργων που στηρίζουν τη μεταβίβαση γνώσεων και δεξιοτήτων από τη μια γενιά στην άλλη· εφιστά προσοχή στα οφέλη που μπορούν να αποκομισθούν από τις δεξιότητες και το πολιτισμικό κεφάλαιο της διεθνούς κινητικότητας των σπουδαστών·

38.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει περιεκτική στρατηγική για την προαγωγή της άτυπης εκπαίδευσης και την παροχή στήριξης σε όσους παρέχουν άτυπη εκπαίδευση·

39.  τονίζει τη σημασία της κινητικότητας για την ενδυνάμωση του αισθήματος της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, την τόνωση της ευρωπαϊκής κουλτούρας και των ευρωπαϊκών αξιών του αμοιβαίου σεβασμού, τη διεύρυνση της συμμετοχής των νέων στη δημοκρατική διεργασία και την ανάπτυξη μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής συνιστώσας μεταξύ των νέων·

40.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη να εισαγάγουν την εκμάθηση «της μητρικής συν δύο» γλωσσών σε αρχικό στάδιο της ζωής και ήδη από την αρχική εκπαίδευση των παιδιών· επισημαίνει ότι για όσους δεν γνωρίζουν μια δεύτερη γλώσσα, η κινητικότητα δεν θα μπορέσει να γίνει πραγματικότητα· εφιστά την προσοχή στη σημασία της εκμάθησης των γλωσσών γειτονικών χωρών·

41.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την κινητικότητα για μόρφωση και απασχόληση: α) αυξάνοντας την σχετική ευαισθητοποίηση και καθιστώντας εύκολη την πρόσβαση στις πληροφορίες για όλους τους ενδιαφερομένους νέους· β) τονίζοντας την προστιθέμενη αξία της κινητικότητας ήδη στα αρχικά στάδια της εκπαίδευσης· γ) εξασφαλίζοντας την κύρωση των αποτελεσμάτων της μόρφωσης από εμπειρίες κινητικότητας μεταξύ των κρατών μελών· και δ) μειώνοντας τα διοικητικά βάρη και τονώνοντας τη συνεργασία μεταξύ των σχετικών αρχών σε όλα τα κράτη μέλη·

42.  καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την κινητικότητα για μόρφωση και απασχόληση: α) ενισχύοντας τα προγράμματα της ΕΕ που αφορούν την εκπαίδευση και τους νέους, όπως Erasmus, Leonardo, Νεολαία σε δράση· β) ενισχύοντας την υλοποίηση των υφιστάμενων ευρωπαϊκών μηχανισμών και εργαλείων, όπως είναι το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS) και το Europass (ενιαίο πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων)· και γ) αναπτύσσοντας τα νέα εργαλεία που έχει ήδη εξετάσει, όπως είναι ο ιστότοπος του «Νεολαία σε κίνηση», το δελτίο του «Νεολαία σε κίνηση», το ευρωπαϊκό διαβατήριο δεξιοτήτων και το πιλοτικό σχέδιο «Η πρώτη σας θέση εργασίας μέσω του EURES'·

43.  επικροτεί τις βασικές νέες δράσεις της πρωτοβουλίας «Νεολαία σε κίνηση», όπως ο ενιαίος και κεντρικός ιστότοπος για την κινητικότητα, μια κάρτα κινητικότητας η οποία θα συμπληρώνει και θα ενισχύει την επιτυχή χρήση των καθιερωμένων καρτών νέων και σπουδαστών, και ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο δεξιοτήτων το οποίο θα προορίζεται να αποτελεί διαδικτυακού χαρτοφυλακίου διά βίου μάθησης, δράσεις που όλες θα αναβαθμίσουν χρήσιμα και ήδη υφιστάμενα εργαλεία της κινητικότητας· ζητεί, επιπλέον, τη βελτίωση της προβολής όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών προγραμμάτων·

Τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη και διαδικασία της Μπολόνια

44.  τονίζει τη σημασία της έναρξης ενός νέου, πιο εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών στο πλαίσιο της διαδικασίας της Μπολόνια, αντλώντας διδάγματα από τα επιτεύγματά της αλλά και από τα προβλήματά της, και τούτο με σκοπό το να επέλθει περαιτέρω βελτίωση·

45.  καλεί την Επιτροπή να διευρύνει το πεδίο εστίασης της «Ατζέντας εκσυγχρονισμού για πανεπιστήμια» και να ανανεώσει τις συναφείς προτεραιότητες ώστε να ανταποκρίνονται σε νέες προκλήσεις, όπως είναι η κοινωνική διάσταση της ανώτερης εκπαίδευσης, η προαγωγή της με επίκεντρο τον σπουδαστή μάθησης και η υποστήριξη των κρατών μελών στην προσπάθειά τους να φθάσουν στο ποσοστό αναφοράς 40 % για την ολοκλήρωση των σπουδών·

46.  πιστεύει ακράδαντα ότι η αυτονομία των πανεπιστημίων είναι απαραίτητη, αλλά παράλληλα τονίζει την ευθύνη των πανεπιστημίων έναντι της κοινωνίας· καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν στη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της ανώτερης εκπαίδευσης·

47.  εφιστά προσοχή στην ανάγκη εξεύρεσης ισορροπίας μεταξύ αφενός των συστημάτων ανώτερης εκπαίδευσης και αφετέρου των αναγκών της οικονομίας και της κοινωνίας γενικότερα και της διασύνδεσής τους μέσω των κατάλληλων προγραμμάτων σπουδών που εφοδιάζουν τον κόσμο με τις ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται για την κοινωνία και την οικονομία του μέλλοντος·

48.  καλεί τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να προαγάγουν και να τονώσουν τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και του ιδιωτικού τομέα για να βελτιωθεί ο διάλογος «πανεπιστημίων - επιχειρήσεων» και να εξασφαλισθεί καλύτερος συντονισμός μεταξύ των τριών στοιχείων του τριγώνου της γνώσης, ήτοι της έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας·

49.  τονίζει τη σημασία των υφισταμένων προγραμμάτων χρηματοδότησης της έρευνας και καινοτομίας δυνάμει του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και ανάπτυξη και της πολιτικής συνοχής , καθώς και της επίτευξης καλύτερου συντονισμού με μέτρα στον τομέα της εκπαίδευσης· θεωρεί επίσης ότι η συνεργασία πέραν των συνόρων αποτελεί βασική συνιστώσα για την επιτυχία της πρωτοβουλίας «Νεολαία σε κίνηση'· καλεί συνεπώς τους ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρονται δυνάμει του στόχου »Εδαφική συνεργασία' της πολιτικής συνοχής·

50.  τονίζει τη σημασία δημιουργίας ευέλικτων διευθετήσεων κατάρτισης, όπως είναι το ανοικτό πανεπιστήμιο και η μεγαλύτερη χρήση επιγραμμικών δυνατοτήτων περαιτέρω εκπαίδευσης, με τις οποίες να παρέχεται σε όλους τους νέους πρόσβαση σε υψηλών προδιαγραφών προηγμένη εκπαίδευση και να εξασφαλίζεται ότι δεν θα αποκλείονται από αυτή τη δυνατότητα για λόγους απόστασης ή ωραρίων· θεωρεί ότι, δεδομένης της καθυστερημένης εισόδου των νέων στην αγορά απασχόλησης και των προβλημάτων εξασφάλισης της βιωσιμότητας των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δημιουργηθούν κατάλληλες προϋποθέσεις για το συνδυασμό σπουδών και εργασίας·

51.  ενθαρρύνει τα πανεπιστήμια να ευθυγραμμίσουν τα προγράμματα και τις δομές τους περισσότερο προς τις συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας, να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των επιχειρήσεων κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων σπουδών και να επιδιώκουν νέες μεθόδους συνεργασίας με εταιρείες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα ενθαρρύνοντας τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα και τις χορηγίες και προωθώντας και στηρίζοντας παράλληλα την επιχειρηματικότητα των νέων·

52.  επισημαίνει την ανάγκη ανάπτυξης πανεπιστημιακών προγραμμάτων για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας των σπουδαστών μέσω προγραμμάτων κατάρτισης, αλλά και με τη δημιουργία σημείων επαφής με οικονομικούς παράγοντες που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τη στήριξη καινοτόμων έργων·

53.  τονίζει τη σημασία της προώθησης της επιχειρηματικότητας και της παροχής βοήθειας στους νέους για την ίδρυση της δικής τους επιχείρησης καθώς και της προώθησης και διεύρυνσης του προγράμματος Erasmus για Νεαρούς Επιχειρηματίες· συνιστά ως εκ τούτου την υλοποίηση μιας ενημερωτικής εκστρατείας της ΕΕ στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, που θα καλύπτει την επιχειρηματικότητα, το κεφάλαιο εκκίνησης, τη φορολογία των νεοσύστατων επιχειρήσεων και τη στήριξη της συνεχούς κατάρτισης·

54.  παροτρύνει την Επιτροπή να δημιουργήσει βάση δεδομένων για καινοτόμα έργα η οποία να διευκολύνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ έργων που έχουν ήδη δοκιμαστεί και ελεγχθεί από κράτη μέλη ή πανεπιστήμια, με σκοπό να διευκολυνθεί η σύνδεση των αποφοίτων με τις επιχειρήσεις και να διασφαλισθεί η άμεση πρόσβαση των αποφοίτων στον κόσμο της εργασίας·

55.  αναγνωρίζει την αξία της χορήγησης επιχορηγήσεων σπουδών σε σπουδαστές από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα·

56.  προτείνει αντί για το παγκόσμιο σύστημα κατάταξης των πανεπιστημίων να θεσπίσει η Επιτροπή ένα σύστημα που θα βασίζεται σε πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, τα οποία θα πρέπει μεταξύ άλλων να ενημερώνουν τακτικά την κοινή γνώμη σχετικά με την απασχολησιμότητα των σπουδαστών σε κάθε πρόγραμμα και με τις δυνατότητες για κινητικότητα·

57.  παροτρύνει την Επιτροπή να καταβάλει όλες τις απαραίτητες προσπάθειες για την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, παρέχοντας μεγαλύτερη στήριξη για την κινητικότητα των νέων ερευνητών, για να προαχθεί η ευρωπαϊκή αριστεία στον τομέα της έρευνας·

58.  πιστεύει ότι τα κράτη μέλη χρειάζεται να εξασφαλίσουν ότι διατίθεται ένα σύστημα επιχορηγήσεων που να καθιστά δυνατή την ισότιμη πρόσβαση των νέων ανδρών και γυναικών στην ανώτερη εκπαίδευση, με στόχο την πρόληψη της επανεμφάνισης ανισοτήτων, και με ιδιαίτερη έμφαση στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

59.  καλεί τα κράτη μέλη να εκσυγχρονίσουν και να αυξήσουν την ελκυστικότητα και την ποιότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες της μεταβαλλόμενης αγοράς εργασίας, η οποία έως το 2020 θα απαιτεί νέες γνώσεις και δεξιότητες με διπλώματα που θα πρέπει να αναγνωρίζονται αμοιβαία σε όλα τα κράτη μέλη· τονίζει εν προκειμένω τη μεγάλη επιτυχία των διττών εκπαιδευτικών συστημάτων στα αντίστοιχα κράτη μέλη·

60.  τονίζει ότι η προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων και των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης στις μελλοντικές απαιτήσεις δεξιοτήτων της αγοράς εργασίας αποτελεί έναν από τους σημαντικούς παράγοντες για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και, ως εκ τούτου, η μετάβαση από το σχολείο, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ή την ανώτερη παιδεία στην απασχόληση πρέπει να είναι καλύτερα προετοιμασμένη και πρέπει να ακολουθεί αμέσως μετά την εκπαίδευση ή την κατάρτιση· εκφράζει την άποψη ότι χρειάζεται να ενθαρρύνεται η καλύτερη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των οργανώσεων νέων, των διαφόρων τομέων της αγοράς εργασίας και των εργοδοτών, π.χ., με ειδικούς σε διάφορους τομείς που θα δίδουν διαλέξεις ή σεμινάρια για να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τη μελλοντική τους εργασία·

61.  τονίζει ως εκ τούτου τη μείζονα σημασία που έχει η αποτελεσματική υλοποίηση της πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκή εγγύηση για τους νέους» και το να καταστεί αυτή εργαλείο για την ενεργό ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας· τονίζει ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν έως τώρα προβεί σε πειστική δέσμευση για την υλοποίηση της «Ευρωπαϊκής εγγύησης για τους νέους» και τα καλεί να σπεύσουν να το πράξουν·

62.  θεωρεί ότι η κινητικότητα για την απόκτηση νέων ικανοτήτων αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για τη βελτίωση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων, την προσωπική ανάπτυξη και την ενεργό δραστηριοποίηση των νεαρών ατόμων ως πολιτών· εκφράζει την άποψη ότι η εθελοντική κινητικότητα στο πλαίσιο της σχολικής και επαγγελματικής κατάρτισης, η περαιτέρω επιμόρφωση και η ανώτατη εκπαίδευση θα πρέπει, ως εκ τούτου, να ενισχυθεί για όλα τα νεαρά άτομα, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και εθνοτική προέλευσή τους, τον τύπο εκπαίδευσης ή κατάρτισης που έχουν λάβει και τις αναπηρίες τους, τα προβλήματα υγείας ή το πού ευρίσκονται γεωγραφικά, και θα πρέπει να ενθαρρύνεται μέσω επαγγελματικής καθοδήγησης και παροχής συμβουλών που να είναι διαθέσιμη καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας·

63.  τονίζει ότι η κινητικότητα δεν πρέπει να οδηγήσει στη μείωση των κοινωνικών προδιαγραφών στη χώρα υποδοχής· τονίζει τη σημασία της αυξημένης κινητικότητας στον τομέα της αμοιβαίας αναγνώρισης των τίτλων της σχολικής, επαγγελματικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης καθώς και των προσόντων που αποκτώνται με περιόδους περαιτέρω κατάρτισης εντός της ΕΕ·

64.  ζητεί τη σωστή υλοποίηση των ECVET, EQF και ECTS· καθιστά σαφές ότι η απόδειξη αμοιβαίας αναγνώρισης πρέπει να χορηγείται εντός 12μήνου από την ημερομηνία απόκτησης των προσόντων· επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται τακτικά μέσω των σχετικών δεικτών κινητικότητας·

65.  τονίζει τη σημασία που έχει η υποστήριξη και περαιτέρω ενίσχυση της κινητικότητας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, περιλαμβανομένων των προγραμμάτων μαθητείας, μέσω της παροχής στους σπουδαστές και τους μαθητευόμενους ΕΕΚ πληροφοριών, συμβουλών, καθοδήγησης και δομών υποδοχής όταν ευρίσκονται στο εξωτερικό· επισημαίνει ιδιαίτερα την ανάγκη δημιουργίας εταιρικών σχέσεων με τα κέντρα κατάρτισης και τις οργανώσεις επιχειρήσεων, με στόχο τη διασφάλιση δυνατοτήτων κινητικότητας υψηλής ποιότητας και την ένταξή τους ως αναπόσπαστων μερών στις εκπαιδευτικές σταδιοδρομίες·

66.  επισημαίνει τις δυσκολίες που χαρακτηρίζουν τη μετάβαση στην ανώτερη εκπαίδευση από την ΕΕΚ και τονίζει ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να προσαρμοστούν για να διευκολύνεται αυτή η μετάβαση·

67.  τονίζει ότι παρέχοντας γνώσεις και δεξιότητες στους νέους τόσο η ΕΕΚ όσο και η ανώτερη εκπαίδευση και κατάρτιση μπορούν να ενισχύσουν τα κίνητρα και την αισιοδοξία των νέων, καθώς και να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή τους·

Η μετάβαση από την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην εργασία

68.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την εθελοντική εργασία, παρέχοντας, επί παραδείγματι, μια σταθερή νομική βάση για την εθελοντική εργασία και αναγνωρίζοντάς την ως πραγματικό χρόνο εργασίας, καθιστώντας την, συνεπώς, μια έγκυρη επιλογή για τους νέους, ειδικότερα δε σε περίοδο ανεργίας·

69.  τονίζει έντονα ότι η ομαλή είσοδος των νέων στην αγορά εργασίας εξαρτάται κυρίως από τον εκσυγχρονισμό των ιδρυμάτων ΕΕΚ και των πανεπιστημίων, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διδακτέα ύλη, με σκοπό να εξασφαλίζεται η ποιότητα της διδασκαλίας και ότι τα προγράμματα σπουδών τους ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας·

70.  υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να καταστούν τα ωρολόγια προγράμματα των πανεπιστημίων περισσότερο ευέλικτα για τους σπουδαστές που έχουν ήδη ενταχθεί στην αγορά εργασίας και επιθυμούν να σπουδάζουν ταυτόχρονα·

71.  τονίζει ότι οι νέοι που εργάζονται πρέπει να έχουν πρόσβαση σε επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, δυνατότητα που θα τους επιτρέπει να αποκτούν κατάρτιση ενόσω δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, και ότι η πολιτική της συνεχούς εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης καθώς και της επαγγελματικής εξέλιξης πρέπει να υποστηρίζεται από την έναρξη ήδη της επαγγελματικής ζωής και ότι τα κράτη μέλη πρέπει να παροτρυνθούν στο να θεσπίσουν ανεξάρτητα συστήματα για την παροχή συμβουλών σχετικά με την περαιτέρω κατάρτιση, με σκοπό να διασφαλίζεται ότι η επιμόρφωση θα καταστεί ο κανόνας·

72.  τονίζει ότι η αρχική υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση που καλύπτει όλους τους κλάδους και επαγγέλματα αυξάνει τις ευκαιρίες απασχόλησης των νέων και εγγυάται την ύπαρξη καλά καταρτισμένου δυναμικού στις επιχειρήσεις· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κατάλληλους φορείς εποπτείας για να εξασφαλίσουν ότι παρέχεται υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και κατάρτιση·

73.  στηρίζει θερμά τον στόχο της ΕΕ να ανέλθει στο 40 % το ποσοστό των νέων που ολοκληρώνουν τριτοβάθμια ή ισότιμη (ήτοι ανώτερη και επαγγελματική) εκπαίδευση·

74.  τονίζει τη σημασία των εργαλείων καθοδήγησης για νέους, για να τους βοηθούν στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση έως τα ανώτερα επίπεδα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, τούτο να λαμβάνουν καλύτερη προετοιμασία για την ομαλή μετάβασή τους στον ενεργό βίο· είναι της γνώμης ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση του ρόλου που διαδραματίζουν η οικογένεια και ο κοινωνικός και σχολικός περίγυρος των νέων στην καθοδήγησή τους όσον αφορά τις επιλογές επαγγελματικής σταδιοδρομίας και την εξεύρεση επαγγελματικής απασχόλησης· επισημαίνει ότι για την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτείται σε πολλές περιπτώσεις η παροχή εξατομικευμένης στήριξης, υπό τη μορφή της παροχής συμβουλών προς τους νέους που επιλέγουν μια επαγγελματική σταδιοδρομία και αρχίζουν να εργάζονται·

75.  καλεί τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να εισαγάγουν μια περίοδο πρακτικής άσκησης υψηλής ποιότητας και με αρμόζουσα αμοιβή στα προγράμματα σπουδών, εάν ενδείκνυται, για να δίδεται η δυνατότητα στους νέους να προετοιμασθούν για τον επαγγελματικό βίο και ειδικότερα για να τους δίδεται η δυνατότητα πρόσβασης σε θέσεις εργασίας που απαιτούν υψηλό επίπεδο επαγγελματικών προσόντων· επισημαίνει ότι αυτές οι περίοδοι άσκησης δεν πρέπει να υποκαθιστούν θέσεις πλήρους απασχόλησης και πρέπει να συνοδεύονται από επαρκείς αποδοχές και κοινωνική προστασία, τονίζει δε πόσο αναγκαίο είναι να αναγνωρίζονται αυτές οι περίοδοι άσκησης από την αγορά εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν πολιτικές που προωθούν την πρόσληψη νέων·

76.  καλεί την Επιτροπή να προωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρωτοβουλίες προς αναγνώριση των περιόδων πρακτικής άσκησης ως περιόδων επαγγελματικής δραστηριότητας για την κοινωνική ασφάλιση, όπως ήδη το πράττουν ορισμένα κράτη μέλη·

77.  θεωρεί ζωτικής σημασίας τη στήριξη πρωτοβουλιών του ιδιωτικού τομέα που απευθύνονται στους νέους, με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την κοινωνική ένταξη·

78.  επισημαίνει την ανάγκη για την χρήση της ευρωπαϊκής ιστορίας και του ευρωπαϊκού πολιτισμού ως κατεξοχήν εργαλείων για την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·

79.  φρονεί ότι τα υψηλής ποιότητας συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση των ευκαιριών εύρεσης ικανοποιητικής εργασίας από τους νέους, στοιχείο το οποίο θα ενισχύσει συνακολούθως την εμπιστοσύνη των νέων στο μέλλον, θα τονώσει τη δημιουργικότητά τους και κατ' αυτόν τον τρόπο θα συμβάλει στην ευημερία της κοινωνίας·

80.  αναγνωρίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι αρχές τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης στο πεδίο της κατάρτισης και κινητικότητας· εκφράζει την άποψη ότι οι αρμοδιότητες και η εμπειρία που έχουν πρέπει να θεωρούνται ως συμπληρωματικά στοιχεία της δράσης της ΕΕ· τονίζει ότι για να επιτύχει τους στόχους της η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει μια προσέγγιση εταιρικής σχέσης, κυρίως με τις αρχές τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης·

Κατάσταση απασχόλησης για τους νέους άτομα

81.  υπογραμμίζει ότι η κατάσταση απασχόλησης για τους νέους εξαρτάται από το σύνολο των οικονομικών πολιτικών· προτρέπει τα κράτη μέλη να στραφούν προς τις επενδύσεις και τη δημιουργία θέσεων εργασίας· επισημαίνει ότι τα μέτρα λιτότητας, π.χ. περικοπές στο εκπαιδευτικό σύστημα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, δεν θα βοηθήσουν τους νέους και θα μπορούσαν ενδεχομένως να βλάψουν την κοινωνία και την οικονομία μακροπρόθεσμα·

82.  τονίζει ότι πρέπει να επιτευχθεί στενή σύνδεση μεταξύ των εμβληματικών πρωτοβουλιών που αποσκοπούν να αντιμετωπίσουν την ανεργία, όπως «Νεολαία σε κίνηση» και «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας'· πιστεύει ότι οι κοινωνικοί εταίροι, οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές και οι οργανώσεις των νέων πρέπει να συμμετέχουν στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης στρατηγικής για τη μείωση της ανεργίας των νέων, η οποία πρέπει να προβλέπει μια αμοιβαία, επίσημη αναγνώριση και πιστοποίηση σε όλη την ΕΕ των δεξιοτήτων που καταγράφονται ως επίσημα και ανεπίσημα προσόντα – σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα ΕΠΕΠ – και που έχουν αποκτηθεί σε επίσημες, άτυπες και ανεπίσημες μαθησιακές συνθήκες·

83.  τονίζει ότι ως αποτέλεσμα της οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσεως, η ανεργία των νέων – της οποίας οι αιτίες, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας (ΙLO), δεν οφείλονται στο ύψος των εισοδημάτων και του μη μισθολογικού κόστους, στα δικαιώματα συμμετοχής ή τα πρότυπα κοινωνικής προστασίας – συνιστά μείζονα πρόκληση σε ολόκληρη την ΕΕ και δεν έχει μέχρι σήμερα αντιμετωπισθεί επαρκώς από την ΕΕ και τα κράτη μέλη· υπογραμμίζει ότι η ανεργία σε νεαρή ηλικία θέτει το άτομο σε ιδιαίτερα μεγάλο κίνδυνο φτώχειας μακροπρόθεσμα· τονίζει την ανάγκη για θέσεις εργασίας ποιότητας με στόχο να εμποδιστούν τα νεαρά άτομα από το να ευρεθούν στην κατηγορία των φτωχών εργαζόμενων·

84.  τονίζει ότι οι συμβάσεις απασχόλησης και εκπαίδευσης πρέπει να παρέχουν κοινωνικά δικαιώματα για όλους από την πρώτη ημέρα του συμβολαίου· απορρίπτει κάθε πρόταση που αποσκοπεί στην μη τήρηση της ανωτέρω αρχής· υπογραμμίζει ότι οι περίοδοι προειδοποίησης για λήξη της απασχόλησης δεν θα πρέπει να γίνουν συντομότερες, ότι θα πρέπει να ισχύουν οι διευθετήσεις που έχουν καθορισθεί σε συλλογικές συμφωνίες και νομοθετικές διατάξεις που ισχύουν για τους τακτικούς υπαλλήλους και ότι οι νέοι θα πρέπει να απολαμβάνουν χωρίς περιορισμούς από την πρώτη ημέρα τα δικαιώματα συμμετοχής καθώς και την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι·

85.  ζητεί να θεσπισθεί ένα πλαίσιο της ΕΕ που θα καθορίζει δικαιώματα και διευθετήσεις προστασίας για ιδιότυπες και μη ασφαλείς θέσεις απασχόλησης κατά τρόπο συνεπή προς την αρχή της επικουρικότητας·

86.  υπογραμμίζει ότι οι νέοι πρέπει να προστατεύονται από διακρίσεις στον τόπο εργασίας, συγκεκριμένα όσον αφορά την ηλικία και την επαγγελματική εμπειρία, μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής της οδηγίας 2000/78/ΕΚ· καλεί όλα τα κράτη μέλη να εκπονήσουν μια εθνική στρατηγική για να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της ανεργίας των νέων·

87.  τονίζει ότι το κύριο μέλημα των νέων είναι να είναι αυτόνομοι, να έχουν πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και στην υπό αξιοπρεπείς συνθήκες στέγαση έναντι λογικής τιμής, ενώ θα είναι σε θέση ταυτόχρονα να καταρτίζονται, να εργάζονται και να εξελίσσονται· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να άρουν τις διακρίσεις που συνδέονται με την ηλικία όσον αφορά την πρόσβαση στα καθεστώτα κοινωνικής ασφάλισης·

88.  επαναλαμβάνει τη σημασία συγκεκριμένων, επαληθεύσιμων στόχων που θα συνδυάζονται με επαρκείς οικονομικούς πόρους για την υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών για τη μείωση της ανεργίας των νέων· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να δεσμευθούν στα εθνικά τους προγράμματα μεταρρύθμισης να αυξήσουν το ποσοστό απασχόλησης για τα νεαρά άτομα ηλικίας 15-25 ετών κατά 10 % έως το έτος 2014 και να αυξήσουν το ποσοστό απασχόλησης των νέων (για εκείνους που είναι εκτός εκπαιδευτικού συστήματος) στο 75 % έως το 2020·

89.  σημειώνει ότι, επειδή περίπου 35 % όλων των θέσεων απασχόλησης που θα καταστούν διαθέσιμες από σήμερα έως το 2020 θα απαιτούν υψηλά προσόντα συνδυασμένα με την ικανότητα προσαρμογής και καινοτομίας, πρέπει να καταβληθούν εντατικές προσπάθειες για να αυξηθεί το ποσοστό των ατόμων ηλικίας μεταξύ 30 και 34 ετών με πτυχίο πανεπιστημίου ή ισότιμα προσόντα τουλάχιστον στο 40 %·

90.  αναγνωρίζει ότι η υλοποίηση των ολοκληρωμένων κατευθυντηρίων γραμμών αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών, ενώ η Επιτροπή πρέπει να στηρίζει και να παρακολουθεί τη δράση σε εθνικό επίπεδο μέσω της ανοικτής μεθόδου συντονισμού (OMC)· εκφράζει την άποψη ότι οι ομάδες στόχοι και οι δείκτες που προτείνονται από την Επιτροπή στην πρωτοβουλία πρέπει να τυγχάνουν παρακολούθησης και ότι η πρόοδος που σημειώνεται κατά τη διάρκεια της υλοποίησης πρέπει να μετρείται με σαφείς δείκτες·

91.  είναι της γνώμης ότι τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν μέτρα για να παρέχουν όσον το δυνατό περισσότερες πληροφορίες, επιλογές και κατάρτιση για να βοηθούνται οι νέοι να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους, πιστεύει όμως ακράδαντα ότι τούτο επιτυγχάνεται καλύτερα με άτομα που αναπτύσσουν δράση επί τόπου, σε κλίμακα τοπικής αυτοδιοίκησης σε έκαστο κράτος μέλος·

92.  είναι της γνώμης ότι πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών καθοδήγησης σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού· τονίζει πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό, τη διοργάνωση, την παροχή στην πράξη και τη χρηματοδότηση αυτών των υπηρεσιών για να εξασφαλίζεται ότι αυτές οι υπηρεσίες είναι σε συντονισμό με την αγορά εργασίας και παρέχονται αποτελεσματικά·

93.  υπογραμμίζει την από πλευράς εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σημασία που έχει η παροχή βοήθεια στους νέους ώστε να προβούν σε σωστές επιλογές όσον αφορά την καριέρα τους, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τόσο της εθνικής όσο και της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, και επισημαίνει ότι παρόμοιες πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να συνοδεύονται από σχετικές περιόδους μαθητείας·

94.  εκφράζει την άποψη ότι οι επιλογές επαγγέλματος εξακολουθούν να βασίζονται στο φύλο και ότι τούτο συνιστά παράγοντα που επιτείνει την ανισότητα των φύλων· τονίζει ότι αυτό έχει αντίκτυπο τόσο στην ανεργία των γυναικών όσο και στη φτώχεια· υπογραμμίζει ότι παρόμοιες διακρίσεις που βασίζονται στο φύλο πρέπει να υπερκερασθούν·

95.  τονίζει ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για να παρουσιασθεί περιεκτική επισκόπηση των δυνατών πορειών εκπαίδευσης και κατάρτισης και, αργότερα, επιλογών σταδιοδρομίας, π.χ. με τη βοήθεια συμβούλων για την ισότητα, και ότι η προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί έγκαιρα για να προκαλέσει το ενδιαφέρον και να στηρίξει τις νέες, ειδικότερα στους τομείς των μαθηματικών, πληροφορικής, φυσικών επιστημών και τεχνολογίας (MINT) και σε τομείς στρατηγικής σημασίας από απόψεως επαγγελματικής εξέλιξης, όπως επίσης τους νέους σε επαγγέλματα που αφορούν την εκπαίδευση, την παροχή μέριμνας και τα κοινωνικά επαγγέλματα·

96.  υπογραμμίζει ότι, λαμβάνοντας υπόψη τη μελλοντική έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα για να ενθαρρυνθεί το δυναμικό που αντιπροσωπεύουν τα νεαρά κορίτσια και οι νέες γυναίκες, συγκεκριμένα με ειδικά προγράμματα υποστήριξης που θα ευνοούν την προετοιμασία των νεαρών κοριτσιών για επαγγέλματα στον επιστημονικό και τεχνικό τομέα·

97.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η ΕΤΕπ στην εκπόνηση προγραμμάτων χρηματοδότησης για τους φοιτητές και την υποστήριξη της αυτοαπασχόλησης μεταξύ των νέων· πιστεύει ότι η ΕΤΕπ πρέπει να διαδραματίζει έναν σημαντικότερο ρόλο επενδύοντας επιλεκτικά σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας στα κράτη μέλη και ειδικότερα σε επιχειρήσεις οι οποίες καταβάλλουν τις μεγαλύτερες προσπάθειες για να προσλάβουν νεαρά άτομα και να τους παράσχουν ποιοτική κατάρτιση·

98.  υπογραμμίζει ότι οι νέοι με λιγότερες ευκαιρίες στο ξεκίνημά τους στη ζωή, συγκεκριμένα η ομάδα NEET (Not in Employment, Education or Training – εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης) πρέπει να υποστηριχθούν ή ακόμη και να καθοδηγηθούν με σκοπό να προσδιορισθούν οι ατομικές ανάγκες τους και να υπάρξει εστίαση στη βελτίωση της ενσωμάτωσής τους στην αγορά εργασίας και την πρόσβασή τους σε θέσεις ποιότητας·

99.  θεωρεί ότι οι θέσεις κατάρτισης που είναι δωρεάν, χρηματοδοτούνται από το δημόσιο και ένα τυποποιημένο σύστημα βοήθειας κατάρτισης μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικό μέσο για την ενσωμάτωση των νέων που ευρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση στην αγορά εργασίας·

100.  τονίζει ωστόσο ότι η ενσωμάτωση στην πρώτη αγορά εργασίας είναι ουσιαστικής σημασίας και ότι οιαδήποτε μέτρα ενσωμάτωσης πρέπει να αποσκοπούν στην προώθηση της πρόσβασης στην κανονική αγορά εργασίας από νωρίς και την ανάγκη να υπηρετείται κανείς από μέτρα στήριξης που επικεντρώνονται στις ανάγκες των ατόμων·

101.  τονίζει τις ειδικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φτωχοί νέοι όσον αφορά την απόκτηση εμπειρίας στο εξωτερικό λόγω των οικονομικών και γλωσσικών περιορισμών και σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω διακρίσεων· είναι πεπεισμένο ότι η παροχή χρηματοδοτικής στήριξης πρέπει να αντιμετωπίζει ειδικά τις ανάγκες που έχουν τα πλέον μειονεκτούντα άτομα·

102.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για τους νέους με αναπηρία με τη θέσπιση κατάλληλα προσαρμοσμένων προγραμμάτων κατάρτισης και η ενθάρρυνση περισσότερων επιχορηγήσεων για την απασχόληση για αυτήν την σημαντική ομάδα νέων, για να βοηθούνται στην ενσωμάτωσής τους και την επιτυχή αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους στην κοινωνία·

103.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να υποστηρίξουν ενημερωτικές εκστρατείες σχετικά με τις δυνατότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης των νέων με αναπηρία, όπως είναι το έργο Exchange Ability που αναπτύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία και το Φοιτητικό Δίκτυο Erasmus·

104.  τονίζει ότι το πρόγραμμα εργασίας 2009-2012 του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) περιλαμβάνει το ειδικό έργο «Ενεργός ενσωμάτωση νέων με αναπηρίες ή προβλήματα υγείας» και επισημαίνει τον ζωτικής σημασίας ρόλο που διαδραματίζουν τα κέντρα κατάρτισης που παρέχουν κατάρτιση σε κοινωνικές και επαγγελματικές δεξιότητες για νέους με αναπηρίες και εκείνους που έχουν μεγαλώσει σε ιδρύματα· ζητεί να στηριχθεί η ανάπτυξη και χρήση αυτών των κέντρων κατάρτισης, όπου χρειάζεται·

105.  υπογραμμίζει την ανάγκη ανάληψης μέτρων για να διασαφηνισθεί πλήρως η κατάσταση τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τους νέους που ευρίσκονται εκτός εργασίας και που δεν λαμβάνουν μέρος σε εκπαίδευση και κατάρτιση· καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη να καταγράψει τους λόγους για την περιθωριοποίηση των νεαρών ατόμων και να συστήσει τρόπους για την επανενσωμάτωσή τους καθώς και να αναλάβει δράση για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα μέσω της επίτευξης των σχετικών στόχων κατά την προσεχή 10ετία όσον αφορά τη δυνατότητα απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού και της μείωσης των ποσοστών εγκατάλειψης της σχολικής εκπαίδευσης·

106.  τονίζει ότι οι περίοδοι πρακτικής άσκησης αποτελούν ένα κατάλληλο μέσο για την ορθή επιλογή σταδιοδρομίας σε όλα τα στάδια της διεργασίας επιλογής επαγγέλματος, εφιστά για μία ακόμη φορά προσοχή στην ανάγκη για τον καθορισμό ελαχίστων προτύπων για τις περιόδους πρακτικής άσκησης, επί παραδείγματι όσον αφορά το εισόδημα και τα κοινωνικά δικαιώματα, περιλαμβανομένης της κοινωνικής προστασίας και των διευθετήσεων για την κοινωνική ασφάλιση, με σκοπό να βελτιωθεί η ποιότητα των περιόδων πρακτικής άσκησης και να εξασφαλιστεί η εκπαιδευτική τους αξία·

107.  επαναλαμβάνει την άποψή του ότι οι περίοδοι πρακτικής άσκησης δεν πρέπει να αντικαθιστούν τις πραγματικές θέσεις εργασίας και πρέπει να είναι αυστηρά περιορισμένης διάρκειας· τονίζει ότι ένα νομικά δεσμευτικό ευρωπαϊκό πλαίσιο ποιότητας για περιόδους πρακτικής άσκησης που θα καλύπτει όλες τις μορφές της εκπαίδευσης και κατάρτισης απαιτείται επειγόντως, με σκοπό να εμποδίσει οι ασκούμενοι να αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης, και ότι η Επιτροπή πρέπει να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα δράσης με χρονοδιάγραμμα που θα εκθέτει με ποιο τρόπο θα υλοποιηθεί το εν λόγω πλαίσιο ποιότητας·

108.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία «Η πρώτη σας θέση εργασίας μέσω του EURES» για την προώθηση της επαγγελματικής κινητικότητας, που θα πρέπει να συνδέεται στενά με το «Ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης κενών θέσεων εργασίας», έτσι ώστε οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες να έχουν μια συνεκτική, διαφανή εποπτεία της αγοράς εργασίας της ΕΕ και οι κενές θέσεις να μπορούν να καλύπτονται από κατάλληλα άτομα όσο το δυνατόν ταχύτερα· επισημαίνει όμως ότι αυτό δεν θα πρέπει να οδηγήσει «σε διαρροή εγκεφάλων» από ορισμένες περιφέρειες της ΕΕ·

109.  υπογραμμίζει ότι τα συντονισμένα, ενεργά μέτρα της ΕΕ στον τομέα της αγοράς εργασίας, όπως είναι δημόσια χρηματοδοτούμενα προγράμματα εργασίας για νέους, και η δημιουργία νέων, βιώσιμων και καλής ποιότητας θέσεων απασχόλησης – που θα αμείβονται ορθά – και νέων επιχειρήσεων, καθώς και η ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος στα σχολεία, τα κίνητρα για νέες πρωτοβουλίες, η τεχνική βοήθεια για νεοδημιουργούμενες επιχειρήσεις, οι διοικητικές απλοποιήσεις για την επιτάχυνση των διατυπώσεων, η δημιουργία δικτύων υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο για τη διευκόλυνση της διαχείρισης και οι σύνδεσμοι με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα για την προώθηση προϊόντων και καινοτόμων διαδικασιών, η αναγνώριση της εθελοντικής εργασίας ως επαγγελματικής εμπειρίας και η προώθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας αποτελούν ουσιώδη στοιχεία για την επιτυχή αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και τη στήριξη της χωρίς αποκλεισμούς αύξησης της οικονομίας·

110.  τονίζει τη σημασία που έχει η άτυπη και ανεπίσημη μάθηση και εκπαίδευση και εθελοντική εργασία για την ανάπτυξη των νέων· τονίζει ότι οι ικανότητες που αποκτά κανείς όχι μόνον προσφέρουν ευκαιρίες για την είσοδο των νέων στον κόσμο της εργασίας αλλά παρέχουν στους νέους τη δυνατότητα ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία και ανάληψης ευθύνης για τη ζωή τους·

111.  τονίζει ότι ο απώτερος στόχος της πρωτοβουλίας «Νεολαία σε κίνηση» είναι όχι μόνο η βελτίωση των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων και η αύξηση της απασχολησιμότητας των νέων, αλλά και η δημιουργία ενός κοινωνικού περιβάλλοντος στο οποίο ο κάθε νέος άνθρωπος θα μπορεί να αξιοποιεί τις δυνατότητές του και να υλοποιεί τις φιλοδοξίες του·

o
o   o

112.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0166.
(2) ΕΕ L 17, 22.1.2010, σ. 43.
(3) ΕΕ C 119, 28.5.2009, σ. 2.
(4) ΕΕ C 135, 26.5.2010, σ. 2 και σ. 8.
(5) ΕΕ C 326, 3.12.2010, σ. 9.
(6) CdR 292/2010.
(7) SOC/395.


Μάθηση κατά τα πρώτα έτη της ζωής
PDF 367kWORD 77k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά με τη μάθηση κατά τα πρώτα έτη της ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2010/2159(INI))
P7_TA(2011)0231A7-0099/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 165 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 14 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, και ιδίως τα άρθρα 3, 18 και 29,

–  έχοντας υπόψη την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1720/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα: Παροχή σε όλα τα παιδιά μας του καλύτερου δυνατού ξεκινήματος για τον κόσμο του αύριο» (COM(2011)0066),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο σχετικά με την αποδοτικότητα και την ισότητα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (COM(2006)0481),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 20ής Ιανουαρίου 2010, με τίτλο «Φροντίδα και αγωγή παιδιών νηπιακής ηλικίας»(2),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2010 σχετικά με την κοινωνική διάσταση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης(3),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών(4),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2009 σχετικά με ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («EΚ 2020»)(5),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και των εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχομένων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την προετοιμασία των νέων για τον 21ο αιώνα: ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκής συνεργασίας στο σχολικό τομέα(6),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βαρκελώνης στις 15 και 16 Μαρτίου 2002,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης των εκπαιδευτικών(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τη «Πολυγλωσσία, πλεονέκτημα για την Ευρώπη και κοινή δέσμευση»(8),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A7-0099/2011),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μάθηση κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής των παιδιών θέτει τα θεμέλια για την επιτυχή δια βίου μάθησή τους, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά νηπιακής ηλικίας έχουν περιέργεια, φιλομάθεια και δεκτικότητα και σε αυτή την ηλικία διαμορφώνονται σημαντικές δεξιότητες, όπως η ικανότητα ομιλίας και έκφρασης καθώς και οι κοινωνικές δεξιότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αυτή την ηλικία τίθενται τα θεμέλια της μελλοντικής σχολικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο σύνολο της ΕΕ η φροντίδα και αγωγή παιδιών νηπιακής ηλικίας (ΦΑΠΝΗ) παρέχονται με διαφορετικούς τρόπους, με πολλούς ορισμούς της ποιότητας οι οποίοι εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις πολιτισμικές αξίες των κρατών και των περιφερειών και την ερμηνεία που δίνουν στην «παιδική ηλικία»,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σαφής σχέση μεταξύ φτωχών και λιγότερο ευνοημένων κοινωνικών στρωμάτων και χαμηλών επιδόσεων, και ότι αποδεδειγμένα οι οικογένειες από τέτοια κοινωνικά στρώματα ωφελούνται περισσότερο από την πρόσβαση σε υπηρεσίες ΦΑΠΝΗ· ότι αυτές οι μειονεκτούσες ομάδες είναι λιγότερο πιθανό να αναζητήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ΦΑΠΝΗ λόγω αιτιών που σχετίζονται με το κατά πόσον αυτές είναι διαθέσιμες και οικονομικά προσιτές,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι γενικά η προσοχή που αφιερώνεται στη ΦΑΠΝΗ και οι επενδύσεις που γίνονται σε αυτήν είναι λιγότερες από ό,τι στα υπόλοιπα εκπαιδευτικά στάδια, παρά τις ξεκάθαρες ενδείξεις ότι η επένδυση σε αυτήν έχει απόδοση,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της ΦΑΠΝΗ προσανατολίζονται συχνά σε υπερβολικό βαθμό προς την αγορά εργασίας και ότι εστιάζουν υπερβολικά στην ανάγκη αύξησης του αριθμού των εργαζόμενων γυναικών και πολύ λίγο στις ανάγκες και το όφελος των παιδιών,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά νοικοκυριά συναντούν μεγάλες δυσκολίες προκειμένου να συνδυάσουν τις οικογενειακές υποχρεώσεις και τις επαγγελματικές επιταγές που σχετίζονται με τις σημερινές αλλαγές της αγοράς εργασίας, όπως η ανάπτυξη μη συνήθων και ευέλικτων ωραρίων που επιβάλλονται στους εργαζόμενους και η αύξηση των επισφαλών θέσεων εργασίας,

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στην ευημερία των γονέων και των παιδιών και τις παροχές, από άποψη ποσότητας και ποιότητας, υπηρεσιών κατά την νηπιακή ηλικία,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φροντίδα των παιδιών θεωρείται κατά παράδοση ως φυσική δραστηριότητα των γυναικών, γεγονός που οδήγησε στην υπερίσχυση των γυναικών όσον αφορά την εργασία στον τομέα της ΦΑΠΝΗ,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προσόντα των εργαζομένων διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με το κράτος μέλος και ανάλογα με τον τύπο των παρόχων, και ότι στα περισσότερα κράτη μέλη δεν απαιτείται οι πάροχοι υπηρεσιών προσχολικής ηλικίας να απασχολούν εξειδικευμένο προσωπικό,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πολύ λίγες οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά την εκπαίδευση των μικρών παιδιών, από τις οποίες θα μπορούσαν να αντληθούν πληροφορίες για την ανάπτυξη και την εφαρμογή των πολιτικών ΦΑΠΝΗ σε επίπεδο ΕΕ,

Παιδοκεντρική προσέγγιση

1.  επιδοκιμάζει τους ακόλουθους στόχους που τέθηκαν στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βαρκελώνης: «την παροχή, έως το 2010, βρεφονηπιακής φροντίδας για το 90 % τουλάχιστον των παιδιών μεταξύ της ηλικίας των τριών ετών και της ηλικίας της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης και για το 33 % τουλάχιστον των παιδιών ηλικίας κάτω των τριών ετών'· υποστηρίζει ωστόσο ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να αναθεωρήσουν και να επικαιροποιήσουν τους στόχους αυτούς, ώστε να θέσουν στο επίκεντρο των πολιτικών ΦΑΠΝΗ τις ανάγκες και το συμφέρον των παιδιών·

2.  αναγνωρίζει ότι η στρατηγική «Ευρώπη 2020», η οποία έχει ως στόχο μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς επιτυγχάνοντας αύξηση της απασχόλησης, μείωση του ποσοστού εγκατάλειψης του σχολείου και μείωση της φτώχειας, δεν μπορεί να υλοποιηθεί εάν δεν παρέχεται σε όλα τα παιδιά κατάλληλη φροντίδα κατά τα πρώτα έτη της ζωής τους·

3.  επισημαίνει ότι η νηπιακή ηλικία είναι κρίσιμη για την γνωστική ανάπτυξη και την ανάπτυξη των αισθήσεων, της κινητικής, συναισθηματικής και προσωπικής ανάπτυξης καθώς και την απόκτηση της γλωσσικής ικανότητας, και ότι θέτει τα θεμέλια για τη δια βίου μάθηση· αναγνωρίζει ότι η ΦΑΠΝΗ στηρίζει την υγιή πνευματική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να γίνουν πιο ισορροπημένοι άνθρωποι· συνιστά, για το λόγο αυτό, στα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο δημιουργίας έτους υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής πριν τη φοίτηση στο σχολείο·

4.  τονίζει ότι η ανάπτυξη από νωρίς υγιούς τρόπου ζωής, όπως οι καλές διατροφικές συνήθειες και η κατάλληλη και ισορροπημένη άσκηση, μπορεί να έχει σημαντική επίπτωση στην σωματική και διανοητική ανάπτυξη και να αποδειχθεί αποφασιστικός παράγοντας υγείας καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής· κρούει τον κώδωνα του κινδύνου κατά της συμμετοχής παιδιών πολύ νωρίς σε ορισμένες εντατικές αθλητικές δραστηριότητες, οι οποίες έχουν ως κύριο στόχο την επίτευξη καλού αποτελέσματος·

5.  υπενθυμίζει τη σημασία της μάθησης κατά τα πρώτα έτη της ζωής για την απόκτηση γνώσεων, ιδίως γλωσσικών, της πολυγλωσσίας και της γλωσσικής πολυμορφίας·

6.  ενθαρρύνει την εφαρμογή και υποστήριξη καινοτόμων παιδαγωγικών μοντέλων για τη διδασκαλία γλωσσών, ιδίως σε βρεφονηπιακούς σταθμούς πολύγλωσσης διδαχής, που ανταποκρίνονται στο στόχο που τέθηκε στη Βαρκελώνη το 2002, ο οποίος περιλαμβάνει την εκμάθηση περιφερειακών, μειονοτικών και γειτονικών γλωσσών·

7.  εφιστά την προσοχή στη σημασία της ανάπτυξης και βελτίωσης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (κέντρα υποδοχής μετά το σχολικό ωράριο), όπου παρέχεται φροντίδα στα παιδιά εκτός ωρών νηπιαγωγείου·

8.  υπογραμμίζει ότι εκτός από το δικαίωμα στην εκπαίδευση και την φροντίδα, όλα τα παιδιά έχουν το δικαίωμα για ξεκούραση, ελεύθερο χρόνο και παιχνίδι·

Καθολική παροχή ΦΑΠΝΗ

9.  επισημαίνει ότι σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2009 η σχολική μειονεξία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης κατά την νηπιακή ηλικία και στοχευμένων μέτρων στήριξης, καθώς και με την προώθηση της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς·

10.  αναγνωρίζει ότι, αν και οι μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες μπορούν να λαμβάνουν επιπρόσθετη βοήθεια, το ιδανικό θα ήταν η παροχή ΦΑΠΝΗ να είναι καθολική, για όλους τους γονείς και τα παιδιά ανεξάρτητα από το περιβάλλον από το οποίο προέρχονται ή την οικονομική τους κατάσταση·

11.  τονίζει ότι θα πρέπει, κατά περίπτωση, να παρέχονται στα παιδιά με αναπηρία οι βασικές υπηρεσίες ΦΑΠΝΗ και ότι θα πρέπει, όπου είναι αναγκαίο, να τους προσφέρεται επιπρόσθετη ειδική βοήθεια·

12.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν σύντομα τη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες·

13.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπουν ποικίλες προσεγγίσεις στο πλαίσιο των προσχολικών παιδαγωγικών προγραμμάτων και της σχετικής εφαρμογής τους·

Συμμετοχή των γονέων

14.  τονίζει ότι οι γονείς, τόσο οι μητέρες όσο και οι πατέρες, έχουν ισότιμο ρόλο στον τομέα της ΦΑΠΝΗ· αναγνωρίζει ότι οι υπηρεσίες ΦΑΠΝΗ θα πρέπει να είναι πλήρως συμμετοχικές, εμπλέκοντας προσωπικό, γονείς, και όπου είναι δυνατόν, και τα ίδια τα παιδιά·

15.  τονίζει ότι η παροχή επαρκών περιόδων άδειας μητρότητας και πατρότητας, η εφαρμογή αποτελεσματικών και ευέλικτων πολιτικών για την αγορά εργασίας συνιστούν ουσιώδη στοιχεία για την υλοποίηση μιας αποτελεσματικής πολιτικής στον τομέα της ΦΑΠΝΗ·

16.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επενδύουν σε προγράμματα γονικής εκπαίδευσης και, κατά περίπτωση, να παρέχουν άλλες μορφές συνδρομής, όπως υπηρεσίες επίσκεψης κατ' οίκον, για γονείς που χρειάζονται επιπρόσθετη βοήθεια· υποστηρίζει, επιπλέον, ότι πρέπει να υπάρχουν δωρεάν και εύκολα προσβάσιμες συμβουλευτικές υπηρεσίες στη διάθεση των γονιών επί τόπου στους παιδικούς σταθμούς·

17.  τονίζει ότι οι πολιτισμικές δραστηριότητες αποτελούν πηγή πλούτου για τα παιδιά, ευνοούν το διάλογο μεταξύ διαφόρων πολιτισμών και αναπτύσσουν το πνεύμα ανοίγματος και ανοχής υπενθυμίζει σχετικά ότι είναι σημαντικό οι ομάδες επαγγελματιών της παιδικής ηλικίας να οργανώνουν διαπολιτισμικές δραστηριότητες με τα παιδιά και τους γονείς τους·

18.  επισημαίνει ότι κάποια κράτη μέλη εξακολουθούν να μην επιτρέπουν την πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση σε παιδιά γονέων χωρίς καθεστώς νόμιμης διαμονής·

19.  καλεί τα κράτη μέλη να επιτρέψουν την πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση για παιδιά αιτούντων άσυλο, προσφύγων, δικαιούχων επικουρικής προστασίας ή ανεκτής παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, ούτως ώστε τα παιδιά αυτά να μη στερούνται ευκαιρίες ήδη από την αρχή της ζωής τους·

Καλύτερη ενσωμάτωση υπηρεσιών

20.  προτρέπει τα κράτη μέλη να ενσωματώνουν τις υπηρεσίες ΦΑΠΝΗ, παρέχοντας στήριξη για τη δημιουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες και διασφαλίζοντας καλύτερη συνεργασία και συντονισμό μεταξύ των διαφόρων θεσμών και υπουργείων που ασχολούνται με πολιτικές και προγράμματα που αφορούν τα πρώτα έτη της ζωής·

21.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να παρέχουν αρκετή αυτονομία στις υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης, ούτως ώστε αυτές να μπορούν να διατηρούν την ανεξαρτησία τους και τη δημιουργικότητα τους κατά την αναζήτηση λύσεων προς όφελος των παιδιών·

22.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν οι καινοτόμες υπηρεσίες ΦΑΠΝΗ, οι οποίες έχουν τοπικό χαρακτήρα και φέρνουν σε επαφή μέλη της κοινότητας από τον υγειονομικό, τον κοινωνικό, τον εκπαιδευτικό, τον πολιτισμικό και άλλους τομείς·

23.  καλεί τα κράτη μέλη σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς να προωθήσουν και να χρηματοδοτήσουν μέτρα και έργα, τα οποία θα προσφέρουν υπηρεσίες ΦΑΠΝΗ σε παιδιά μειονεκτικών κοινωνικών ομάδων και, παράλληλα, θα διασφαλίζουν την εποπτεία και αξιολόγηση των υπηρεσιών αυτών·

24.  αναγνωρίζει ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ποικιλία στις συνθήκες ζωής των οικογενειών και οι διαφορετικές ανάγκες που προκύπτουν από αυτές και προσδοκά ποικιλία, ευελιξία και καινοτομία στην προσφορά της φροντίδας και αγωγής παιδιών νηπιακής ηλικίας·

25.  ζητεί την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου όσον αφορά τις υπηρεσίες ΦΑΠΝΗ, το οποίο θα σέβεται την πολιτιστική ποικιλία των κρατών μελών και θα τονίζει τους κοινούς στόχους και αξίες·

Οικονομικά οφέλη

26.  υπογραμμίζει ότι στα πλαίσια ενός ασταθούς οικονομικού κλίματος, δεν πρέπει να παραμελούμε να επενδύουμε ουσιαστικά σε υπηρεσίες ΦΑΠΝΗ· τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν κατάλληλους πόρους στις υπηρεσίες ΦΑΠΝΗ·

27.  επιβεβαιώνει ότι οι επενδύσεις στην ΦΑΠΝΗ έχει αποδειχθεί ότι αποφέρουν μεταγενέστερα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, όπως είναι π.χ. η αύξηση των φορολογικών εισφορών που καταβάλλονται από το ενισχυμένο εργατικό δυναμικό, παράλληλα με τη μείωση των μελλοντικών δαπανών για την υγεία, των ποσοστών εγκληματικότητας και την εμφάνιση λιγότερων περιστατικών αντικοινωνικής συμπεριφοράς· τονίζει ότι η πρόληψη συνιστά αποτελεσματικότερο και οικονομικά αποδοτικότερο εργαλείο απ' ότι η παρέμβαση σε μεταγενέστερο στάδιο·

28.  αναγνωρίζει ότι η ποιοτική εκπαίδευση κατά την νηπιακή ηλικία μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά από μειονεκτούσες κοινωνικές και πολιτισμικές ομάδες και στη μείωση των συνεπαγόμενων κοινωνικών ανισοτήτων, προβλήματα που επηρεάζουν την κοινωνία στο σύνολό της· επισημαίνει ότι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο οι νέοι από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες·

29.  επισημαίνει ότι οι υπηρεσίες ΦΑΠΝΗ υψηλής ποιότητας είναι συμπληρωματικές μάλλον και δεν συνιστούν υποκατάστατο του ισχυρού συστήματος κοινωνικής πρόνοιας το οποίο περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων για την καταπολέμηση της φτώχειας· καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν την κοινωνική φτώχεια·

Το προσωπικό και η ποιότητα των υπηρεσιών

30.  τονίζει ότι η προσχολική ηλικία είναι η σημαντικότερη περίοδος για τη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού και, για το λόγο αυτό, τα άτομα που εργάζονται με παιδιά προσχολικής ηλικίας πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα· τονίζει ότι η ευημερία και η ασφάλεια των παιδιών θα πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη όταν προσλαμβάνεται προσωπικό·

31.  επισημαίνει ότι τα θετικά αποτελέσματα των προγραμμάτων έγκαιρης παρέμβασης μπορούν να διατηρηθούν μακροπρόθεσμα μόνον εφόσον ακολουθήσει υψηλής ποιότητας πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση·

32.  αναγνωρίζει ότι ο σημαντικότερος αντίκτυπος όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών ΦΑΠΝΗ προέρχεται από το εξειδικευμένο και καλά καταρτισμένο προσωπικό που εργάζεται με μικρά παιδιά, και ως εκ τούτου καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τα επαγγελματικά πρότυπα, με την καθιέρωση αναγνωρισμένων προσόντων για όσους εργάζονται στον τομέα της ΦΑΠΝΗ· επισημαίνει ότι άλλοι παράγοντες, όπως η αναλογία προσωπικού-παιδιών, το μέγεθος των ομάδων και το περιεχόμενο των σχολικών προγραμμάτων, μπορούν επίσης να επηρεάσουν την ποιότητα·

33.  αναγνωρίζει την ανάγκη για περισσότερες επαφές και ανταλλαγές προσεγγίσεων μεταξύ εκπαιδευτών ΦΑΠΝΗ και διδασκάλων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με εστίαση στην συνέχεια των μεθόδων διδασκαλίας·

34.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μηχανισμούς για την αξιολόγηση της παροχής ΦΑΠΝΗ και την εξασφάλιση των προτύπων ποιότητας προκειμένου να βελτιωθούν οι υπηρεσίες ΦΑΠΝΗ·

35.  ζητεί, στο πλαίσιο της εφαρμογής του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ), να λαμβάνονται υπόψη η ποιότητα της εκπαίδευσης και ως εκ τούτου τα μαθησιακά αποτελέσματα· καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν συνεχή κατάρτιση για εκείνους που εργάζονται στον τομέα της ΦΑΠΝΗ προκειμένου να αυξηθούν και να επικαιροποιηθούν οι ειδικές τους δεξιότητες·

36.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι όλο το εξειδικευμένο προσωπικό της ΦΑΠΝΗ θα αμείβεται με μισθό ανάλογο με εκείνον των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης·

37.  ζητεί από τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της άσκησης των επαγγελμάτων που σχετίζονται με την παροχή φροντίδας από το ένα μόνο φύλο, εφαρμόζοντας πολιτικές που θα αποσκοπούν στην αύξηση του αριθμού των αντρών στους κύκλους μαθημάτων κατάρτισης στον τομέα της ΦΑΠΝΗ·

Έρευνα και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών

38.  επισημαίνει ότι παρά την ύπαρξη εμπειρικών δεδομένων όσον αφορά τα μικρά παιδιά σε ορισμένα κράτη μέλη (συλλεχθέντα, μεταξύ άλλων, από την Εθνική Ένωση για την Εκπαίδευση των μικρών παιδιών, την UNICEF, το Διεθνές Ημερολόγιο Εκπαίδευσης της νεαρής ηλικίας και τον ΟΟΣΑ), εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για καλύτερη κατανόηση της ανάπτυξης των παιδιών κατά τα πρώτα έτη της εκπαίδευσης· ζητεί την περαιτέρω διερεύνηση και αναζήτηση ανά την ΕΕ, και την ανταλλαγή των αποτελεσμάτων της σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη την πολιτισμική πολυμορφία των κρατών μελών·

39.  εκφράζει τη λύπη του που τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, καθώς και συστήματα όπως το Comenius, που επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν σε ανταλλαγές σε επίπεδο ΕΕ, δεν χρησιμοποιούνται αρκετά· καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν την ενημέρωση των εκπαιδευτικών ΦΑΠΝΗ όσον αφορά αυτά τα συστήματα και αυτά τα κονδύλια·

40.  επιδοκιμάζει την πρόθεση της Επιτροπής να προωθηθεί ο εντοπισμός και η ανταλλαγή ορθών πολιτικών και πρακτικών μέσω της ανοικτής μεθόδου συντονισμού, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της για τη ΦΑΠΝΗ, και συνιστά στα κράτη μέλη να συνεργασθούν και να ανταλλάσσουν τις βέλτιστες πρακτικές προκειμένου να βελτιωθούν τα υφιστάμενα προγράμματα ΦΑΠΝΗ·

o
o   o

41.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 327, 24.11.2006, σ. 45.
(2) ΕΕ C 339, 14.12.2010, σ. 1.
(3) ΕΕ C 135, 26.5.2010, σ. 2.
(4) ΕΕ C 301, 11.12.2009, σ. 5.
(5) ΕΕ C 119, 28.5.2009, σ. 2.
(6) ΕΕ C 319, 13.12.2008, σ. 20.
(7) ΕΕ C 8 E, 14.1.2010, σ. 12.
(8) EE C 117 E, 6.5.2010, σ. 59.


Συμφωνία Αλιευτικής Σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μαυριτανίας
PDF 285kWORD 68k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά με τη Συμφωνία Αλιευτικής Σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και της Μαυριτανίας
P7_TA(2011)0232RC-B7-0193/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 208 και 218 της ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1801/2006 της 30ής Νοεμβρίου 2006, για τη σύναψη Συμφωνίας στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας(1),

–  έχοντας υπόψη την επίσκεψη της Επιτροπής Αλιείας στη Μαυριτανία το Νοέμβριο 2010,

–  έχοντας υπόψη την προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή για την Ανανέωση του Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Αλιευτικής Σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας (O-000038/2011 ‐ Β7-0018/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ισχύον πρωτόκολλο της Συμφωνίας Αλιευτικής Σύμπραξης με την Ισλαμική Δημοκρατία της Μαυριτανίας λήγει στις 31 Ιουλίου 2012 και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να εγκαινιάσει διαπραγματεύσεις για την ανανέωσή του, για την οποία ζήτησε την επιβεβλημένη εντολή του Συμβουλίου,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία εταιρικής σχέσης με τη Μαυριτανία για την αλιεία προέβλεπε χρηματική αντιστάθμιση 305 εκατομμυρίων ευρώ για τέσσερα χρόνια και συνεπώς αποτελούσε τη σημαντικότερη διεθνή συμφωνία για τη Μαυριτανία, δεδομένου ότι οι πληρωμές της ΕΕ και τα τέλη αδειοδότησης αποτελούν το ένα τρίτο περίπου των συνολικών κρατικών εσόδων,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της αλιείας έχει μεγάλη σημασία για την οικονομία της Μαυριτανίας και ότι αντιπροσωπεύει το 10 % του ΑΕγχΠ και ποσοστό μεταξύ 35 % και 50 % των εξαγωγών της χώρας αυτής, συνεισφέροντας παράλληλα σε ποσοστό 29 % στα έσοδα του προϋπολογισμού της,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μαυριτανία είναι μια από τις φτωχότερες χώρες της Αφρικής, η οποία χαρακτηρίζεται ως υπερχρεωμένη φτωχή χώρα και εξαρτάται οικονομικά από την ξένη βοήθεια, και χαρακτηρίζεται από σοβαρή πολιτική αστάθεια,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία αυτή πρέπει να στηρίζεται στο αμοιβαίο συμφέρον και στη συμπληρωματικότητα των πρωτοβουλιών και μέτρων, τα οποία λαμβάνονται από τα μέρη είτε από κοινού είτε χωριστά, εξασφαλίζοντας τη συνέπεια των πολιτικών,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στη Μαυριτανία, η Επιτροπή Αλιείας δεν μπόρεσε να διευκρινίσει πολλά σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την πολιτική αλιείας στη χώρα, όπως το καθεστώς των αποθεμάτων και το επίπεδο των αλιευτικών δραστηριοτήτων του μαυριτανικού και άλλων στόλων,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 62 της Σύμβασης των ΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας, η αλιεία θα πρέπει να διεξάγεται κατά τρόπο ώστε να «διατηρεί ή να αποκαθιστά τους πληθυσμούς των αλιευμένων ειδών σε επίπεδα αφθονίας τα οποία δύνανται να έχουν ως αποτέλεσμα τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση παραγωγής, σύμφωνα με τους σχετικούς περιβαλλοντικούς και οικονομικούς παράγοντες»,

Η.  έχοντας υπόψη ότι η συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης (ΣΑΣ) έχουν προφανώς συμβάλει στην υπερεκμετάλλευση ορισμένων αποθεμάτων, ειδικότερα σε ότι αφορά τα χταπόδια, και έχει μειώσει τις δυνατότητες αλιείας για τους μαυριτανούς αλιείς μικρής κλίμακας οδηγώντας σε αθέμιτα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα τη βιομηχανία της ΕΕ λόγω της επιδοτούμενης πρόσβασης για τα σκάφη αυτής,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διαπραγμάτευση αλιευτικών ευκαιριών του νέου πρωτοκόλλου, είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη οι σχέσεις του αλιευτικού τομέα της Μαυριτανίας με τρίτες χώρες που επίσης αλιεύουν εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της (ΑΟΖ), μέσω διμερών ή ιδιωτικών συμφωνιών,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 218 της ΣΛΕΕ προβλέπει σαφείς όρους βάσει των οποίων το Κοινοβούλιο πρέπει να εμπλέκεται σε αποφάσεις σχετικά με τις αλιευτικές συμφωνίες και δεδομένου ότι αυτό αιτιολογεί την επιθυμία του Κοινοβουλίου να συμμετάσχει στη διαδικασία, αναφέροντας τις προτεραιότητές του για τα νέα πρωτόκολλα που θα τεθούν προς διαπραγμάτευση,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παράρτημα ΙΙ της συμφωνίας πλαίσιο μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής διέπει τη διαβίβαση εμπιστευτικών πληροφοριών από την Επιτροπή προς το Κοινοβούλιο και τον χειρισμό των πληροφοριών αυτών, όπως ορίζεται στο σημείο 1.2 του παραρτήματος ΙΙ, από την Επιτροπή, στο πλαίσιο της άσκησης εκ μέρους του Κοινοβουλίου των προνομίων του και των αρμοδιοτήτων του· τα δύο θεσμικά όργανα ενεργούν σύμφωνα με τα αμοιβαία καθήκοντά τους για ειλικρινή συνεργασία, με πνεύμα πλήρους αμοιβαίας εμπιστοσύνης, τηρώντας αυστηρότατα τις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της χαμηλής ανάπτυξης του τομέα της αλιείας στη Μαυριτανία, συμπεριλαμβανομένης και της απουσίας σημαντικών λιμένων εκφόρτωσης πλην του Nouadhibou, η χώρα στερείται την προστιθέμενη αξία που θα εξασφάλιζε αν εκμεταλλευόταν η ίδια τους αλιευτικούς της πόρους (περιλαμβανομένων των διαδικασιών μεταποίησης και πώλησης των αλιευμάτων),

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ακόλουθοι άξονες στήριξης στον τομέα αλιείας της Μαυριτανίας δεν υλοποιήθηκαν με ικανοποιητικό τρόπο: εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας και με παραδοσιακά μέσα και των βιομηχανιών που συνδέονται με την αλιεία· ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών και βελτίωση των συνθηκών εκφόρτωσης των αλιευμάτων· ανάπτυξη προγραμμάτων υδατοκαλλιέργειας· και βελτίωση του ελέγχου και της εποπτείας στη θάλασσα,

1.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις σχετικά με την ανανέωση του πρωτοκόλλου μεταξύ της ΕΕ και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η συμφωνία αυτή πρέπει να διατηρηθεί μόνο εφόσον είναι προς αμοιβαίο συμφέρον, προσαρμοστεί επαρκώς και εφαρμοστεί σωστά·

2.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να εισαγάγει ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη συμφωνία·

3.  επιμένει ότι οποιαδήποτε πρόσβαση των σκαφών με σημαία ΕΕ σε αλιευτικές δραστηριότητες στα ύδατα της Μαυριτανίας πρέπει να βασίζεται στην αρχή των πλεοναζόντων αποθεμάτων, όπως ορίζει το Δίκαιο της Θάλασσας του ΟΗΕ· επισημαίνει, ειδικότερα, ότι πρέπει να υπάρξει αυστηρή εκτίμηση όλων των αποθεμάτων στα οποία ζητείται πρόσβαση ή τα οποία είναι πιθανόν να αλιεύονται από τον στόλο της ΕΕ ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα· επισημαίνει ότι οιαδήποτε πρόσβαση χορηγηθεί στην ΕΕ πρέπει να αφορά τους αλιευτικούς πόρους που αδυνατεί να αλιεύσει ο μαυριτανικός στόλος· τονίζει ότι εάν καταστεί αναγκαία η επιβολή μειώσεων, οι πρώτοι που θα προβούν σε μειώσεις πρέπει να είναι οι εν λόγω στόλοι τρίτων χωρών (ΕΕ και λοιποί) οι οποίοι προξενούν και τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική ζημία·

4.  επιμένει ότι πρέπει να παραλαμβάνονται αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες και τις αλιεύσεις τρίτων χωρών στα ύδατα της Μαυριτανίας, ούτως ώστε να υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού πλεονασματικών πόρων· πιστεύει ότι, στην περίπτωση των αποθεμάτων που μοιράζονται μεταξύ και άλλων κρατών της Δυτικής Αφρικής, τα επίπεδα της αλιευτικής πρόσβασης στη Μαυριτανία πρέπει να τεθούν επί τάπητος λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα επίπεδα αλίευσης των άλλων κρατών·

5.  σημειώνει με ιδιαίτερη ανησυχία ότι η εκ των υστέρων αξιολόγηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα περισσότερα αποθέματα στη Μαυριτανία βρίσκονταν σε επίπεδο είτε πλήρους εκμετάλλευσης είτε υπερεκμετάλλευσης και συνιστούν μειώσεις της αλιευτικής προσπάθειας που αφορά τα εν λόγω αποθέματα· πιστεύει ότι πρέπει να χορηγηθούν επαρκείς πόροι στην Μικτή Επιστημονική Επιτροπή για να επιτελέσει το καθήκον της· παροτρύνει την Επιτροπή να συζητήσει με τη Μαυριτανία την ανάπτυξη μακρόπνοων σχεδίων διαχείρισης των αλιευτικών πόρων που θα πρέπει να περιλάβουν το σύνολο της κατανομής αλιευτικών πόρων από τις μαυριτανικές αρχές, τόσο στους εθνικούς στόλους της όσο και τους στόλους τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένης και της εξάλειψης ενδεχόμενης υπερβάλλουσας αλιευτικής ικανότητας στόλων·

6.  πιστεύει ότι όλες οι σχετικές επιστημονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων της Μικτής Επιστημονικής Επιτροπής, τα δεδομένα σχετικά με τις αλιεύσεις που πραγματοποιούν οι στόλοι της ΕΕ καθώς και πληροφορίες σχετικά με καταδίκες για παραβάσεις, πρέπει να διαβιβάζονται στο Κοινοβούλιο και να κοινοποιούνται στο ευρύ κοινό·

7.  καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από τις αρχές της Μαυριτανίας να παράσχουν εγγυήσεις σχετικά με την ερμηνεία που δίνουν στα μέτρα ελέγχου· επισημαίνει, ειδικότερα, ότι τα σκάφη της ΕΕ είναι εφοδιασμένα με συστήματα δορυφορικής παρακολούθησης σκαφών (VMS), και ότι αυτό πρέπει να είναι το εργαλείο που θα χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό της θέσης τους· επισημαίνει ότι η επιδείξει εμπιστοσύνης στην σχετική οπτική εκτίμηση της απόστασης από την ακτή πρέπει να καταργηθεί, καθόσον απεδείχθη αναξιόπιστη και οδήγησε σε ανασφάλεια δικαίου για τον στόλο· επισημαίνει ότι οιοδήποτε άλλο εναλλακτικό σύστημα πρέπει να συμφωνηθεί εκ των προτέρων από κοινού· πιστεύει ότι τα σήματα εντοπισμού θέσης πρέπει να διαβιβάζονται απευθείας στις αρχές της Μαυριτανίας σε πραγματικό χρόνο· πιστεύει, επίσης, ότι το πρωτόκολλο θα πρέπει να ορίζει ότι σε περίπτωση που το σύστημα VMS ενός σκάφους πάψει να λειτουργεί, θα πρέπει να επισκευαστεί εντός δύο εβδομάδων, άλλως θα αίρεται η άδεια αλιείας έως ότου το σύστημα επισκευαστεί·

8.  εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τις διαδικασίες επιβίβασης στα σκάφη της ΕΕ από τις αρχές της Μαυριτανίας, θέμα που συνιστά υποτροπιάζον πρόβλημα· αμφισβητεί τη συμμόρφωση των αρχών της Μαυριτανίας στο κεφάλαιο VI του Παραρτήματος II του πρωτοκόλλου, και ιδιαίτερα στην παράγραφο 3 αυτού, που αφορά τις διαδικασίες για την επιβίβαση σε σκάφη·

9.  ζητεί από την Επιτροπή να διαπραγματευθεί συγχρόνως τις αλιευτικές ευκαιρίες για διάφορες κατηγορίες σκαφών και τα τεχνικά μέτρα που πρέπει να εφαρμοσθούν σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να αποφευχθεί η ανεπαρκής εκμετάλλευση των αλιευτικών ευκαιριών και καταστάσεις όπου η αλιεία καθίσταται αδύνατη για τεχνικούς λόγους, γεγονός που οδηγεί σε σημαντικές απώλειες εισοδήματος· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι αλιευτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της ΣΑΣ θα πληρούν τα ίδια κριτήρια βιωσιμότητας με τις αλιευτικές δραστηριότητες στα ύδατα της ΕΕ, όπου συμπεριλαμβάνεται και το ζήτημα της επιλεκτικότητας· καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει διάλογο με τη Μαυριτανία που θα αποσκοπεί στην παροχή βοήθειας στη χώρα προκειμένου να αναπτύξει υπεύθυνη αλιευτική πολιτική που θα ανταποκρίνεται τόσο στις απαιτήσεις διατήρησης όσο και στους στόχους για ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης των αλιευτικών πόρων·

10.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση στον Κώδικα Συμπεριφοράς του FAO για την υπεύθυνη αλιεία, ειδικότερα σε ότι αφορά τη δέσμευση να εξασφαλίζεται η προνομιακή πρόσβαση των παραδοσιακών αλιέων στους πόρους που βρίσκονται στα ύδατα της Μαυριτανίας·

11.  ενθαρρύνει τη Μαυριτανία να επικυρώσει τις σχετικές διεθνείς συμφωνίες για την αλιεία όπως τη Συμφωνία για το κράτος του λιμένα και τη Συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών για τα αποθέματα ιχθύων·

12.  πιστεύει ότι πριν από τη σύναψη αλιευτικών συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών πρέπει να προηγούνται ευρέως φάσματος διαπραγματεύσεις με τις ενδιαφερόμενες χώρες, όπου θα παρέχεται δυνατότητα συμμετοχής στο κοινό, στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και στα εθνικά κοινοβούλια, προωθώντας έτσι τη διεύρυνση της δημοκρατίας και της διαφάνειας·

13.  πιστεύει ότι τα ποσά που καταβάλλονται ως αντιστάθμιση για την πρόσβαση στα αλιευτικά αποθέματα στα μαυριτανικά ύδατα θα πρέπει να αποσυνδεθούν σαφώς από τη χρηματοδοτική στήριξη για το μαυριτανικό πολυετές τομεακό πρόγραμμα αλιείας, και ότι η όποια μείωση των αλιευτικών δυνατοτήτων δεν πρέπει να οδηγήσει σε μείωση των πληρωμών της ΕΕ για το πολυετές πρόγραμμα·

14.  πιστεύει ότι η χρηματοδοτική στήριξη στο πολυετές πρόγραμμα αλιείας της Μαυριτανίας πρέπει να συνάδει με τις ανάγκες της Μαυριτανίας για την αειφόρο ανάπτυξη της αλιείας, και ιδιαίτερα για τη διαχείριση της αλιείας (έρευνα, έλεγχος, μηχανισμοί συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών, υποδομές, κ.λπ.), όπως ορίζεται στο πλαίσιο συνεργασίας και ανάπτυξης ΕΕ-Μαυριτανίας· υποστηρίζει ότι η οικονομική στήριξη στο πλαίσιο της ΣΑΣ πρέπει να στηρίζει και να ενισχύει τους στόχους αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ, με σκοπό την εφαρμογή της νομικής υποχρέωσης της ΕΕ όπως ορίζει το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ για τη διασφάλιση της «συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής'·

15.  θεωρεί απαραίτητη τη διενέργεια περιεκτικής και εξαντλητικής ανάλυσης των αιτίων της ανεπαρκούς επιδίωξης των σαφών στόχων που περιείχε η ΣΑΣ, ιδίως όσον αφορά την αναπτυξιακή συνεργασία και τους διάφορους άξονες στήριξης του τομέα της αλιείας στη Μαυριτανία· τονίζει ότι στην αξιολόγηση πρέπει να συμμετέχουν οι αρχές της Μαυριτανίας·

16.  πιστεύει ότι η ΣΑΣ πρέπει να περιλαμβάνει αποτελεσματικούς μηχανισμούς εποπτείας για να διασφαλιστεί η ορθή αξιοποίηση των κονδυλίων που εγγράφονται για την ανάπτυξη, και ιδιαίτερα για τη βελτίωση των υποδομών στον αλιευτικό τομέα·

17.  χαιρετίζει τη βούληση της Συμβουλευτικής Περιφερειακής Επιτροπής για Μεγάλες Αποστάσεις για την από πλευράς των πλοιοκτητών καταβολή δικαίου μεριδίου από την αξία των αλιευμάτων·

18.  αναγνωρίζει, ωστόσο, τις αξιόλογες επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στη Μαυριτανία τόσο από την ΕΕ όσο και από ορισμένα κράτη μέλη, αλλά ζητεί μεγαλύτερες προσπάθειες και από την Επιτροπή και από τα κράτη μέλη για να επιτευχθεί μεγαλύτερος συντονισμός της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική συνεργασία στον τομέα της ανάπτυξης και να αποφευχθούν ασυντόνιστες επικαλύψεις·

19.  πιστεύει ότι, όπως προβλέπει το άρθρο 6, παράγραφος 3, της παρούσας πρότασης, η ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει την όσο το δυνατόν ταχύτερη κατασκευή επαρκών χώρων για την εκφόρτωση των αλιευμάτων στην κεντρική και νότια ακτή της Μαυριτανίας, συμπεριλαμβανομένου - αλλά όχι αποκλειστικά μόνο - του Nouakchott, έτσι ώστε τα αλιεύματα που αλιεύονται στα ύδατα της Μαυριτανίας να εκφορτώνονται σε λιμάνια εντός και όχι εκτός της χώρας, όπως συχνά συμβαίνει σήμερα· πιστεύει ότι αυτό θα αυξήσει την τοπική κατανάλωση ψαριών και θα στηρίξει την τοπική απασχόληση·

20.  υποστηρίζει ότι οι βελτιώσεις αυτές , σε συνδυασμό με την απομάκρυνση των ναυαγισμένων σκαφών και τον εκσυγχρονισμό του μεγάλου λιμένος του Nouadhibou, θα παράσχει τη δυνατότητα στον στόλο της ΕΕ να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά, θα διευκολύνει τη ροή επενδύσεων και θα ωθήσει την επίδραση της ΣΑΣ στην τοπική οικονομία·

21.  υπογραμμίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να εμπλακεί πλήρως τόσο στη διαπραγματευτική διαδικασία όσο και στον μακροπρόθεσμο έλεγχο της λειτουργίας του νέου πρωτοκόλλου ούτως ώστε να συμμορφώνεται στις υποχρεώσεις που ορίζει η ΣΛΕΕ σχετικά με την πλήρη και ταχεία ενημέρωση του Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει την πεποίθησή του ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις της Μικτής Επιτροπής που προβλέπεται για τις αλιευτικές συμφωνίες και επιμένει στις συνεδριάσεις αυτές να συμμετέχουν εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, όπου συμπεριλαμβάνονται και εκπρόσωποι του αλιευτικού κλάδου τόσο της ΕΕ όσο και της Μαυριτανίας·

22.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει άμεσα στο Κοινοβούλιο μια εκ των υστέρων αξιολόγηση του ισχύοντος Πρωτοκόλλου, προκειμένου τα μέλη του Κοινοβουλίου να σχηματίσουν μια τεκμηριωμένη άποψη για το εάν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της συμφωνίας αυτής και συνεπώς για το εάν το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει την ανανέωση του Πρωτοκόλλου·

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών και στην κυβέρνηση της Μαυριτανίας.

(1) ΕΕ L 343, 8.12.2006, σ. 1.


Δημόσιες συμβάσεις
PDF 270kWORD 50k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά με την ίση πρόσβαση στις αγορές του δημόσιου τομέα στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες και την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων περιλαμβανομένων των εκχωρήσεων
P7_TA(2011)0233B7-0284/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις οδηγίες 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και τις οδηγίες 89/665/ΕOΚ, 92/13/ΕOΚ και 2007/66/ΕΚ σχετικά με τις διαδικασίες προσφυγής στον τομέα της σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Μαΐου 2010 σχετικά με τις νέες εξελίξεις στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων(1),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, José Manuel Barroso, του καθηγητή Mario Monti, με τίτλο «Μια Νέα Στρατηγική για την Ενιαία Αγορά – Στην Υπηρεσία της Οικονομίας και της Κοινωνίας της Ευρώπης»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προς μια Πράξη για την Ενιαία Αγορά – Για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας» (COM(2010)0608),

–  έχοντας υπόψη το Πράσινο Βιβλίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ - Προς μια αποτελεσματικότερη ευρωπαϊκή αγορά δημοσίων συμβάσεων (COM(2011)0015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια σωστά λειτουργούσα αγορά δημοσίων συμβάσεων έχει ουσιαστική σημασία προκειμένου να προαχθεί η Ενιαία Αγορά, να ενθαρρυνθεί η καινοτομία, να ενισχυθεί η ανάπτυξη, η απασχόληση και η ανταγωνιστικότητα, να προωθηθεί ένα υψηλότερο επίπεδο περιβαλλοντικής και κλιματικής προστασίας και προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων σε ολόκληρη την ΕΕ και να επιτευχθεί βέλτιστη αξία για τις δημόσιες αρχές, τους πολίτες και τους φορολογούμενους,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ειδικότερα ότι ενόψει της υπέρβασης της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και της προστασίας έναντι κάθε μελλοντικής κρίσης, οι δημόσιες συμβάσεις έχουν καθοριστική σημασία, και λειτουργούν ως καταλύτες για την αναζωογόνηση της οικονομίας της ΕΕ και κατ' επέκταση για την απασχόληση και την ευημερία στην ΕΕ,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια σωστή και καλά μελετημένη διαδικασία βελτιστοποίησης του νομικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία των πολιτών, των καταναλωτών και των επιχειρήσεων της ΕΕ, για τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και συνεπώς για την αποδοχή της ΕΕ ως συνόλου,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη την πληθώρα θεμάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο του δικαίου της ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων θα πρέπει να καθοριστούν διαφορετικές προτεραιότητες κατεπείγοντος καθώς και θεματικές ενότητες ενόψει των τρεχουσών πολιτικών εξελίξεων σε επίπεδο ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ευρεία δέσμη ζητημάτων εντός του καθιερωμένου πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων και το στενά συνδεόμενο θέμα των εκχωρήσεων θα απαιτήσουν μια συνεπή αξιολόγηση που θα βασίζεται σε μια συνεκτική διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους παράγοντες,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το συγκεκριμένο θέμα της διασφάλισης της ίσης μεταχείρισης και του θεμιτού ανταγωνισμού στις αγορές δημοσίων συμβάσεων στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες απαιτεί επειγόντως μεγαλύτερη πολιτική προσοχή , ιδίως συνεκτιμώντας τα τρέχοντα προβλήματα σχετικά με την πρόσβαση στις αγορές του δημόσιου τομέα σε τρίτες χώρες, την αργή πρόοδο που έχει σημειωθεί στις διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση της Συμφωνίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔΣ) του ΠΟΕ και την προφανή απροθυμία πολλών τρίτων χωρών να προσχωρήσουν στη ΣΔΣ,

1.  παραπέμπει στις παρατηρήσεις του που περιλαμβάνονται στο ψήφισμά του της 18ης Μαΐου 2010 σχετικά με τις νέες εξελίξεις στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, και ειδικότερα στην παράγραφο 46 του ψηφίσματός του στην οποία αναφέρεται ότι , αν και τάσσεται σθεναρά κατά των προστατευτικών μέτρων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, πιστεύει ακράδαντα στην αρχή της αμοιβαιότητας, του αμοιβαίου οφέλους και της αναλογικότητας στον τομέα αυτό· και καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει λεπτομερή ανάλυση σχετικά με τα δυνητικά οφέλη και προβλήματα που συνδέονται με την επιβολή αναλογικών, στοχευμένων περιορισμών στην πρόσβαση σε τμήματα των αγορών δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ, μια εκτίμηση επιπτώσεων που θα αναλύει σε ποιές περιπτώσεις θα μπορούσε να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό και μια αξιολόγηση της νομικής βάσης που θα μπορούσε να αποκτήσει το μέσο αυτό για εκείνους τους εμπορικούς εταίρους που επωφελούνται από τον ανοικτό χαρακτήρα της αγοράς της ΕΕ, αλλά δεν έχουν επιδείξει καμία διάθεση να ανοίξουν τις δικές τους αγορές σε εταιρείες της ΕΕ, ενώ παράλληλα θα εξακολουθεί να ενθαρρύνει τους εταίρους της ΕΕ, να παρέχουν αμοιβαίες και αναλογικές διευκολύνσεις για την πρόσβαση στην αγορά σε ευρωπαϊκές εταιρείες προτού προτείνει οποιοδήποτε άλλο νέο κείμενο στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων·

2.  θεωρεί ότι το πνεύμα της θετικής αμοιβαιότητας και της διαφάνειας θα εξασφαλίσει στην πράξη περισσότερο ανοικτές αγορές δημοσίων συμβάσεων και θα αποτρέψει προστατευτικά μέτρα με τη χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων·

3.  ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή αφενός να παράσχει στοιχεία σχετικά με τον βαθμό στο οποίο είναι ανοικτές οι διαδικασίες των δημοσίων συμβάσεων και αφετέρου να εξασφαλίσει όρους αμοιβαιότητας με άλλες εκβιομηχανισμένες χώρες και μείζονες αναδυόμενες οικονομίες· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει νέους τρόπους βελτίωσης της πρόσβασης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις αγορές δημοσίων συμβάσεων εκτός της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλισθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού τόσο για τις ευρωπαϊκές όσο και για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων· προτείνει, γενικά, να περιλαμβάνουν οι μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες, τις οποίες διαπραγματεύεται η Ένωση, ένα κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, το οποίο θα βασίζεται στις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, όπως αυτές προσδιορίζονται στις αναθεωρημένες το 2010 κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις·

4.  είναι πεπεισμένο ότι προκειμένου να αποφευχθούν νέα προστατευτικά μέτρα που θα μπορούσαν να βλάψουν τα συμφέροντα των εξαγωγέων της ΕΕ ακόμη και σε τομείς πέραν των αγορών του δημόσιου τομές , η Επιτροπή πρέπει να εξεύρει επαρκή μέτρα που δεν θα προβλέπουν ενωσιακά ή εθνικά γενικά αντίμετρα, αλλά θα βασίζονται σε κατάλληλα μέσα στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων·

5.  στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τα προβλήματα που συνδέονται με εξαιρετικά χαμηλές προσφορές και να προτείνει κατάλληλες λύσεις·

6.  συνιστά στις αναθέτουσες αρχές να παρέχουν έγκαιρη και επαρκή πληροφόρηση σε άλλους προσφέροντες σε περιπτώσεις αφύσικα χαμηλών προσφορών, ώστε να μπορούν να εκτιμούν εάν υπάρχει λόγος για την κίνηση διαδικασίας προσφυγής·

7.  εκτιμά ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να επιτύχει η ΕΕ καλύτερη συνοχή μεταξύ της κοινής πολιτικής εξωτερικού εμπορίου της ΕΕ και πρακτικών σε κράτη μέλη που δέχονται εξαιρετικά χαμηλές προσφορές από εταιρείες που έχουν την έδρα τους σε χώρες οι οποίες δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη της ΣΔΣ, προς ζημίαν εταιρειών από τα κράτη μέλη της ΕΕ αλλά και εις βάρος των εργασιακών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων που ισχύουν σε αυτά·

8.  όσον αφορά το σημείο 114 του Πράσινου Βιβλίου της Επιτροπής σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ που ζητεί την ιεράρχηση των διαφόρων θεμάτων που τίθενται στο Πράσινο Βιβλίο και τον καθορισμό μεταξύ αυτών θεμάτων ύψιστης προτεραιότητας, ενστερνίζεται την σημασία που έχει η επίτευξη πραγματικών λύσεων σχετικά με την ανάγκη ανοιχτής, ισορροπημένης και χωρίς διακρίσεις πρόσβασης στην αγορά ενώ παράλληλα αντιμετωπίζονται άμεσα άλλα επείγοντα ζητήματα, όπως η απλοποίηση και αποσαφήνιση των κανόνων, η βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις, η ώθηση στη καινοτομία μέσω των δημοσίων συμβάσεων και η εν συνεχεία εξέταση άλλων πτυχών της αναθεώρησης του νομικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων σε σχέση με τις εκχωρήσεις· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να προσεγγίσει αρχικά το ζήτημα της απλοποίησης των κανόνων προκειμένου να επιτευχθεί μια εξισορροπημένη πρόσβαση στις αγορές του δημόσιου τομέα και να βελτιωθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ και στη συνέχεια να προβεί στην αναθεώρηση των δημοσίων συμβάσεων και των εκχωρήσεων σε ένα δεύτερο στάδιο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αναγκαία, πρέπουσα συμμετοχή όχι μόνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών, αλλά και των πολιτών και των επιχειρήσεων, προκειμένου να επιτευχθεί η απαραίτητη αναγνώριση όλων αυτών των σημαντικών θεμάτων που αφορούν την Ενιαία Αγορά και που έχουν μεγάλη σημασία για τη συνολική ευημερία της ΕΕ·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0173.


Κρίση στον τομέα της ευρωπαϊκής αλιείας λόγω αύξησης των τιμών του πετρελαίου
PDF 259kWORD 43k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά με την κρίση στον ευρωπαϊκό αλιευτικό τομέα λόγω της αύξησης των τιμών του πετρελαίου
P7_TA(2011)0234RC-B7-0297/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενέργεια αποτελεί σημαντικό παράγοντα του κόστους εκμετάλλευσης στον τομέα της αλιείας, και ότι το κόστος της αλιευτικής δραστηριότητας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την τιμή του πετρελαίου,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη αύξηση στις τιμές του πετρελαίου θίγει την οικονομική βιωσιμότητα του αλιευτικού τομέα και έχει προκαλέσει ανησυχίες σε πολλούς αλιείς ως προς τον τρόπο αντιστάθμισης των πρόσθετων αυτών δαπανών, και ότι η αύξηση των τιμών του πετρελαίου πλήττει άμεσα το εισόδημα των αλιέων,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη την ανασφάλεια των εισοδημάτων και των αποδοχών των επαγγελματιών του τομέα αλιείας, που οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως είναι ο μη κανονικός χαρακτήρας της αλιευτικής δραστηριότητας, οι πρακτικές εμπορίας στον κλάδο και ο τρόπος διαμόρφωσης των τιμών πρώτης πώλησης, γεγονός που επιβάλλει τη διατήρηση ορισμένων μορφών δημόσιων ενισχύσεων, τόσο κρατικών όσο και κοινοτικών,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση πλήττει ιδιαίτερα τη βιομηχανία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και υπονομεύει τη δραστηριότητα αυτή καθώς και την απασχόληση στον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει ήδη θεσπίσει κατά το παρελθόν προσωρινά μέτρα έκτακτης ανάγκης προκειμένου να ξεπεραστούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο αλιευτικός τομέας στο πλαίσιο της αύξησης των τιμών των καυσίμων,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τιμή των προϊόντων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας καθορίζεται από ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, και ότι, δεδομένης της μεγάλης εξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις εισαγωγές από τρίτες χώρες (60 %) για τη διασφάλιση του εφοδιασμού της εσωτερικής της αγοράς, οι παραγωγοί δεν έχουν παρά ελάχιστη ή καμία δυνατότητα να ασκούν επιρροή στο επίπεδο των τιμών των αλιευτικών προϊόντων,

Ζ.  επισημαίνοντας ότι η Επιτροπή επιτρέπει στα κράτη μέλη να χορηγούν ενισχύσεις ήσσονος σημασίας σε αλιευτικές επιχειρήσεις, ανωτάτου ορίου 30 000 EUR για περίοδο τριών ετών και ανά δικαιούχο,

1.  εκφράζει την ανησυχία του για τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουν πολλοί Ευρωπαίοι αλιείς, η οποία έχει επιδεινωθεί περαιτέρω από την αύξηση των τιμών των καυσίμων· εκφράζει την υποστήριξή του στους αλιείς της Ένωσης, και καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν ενδεδειγμένα μέτρα για την διευκόλυνση της δραστηριότητας των αλιέων·

2.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μέτρα έκτακτης ανάγκης για να αμβλύνει τη δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία ευρίσκονται οι Ευρωπαίοι αλιείς, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα πολλές χώρες·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να αυξήσει το ανώτατο όριο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας από 30 000 EUR σε 60 000 EUR ανά επιχείρηση για μεταβατική περίοδο τριών ετών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν θίγεται η περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα και ότι δεν προκαλείται στρέβλωση στον ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών·

4.  τονίζει την ανάγκη να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες και όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια που διατίθενται στον προϋπολογισμό της ΕΕ για την αλιεία με στόχο τη χρηματοδότηση έκτακτων μέτρων στήριξης του τομέα, προκειμένου ο κλάδος να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που οφείλονται στην αύξηση των τιμών των καυσίμων, έως ότου θα μπορούν να εφαρμοστούν μέτρα διαφορετικής φύσης·

5.  ζητεί την καθιέρωση μηχανισμών για τη βελτίωση της τιμής της πρώτης πώλησης και την προώθηση δίκαιης και ορθής κατανομής της προστιθέμενης αξίας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του τομέα, αξιοποιώντας τις τιμές που καταβάλλονται στην παραγωγή και διατηρώντας στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο τις τιμές τελικής κατανάλωσης·

6.  ζητεί επίμονα να εξακολουθήσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) να χορηγεί ενισχύσεις για τη βελτίωση της επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων και για την αντικατάσταση μηχανών για λόγους ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος και/ή για την εξοικονόμηση καυσίμων - και κυρίως για την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας και την παραδοσιακή αλιεία; καλεί επίσης την Επιτροπή να καταρτίσει μεσομακροπρόθεσμο σχέδιο με στόχο τη βελτίωση της εξοικονόμησης καυσίμων στον αλιευτικό τομέα (συμπεριλαμβανομένης της υδατοκαλλιέργειας)· καλεί επιπλέον την Επιτροπή να συμπεριλάβει στις επικείμενες προτάσεις της για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και ειδικότερα στον κανονισμό για τη μεταρρύθμιση του ΕΤΑ κατάλληλα μέτρα για τη καλύτερη απόδοση των καυσίμων στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει ένα σχέδιο δράσης για τις παράκτιες περιφέρειες και τα νησιά που διαθέτουν δραστήριο αλιευτικό τομέα·

8.  καλεί κατεπειγόντως την Επιτροπή να προτείνει επενδύσεις, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και εθνικό επίπεδο, σε νέες τεχνολογίες για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών και για τη μείωση της εξάρτησης των αλιέων από ορυκτά καύσιμα·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.


Επανεξέταση της πρωτοβουλίας σχετικά με τις ΜΜΕ (small business act)
PDF 392kWORD 85k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά με την ανασκόπηση της πρωτοβουλίας «Small Business Act» για την Ευρώπη
P7_TA(2011)0235B7-0286/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Φεβρουαρίου 2011 με τίτλο «Ανασκόπηση της »Πράξης για τις μικρές επιχειρήσεις' στην Ευρώπη' (COM(2011)0078),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την «Small Business Act» για την Ευρώπη(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με τις πρακτικές πτυχές της αναθεώρησης των μέσων της ΕΕ για τη στήριξη της χρηματοδότησης των ΜΜΕ κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τη βιομηχανική πολιτική την εποχή της παγκοσμιοποίησης(3),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 115, παράγραφος 5, και 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 23 εκατομμύρια μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην ΕΕ, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το 99 % του συνόλου των επιχειρήσεων και παρέχουν πάνω από 100 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης, έχουν θεμελιώδη συνεισφορά στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, αποτελούν σημαντική πηγή καινοτομίας και διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλο στη διατήρηση και αύξηση της απασχόλησης, συνεισφέροντας στην επίτευξη των βασικών στόχων των εμβληματικών πρωτοβουλιών ΕΕ 2020,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Small Business Act (SBA) βασίζεται σε ορισμένους σημαντικούς πυλώνες πολιτικής, όπως η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η πρόσβαση στις αγορές (ενιαία αγορά, διεθνείς αγορές, δημόσιες συμβάσεις) και η βελτίωση των ρυθμίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί στα κράτη μέλη σχετικά με τη λήψη απτών μέτρων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ είναι μεταβλητή και συχνά περιθωριακή, παρά τη δεδηλωμένη πολιτική δέσμευση στις αρχές της SBA,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα σχετικά με την επέκταση των δραστηριοτήτων τους, τη βελτίωση της ικανότητάς τους να καινοτομούν και να αποκτούν πρόσβαση στις αγορές, προβλήματα τα οποία πηγάζουν πρωταρχικά από τη δυσκολία τους να εξεύρουν χρηματοδότηση, καθώς και από έμμονες διοικητικές επιβαρύνσεις οι οποίες θα έπρεπε να μειωθούν περαιτέρω,

Δ.  εκτιμώντας ότι το πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP) έχει αποδειχθεί επιτυχημένο, δεδομένου ότι επωφελήθηκαν από το πρόγραμμα 100 000 ΜΜΕ που πήραν μέρος σ' αυτό, ενώ περισσότερες αναμένεται να επωφεληθούν έως το τέλος της διάρκειάς του το 2013,

Υλοποίηση της SBA

1.  χαιρετίζει την επανεξέταση της SBA από την Επιτροπή και εκφράζει την υποστήριξή τους για τις νέες προτάσεις που εστιάζονται στην περαιτέρω βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, την ενίσχυση της πρόσβασης στις αγορές και την συνεχιζόμενη ελάττωση της γραφειοκρατίας μέσω της ενισχυμένης διακυβέρνησης και παρακολούθησης και μέσω της έξυπνης νομοθεσίας και μέτρων όπως η επισκόπηση των επιδόσεων των ΜΜΕ·

2.  χαιρετίζει περαιτέρω την επιτυχή έγκριση όλων σχεδόν των νομοθετικών προτάσεων που συνδέονται με την SBA· ζητεί επιμόνως από τα κράτη μέλη να εγκρίνουν χωρίς καθυστέρηση την τελευταία εναπομένουσα πρόταση σχετικά με το καταστατικό της ευρωπαϊκής ιδιωτικής εταιρείας, η οποία θα δώσει στις ΜΜΕ τη δυνατότητα να δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την ΕΕ περιορίζοντας τις δαπάνες τους και ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη στον τομέα αυτό, προωθώντας την κατά 25 % μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων που αναφέρεται στην SBA, συνεισφέροντας στην αποτελεσματικότητα της Πράξης για την Ενιαία Αγορά, αποκρούοντας οποιεσδήποτε προστατευτικές οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών και δίνοντας τόνωση στις επιχειρήσεις·

3.  ζητεί επιμόνως από τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν ταχέως την αναθεωρημένη οδηγία σχετικά με τις καθυστερήσεις πληρωμών έτσι ώστε να καταπολεμηθούν αποτελεσματικά οι καθυστερήσεις πληρωμών και οι αρνητικές τους επιπτώσεις, ιδίως στις ΜΜΕ· από την άποψη αυτή καλεί επίσης την Επιτροπή να εφαρμόσει το εγκεκριμένο πιλοτικό έργο για την υποστήριξη των ΜΜΕ με την συγκρότηση αποτελεσματικών συστημάτων διαχείρισης της πίστης, ώστε να διευκολύνεται η διασυνοριακή είσπραξη χρεών·

4.  επισημαίνει ότι το επίπεδο εφαρμογής των μέτρων που προβλέπονται στην SBA ποικίλλει από το ένα κράτος μέλος στο άλλο· προς τούτο, ζητεί επιμόνως από τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους σε αυτή την κατεύθυνση και να αναλάβουν απτές δεσμεύσεις στο προσεχές Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας·

5.  θεωρεί ότι η τακτική παρακολούθηση εκ μέρους της Επιτροπής πρέπει να εξασφαλίζει ότι η υλοποίηση θα πραγματοποιείται συστηματικά και σφαιρικά· πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να διαθέτει αποτελεσματικότερα εργαλεία ώστε να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να υλοποιούν τις αρχές της SBA και την καλεί να υποβάλει ετησίως έκθεση σχετικά με την πρόοδο στην υλοποίηση της SBA, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών μελών·

6.  χαιρετίζει το διορισμό του νέου Αντιπροσώπου ΜΜΕ από την Επιτροπή και υποστηρίζει την εντολή του για παρακολούθηση της προόδου των κρατών μελών κατά την υλοποίηση της SBA και την προώθηση των συμφερόντων των ΜΜΕ σε όλη την έκταση της Επιτροπής, εξασφαλίζοντας ιδίως ότι θα εφαρμόζεται αποτελεσματικά η αρχή της προτεραιότητας των μικρών επιχειρήσεων «Think Small First'· καλεί τα κράτη μέλη να διορίσουν εθνικούς Αντιπροσώπους ΜΜΕ, οι οποίοι θα συντονίζουν τις πολιτικές για τις ΜΜΕ και θα ελέγχουν την υλοποίηση της SBA σε όλα τα κλιμάκια της αντίστοιχης δημόσιας διοίκησης·

7.  καλεί την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τον εγκάρσιο ρόλο της πολιτικής ΜΜΕ και προκειμένου να εξασφαλίζεται συνοχή μεταξύ των πολιτικών, να διορίσει αναπληρωτές γενικούς διευθυντές για τις υποθέσεις των ΜΜΕ στις σχετικές Γενικές Διευθύνσεις (όπως έρευνας, περιβάλλοντος, εσωτερικής αγοράς, απασχόλησης, εμπορίου) οι οποίοι θα συνεργάζονται στενά με τον Αντιπρόσωπο ΜΜΕ·

8.  εκφράζει την ανησυχία του διότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, η «δοκιμή ΜΜΕ» δεν εφαρμόστηκε σωστά και με συνέπεια σε όλες τις νέες νομοθετικές προτάσεις, ιδίως στο εθνικό επίπεδο· καλεί κατά συνέπεια τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι όλες οι νέες νομοθετικές προτάσεις αξιολογούνται ως προς τον ενδεχόμενο αντίκτυπό τους στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και ότι η δοκιμή ΜΜΕ θα εφαρμόζεται τακτικά στο πλαίσιο των αξιολογήσεων αντικτύπου· καλεί περαιτέρω την Επιτροπή να ορίσει ελάχιστα πρότυπα και απαιτήσεις, με βάση τη βέλτιστη πρακτική, προκειμένου η δοκιμή ΜΜΕ να εφαρμόζεται σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο·

9.  υπογραμμίζει ότι οι αξιολογήσεις αντικτύπου, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμής ΜΜΕ, πρέπει να πραγματοποιούνται με ανεξαρτησία και να βασίζονται πάντοτε σε αντικειμενική, τεκμηριωμένη ανάλυση των ενδεχόμενων συνεπειών· θεωρεί κατά συνέπεια ότι τα μέλη του Συμβουλίου Αξιολόγησης Επιπτώσεων πρέπει να διορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με βάση πρόταση της Επιτροπής, και να μην υπόκεινται πλέον σε οδηγίες του προέδρου της Επιτροπής· προτείνει ο Αντιπρόσωπος ΜΜΕ να είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Αξιολόγησης Επιπτώσεων έτσι ώστε να εποπτεύει την ορθή διεξαγωγή της δοκιμής ΜΜΕ·

Έξυπνη νομοθεσία

10.  απευθύνει προειδοποίηση για τη συνέχιση των γραφειοκρατικών και διοικητικών επιβαρύνσεων που αντιπροσωπεύουν σημαντικό εμπόδιο για τις ΜΜΕ· χαιρετίζει την άποψη της Επιτροπής ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αποφεύγουν τον κανονιστικό υπερθεματισμό («gold-plating»), δηλαδή να υπερβαίνουν τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας όταν μεταφέρουν οδηγίες στο εθνικό τους δίκαιο· είναι της γνώμης ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν πίνακες συσχέτισης όταν μεταφέρουν ευρωπαϊκές οδηγίες σε εθνικές νομοθετικές διατάξεις, έτσι ώστε να καταδεικνύεται σαφώς ποιο τμήμα της πρότασης πηγάζει από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και ποιο αποτελεί επιπρόσθετη εθνική νομοθεσία·

11.  υπογραμμίζει τη σημασία της ηλεδιακυβέρνησης και της αρχής «μόνο μια φορά» βάσει της οποίας οι αρχές των κρατών μελών δεν πρέπει να επαναλαμβάνουν αιτήσεις για παροχή πληροφοριών·

12.  χαιρετίζει τις ανανεωμένες προσπάθειες της Επιτροπής στην ανακοίνωσή της προκειμένου να προωθηθεί η μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων στις ΜΜΕ σε εθνικό επίπεδο, δεδομένου ότι δεν έχουν όλα τα κράτη μέλη καθιερώσει εθνικούς στόχους περιορισμού, ούτε τους έχουν επιτύχει· καλεί τα κράτη μέλη να επιδείξουν ισχυρότερη πολιτική δέσμευση στην χάραξη των στόχων αυτών και να προσπαθήσουν περισσότερο για την επίτευξή τους·

13.  τονίζει ότι οι διοικητικές επιβαρύνσεις είναι σχετικά μεγαλύτερες όσο μικρότερο είναι το μέγεθος της επιχείρησης και κατά συνέπεια ζητεί διαφοροποίηση μεταξύ πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων· υπογραμμίζει ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (κάτω των 10 εργαζομένων) συνιστούν το 91,8 % του συνόλου των επιχειρήσεων στην ΕΕ και κατά συνέπεια αξίζουν μεγαλύτερη προσοχή και την αντίστοιχη ειδικά προσαρμοσμένη προσέγγιση·

Πρόσβαση στη χρηματοδότηση

14.  υπογραμμίζει ότι μια επιτυχημένη στρατηγική στον τομέα της προώθησης καινοτόμων ΜΜΕ δεν πρέπει να βασίζεται στην παροχή περισσότερων επιδοτήσεων, αλλά στη δημιουργία ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο οι ΜΜΕ θα έχουν πραγματική, τονωτική, συναρπαστική, χαμηλού κόστους, αποτελεσματική, ολιστική και σφαιρική ελευθερία και καλύτερη πρόσβαση σε όλες τις μορφές χρηματοδότησης και στους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, όπως επιχορηγήσεις, εγγυήσεις και μετοχικό κεφάλαιο· επισημαίνει ότι ένας ορισμένος βαθμός αποτυχίας είναι έμφυτος στην καινοτομία και κατά συνέπεια τονίζει τη σημασία της χρηματοδότησης «δεύτερης ευκαιρίας» για τους επιχειρηματίες ΜΜΕ που έχουν αποτύχει χωρίς να έχουν διαπράξει απάτες·

15.  απευθύνει έκκληση για τη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδοτική στήριξη κατά τα αρχικά στάδια της καινοτομίας υπό τη μορφή κεφαλαίων εκκίνησης, σε χρηματοδότηση μέσω άτυπων δικτύων επενδυτών και σε μεγαλύτερη χρηματοδότηση μέσω ιδίων κεφαλαίων και οιονεί ιδίων κεφαλαίων για τη στήριξη νεοσύστατων και μικρών καινοτόμων εταιρειών, τόσο σε επίπεδο ΕΕ, όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· τονίζει την ανάγκη, ως προς αυτές τις απόψεις, να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιχειρηματικού Κεφαλαίου· θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να επεκτείνει τα μόνιμα χρηματοπιστωτικά προϊόντα επιμερισμού των κινδύνων που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέσω του Μηχανισμού Χρηματοδότησης με Επιμερισμό των Κινδύνων (RSFF)· τονίζει ότι τον σημαντικό ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η ΕΤΕπ, ιδίως προωθώντας προγράμματα όπως τα JASMINE και JEREMIE, τα οποία μπορούν να προσφέρουν βιώσιμη στήριξη ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των ΜΜΕ·

16.  θεωρεί ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι νέες απαιτήσεις της Βασιλείας III σε σχέση με τις τράπεζες δεν θα έχουν αντίκτυπο στην τραπεζική χρηματοδότηση των ΜΜΕ, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε μια σφαιρική δοκιμή ΜΜΕ ως τμήμα της αξιολόγησης αντικτύπου για τον κανονισμό CRD IV που βρίσκεται υπό εκπόνηση, και στον εντοπισμό μέτρων ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι τράπεζες συνεχίζουν να εκτελούν τον κοινωνικό ρόλο τους της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας, και ότι απαιτείται μεγαλύτερη έμφαση σε ενωσιακό επίπεδο στην προσφορά συστημάτων εγγυήσεων ως εναλλακτική μέθοδο χρηματοδότησης·

17.  χαιρετίζει από την άποψη αυτή το γεγονός ότι η ΕΤΕΠ διέθεσε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που θα επενδυθούν για λογαριασμό της από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ως Ενδιάμεσο Μηχανισμό για την Ανάπτυξη μέσω επενδυτικών κεφαλαίων που θα στοχεύουν σε αναπτυσσόμενες, καινοτόμες και ανταγωνιστικές ΜΜΕ σε ολόκληρη την Ευρώπη· ζητεί κατά συνέπεια περαιτέρω αύξηση της χρηματοδότησης αυτών των χρηματοπιστωτικών μηχανισμών, δεδομένου ότι βοηθούν στην προώθηση της καινοτομίας, που αποτελεί τη βάση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας·

18.  υποστηρίζει ένθερμα το CIP και την αποδεδειγμένη επιτυχία του και προειδοποιεί ότι εάν μεταβληθεί η δομή του σε συνέχεια ενδεχόμενης συγχώνευσης στο μελλοντικό ερευνητικό πρόγραμμα της ΕΕ ενδέχεται να υπάρξουν επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα και την ευελιξία του· ζητεί να παραμείνει το CIP ως ανεξάρτητο εμβληματικό πρόγραμμα για τις ΜΜΕ· θεωρεί ότι ειδικό κονδύλιο του προϋπολογισμού για την SBA πρέπει να εφαρμοσθεί στο μελλοντικό πρόγραμμα CIP για τη χρηματοδότηση των ειδικών προτεραιοτήτων της SBA·

19.  εκφράζει τη λύπη του διότι στα τέλη του 2009 μόνο το 75 % του συνολικού ποσού των 21 δισεκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτικής στήριξης είχε διατεθεί πλήρως - μέσω ενδιάμεσων τραπεζών - και μόνο για 50 000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από το σύνολο των 23 εκατομμυρίων· ζητεί κατά συνέπεια να ληφθούν μέτρα ώστε ο μηχανισμός πληρωμών, και ιδίως το σύστημα του ενδιάμεσου τραπεζικού εταίρου, να καταστεί διαφανέστερος, προσιτός και αποτελεσματικός έτσι ώστε να αποφευχθεί η εμφάνιση ελλειμμάτων και να καταστεί δυνατή η επίτευξη του στόχου της διάθεση του πλήρους ποσού των 30 δισεκατομμυρίων ευρώ ως δανείων στις ΜΜΕ κατά την περίοδο 2008-2011·

Πρόσβαση στις αγορές

20.  χαιρετίζει την έγκριση της Πράξης για την Ενιαία Αγορά, η οποία βασίζεται σε πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με την έκθεση Monti· χαιρετίζει ιδίως τα νομοθετικά μέτρα που δίνουν τη δυνατότητα στις ΜΜΕ να δρέψουν στο ακέραιο τα οφέλη της ενιαίας αγοράς, όπως είναι ευρωπαϊκές διατάξεις για τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, μια κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση για τις εταιρείες (ΚΕΦΒΕ), αναθεωρημένοι κανόνες ΦΠΑ και απλούστευση των οδηγιών περί λογιστικής· ζητεί επιμόνως από το Συμβούλιο να αναλάβει ισχυρή δέσμευση για την υλοποίηση της Πράξης για την Ενιαία Αγορά, ιδίως δε για την έγκριση των μέτρων προτεραιότητάς της έως το τέλος του 2012· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξετάσουν προσεκτικά τα συμφέροντα των ΜΜΕ για όλα τα μέτρα σε όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας·

21.  παροτρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει και να επεκτείνει το ρόλο του δικτύου Enterprise Europe Network (EEN) ώστε να παρασχεθεί βοήθεια και στήριξη στις μικρές επιχειρήσεις σε όλες τις προσπάθειές τους που συνδέονται με την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση των ευκαιριών που προσφέρει η ενιαία αγορά·

22.  θεωρεί ότι ο διάλογος μεταξύ ΜΜΕ και αρχών δημοσίων συμβάσεων πρέπει να ενισχυθεί με στόχο να διευκολυνθεί η συμμετοχή των ΜΜΕ σε διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων· από την άποψη αυτή, προτείνει να διερευνηθούν επιλογές οι οποίες θα βοηθήσουν τις ΜΜΕ να σχηματίζουν εταιρικές σχέσεις και κοινοπραξίες και να υποβάλουν από κοινού προσφορές σε δημόσιους διαγωνισμούς· καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει αξιολόγηση αντικτύπου και να εξετάσει τα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ έτσι ώστε να επιτραπεί στις ΜΜΕ να συμμετέχουν σε συμβάσεις οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις και έτσι θα είναι απρόσιτες σε αυτές· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τρόπους για τη βελτίωση της δημοσίευσης όλων των διακηρύξεων δημόσιων συμβάσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη και για εξάλειψη των διοικητικών επιβαρύνσεων που εμποδίζουν τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από το να δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακές δημόσιες συμβάσεις· καλεί όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν συστηματικότερα τον «Ευρωπαϊκό Κώδικα Καλής Πρακτικής για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις'·

23.  καλεί την Επιτροπή, στις επικείμενες προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης, να εξασφαλίσει ότι τα συμφέροντα των ΜΜΕ αντιπροσωπεύονται επαρκώς στους φορείς τυποποίησης και ότι τα πρότυπα είναι περισσότερο προσιτά στις ΜΜΕ·

24.  υπογραμμίζει το ρόλο πρωτοβουλιών όπως η Πρωτοβουλία για τις Μικρές Επιχειρήσεις (SBRI), οι οποίες βοηθούν τους δημόσιους φορείς να αναθέτουν έργα έρευνας και ανάπτυξης σε μικρές επιχειρήσεις με στόχο την εξεύρεση λύσεων σε δημόσιες ανάγκες και παράλληλα την προώθηση της ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών·

Στήριξη στις ΜΜΕ

25.  επαναλαμβάνει την προηγούμενη έκκλησή του για την συγκρότηση εθνικών ειδικά αφιερωμένων υλικών ή ηλεκτρονικών σημείων επαφής πληροφόρησης και υπηρεσιών στήριξης των ΜΜΕ σύμφωνα με την αρχή της «μονοαπευθυντικής» υπηρεσίας, οι οποίες να προσφέρουν πρόσβαση σε διάφορες πηγές πληροφοριών και υπηρεσίες στήριξης, διαρθρωμένες ανάλογα με τον κύκλο ζωής μιας επιχείρησης·

26.  θεωρεί ότι οι μικρές επιχειρήσεις πρέπει να βοηθηθούν να αυξήσουν την ικανότητά τους να ανταγωνίζονται στις διεθνείς αγορές, με τα εξής μέτρα: ενίσχυση της εξαγωγικής ικανότητάς τους· διάδοση πληροφοριών σχετικά με προγράμματα και πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις διεθνείς αγορές και της διείσδυσης των αγαθών και υπηρεσιών των ΜΜΕ· εξασφάλιση ότι τα συμφέροντα των μικρών επιχειρήσεων θα αντιπροσωπεύονται επαρκώς σε διμερείς και πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις·

27.  υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για μια «δεύτερη ευκαιρία» για τις ΜΜΕ, η οποία θα συμπεριληφθεί στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εβδομάδας για τις ΜΜΕ·

Έρευνα και καινοτομία

28.  ζητεί συνεχιζόμενες προσπάθειες στην απλούστευση της χρηματοδότησης για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία και κατάλληλη διαχείριση προγραμμάτων, ιδίως προς όφελος των ΜΜΕ και όπως εκτίθεται στα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την «απλούστευση της εκτέλεσης των προγραμμάτων-πλαισίων έρευνας και της 16ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με τις »πρακτικές πτυχές της αναθεώρησης των μέσων της ΕΕ για τη χρηματοδοτική στήριξη των ΜΜΕ κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού'·

29.  χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει ελαφρότερους διοικητικούς και χρηματοπιστωτικούς κανόνες για τις ΜΜΕ, καθώς και μια δέσμη εξορθολογισμένων μηχανισμών για την ενίσχυση των καινοτόμων δυνατοτήτων τους για ολόκληρο τον κύκλο της καινοτομίας, μέσα στο μελλοντικό πλαίσιο χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας και ιδίως στα προγράμματα που θα διαδεχθούν το ΠΠ7 και το CIP· υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη σημασία της πραγμάτωσης τοπικής υποστήριξης για τις ΜΜΕ, για παράδειγμα μέσω της συμμετοχής κέντρων καινοτομίας, εμπορικών επιμελητηρίων, επιχειρηματικών οργανώσεων και συστάδων καινοτομίας·

30.  ζητεί την έγκριση του ενιαίου ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας και περαιτέρω ανάπτυξη και ευρωπαϊκό συντονισμό μηχανισμών και προγραμμάτων (όπως τα κουπόνια καινοτομίας) που προωθούν την ικανότητα των ΜΜΕ να διαχειρίζονται την καινοτομία, την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες έρευνας και καινοτομίας και σε άλλες επιχειρηματικές υπηρεσίες που βασίζονται στη γνώση (προτυποποίηση επιχειρήσεων, εκτίμηση κινδύνου, κτλ)· επισημαίνει ιδίως στις βέλτιστες πρακτικές των κρατών μελών σχετικά με κέντρα μεταφοράς της τεχνολογίας που βασίζεται στα πανεπιστήμια, τα οποία διευκολύνουν την πρόσβαση των ΜΜΕ στην έρευνα και ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει τη σκοπιμότητα της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού ταμείου ευρεσιτεχνιών που θα διευκολύνει αυτές τις μεταφορές τεχνολογίας μεταξύ ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων, ιδίως δε των καινοτόμων ΜΜΕ·

31.  παρατηρεί με λύπη ότι λίγες από τις καινοτόμες ΜΜΕ μας εξελίσσονται σε μεγαλύτερες εταιρείες όπου να συμμετέχει μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων· επισημαίνει ότι υπάρχουν επίσης λιγότερες νέες, καινοτόμες επιχειρήσεις εντάσεως έρευνας και ανάπτυξης στην ΕΕ απ' ό,τι στις ΗΠΑ και ότι οι σοβαρές ελλείψεις από πλευράς καινοτομίας και η-δεξιοτήτων εμποδίζουν τις ΜΜΕ από το να υιοθετούν καινοτόμα, ευφυή επιχειρηματικά μοντέλα και νέες τεχνολογίες·

32.  καλεί τις εθνικές κυβερνήσεις να εξετάσουν φορολογικά κίνητρα υπέρ των καινοτόμων νεοσύστατων μικρών επιχειρήσεων κατά τα πρώτα έτη της λειτουργίας τους·

Προσόντα, εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση
33. εκφράζει τη λύπη του διότι η SBA δεν δίνει αρκετή προσοχή σε κοινωνικά ζητήματα και ζητήματα αγοράς εργασίας τα οποία επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα και τις ικανότητες των ΜΜΕ να πραγματώσουν το δυναμικό τους από πλευράς απασχόλησης και να προσλαμβάνουν εργαζόμενους με τα κατάλληλα προσόντα·
34. αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη και η καινοτομία ωθούνται σε μεγάλο βαθμό από τις επιχειρηματικές ΜΜΕ· υπογραμμίζει ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην καλλιέργεια επιχειρηματικής νοοτροπίας σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, στη χρησιμοποίηση καινοτόμων μεθόδων όπως οι πραγματικές μικροσκοπικές εταιρείες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση· υπογραμμίζει την σημασία της στήριξης της ανάπτυξης των διευθυντικών και ψηφιακών δεξιοτήτων που χρειάζονται οι μικρές επιχειρήσεις προκειμένου να γνωρίσουν επιτυχία στο τρέχον περιβάλλον της αγοράς·
35. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να προωθήσουν πρωτοβουλίες για την υποστήριξη του καλύτερου εντοπισμού και της πρόβλεψης των αναγκών των ΜΜΕ σε προσόντα, ιδίως προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να λειτουργούν κατά περισσότερο βιώσιμο τρόπο και να αναπτύξουν στρατηγικές για την εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση στην επιχειρηματικότητα με βάση τη βέλτιστη πρακτική από τα κράτη μέλη·
36. καλεί την Επιτροπή να μονιμοποιήσει τα προγράμματα Erasmus για νέους επιχειρηματίες, προβλέποντας επαρκή προϋπολογισμό, με βάση τα πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα της προπαρασκευαστικής δράσης, έστω και αν αυτή λειτουργεί ακόμη σε περιορισμένη κλίμακα·
Αποτελεσματικότητα πόρων
37. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι ΜΜΕ έχουν να διαδραματίσουν κεφαλαιώδη ρόλο στη μετάβαση προς μια οικονομία βασισμένη στην αποτελεσματικότητα των πόρων· πιστεύει ότι η επίτευξη των στόχων αποτελεσματικότητας των πόρων απαιτεί μια προσέγγιση εστιασμένη στην αλυσίδα αξίας· κατά συνέπεια, καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει συντονισμένα έργα και δραστηριότητες τομεακού χαρακτήρα για τις ΜΜΕ που να αποβλέπουν στον εντοπισμό δυνητικών καινοτομιών αποτελεσματικής χρήσης των πόρων στο πλαίσιο της αλυσίδας αξίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας·
38. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να εγκριθεί πρόγραμμα δράσης για την οικοκαινοτομία· ζητεί φιλόδοξα μέτρα υποστήριξης των ΜΜΕ στην εισαγωγή οικοκαινοτόμων λύσεων σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού· πιστεύει ότι επιβάλλεται η αύξηση των κεφαλαίων για πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό, για παράδειγμα μέσω του μελλοντικού CIP, αλλά επίσης και μέσω της στοχευμένης χρήσης των διαρθρωτικών ταμείων· καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει δύο φορές το χρόνο έκθεση σχετικά με την πρόοδο των κρατών μελών σε σχέση με την προώθηση της οικοκαινοτομίας των ΜΜΕ·
39. επισύρει την προσοχή στο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας που παρουσιάζουν οι ΜΜΕ, δεδομένου ότι μόνο το 24 % των ΜΜΕ συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αντικτύπου σήμερα· υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή οικονομικά αποδοτικών μέτρων ενεργειακής απόδοσης θα βοηθούσε τις ΜΜΕ να μειώσουν τους ενεργειακούς λογαριασμούς τους και να αυξήσουν την ικανότητά τους για επανεπένδυση· πιστεύει ότι υπάρχει έντονη ανάγκη να προωθηθεί η βελτίωση της παιδείας σχετικά με τη χαμηλή χρήση άνθρακα εκ μέρους των μικρών και μεσαίων επιχειρηματιών· τονίζει ότι, παρά το γεγονός ότι υπάρχει τουλάχιστον ένας χρηματοπιστωτικός σύμβουλος διαθέσιμος για κάθε ΜΜΕ, είναι πολύ λίγοι οι εμπειρογνώμονες που προσφέρουν συμβουλές στις ΜΜΕ σχετικά με τις εξοικονομήσεις και την αποδοτική χρήση της ενέργειας·

40.  παρατηρεί το αυξανόμενο σε όλα τα κράτη μέλη παράνομο εμπόριο απομιμήσεων και πειρατικών προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες και απειλούν την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών ΜΜΕ·

o
o   o

41.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 87 Ε, 1.4.2010, σ. 48.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0057.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0093.


Ένωση Καινοτομίας: μεταμορφώνοντας την Ευρώπη για έναν κόσμο μετά την κρίση
PDF 483kWORD 232k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά με την Ένωση Καινοτομίας: μεταμορφώνοντας την Ευρώπη για έναν κόσμο μετά την κρίση (2010/2245(INI))
P7_TA(2011)0236A7-0162/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2010 με τίτλο «Εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020: Ένωση Καινοτομίας» (COM(2010)0546),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 179, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), σύμφωνα με το οποίο «(1) η Ένωση έχει ως στόχο να ενισχύσει τις επιστημονικές και τεχνολογικές της βάσεις, με τη δημιουργία ευρωπαϊκού χώρου έρευνας στον οποίο οι ερευνητές, οι επιστημονικές γνώσεις και οι τεχνολογίες κυκλοφορούν ελεύθερα, να διευκολύνει την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητάς της, συμπεριλαμβανομένης της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της, καθώς και να προωθήσει τις ερευνητικές δράσεις που κρίνονται αναγκαίες βάσει άλλων κεφαλαίων των Συνθηκών»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας στο πλαίσιο της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ένωση Καινοτομίας»(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Ιανουαρίου 2011 με τίτλο «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους – Εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής »Ευρώπη 2020«» (COM(2011)0021),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Μαΐου 2010 με τίτλο «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη» (COM(2010)0245),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2011 με τίτλο «Χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050» (COM(2011)0112),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2011 σχετικά με μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την κοινοτική πολιτική για την καινοτομία στον μεταβαλλόμενο κόσμο(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την ΕΕ 2020(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την απλοποίηση της εκτέλεσης των προγραμμάτων-πλαισίων έρευνας(5),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με την καινοτομία,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της 3049ης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την Ένωση Καινοτομίας για την Ευρώπη,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της 3035ης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας στις 12 Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την «αύξηση της ελκυστικότητας των προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ: η πρόκληση της απλοποίησης»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου 2010 με τίτλο «Ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης: Η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα τίθενται στο επίκεντρο» (COM(2010)0614),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2010 με τίτλο «Η περιφερειακή πολιτική συμβάλλει στην έξυπνη ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρώπης 2020» (COM(2010)0553),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 30ής Σεπτεμβρίου 2009 με τίτλο «Προετοιμάζοντας το μέλλον μας: Ανάπτυξη μιας κοινής στρατηγικής για τις βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής» (COM(2009)0512),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Μαρτίου 2009 με τίτλο «Μια στρατηγική για την Ε&Α και την καινοτομία στις ΤΠΕ στην Ευρώπη: ανεβάζοντας τον πήχη» (COM(2009)0116),

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Απελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Φεβρουαρίου 2011 με τίτλο «Ανασκόπηση της »Πράξης για τις μικρές επιχειρήσεις' στην Ευρώπη' (COM(2011)0078),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 2007 με τίτλο «Οι επιστημονικές πληροφορίες στην ψηφιακή εποχή: πρόσβαση, διάδοση και διαφύλαξη» (COM(2007)0056,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Νοεμβρίου 2008 με τίτλο «Προώθηση καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων με περιβαλλοντικά οφέλη», η οποία εκπονήθηκε εξ ονόματος της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Πολιτισμού και Εκπαίδευσης και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων(A7-0162/2011),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει του άρθρου 179, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η Ένωση «ενθαρρύνει στο σύνολό της τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια στις προσπάθειές τους στους τομείς της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης υψηλής ποιότητας· ενισχύει τις προσπάθειες για συνεργασία, επιδιώκοντας, ιδιαίτερα, να δίνεται στους ερευνητές η ευκαιρία να συνεργάζονται ελεύθερα πέραν των συνόρων και στις επιχειρήσεις η ευκαιρία να εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες που παρέχει η εσωτερική αγορά, ιδίως μέσω του ανοίγματος των εθνικών δημοσίων συμβάσεων, του καθορισμού κοινών προτύπων και της εξάλειψης των νομικών και φορολογικών εμποδίων στη συνεργασία αυτή»,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτάχυνση της έρευνας και της καινοτομίας είναι απαραίτητη όχι μόνο για την επίτευξη ενός βιώσιμου και ανταγωνιστικού οικονομικού μοντέλου και τη διασφάλιση της απασχόλησης στο μέλλον, αλλά και για την εξεύρεση λύσεων στις κοινές, μείζονες κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή κοινωνία, όπως:

   οι τρέχουσες δημογραφικές μεταβολές: μια γηράσκουσα κοινωνία, αυξανόμενος παγκόσμιος πληθυσμός (διατροφή, υγεία, πρόληψη των ασθενειών),αστικοποίηση, κοινωνική συνοχή και μετανάστευση·
   η μετάβαση σε μια αειφόρο διαχείριση των πόρων (βιολογική και μη): αλλαγή του κλίματος, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακή απόδοση, αποτελεσματικότητα στη χρήση των πόρων, λειψυδρία, πλημμύρες και προσπάθειες εξασφάλισης και υποκατάστασης κρίσιμων πρώτων υλών·
   μια ισχυρή, σταθερή, ισότιμη και ανταγωνιστική οικονομική βάση: οικονομική ανάκαμψη, αξιοποίηση της κοινωνίας της γνώσης και προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης της ΕΕ,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καθοριστικοί παράγοντες για την προώθηση της καινοτομίας είναι:

   να δοθεί προτεραιότητα στη δημιουργικότητα των πολιτών και στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στην προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων και το επιχειρηματικό πνεύμα, στα καταναλωτικά πρότυπα και στην ανταπόκριση σε νέες ιδέες,
   μακροπρόθεσμο, σταθερό, απλό, διαφανές και υποστηρικτικό ρυθμιστικό πλαίσιο,
   καλύτερη πρόσβαση σε διαφοροποιημένες δυνατότητες χρηματοδότησης στα διάφορα στάδια του κύκλου καινοτομίας (κυρίως για τις ΜΜΕ),
   μόχλευση και τόνωση των επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα,
   γόνιμη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων ερευνητικών και τεχνολογικών οργανισμών (ΕΤΟ), επιχειρήσεων, κυβερνήσεων και πολιτών, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία πλατφορμών και μέσων συνεργασίας, όπως ανοικτά δίκτυα, ανοικτά πρότυπα ή συμπραξιακές προσεγγίσεις για την ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών,
   συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων,
   παροχή αποτελεσματικότερων εργαλείων για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και της ψηφιοποίησης της οικονομίας,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προθυμία ανάληψης κινδύνων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχή καινοτομία,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να διατηρηθεί η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας ενόψει της βελτίωσης της ευρωπαϊκής επιχειρηματικότητας και των δυνατοτήτων καινοτομίας· λαμβάνοντας δε υπόψη ότι πρέπει να επέλθουν αλλαγές με στόχο τη θετική αξιολόγηση της επιζήτησης κινδύνων και τη βελτίωση των συνθηκών για νεοσύστατες καινοτόμες επιχειρήσεις και νέους επιχειρηματίες,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενόψει του παγκόσμιου οικονομικού πλαισίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να υιοθετήσει επιθετική στάση και να διαδραματίσει σταθερά πρωτοποριακό ρόλο στον τομέα της ανταγωνιστικότητας, και πρέπει, επομένως, να επενδύσει στην εκτίναξη της καινοτομίας,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη χρειάζεται ένα σύγχρονο, οικονομικά προσιτό και εύρυθμο σύστημα προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας για να προωθήσει την καινοτομία και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΔΔΙ αποτελούν βασική προϋπόθεση για την έρευνα υψηλής έντασης κεφαλαίου, για την ανάπτυξη και για την καινοτομία,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγαλύτερη ευκαιρία για να ενισχυθεί η καινοτομία στην Ευρώπη σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας είναι η δημιουργία ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα σύγχρονο ενωσιακό καθεστώς εμπορικών σημάτων για την προστασία της αξίας των επενδύσεων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε σχεδιασμό, δημιουργικότητα και καινοτομία,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάθεση του 3 % του ΑΕΠ της ΕΕ για έρευνα και ανάπτυξη έως το 2020 θα μπορούσε να δημιουργήσει 3,7 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης και ότι το ετήσιο ΑΕΠ θα μπορούσε να αυξηθεί κατά περίπου 800 εκατομμύρια EUR έως το 2025,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόλις το 30 % των ευρωπαίων ερευνητών και μόνο το 13 % των επικεφαλής ευρωπαϊκών ερευνητικών ιδρυμάτων είναι γυναίκες,

Μια ολοκληρωμένη και διεπιστημονική προσέγγιση

1.  χαιρετίζει την εμβληματική πρωτοβουλία της Ένωσης Καινοτομίας, που είναι η πιο σημαντική και στοχευμένη συλλογική προσπάθεια μέχρι σήμερα για τη θέσπιση μιας στρατηγικής, ολοκληρωμένης και επιχειρηματοκεντρικής ευρωπαϊκής πολιτικής για την καινοτομία, προς ενίσχυση των προσπαθειών των κρατών μελών, διά της οποίας η καθοδήγηση της καινοτομίας και η παρακολούθηση της προόδου λαμβάνουν χώρα στο ανώτερο πολιτικό επίπεδο και η επιτυχία της οποίας εξαρτάται από την πλήρη συνεργασία των κρατών μελών, μεταξύ άλλων με την οικονομική τους υποστήριξη και την ευφυή δημοσιονομική εξυγίανση, την απόδοση προτεραιότητας σε βιώσιμες και ευνοϊκές για την ανάπτυξη δαπάνες σε τομείς όπως η καινοτομία, η έρευνα και η εκπαίδευση, στο πλαίσιο της οποίας οι κοινοί στόχοι που αφορούν την καινοτομία καθοδηγούν τις πολιτικές τους σε όλους τους σχετικούς τομείς· επικροτεί τη στρατηγική προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη συνεδρίασή του της 4ης Φεβρουαρίου 2011·

2.  στηρίζει την πρωτοβουλία «Ένωση Καινοτομίας» ως βασικό πυλώνα της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς σε όλες τις βαθμίδες, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης·

3.  ζητεί μια ευρεία έννοια της καινοτομίας που θα υπερβαίνει την καινοτομία στην τεχνολογία και στην εξέλιξη των προϊόντων, θα περιλαμβάνει όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, ιδίως τις επιχειρήσεις και θα αναδεικνύει τους διάφορους καταλυτικούς ρόλους των πολιτών, επιφέροντας, ταυτόχρονα, αλλαγή στη νοοτροπία· υπενθυμίζει ότι καινοτομία σημαίνει επιτυχή εφαρμογή ιδεών στην πράξη και αφορά προϊόντα, διαδικασίες, υπηρεσίες, κινήματα, συστήματα και οργανωτικές δομές· συνιστά να προτείνει η Επιτροπή ορισμό για την καινοτομία·

4.  εκτιμά ότι η καινοτομία, σε όλους τους τομείς της γνώσης και σε όλα τα πεδία οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας πρέπει να έχει ως γνώμονα κριτήρια προστασίας του κοινού συμφέροντος, βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου, προαγωγής της κοινωνικής ευημερίας και διατήρησης του περιβάλλοντος και των φυσικών ισορροπιών·

5.  θεωρεί ότι, καθώς η καινοτομία συνιστά περίπλοκη έννοια, πρέπει να ενισχυθούν οι προσπάθειες μη τεχνολογικής καινοτομίας και ότι, στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να διαδοθούν βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την καινοτομία αυτού του είδους και να προσδιοριστούν κανόνες και προϋποθέσεις που θα διέπουν την πρόσβαση σε χρηματοδότηση της ΕΕ βάσει μιας ανοικτής και σφαιρικής προσέγγισης·

6.  ζητεί τη σαφή διάκριση μεταξύ της «γνήσιας καινοτομίας», η οποία αφορά κάτι που δημιουργείται για πρώτη φορά και δεν είναι διαθέσιμο στην αγορά, και των εμπορικών βελτιώσεων ή τροποποιήσεων που επιφέρονται σε προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες ή κινήματα που υπάρχουν ήδη στην αγορά·

7.  εκτιμά ότι η κοινωνικοοικονομική καινοτομία χρήζει ακριβούς, αλλά και ευέλικτου ορισμού, διότι, σε πολλές περιπτώσεις, δεν λαμβάνει τη μορφή προϊόντος ή εφαρμογής κάποιας τεχνικής λύσης, αλλά μίας σειράς αλληλένδετων, μακροπρόθεσμων θεσμικών, τεχνικών και διοικητικών μεταβολών που συνιστούν διαδικασία·

8.  επισημαίνει ότι οι στόχοι που ορίζονται στη στρατηγική Ευρώπη 2020, στο σχέδιο ενεργειακής απόδοσης 2020, στην πρωτοβουλία για μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους, στην πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες, στην ενεργειακή στρατηγική για την Ευρώπη 2011-2020, η οποία θα αποτελέσει ορόσημο ενόψει του ενεργειακού χάρτη πορείας για το 2050, και στον οδικό χάρτη για μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050, πρέπει να έχουν προτεραιότητα στο πλαίσιο της Ένωσης Καινοτομίας·

9.  επισημαίνει ότι η διεθνοποίηση και η καινοτομία συνιστούν καίριους παράγοντες της εξωτερικής ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης και είναι βασικής σημασίας για τους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ·

10.  υπογραμμίζει τη σημασία τεχνολογιών ενεργειακά αποδοτικών και ανανεώσιμων για το κλίμα και την ενέργεια κατά τη μετάβαση προς μία αειφόρο παγκόσμια οικονομία· αναγνωρίζει την ηγετική θέση της ΕΕ σε πολλούς ουσιαστικής σημασία τομείς βιομηχανικής παραγωγής φιλικής προς το κλίμα και αποδοτικής ως προς τη χρησιμοποίηση των πόρων· καλεί την Επιτροπή να καθορίσει στρατηγικές διεθνοποίησης και καινοτομίας σε αυτούς τους τομείς·

11.  αναγνωρίζει ότι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και οι προσπάθειες για ενεργειακή απόδοση και «αποϋλοποίηση» της βιομηχανικής παραγωγής απαιτούν μια δυναμική πολιτική παγκόσμιας διάδοσης νέων τεχνολογιών·

12.  υπογραμμίζει ότι οι τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, της επισιτιστικής ασφάλειας καθώς και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής είναι μεταξύ εκείνων στους οποίους είναι περισσότερο απαραίτητη η αύξηση των προσπαθειών καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της υφιστάμενης επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης· τονίζει ότι τα μελλοντικά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ θα πρέπει να καλύπτουν τους τομείς αυτούς με τον κατάλληλο τρόπο· υπογραμμίζει σχετικά την ανάγκη υιοθέτησης μιας διατομεακής προσέγγισης βασισμένης στην προσαρμοστικότητα των οικοσυστημάτων·

13.  σημειώνει ότι η κατάτμηση της αγοράς στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικότητας οφείλεται εν μέρει στην πολιτιστική ποικιλομορφία και στις γλωσσικές προτιμήσεις των καταναλωτών·

14.  επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή εστιάζει στις μείζονες κοινωνικές προκλήσεις και τονίζει ότι η καινοτομία και η έρευνα είναι απαραίτητες για την αύξηση της παραγωγικότητας των πόρων, τη βιώσιμη χρήση και υποκατάστασή τους, με τον παράλληλο εντοπισμό νέων τρόπων για την αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης των πόρων και της ενεργειακής κατανάλωσης·

15.  σημειώνει ότι δεν πρέπει να περιοριστεί η απόδοση προτεραιότητας σε καινοτομίες σε περιορισμένους τομείς, ούτως ώστε να μη χαθεί μελλοντικά ένα αξιόλογο δυναμικό καινοτομίας·

16.  θεωρεί ότι η καινοτομία μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και ότι, κατά συνέπεια, θα πρέπει να δημιουργηθούν ειδικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης·

17.  υπενθυμίζει ότι η καινοτομία, στο πλαίσιο της οικονομίας της αγοράς, δεν στοχεύει αποκλειστικά στην αντιμετώπιση των μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων, αλλά εξίσου σημαντικός είναι ο ρόλος της για τη δημιουργία φιλικών προς τον καταναλωτή και ελκυστικών προϊόντων στους τομείς της ψυχαγωγίας, της τεχνολογίας, της βιομηχανίας του πολιτισμού και του θεάματος· επισημαίνει ότι υπάρχει μια τεράστια παγκόσμια αγορά καινοτόμων ψυχαγωγικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας (έξυπνα κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές ταμπλέτες, παιχνιδομηχανές, φορητές ψυχαγωγικές συσκευές κ.λπ.), όπως και παγκόσμια αγορά κοινωνικών δικτύων και καινοτόμων διαδικτυακών υπηρεσιών στις οποίες οι ευρωπαϊκές εταιρείες παίζουν αμελητέο ρόλο·

18.  τονίζει τη σημασία των εμβληματικών πρωτοβουλιών για μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους και για τη βιομηχανική πολιτική, καθώς και των προσπαθειών για την αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από τη χρήση φυσικών πόρων, με την υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, βασισμένη στη γνώση, την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ανάπτυξη τεχνολογιών μείωσης των εκπομπών άνθρακα οι οποίες εξασφαλίζουν αποδοτικότερη χρήση των πόρων, καθώς και βιώσιμων μεταφορών, και με την παράλληλη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών εταιρειών·

19.  υπενθυμίζει ότι ο ψηφιακός κόσμος και οι ΤΠΕ είναι μηχανές παραγωγής καινοτομίας και, κατά συνέπεια, η πρόσβαση στην ευρυζωνική σύνδεση υψηλής ταχύτητας αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο, μεταξύ άλλων για όλες τις ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας (ΕΣΚ), δεδομένου ότι προάγει τη συνεργασία και τη συμμετοχή των πολιτών· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την εφαρμογή υπηρεσιών Διαδικτύου υψηλής ταχύτητας και την υλοποίηση πρωτοβουλιών στον ηλεκτρονικό τομέα (e-initatives) που εξασφαλίζουν την ταχεία εκτέλεση του ψηφιακού θεματολογίου της ΕΕ·

20.  καλεί την Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη τις τεχνολογίες που στηρίζουν τα «ευφυέστερα», βιώσιμα συστήματα που επιτρέπουν στις εταιρείες να αναπτύσσουν ευέλικτες υπηρεσίες πραγματικού χρόνου σε ποικίλους τομείς, από τις μεταφορές και την υλικοτεχνική υποστήριξη, τη διαχείριση κατασκευαστικών έργων και εγκαταστάσεων, τη διανομή ενέργειας και τις τηλεπικοινωνίες έως τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες·

21.  τονίζει ότι η επιτυχία της πολιτικής για την έρευνα και την καινοτομία εξαρτάται από τα εξής:

   στρατηγικός προσανατολισμός, ανάπτυξη, σχεδιασμός και εφαρμογή όλων των πολιτικών και μέτρων για την ενίσχυση και αναβάθμιση της καινοτομίας στην Ευρώπη (μέσω, π.χ. της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, των συμβουλευτικών υπηρεσιών, της αγοράς εργασίας, της ενιαίας αγοράς, της ορθής διαχείρισης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, των υποδομών, των μέσων φορολογίας, της βιομηχανικής πολιτικής, των συμβάσεων προμηθειών και του εμπορίου, των κοινών καινοτόμων αλληλεπιδράσεων μεταξύ των εταιρειών παροχής υπηρεσιών και των βιομηχανικών επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ)·
   καλά συντονισμένη πολυκλαδική συνεργασία και (οικονομική) υποστήριξη σε επίπεδο ΕΕ, κρατών μελών, περιφερειών και τοπικής αυτοδιοίκησης·
   μέγιστη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, π.χ. ΜΜΕ, βιομηχανία, πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, ΕΤΟ, κυβερνήσεις, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και κοινωνικοί εταίροι, συμπεριλαμβανομένων δυνητικών νέων, γόνιμων μορφών συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και του βιομηχανικού κλάδου·
   συντονισμός, συνεκτικότητα και συνέργεια μεταξύ των διαφόρων τομέων πολιτικής, δράσεων και εργαλείων, ώστε να αποτρέπεται ο κατακερματισμός και η αλληλοεπικάλυψη λόγω έλλειψης συντονισμού στις προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας·
   διαμόρφωση ενός θετικού ρυθμιστικού περιβάλλοντος για προϊόντα καινοτομίας με στόχο την προσαρμογή στις ανάγκες της αγοράς·
   μέθοδοι και διαδικασίες αξιολόγησης, μεταξύ άλλων από επιτροπές αξιολόγησης από ομότιμους, και διάδοση επιτυχών πειραμάτων·
  

τονίζει ότι ο βασικός στόχος της πολιτικής της Ένωσης για την Καινοτομία θα πρέπει να είναι η διευκόλυνση του συντονισμού των πολιτικών και της συνεκτικότητας μεταξύ των διαφορετικών μέσων τους και η δημιουργία συνεργιών στον τομέα της πολιτικής για την καινοτομία, με την υιοθέτηση μιας πραγματικά ολιστικής προσέγγισης που θα εστιάζει στις μείζονες κοινωνικές προκλήσεις·

22.  τονίζει την ανάγκη μετατροπής της ενωσιακής πολιτικής για το εμπόριο και την καινοτομία σε πραγματικό όχημα δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, εξάλειψης της φτώχειας και βιώσιμης ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο· έχει την έμπεδη πεποίθηση ότι η συνεκτικότητα μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πτυχών των πολιτικών της ΕΕ είναι απαραίτητη και ότι ο σχεδιασμός μιας νέας εμπορικής πολιτικής πρέπει να εναρμονίζεται με μία ισχυρή πολιτική στον τομέα της βιομηχανίας και καινοτομίας που θα δημιουργεί θέσεις απασχόλησης, ώστε να εξασφαλιστεί η οικονομική μεγέθυνση, η οποία, με τη σειρά της, θα δημιουργήσει περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας·

23.  τονίζει τη συσχέτιση της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ένωση Καινοτομίας» με την «Ετήσια επισκόπηση της οικονομικής ανάπτυξης» ως καίριας σημασίας εργαλείο για την ενισχυμένη συνεργασία, καθόσον παρουσιάζεται η ετήσια πρόοδος που σημειώνεται στα κράτη μέλη·

24.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα δεικτών που θα λαμβάνει υπόψη την πολυμορφία των υφιστάμενων οικονομικών συστημάτων και θα εξασφαλίζει τη συμμετοχή των επιχειρήσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η καλύτερη παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου και του μετρήσιμου αντίκτυπου των πολιτικών και προγραμμάτων στον τομέα της καινοτομίας· ζητεί τη δημιουργία υποδομών δεδομένων που θα βοηθούν στην παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα της χρηματοδότησης για την έρευνα και ζητεί περαιτέρω εξέλιξη του «πίνακα αποτελεσμάτων» μέσω της διεθνούς συνεργασίας και ενός συστήματος το οποίο θα βασίζεται περισσότερο σε δείκτες και αποδεικτικά στοιχεία, που θα μετρά την ικανότητα καινοτομίας της ΕΕ σε απόλυτους αριθμούς, με παράλληλη έξυπνη χρήση των διαθέσιμων πόρων·

25.  υπενθυμίζει ότι η καινοτομία και η δημιουργικότητα αποτελούν διαδικασίες που ως ένα βαθμό μπορούν να καλλιεργηθούν, να διδαχθούν και να βελτιωθούν· ζητεί, συνεπώς, ουσιαστικότερη ενσωμάτωση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας στα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών της ΕΕ, αναγνώριση και διάδοση βέλτιστων πρακτικών, δημιουργικών και καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και διδακτικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη·

26.  τονίζει τον καίριο ρόλο που θα διαδραματίσει η οικολογική καινοτομία στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «ΕΕ 2020»· ζητεί, συνεπώς, την έγκριση ενός φιλόδοξου σχεδίου δράσης για την οικολογική καινοτομία, το οποίο θα προτείνει μέτρα για την καθιέρωση της οικολογικής καινοτομίας σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξιών, συμπεριλαμβανομένης της σχεδίασης και της αύξησης των πόρων για τη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών στον εν λόγω τομέα, μέσω του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία·

27.  πιστεύει ότι, δεδομένου ότι η καινοτομία είναι συνήθως συνυφασμένη με την αγορά και αναπτύσσεται μέσω άτυπων διαύλων, η ΕΕ θα πρέπει να συντονίσει κατάλληλα τις μεθόδους που εφαρμόζει για την αξιολόγηση της καινοτομίας, ώστε να αποτυπώνουν το γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται τα ίδια κριτήρια για την αξιολόγηση κάθε τομέα·

28.  επισημαίνει τον κίνδυνο συνθηματοποίησης της λέξης «καινοτομία» και εφησυχασμού μέσω της απλής συνεχούς αναφοράς σε αυτή· η καινοτομία και μόνο δεν αποτελεί πανάκεια για την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων και δεν μπορεί να ενεργοποιείται κατά βούληση σε καιρό οικονομικών και κοινωνικών κρίσεων· αντιθέτως, πρέπει να αποτελεί πάγια επιδίωξη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και να υποστηρίζεται ενεργά μέσα από συνεκτικές εκπαιδευτικές, ερευνητικές βιομηχανικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πολιτικές της ΕΕ και των κρατών μελών·

29.  αναγνωρίζει τη σημασία των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών στο πλαίσιο της καινοτομίας, δεδομένου ότι από μελέτες προκύπτει ότι επιχειρήσεις που αναλογικά χρησιμοποιούν περισσότερο τις υπηρεσίες των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών επιτυγχάνουν σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα από άποψη καινοτομίας·

30.  επιβεβαιώνει την αρχή της ουδετερότητας των δικτύων και των ανοικτών προτύπων ως κινητήριων δυνάμεων της καινοτομίας·

Κοινωνία της καινοτομίας με επίκεντρο τον πολίτη

31.  τονίζει ότι τα αιτήματα των πολιτών και η ενεργός συμμετοχή των ΜΜΕ είναι βασική κινητήρια δύναμη της καινοτομίας· επισημαίνει ότι η δημιουργία μιας κοινωνίας καινοτομίας θα πρέπει επομένως να βασίζεται στη συμμετοχή των πολιτών της, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εκφράζουν τις ανάγκες τους και τις δημιουργικές τους δυνατότητες μέσω μιας προσέγγισης από κάτω προς τα πάνω και παρέχοντας καινοτόμες λύσεις που θα επιτρέπουν στους μεμονωμένους πολίτες να συμβάλλουν στην αποδοτική χρήση των πόρων·

32.  επισημαίνει την ανάγκη δημιουργίας μίας νοοτροπίας υπέρ της μάθησης και της ανάληψης κινδύνων· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν σοβαρές προσπάθειες ώστε να συντελεστεί μια αλλαγή νοοτροπίας όσον αφορά την καινοτομία και να προωθηθεί ένα φιλοπερίεργο πνεύμα και μια υπέρ της ανάληψης κινδύνων και περισσότερο ανεκτική απέναντι στην αποτυχία στάση, ενθαρρύνοντας βιώσιμα καταναλωτικά πρότυπα και προωθώντας ενεργά τη συμμετοχή των πολιτών και των επιχειρήσεων στην καινοτομία και σε ένα ανοικτό σύστημα καινοτομίας· τονίζει ότι η καινοτομία είναι μια διαδικασία η οποία ούτε μπορεί ούτε θα πρέπει να τελεί υπό την απόλυτη καθοδήγηση των κυβερνήσεων και χρήζει ευνοϊκών συνθηκών, οι οποίες θα επιτρέπουν την ανάπτυξη επαρκούς ευελιξίας για τη στήριξη απρόβλεπτων εξελίξεων·

33.  υποστηρίζει ότι η πρόοδος της γνώσης και των πολλαπλών εφαρμογών της δεν απαλλάσσει από την ανοικτή και συμμετοχική αξιολόγηση των ηθικών, κοινωνικών και πολιτικών προεκτάσεων που έχουν οι εφαρμογές αυτές· εφιστά την προσοχή στην ανάγκη προώθησης και διάδοσης της επιστημονικής κουλτούρας στο ευρύ κοινό·

34.  θεωρεί ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε να στηριχθούν οι πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην προώθηση του επιστημονικού διαλόγου και στη διάδοση των αποτελεσμάτων σε ένα όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό, πέραν της επιστημονικής κοινότητας, αυξάνοντας το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στην έρευνα·

35.  θεωρεί ότι πρέπει να προωθηθεί κατά προτεραιότητα η ανάπτυξη, σε περιφερειακό επίπεδο, μιας κουλτούρας καινοτομίας, αφενός μεταξύ των επιχειρηματιών, των νέων που λαμβάνουν επαγγελματική κατάρτιση και των εργαζομένων και, αφετέρου, μεταξύ των εταίρων που επηρεάζουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως π.χ. οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων σε δημόσιο περιφερειακό επίπεδο, τα ερευνητικά κέντρα, οι συστάδες επιχειρήσεων και οι φορείς χρηματοδότησης, οι οποίοι συχνά δεν είναι καλά ενημερωμένοι για τις δυνατότητες καινοτομίας των επιχειρήσεων της περιοχής τους, και ιδίως των ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των βιοτεχνιών)·

36.  τονίζει την καίρια σημασία που έχει η ορθή κατανόηση της επιστημονικής προόδου και των όσων αυτή συνεπάγεται, εφόσον επιδιώκεται η συμμετοχή των πολιτών στις προσπάθειες για καινοτομία· ζητεί εντατικοποίηση της διάδοσης επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων· υπογραμμίζει τη σημασία τόσο της διά βίου μάθησης όσο και των μέτρων που προορίζονται ειδικά για πληθυσμιακές ομάδες με λιγότερο εύκολη πρόσβαση στην επιστήμη και την τεχνολογία, ιδιαίτερα σε αγροτικές κοινότητες·

37.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών μοντέλων με βάση την καινοτομία και τη δημιουργικότητα, τα οποία δημιουργούν και προστατεύουν θέσεις απασχόλησης υψηλής εξειδίκευσης στην Ευρώπη·

38.  τονίζει τη σημασία μιας προσέγγισης από κάτω προς τα πάνω και της προαγωγής ενός περιβάλλοντος ανοικτού στις δημιουργικές ιδέες, ώστε να προωθηθεί η αύξηση της παραγωγικότητας, να δοθούν δυνατότητες στους εργαζομένους και να αναπτυχθούν λύσεις για εκκρεμείς κοινωνικές ανάγκες (όπως η ένταξη και η μετανάστευση)·

39.  ζητεί να συμπληρωθεί το ισχύον σύστημα της προκαταβολικής χρηματοδότησης με ένα νέο μηχανισμό χρηματοδότησης όπως η απονομή βραβείων διαγωνισμών ή προώθησης της καινοτομίας για ευρωπαίους καινοτόμους (άτομα ή ομάδες), με στόχο την ενθάρρυνση ιδεών και την επιβράβευση εφευρέσεων, παραδείγματος χάριν σε πολύτιμους, από κοινωνικής πλευράς, τομείς, όπου η δημιουργούμενη γνώση συνιστά δημόσιο αγαθό· καλεί την Επιτροπή να μελετήσει κατά πόσον ενδείκνυται η θέσπιση ενός πρώτου πιλοτικού συστήματος επιβράβευσης στο πλαίσιο της πιλοτικής ευρωπαϊκής σύμπραξης για την υγιή γήρανση·

40.  τονίζει ότι η κοινωνική καινοτομία αφορά νέες και αποτελεσματικές λύσεις σε πιεστικές κοινωνικές ανάγκες, λύσεις που αναπτύσσονται από ιδιώτες ή οργανισμούς με κοινωνικό, και όχι κατ' ανάγκη εμπορικό, σκοπό· τονίζει επιπλέον ότι η κοινωνική καινοτομία αποτελεί ευκαιρία για τους πολίτες, ανεξαρτήτως του ρόλου τους, να αναβαθμίσουν το περιβάλλον εργασίας και διαβίωσής τους και ότι μπορεί, κατά συνέπεια, να συμβάλει στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου·

41.  τονίζει το ρόλο που διαδραματίζει ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας (συνεταιρισμοί, εταιρείες αλληλασφάλισης, ενώσεις και ιδρύματα) όσον αφορά την κοινωνική καινοτομία, με την εκπόνηση και εφαρμογή μέσων ανταπόκρισης στις ανάγκες που δεν λαμβάνονται υπόψη από την αγορά και τις συμβατικές μορφές επιχειρηματικότητας·

42.  θεωρεί ότι η στρατηγική της ΕΕ για την καινοτομία θα πρέπει να αποδεσμεύσει τις δυνατότητες των εργαζομένων, επιτρέποντας και στους εργαζόμενους χωρίς ακαδημαϊκή παιδεία να αποτελούν μέρος των διαφόρων συστημάτων και προγραμμάτων καινοτομίας της ΕΕ και να συμμετέχουν σε αυτά·

43.  επισημαίνει ότι η στρατηγική της Ένωσης Καινοτομίας πρέπει να αναγνωρίζει τη σημασία των ιδεών, των προτάσεων και των ικανοτήτων του μέσου εργαζόμενου όταν πρόκειται για θέματα καινοτομίας· πολλές μελέτες επισημαίνουν το γεγονός ότι η καινοτομία που καθοδηγείται από τον εργαζόμενο δεν είναι χρήσιμη μόνο για την επιχειρηματικότητα, αλλά και για την επαγγελματική ικανοποίηση, και – εφόσον υλοποιείται σωστά – μπορεί ακόμη και να μειώσει το άγχος·

44.  καλεί τις ενωσιακές, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να δρομολογήσουν το πιλοτικό πρόγραμμα, να προαγάγουν την έρευνα για την κοινωνική καινοτομία και να διαθέσουν δημόσιους πόρους τόσο για την υποστήριξή της όσο και για την υποστήριξη συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως βάση για τις μελλοντικές δραστηριότητες στο συγκεκριμένο τομέα· τονίζει ότι η κοινωνική καινοτομία θα πρέπει να περιλαμβάνεται στα προγράμματα χρηματοδότησης και υποστήριξης όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, τα προγράμματα πλαίσιο (ΠΠ) και το πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία·

45.  τονίζει τη σημασία της έρευνας στον ιατρικό τομέα, η οποία, σε συνδυασμό με καινοτόμες εφαρμογές, θα προωθήσει την ανάπτυξη και την ευημερία σε μια γηράσκουσα κοινωνία· υποστηρίζει τη στενή συνεργασία μεταξύ των ερευνητικών τμημάτων των πανεπιστημίων και του ιατρικού κλάδου για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών που θα χρειάζονται επειγόντως οι πολίτες της ΕΕ μέσα στην επόμενη δεκαετία·

46.  ζητεί από την Επιτροπή να μοχλεύσει τους πόρους του κοινού στρατηγικού πλαισίου για τη χρηματοδότηση της έρευνας και καινοτομίας στην ΕΕ, ώστε να διασφαλιστεί η βιώσιμη εφαρμογή των υποδομών έρευνας των βιολογικών και ιατρικών επιστημών ως δημόσιας υπηρεσίας Ε&Α, προσανατολισμένης προς μια καλύτερη ποιότητα ζωής των πολιτών, πράγμα που είναι ένας τρόπος για να επιτευχθεί πρόοδος προς μια κοινωνία βασισμένη στη γνώση που μπορεί να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές προκλήσεις στην Ευρώπη·

47.  εκτιμά ότι η αυξημένη ώθηση στις πολιτικές καινοτομίας αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία για εκσυγχρονισμό και ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών τόσο σε υφιστάμενα όσο και σε αναδυόμενα πεδία, σε ένα σύνολο τομέων της οικονομικής και της κοινωνικής ζωής, προάγοντας έτσι την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή·

48.  εκτιμά ότι ένας καλύτερος συντονισμός των προσπαθειών στον τομέα των ΕΤΠ δεν πρέπει να συνεπάγεται απόσυρση ή μείωση των επενδύσεων στο επιστημονικό δυναμικό ορισμένων κρατών μελών ή περιοχών εις βάρος άλλων, αλλά, απεναντίας, πρέπει να σημαίνει επένδυση στην ανάπτυξη μιας γερής και συνεκτικής βάσης ΕΤΠ στις διάφορες χώρες και περιοχές, που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους και τους διαφόρους βαθμούς ανάπτυξης, ως προϋπόθεση για την προώθηση επιθυμητών συνεργιών και μιας γόνιμης συνεργασίας·

49.  τονίζει τη σημασία του εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτικού συστήματος· καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση για τη βελτίωση των επιχειρηματικών και μαθηματικών ικανοτήτων καθώς και της κατάρτισης των (νεαρών) Ευρωπαίων, ενσωματώνοντας την επιχειρηματικότητα, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και βελτιώνοντας το ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο θα τους επιτρέψει να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην καινοτομία, όπως μέσω του προγράμματος της Επιτροπής «Erasmus για νέους επιχειρηματίες», διαφυλάσσοντας παράλληλα το βιοτεχνικό κλάδο ως πηγή καινοτομίας·

50.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί στενότερα με τα κράτη μέλη ώστε να καταρτισθούν μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προβλέψεις ως προς τις δεξιότητες που χρειάζεται η αγορά εργασίας και να ενθαρρύνει τις εταιρικές σχέσεις μεταξύ των πανεπιστημίων και του επιχειρηματικού κλάδου για την προώθηση της μετάβασης των νέων στην αγορά εργασίας, βοηθώντας παράλληλα στη δημιουργία μιας καινοτόμου κοινωνίας της γνώσης, στην ανάπτυξη της εφαρμοσμένης έρευνας και στη δημιουργία βελτιωμένων προοπτικών της αγοράς εργασίας για τους αποφοίτους·

51.  σημειώνει ότι σε περιόδους κρίσης είναι ουσιώδους σημασίας να προσελκυστούν οι νέοι σε θέσεις εργασίας νέου τύπου και να διασφαλιστεί ότι τα προγράμματα δεξιοτήτων προωθούν την πρόσβαση των νέων στην αγορά εργασίας, ούτως ώστε οι νέοι να μπορούν να επωφεληθούν από το δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας για την καταπολέμηση της υψηλής ανεργίας μεταξύ των πολιτών ηλικίας κάτω των 25 ετών και για την αξιοποίηση των δεξιοτήτων της νέας γενιάς όσον αφορά τη χρήση νέων τεχνολογιών·

52.  ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες αντιμετώπισης της έλλειψης δεξιοτήτων στον τομέα των επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών· τονίζει τη σημασία της αναβάθμισης της ποιότητας κατάρτισης, βελτιώνοντας την πρόσβαση στην διά βίου μάθηση και την επαγγελματική κατάρτιση, προωθώντας τη συνεχή κατάρτιση για τους απασχολουμένους και προβαίνοντας σε ρυθμίσεις για την πρόσβαση και την οργάνωση της κατάρτισης αυτής, οι οποίες να προωθούν την ένταξη χωρίς αποκλεισμούς και να μη δημιουργούν διακρίσεις εις βάρος των γυναικών· θεωρεί, ωστόσο, ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να αποβλέπουν πρωτίστως σε εργαζόμενους που είναι τοποθετημένοι σε λιγότερο ειδικευμένες θέσεις από ό, τι προηγουμένως και οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν τη θέση εργασίας τους λόγω της εισαγωγής νέων τεχνολογιών ή που έχουν απολυθεί γιατί δεν διαθέτουν τις ικανότητες που απαιτούν οι αναδιαρθρώσεις και οι μετατροπές· υπενθυμίζει επίσης την ανάγκη ανάπτυξης όλων των δραστηριοτήτων κατάρτισης, σε όλα τα επίπεδα κατάρτισης, με μεγαλύτερη πληρότητα, προκειμένου να ενισχυθούν η δημιουργικότητα, η ικανότητα για καινοτομία και το επιχειρηματικό πνεύμα·

53.  τονίζει τη σημασία της ανόδου του επιπέδου της διά βίου μάθησης και της ανάπτυξης δραστηριοτήτων κατάρτισης για όλους, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα για οικολογική καινοτομία και επιχειρηματικό πνεύμα και να διασφαλιστεί ότι το εργατικό δυναμικό μπορεί να προσαρμόσει τις δεξιότητές του στις ανάγκες της αγοράς εργασίας μιας πιο βιώσιμης οικονομίας, η οποία εδράζεται σε συστήματα κατάρτισης με βάση τις ικανότητες· καλεί τα κράτη μέλη, τους εργοδότες και τους εργαζομένους να αναγνωρίσουν τη διαχείριση δεξιοτήτων, την κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση για την καινοτομία ως κοινή ευθύνη, όπως αναγνωρίζεται στη συμφωνία πλαίσιο των κοινωνικών εταίρων του 2002 για τη διά βίου μάθηση·

54.  τονίζει ότι, δεδομένης της έλλειψης φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας, πρέπει να διασφαλιστεί ότι κανένας φοιτητής δεν θα διακόπτει τις σπουδές του ή δεν θα περιορίζεται στην επιλογή εκπαιδευτικού ιδρύματος για οικονομικούς λόγους και ότι είναι επίσης αναγκαίο να συνεχιστεί η προώθηση της πρόσβασης σε τραπεζικά δάνεια που θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν εν μέρει από τα κράτη μέλη·

55.  υπογραμμίζει την ανάγκη εντοπισμού «κοιμώμενων καινοτόμων», ιδίως μεταξύ των ΜΜΕ· επισημαίνει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ενδιάμεσοι οργανισμοί στον εντοπισμό «κοιμώμενων καινοτόμων», παρέχοντας κίνητρα, προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστηρίζοντας την καινοτομία· θεωρεί ότι πρέπει να ενισχυθούν οι εν λόγω οργανισμοί και να αναπτυχθεί γι' αυτούς ένα πρόγραμμα για τη βελτίωση της κατάρτισης, των προσόντων και της εμπειρογνωσίας και ότι πρέπει να αυξηθεί στο μέλλον η σημασία των μοντέλων διττής επαγγελματικής εκπαίδευσης για δύο επαγγέλματα·

56.  επαναλαμβάνει τη σημασία της απόκτησης ενός στέρεου πυρήνα βασικών ικανοτήτων και ενός καλού επιπέδου γενικών γνώσεων, ώστε να μπορούν τα άτομα να προσαρμόζονται καλύτερα στο εργασιακό τους περιβάλλον· τονίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, η εκμάθηση γλωσσών έχει ιδιαίτερη σημασία·

57.  καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν συνεργατικούς σχηματισμούς και όρους χάρη στους οποίους η καινοτομία επιταχύνεται και να στηρίξουν την ανάπτυξη ισχυρότερων εταιρικών σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρηματικού κόσμου, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ανάγκες των επιχειρήσεων κατά την ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών·

58.  φρονεί ότι είναι ουσιαστικής σημασίας να καταρτιστούν προγράμματα ειδικά για την προώθηση του επιστημονικού και τεχνολογικού πολιτισμού κυρίως στο πλαίσιο των μέτρων προώθησης της καινοτομίας σε όλους τους τομείς·

59.  υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής των Περιφερειών για τη δημιουργία ενός «εικονικού δικτύου δημιουργικότητας», το οποίο θα είναι ανοικτό σε όλους (επιχειρήσεις, τοπικές και περιφερειακές αρχές, κεντρικές δημόσιες αρχές, ιδιωτικό τομέα και πολίτες) και θα παρέχει συμβουλές, βοήθεια και πρόσβαση σε επιχειρηματικά κεφάλαια και τεχνικές υπηρεσίες· τονίζει ότι το εικονικό δίκτυο παρέχει το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι προσφέρει στους κατοίκους των νήσων, των απομακρυσμένων περιφερειών και των αγροτικών, ορεινών και αραιοκατοικημένων περιοχών ευκολότερη πρόσβαση σε συμβουλές εμπειρογνωμόνων, εκπαίδευση και πληροφόρηση, επιχειρηματική υποστήριξη και χρηματοοικονομική καθοδήγηση·

60.  θεωρεί ευπρόσδεκτη οιαδήποτε προσπάθεια της Επιτροπής για την επίτευξη σημαντικής προόδου όσον αφορά τη βελτίωση των επαγγελματικών προοπτικών για τους ερευνητές και την αύξηση της κινητικότητάς τους μεταξύ των ερευνητικών τομέων και πέραν των εθνικών συνόρων· τούτο θα μπορούσε να συμβάλει στην εξασφάλιση επαρκούς αριθμού ερευνητών και στην ενίσχυση της ποιότητας της έρευνας και της καινοτομίας στην ΕΕ· οι ερευνητές σε ολόκληρη την ΕΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να επωφελούνται από την ορθή κατάρτιση, τις ελκυστικές συνθήκες επαγγελματικής σταδιοδρομίας και την άρση των φραγμών στην κινητικότητα·

61.  παρατηρεί ότι η κοινωνική καινοτομία αποτελεί πρόκληση για το ανθρώπινο κεφάλαιο, στο πλαίσιο της οποίας τα πανεπιστήμια πρέπει να διαδραματίσουν ενισχυμένο ρόλο μέσω της εκπαίδευσης, της διά βίου κατάρτισης, της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας· υπογραμμίζει τη σημασία περισσότερο ανοικτών και εκσυγχρονισμένων πανεπιστημίων και την ανάγκη μεγαλύτερης αυτονομίας για τα πανεπιστήμια όσον αφορά τον καθορισμό των στρατηγικών τους προτεραιοτήτων και της δικής τους πορείας δράσης έναντι των κοινωνικών προτεραιοτήτων·

62.  τονίζει την ανάγκη προώθησης πολιτικών για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων και του επιχειρηματικού κόσμου κατά την κατάρτιση νέων προγραμμάτων σπουδών και διδακτορικών προγραμμάτων, προκειμένου να διασφαλισθεί η περαιτέρω ενσωμάτωση των στοιχείων του τριγώνου της γνώσης·

63.  ζητεί από την Επιτροπή να δημιουργήσει μία ψηφιακή πλατφόρμα «ανοικτής καινοτομίας», στην οποία θα είναι δυνατή η ανάρτηση πανευρωπαϊκών προβλημάτων πολιτικής, καθώς και η υποβολή ιδεών και λύσεων από πολίτες και ενδιαφερόμενους φορείς από ολόκληρη την Ευρώπη·

64.  επισημαίνει το κενό δεξιοτήτων που υπάρχει στα πανεπιστήμια όσον αφορά τη βελτιωμένη και προορατική αλληλεπίδραση με τον επιχειρηματικό κλάδο· ζητεί από την Επιτροπή να δρομολογήσει ένα νέο πανευρωπαϊκό πρόγραμμα για την κατάρτιση και την εκπαίδευση διοικητικών στελεχών πανεπιστημίων, υπαλλήλων μεταφοράς τεχνολογίας και επαγγελματιών τεχνομεσιτών και να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για την επαγγελματικοποίηση των αντίστοιχων κλάδων σταδιοδρομίας στα πανεπιστήμια·

Απλοποίηση, καταπολέμηση του κατακερματισμού, χρηματοδότηση και τυποποίηση

65.  τονίζει ότι σημαντικό ευκαιριακό κόστος συνδέεται με περισσότερο παραδοσιακούς τομείς δαπανών της ΕΕ και επισημαίνει την ανάγκη ευθυγράμμισης των στρατηγικών προτεραιοτήτων της «ΕΕ 2020» με τη δημοσιονομική πολιτική· ζητεί, συνεπώς, τη διάθεση μεγαλύτερου ποσοστού από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την Ε&Α και την καινοτομία·

66.  επισημαίνει το σχετικά μικρό μέγεθος του προϋπολογισμού της ΕΕ για Ε&Α&Κ σε σύγκριση με τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών, οι οποίοι καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης για την έρευνα· ζητεί, επομένως, να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα χρηματοδοτικά μέσα με αντίκτυπο μόχλευσης στις εθνικές ερευνητικές δαπάνες, στις ιδιωτικές επενδύσεις και στη χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ, για την προώθηση του συντονισμού των προσπαθειών και την ώθηση των επενδύσεων ώστε να ανταποκρίνονται στις ευρωπαϊκές στοχοθετημένες επιδιώξεις·

67.  καλεί την Επιτροπή να συνδυάσει τα υφιστάμενα συστήματα ενισχύσεων και τις υποστηρικτικές δομές ούτως ώστε να προσανατολιστεί προς ένα απλό και προσιτό σύστημα για την επίσπευση της καινοτομίας, να εστιάσει στις μείζονες κοινωνικές προκλήσεις και να αποτρέψει ενεργά τον κατακερματισμό και τη γραφειοκρατία·

68.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τα υφιστάμενα συστήματα ενισχύσεων και τις υποστηρικτικές δομές και να συστήσει μια μονοαπευθυντική θυρίδα σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, δηλαδή μια υπηρεσία όπου όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (ιδίως δε οι καινοτόμες ΜΜΕ) - περιλαμβανομένης της τοπικής και περιφερειακής κυβέρνησης - θα μπορούν να ζητούν πληροφόρηση και να αιτούνται χρηματοδοτική ενίσχυση ή διασύνδεση με πιθανούς εταίρους·

69.  τονίζει την ανάγκη στήριξης των ΜΜΕ από το πρώτο στάδιο καινοτομίας έως το τέλος, ούτως ώστε να είναι σε θέση να παρουσιάζουν καινοτομίες και να μπορούν να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα στήριξης·

70.  τάσσεται υπέρ της διαμόρφωσης στρατηγικών για τη διεθνοποίηση συνεργατικών σχηματισμών που αποσκοπούν στη δημιουργία κατάλληλων συστημάτων στήριξης και καθοδήγησης των ΜΜΕ·

71.  τονίζει την ανάγκη προβολής των ευρωπαϊκών συνεργατικών σχηματισμών και της αποτελεσματικότερης αποδοχής των επιτευγμάτων και των αποτελεσμάτων τους· είναι της άποψης ότι θα πρέπει να συσταθεί μία πλατφόρμα υπηρεσιών για καινοτόμες ΜΜΕ υπό τη μορφή συνδέσμου συνεργατικών σχηματισμών, η οποία θα συγκεντρώνει διάφορους συνεργατικούς σχηματισμούς και τεχνολογικά πάρκα από την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο (παραδείγματος χάριν, από την περιοχή της Μεσογείου)·

72.  υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις στην Ε&Α έχουν την τάση να μειώνονται σε περιόδους οικονομικής κρίσης, αν και έχει αποδειχθεί ότι οι εταιρείες και τα κράτη μέλη που επενδύουν περισσότερο κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων είναι αυτά που κερδίζουν τα μεγαλύτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα της αγοράς·

73.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα ενιαίο πλαίσιο πολιτικής με ενιαίους κανόνες για την υποστήριξη και τη χρηματοδότησης της καινοτομίας, να δημιουργήσει συνέργειες και να συγχωνεύσει προγράμματα υποστήριξης της Έρευνας & Ανάπτυξης & Καινοτομίας (Ε&Α&Κ) όπου αυτό είναι δυνατό, και να προαγάγει την καινοτομία διοχετεύοντας σε αυτή περισσότερα κονδύλια της κοινής γεωργικής πολιτικής και ενθαρρύνοντας μια μεγαλύτερη συμμετοχή του χρηματοπιστωτικού τομέα· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη να τηρήσουν τη δέσμευσή τους για τη διοχέτευση των εσόδων από το σύστημα εμπορίας εκπομπών στη χρηματοδότηση μέτρων που αφορούν το κλίμα, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων καινοτομίας·

74.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο εφαρμογής πολυταμειακών προγραμμάτων για τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες που θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν· θεωρεί ότι αυτό θα συνέβαλλε σε μια πιο ολοκληρωμένη και ευέλικτη προσέγγιση και θα αύξανε την αποτελεσματικότητα της αλληλεπίδρασης των διάφορων ταμείων (διαρθρωτικά ταμεία και προγράμματα πλαίσιο για την έρευνα και ανάπτυξη)·

75.  ζητεί, όπως και το Συμβούλιο, μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ εμπιστοσύνης και ελέγχου και μεταξύ ανάληψης κινδύνων και αποφυγής κινδύνων, αναγνωρίζοντας ότι η καινοτομία και η έρευνα αποτελούν δραστηριότητες υψηλού κινδύνου χωρίς εγγυημένα αποτελέσματα·

76.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία καινοτομίας βρίσκονται αντιμέτωποι με διαφορετικές διαδικασίες και διαφορετικά κριτήρια επιλεξιμότητας, τόσο στα ποικίλα ευρωπαϊκά προγράμματα όσο και μεταξύ αυτών και των εθνικών προγραμμάτων· τούτο οδηγεί σε γραφειοκρατία, υψηλό κόστος και σπατάλη χρόνου και ευκαιριών· ζητεί την ανάληψη κοινής δέσμευσης εκ μέρους της Επιτροπής και των κρατών μελών για την εφαρμογή μίας διαδικασίας απλοποίησης και σύγκλισης όσον αφορά τις διεργασίες επιλογής και τα κριτήρια επιλεξιμότητας που χρησιμοποιούνται στον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας και καινοτομίας·

77.  ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξωτερική αξιολόγηση των μέσων καινοτομίας που έχουν δημιουργηθεί υπό το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο, όπως τεχνολογικές πλατφόρμες και κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες (ΚΤΠ), αξιολόγηση η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει δραστηριότητες, προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προγράμματα και αποτελέσματα καινοτομίας (εφόσον υπάρχουν), καθώς και την οικονομική συμβολή δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοδοτικών πόρων·

78.  επαναλαμβάνει την ανάγκη σημαντικής αύξησης των επενδύσεων, ιδιωτικών και δημόσιων, στην Ε&Α&Κ, προκειμένου η βιομηχανία της ΕΕ να παραμείνει τεχνολογικά πρωτοπόρα και να διατηρήσει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά της σε τομείς όπως οι μεταφορές και η ενεργειακή απόδοση· επιπλέον, κρίνεται απαραίτητη η αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης για την Ε&Α&Κ, προκειμένου να δοθεί ώθηση στις ιδιωτικές επενδύσεις·

79.  ζητεί το μελλοντικό πρόγραμμα πλαίσιο να προωθήσει τη βέλτιστη χρήση των ερευνητικών πορισμάτων, συνδέοντάς τα με τη διαδικασία καινοτομίας μέσω της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της χρηματοδότησης έργων, ούτως ώστε να συμπεριλάβει τα στάδια επίδειξης και ανάπτυξης πρωτοτύπων·

80.  τονίζει τη σημασία που έχει η βελτίωση της συνδρομής για την υλοποίηση πολιτικών και προγραμμάτων που ενισχύουν τη συνέργεια στην αλυσίδα «υποδομές έρευνας και ανάπτυξης - καινοτομία - δημιουργία θέσεων απασχόλησης'·

81.  η διοικητική και χρηματοοικονομική απλοποίηση των διαδικασιών δημόσιας χρηματοδότησης, ειδικότερα στα προγράμματα πλαίσιο της ΕΕ, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη σταθερότητα, την ασφάλεια δικαίου έναντι των συμμετεχόντων και, κατ' επέκταση, για την αυξημένη συμμετοχή του βιομηχανικού κλάδου·

82.  επαναλαμβάνει ότι τα προγράμματα πλαίσιο θα πρέπει να συνεχίσουν να στηρίζουν την ανάπτυξη της ερευνητικής συνεργασίας στο βιομηχανικό κλάδο, καθόσον με αυτό τον τρόπο κινητοποιούνται βιομηχανικοί χρηματοδοτικοί πόροι και επηρεάζεται θετικά η δημιουργία παραγωγικής καινοτομίας στην ενιαία αγορά·

83.  ενθαρρύνει τη διατήρηση μιας ισχυρής βάσης αριστείας στη βασική έρευνα, αξιοποιώντας την επιτυχία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας και τη διατήρηση μιας ισχυρής βάσης για την εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα και την καινοτομία, δημιουργώντας ένα φορέα ανάλογο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για την εφαρμοσμένη έρευνα και καινοτομία, με τη συγχώνευση, όπου ενδείκνυται, υφιστάμενων δομών·

84.  είναι πεπεισμένο ότι η καινοτομία και η δημιουργικότητα αποτελούν ουσιαστικούς παράγοντες για την οικονομική ανάκαμψη της Ένωσης και ότι η σημασία της μετατροπής των επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων της Ένωσης σε νέα αγαθά και νέες υπηρεσίες δεν πρέπει να υποτιμάται·

85.  υπενθυμίζει ότι καινοτομία σημαίνει επιτυχή εφαρμογή ιδεών στην πράξη και επισημαίνει τη θεμελιώδη σύνδεση μεταξύ της καινοτομίας και της αγοράς· κατά συνέπεια, θα πρέπει να διατεθούν τα κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα για να επιταχυνθεί η εισαγωγή επιτυχών τεχνολογιών, υπηρεσιών ή διαδικασιών στην αγορά της ΕΕ, ιδίως αυτών για την αντιμετώπιση μείζονων κοινωνικών προκλήσεων·

86.  θεωρεί ότι η εμπορική εκμετάλλευση των πορισμάτων της έρευνας στην ΕΕ συντελείται είτε ανεπαρκώς είτε υπερβολικά αργά και συνιστά την ίδρυση «εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων» τα οποία, αναζητώντας ενεργά καινοτομίες, θα βρίσκονται σε επαφή με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και με ερευνητικά ιδρύματα και των οποίων η αποστολή θα είναι να προάγουν την εμπορική εκμετάλλευση των πορισμάτων της έρευνας, λόγου χάρη μέσω επιχειρηματικών επαφών ή με την παροχή βοήθειας για εξεύρεση «επιχειρηματικών αγγέλων» ή κεφαλαίου εκκίνησης για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων·

87.  τονίζει την ανάγκη προώθησης της καινοτομίας με τη δημιουργία νέων ευκαιριών αγοράς, προκειμένου να ενισχυθεί η ζήτηση και η αγορά καινοτόμων προϊόντων·

88.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καθορίσουν και να εφαρμόσουν πλαίσια πολιτικής με σκοπό να δοθεί ώθηση στη δυνατότητα ταχείας πρόσβασης των χρηστών σε πολύτιμες καινοτόμες αλλαγές σε ολόκληρη την ΕΕ, εξασφαλίζοντας έτσι ότι οι νεοδημιουργημένες καινοτομίες μπορούν να φτάσουν στους δυνητικούς τελικούς χρήστες μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα·

89.  υπογραμμίζει τη σημασία της διαφοροποίησης μεταξύ καινοτομίας και έρευνας· επισημαίνει ότι η καινοτομία είναι μια σύνθετη και οριζόντια κοινωνικοοικονομική διαδικασία, που προϋποθέτει προσπάθειες για την αύξηση των δαπανών στην Ε&Α και στήριξη των ΜΜΕ και των δραστηριοτήτων υψηλής τεχνολογίας και εστιάζει στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων βάσει των χαρακτηριστικών και των ιδιαιτεροτήτων της κάθε περιοχής·

90.  καλεί την Επιτροπή να συνδέσει στενότερα τα χρηματοδοτικά μέσα με τα εργαλεία για την καινοτομία από την πλευρά της ζήτησης και να διοχετεύσει περισσότερο τη στήριξη αυτή σε ΜΜΕ και σε νεοσύστατες εταιρείες που έχουν ανάγκη έγκαιρης πρόσβασης σε ενωσιακές ή διεθνείς αγορές· θεωρεί, ως εκ τούτου, αναγκαίο να εγκριθούν σαφείς και συγκεκριμένοι «κανόνες συμμετοχής», οι οποίοι θα περιλαμβάνουν μέτρα για την αύξηση της συμμετοχής μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων·

91.  τονίζει τη σημασία των διδακτορικών προγραμμάτων για την ευρωπαϊκή καινοτομία και προτείνει την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για διδακτορικά προγράμματα το οποίο θα ενθαρρύνει τη διά βίου μάθηση και θα επιδιώκει τη συμμετοχή επιχειρήσεων για τη στήριξη, την προώθηση και τη χρήση των αποτελεσμάτων των ερευνών· καλεί τα κράτη μέλη να άρουν τυχόν νομοθετικούς ή διοικητικούς φραγμούς που περιορίζουν ενδεχομένως την πρόσβαση των ενδιαφερομένων μερών σε διδακτορικά προγράμματα·

92.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο εφαρμογής πολυταμειακών προγραμμάτων για τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες που θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν· θεωρεί ότι τούτο θα μπορούσε να συμβάλει με πιο ολοκληρωμένο και ευέλικτο τρόπο στο επιτελούμενο έργο και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα μεταξύ των διαφόρων ταμείων (διαρθρωτικά ταμεία και προγράμματα πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη)·

93.  τονίζει την ανάγκη στήριξης μίας σύνθετης χρηματοδοτικής δομής, καθώς και ανάπτυξης νέων χρηματοδοτικών μηχανισμών, σε συνδυασμό επίσης με αυτόματα μέσα βασιζόμενα σε επιδοτήσεις, προκειμένου να τονωθούν οι απαιτούμενες επενδύσεις για την επίτευξη στρατηγικών στόχων στον τομέα της Ε&Α·

94.  επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής για εφαρμογή, έως το 2014, χρηματοδοτικών μέσων που θα συμβάλουν στην αύξηση και την ενίσχυση της ιδιωτικής χρηματοδότησης, η οποία είναι απαραίτητη για την προώθηση της ευρωπαϊκής καινοτομίας·

95.  συνιστά να τροποποιηθεί η εντολή της ΕΤΕπ ώστε να προβλέπει τη χρηματοδότηση έρευνας και καινοτομίας υψηλής εντάσεως κινδύνου και στενά συνυφασμένης με την αγορά· παροτρύνει, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να επεκτείνει τον επιτυχή μηχανισμό χρηματοδότησης με επιμερισμό των κινδύνων (RSFF) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με:

   ενίσχυση του παράγοντα εγγύησης κινδύνων,
   αύξηση των διαθέσιμων δανείων και εγγυήσεων για ιδιωτικές εταιρείες ή δημόσιους οργανισμούς με υψηλότερο προφίλ χρηματοπιστωτικού κινδύνου για τις δραστηριότητές τους στους τομείς Ε&Α&Κ,
   παροχή επιπλέον 500 εκατομμυρίων EUR το 2011, αυξάνοντας τη σημερινή χρηματοδότηση από το 1 δισεκατομμύριο EUR στα 5 δισεκατομμύρια EUR μετά το 2013, και
   διαφοροποίηση του τύπου των δομών χρηματοδότησης με επιμερισμό των κινδύνων, προκειμένου να παρέχεται καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις, ειδικότερα δε για τις ΜΜΕ·

96.  είναι της άποψης ότι θα πρέπει να συσταθεί ένα ευρωπαϊκό ταμείο χρηματοδότησης για την καινοτομία με στόχο την τόνωση των επενδύσεων σε καινοτόμες ΜΜΕ μέσω μηχανισμού χρηματοδότησης με επιμερισμό των κινδύνων, όπου θα περιλαμβάνεται και η αξιοποίηση ιδιωτικών πόρων·

97.  επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για τον καθορισμό ειδικών επενδύσεων οι οποίες θα απευθύνονται σε νεοσυσταθείσες καινοτόμες επιχειρήσεις·

98.  καλεί την Επιτροπή να μετατοπίσει μεγαλύτερο ποσοστό της έρευνας που είναι συνυφασμένη με την αγορά, περιλαμβανομένων των προγραμμάτων επίδειξης, σε δανειακά μέσα και μετοχικούς τίτλους στα μελλοντικά προγράμματα πλαίσιο, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μόχλευση περισσότερων ιδιωτικών κεφαλαίων, όπως το πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα, ο μηχανισμός χρηματοδότησης με επιμερισμό των κινδύνων (RSFF) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, και να εξασφαλιστεί στις ΜΜΕ σε ολόκληρη την Ευρώπη πρόσβαση σε αυτά· τονίζει την ανάγκη κάλυψης των χρηματοδοτικών κενών για τις νεοσυσταθείσες εταιρείες (διασυνοριακού χαρακτήρα)·

99.  τονίζει ότι, κατά το σχεδιασμό χρηματοδοτικών μέσων, απαιτείται καλύτερη κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων που συνδέονται με το μέγεθος, το στάδιο ανάπτυξης και τον τομέα δραστηριότητας των εταιρειών· ζητεί την επείγουσα λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων στα αρχικά στάδια της καινοτομίας, με τη βελτίωση της πρόσβασης σε κεφάλαια εκκίνησης, σε χρηματοδότηση μέσω άτυπων δικτύων επενδυτών και σε μεγαλύτερη χρηματοδότηση μέσω ιδίων κεφαλαίων και οιονεί ιδίων κεφαλαίων, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

100.  τονίζει ότι οι δυνατότητες ανάπτυξης των κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου στην ΕΕ πόρρω απέχουν από την υλοποίησή τους, λόγω των διαφορετικών κανόνων και φορολογικών ρυθμίσεων· επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να εξασφαλισθεί ότι, έως το 2012, οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων που είναι εγκατεστημένες σε οιοδήποτε κράτος μέλος θα μπορούν να λειτουργούν και να επενδύουν ελεύθερα στην ΕΕ, δημιουργώντας, συνεπώς, μία πραγματική «ενιαία κοινοτική αγορά εταιρειών επιχειρηματικών κεφαλαίων'·

101.  ζητεί την περαιτέρω ανάπτυξη μέσων και μηχανισμών για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε υπηρεσίες έρευνας και καινοτομίας (όπως τα «κουπόνια καινοτομίας») και άλλες επιχειρηματικές υπηρεσίες που βασίζονται στη γνώση (ανάπτυξη μοντέλων, αξιολόγηση κινδύνων κ.λπ.), που είναι κρίσιμης σημασίας για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο της καινοτομίας και της παρουσίασης καινοτόμων λύσεων στην αγορά·

102.  επισημαίνει τα επιχειρηματικά και οικολογικά αποδοτικά οφέλη των συστημάτων υπηρεσιών προϊόντων, καθώς και των επιχειρηματικών μοντέλων που προσανατολίζονται στη λειτουργία, και καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει στρατηγική στον εν λόγω τομέα·

103.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επαναξιολογήσουν το ευρύτερο σύστημα καινοτομίας με σκοπό την άρση των περιττών χρηματοδοτικών και διοικητικών φραγμών, όπως για παράδειγμα:

   στην πρόσβαση των πανεπιστημίων και των ΕΤΟ σε πίστωση και άλλες δυνατότητες χρηματοδοτικής ενίσχυσης,
   στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων μεταφοράς τεχνολογίας οι οποίες θα βασίζονται στην αξιοποίηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

104.  εκφράζει τη λύπη του διότι τα πρωτόκολλα καινοτομίας υποβάλλονται σε χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες έγκρισης που καθυστερούν την καινοτομία, περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα της αγοράς της ΕΕ και σταματούν την ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης στους κόλπους της ιατρικής κοινότητας, αναβάλλοντας με τον τρόπο αυτό τα οφέλη για τους ασθενείς·

105.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να δοθεί προτεραιότητα στην αναθεώρηση της οδηγίας περί κλινικών δοκιμών στο πλαίσιο διαλόγου με τους ερευνητές, με σκοπό την εξασφάλιση ενός βελτιωμένου ρυθμιστικού πλαισίου για την ανάπτυξη φαρμάκων και για τη σύγκριση εναλλακτικών αγωγών με φάρμακα σε κλινικές έρευνες (σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την καινοτομία και την αλληλεγγύη ως προς τα φαρμακευτικά προϊόντα, που εγκρίθηκαν στις Βρυξέλλες στις 6 Δεκεμβρίου 2010)·

106.  τονίζει τη μεγάλη σημασία της αξιοποίησης της νέας γνώσης προκειμένου να δημιουργούνται νέες, βελτιωμένες μέθοδοι για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου και προκειμένου να προωθούνται ταχείς μηχανισμοί ώστε οι ανακαλύψεις αυτές να τίθενται στη διάθεση των ασθενών·

107.  υπογραμμίζει τη σημασία της καινοτομίας στο τρίγωνο της γνώσης και επισημαίνει την ανάγκη να αναπτυχθεί μία νοοτροπία καινοτομίας στο πλαίσιο των υφιστάμενων δημοσιονομικών προοπτικών και των προοπτικών μετά το 2013·

108.  καλεί τα κράτη μέλη, σε στενή συνεργασία με τις περιφέρειες, να κάνουν βέλτιστη χρήση των διαρθρωτικών Ταμείων για την Ε&Α&Κ στην τρέχουσα δημοσιονομική περίοδο, με στόχο την αντιμετώπιση των μείζονων κοινωνικών προκλήσεων σε μια προσπάθεια επίτευξης συνοχής στην καινοτομία και την έρευνα και εναρμόνισης των προτεραιοτήτων των διαρθρωτικών ταμείων με τους στόχους της στρατηγικής «ΕΕ 2020»· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αποφύγουν τη δαπανηρή αλληλοεπικάλυψη προωθώντας έξυπνες, εξειδικευμένες και καλύτερα στοχευμένες στρατηγικές· θεωρεί απαραίτητη την παροχή κινήτρων στις περιφέρειες με στόχο την προαγωγή αυτής της δομής όσον αφορά την ευρωπαϊκή εξειδίκευση·

109.  επισημαίνει ότι οι πόροι από το Ταμείο Συνοχής που προορίζονται για την καινοτομία παραμένουν, κατά μέγα μέρος, αχρησιμοποίητοι λόγω αφενός απρόσφορων διοικητικών απαιτήσεων και αφετέρου της ανάγκης άντλησης αντίστοιχων πόρων που δεν είναι διαθέσιμοι σε περιόδους οικονομικής δυσπραγίας· παρατηρεί ότι το γεγονός αυτό συντελεί στη διεύρυνση του οικονομικού χάσματος μεταξύ των κρατών μελών, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της τρέχουσας κρίσης στη ζώνη του ευρώ· ζητεί μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό των διαρθρωτικών ταμείων, ούτως ώστε να καταστούν προσβάσιμα για την αναδιάρθρωση των εμπλεκόμενων οικονομικών φορέων, ειδικότερα των ΜΜΕ·

110.  εκτιμά ότι ο καθορισμός κριτηρίων αναφοράς και προτύπων έχει αποδειχθεί ισχυρό κίνητρο για την προώθηση της καινοτομίας και της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας σε πολλούς βιομηχανικούς κλάδους· συντάσσεται με το αίτημα του Συμβουλίου προς την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για επιτάχυνση, απλοποίηση, μείωση του κόστους και εκσυγχρονισμό των διαδικασιών τυποποίησης μέσω μεγαλύτερης διαφάνειας και συμμετοχής των ενδιαφερομένων φορέων, διαμορφώνοντας, με αυτό τον τρόπο, μια ταχύτερη ευρωπαϊκή απάντηση στις καινοτόμες εξελίξεις της παγκόσμιας αγοράς· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο δημιουργίας επιτυχημένων καινοτόμων μηχανισμών, όπως η θέσπιση ανοικτών προτύπων για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων φορέων σε ολόκληρο το φάσμα της αλυσίδας αξιών·

111.  τονίζει ότι η τυποποίηση μπορεί να αυξήσει την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα διευκολύνοντας την πρόσβαση σε αγορές και τη διαλειτουργικότητα· προτρέπει την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες για να προωθήσει την ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών προτύπων, κυρίως στον κοινωνικό και τον περιβαλλοντικό τομέα, στις μελλοντικές συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών·

112.  τονίζει ως εκ τούτου ότι όλες οι στρατηγικές υπέρ της μετάβασης της Ευρώπης σε έναν κόσμο μετά την κρίση πρέπει να καθοδηγούνται από τη μέριμνα για δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης·

113.  ζητεί μετ' επιτάσεως από την Επιτροπή να ακολουθήσει τη σύσταση της ενδιάμεσης αξιολόγησης (της ομάδας εμπειρογνωμόνων) του έβδομου προγράμματος πλαίσιο, βάσει της οποίας ζητείται η αναστολή της δημιουργίας νέων μέσων, ενδεχόμενο το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί έως ότου αναπτυχθούν επαρκώς και αξιολογηθούν καταλλήλως τα ήδη υπάρχοντα μέσα· ζητεί, κατά συνέπεια, να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα προς αποφυγή σύγχυσης λόγω πολλαπλασιασμού των μέσων·

114.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο μια εξωτερική αξιολόγηση των μέσων καινοτομίας που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος πλαίσιο όπως, για παράδειγμα, οι τεχνολογικές πλατφόρμες και οι JETI (Κοινές Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Τεχνολογιών) και θεωρεί ότι η αξιολόγηση πρέπει να καλύπτει δραστηριότητες, προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων, προγράμματα καινοτομίας, αποτελέσματα (αν υπάρχουν) και την οικονομική συμβολή δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοδοτήσεων·

115.  καλεί την Επιτροπή, ενόψει του στόχου για χρηματοδότηση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης με 3 % του ΑΕΠ ως το 2020 και αναγνωρίζοντας ότι η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν τη μοναδική σίγουρη οδό προς την οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ, να εξετάσει το ενδεχόμενο ορισμού, για τα κράτη μέλη, ενδιάμεσου ελάχιστου δεσμευτικού ποσοστού χρηματοδότησης της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, της τάξης 1 % του ΑΕΠ έως το 2015·

116.  επισημαίνει ότι η καινοτομία είναι απαραίτητη για την οικονομική ανάπτυξη και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσλάβει περίπου ένα εκατομμύριο επιπλέον ερευνητές για να επιτευχθεί ο στόχος των δαπανών του 3 % του ΑΕγχΠ στην Ε&Α, όπως ορίζεται στη στρατηγική Ευρώπη 2020· πιστεύει ότι ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί ευκολότερα με τη σημαντική αύξηση του αριθμού των ερευνητριών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν μόνο το 39 % των ερευνητών που εργάζονται στο δημόσιο τομέα και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και το 19 % των ερευνητών που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα(6)·

117.  υποστηρίζει το στόχο της αύξησης του αριθμού των ερευνητών στην ΕΕ κατά ένα εκατομμύριο έως το 2020 και επισημαίνει ότι μια τέτοια τεράστια επένδυση θα έχει σημαντικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην απασχόληση, ταυτόχρονα όμως θεωρεί ότι ο στόχος είναι πολύ φιλόδοξος και θα απαιτούσε τον καθορισμό στόχων για κάθε χώρα χωριστά και μεθοδικές προσπάθειες· σημειώνει ότι ο δημόσιος τομέας δεν διαθέτει κατ' ανάγκη επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους για κάτι τέτοιο, με αποτέλεσμα, αν και υπάρχει μεγάλη ανάγκη αύξησης του αριθμού των θέσεων για ερευνητές σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δημόσια ερευνητικά ιδρύματα, το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων ερευνητών να απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα· σημειώνει ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση όχι τόσο στον αριθμό των ερευνητών όσο στην ικανότητα καινοτομίας τους, την ποιότητα της εκπαίδευσής τους, τον ευρωπαϊκό καταμερισμό της εργασίας στον τομέα της έρευνας, τους πόρους για την έρευνα και την ποιότητα της έρευνας·

118.  επιδοκιμάζει τη στήριξη της Επιτροπής στην ανοικτή και συνεργατική καινοτομία που θα οδηγήσει σε μακροπρόθεσμα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη· επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, τη δέσμευση της Επιτροπής ως προς τη διάδοση, τη μεταφορά και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των ερευνών, περιλαμβανομένης και της ανοικτής πρόσβασης σε δημοσιεύσεις και στοιχεία των ερευνών που χρηματοδοτούνται από δημόσιους φορείς· ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξεύρει τα αναγκαία μέσα για την επίτευξη των στόχων αυτών και τονίζει το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Europeana σε αυτό τον τομέα·

Ενιαία αγορά και διανοητική ιδιοκτησία

119.  τονίζει ότι η ευρωπαϊκή ενιαία αγορά θα πρέπει να ολοκληρωθεί επειγόντως ώστε να καλύπτει όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες, περιλαμβανομένων καινοτόμων προϊόντων υγείας, παρέχοντας συνεπώς πρόσβαση σε 500 εκατομμύρια καταναλωτές· επαναλαμβάνει ότι μία από τις μείζονες προκλήσεις για την ευρωπαϊκή ενιαία αγορά είναι ο κατακερματισμός της νομοθεσίας και των διαδικασιών έγκρισης·

120.  επισημαίνει ότι, σε ορισμένους τομείς, όπως η υγεία, τα αποτελέσματα της έρευνας τροφοδότησαν την καινοτομία, όποτε το επέτρεψε η επιστήμη, γι' αυτό και θεωρεί ότι, σε πολλές περιπτώσεις, η απαισιοδοξία της Επιτροπής είναι αδικαιολόγητη·

121.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι σημερινές πρακτικές αδειοδότησης συμβάλλουν στην κατάτμηση της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ· διαπιστώνει ότι, αν και έχει σημειωθεί πρόοδος, δεν έχει αντιμετωπισθεί ικανοποιητικά το αίτημα των καταναλωτών για άδειες πολλαπλής εδαφικής ισχύος και πολλαπλών ρεπερτορίων για χρήσεις σε διασυνοριακό και επιγραμμικό περιβάλλον·

122.  υπενθυμίζει ότι ο στόχος της ΕΕ είναι να προωθήσει τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας τόσο σε επιγραμμικό όσο και σε απογραμμικό περιβάλλον και θεωρεί ότι ο σκοπός πρέπει να είναι η ευρεία χρήση πανευρωπαϊκών αδειών κατ' απαίτηση της αγοράς και των καταναλωτών και ότι, αν αυτό δεν επιτευχθεί εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, θα πρέπει να διεξαχθεί μια συνολική αξιολόγηση της νομοθεσίας που απαιτείται για την αντιμετώπιση όλων των εν δυνάμει εμποδίων για τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και της αρχής της εδαφικότητας·

123.  εκφράζει την ικανοποίηση του για την επανεξέταση από την Επιτροπή του ενωσιακού καθεστώτος εμπορικών σημάτων και ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα εμπορικά σήματα θα απολαύουν του αυτού βαθμού προστασίας σε επιγραμμικό και απογραμμικό περιβάλλον·

124.  τονίζει ότι ένα ισχυρό, ισορροπημένο και ορθώς εφαρμοζόμενο σύστημα δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔ) που συμβάλλει στη μεγαλύτερη διαφάνεια και προλαμβάνει οιοδήποτε κατακερματισμό είναι μία από τις βασικές προϋποθέσεις πλαίσιο για την καινοτομία· επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής να αποτρέψει τη λειτουργία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ως φραγμού στον ανταγωνισμό και την καινοτομία· καλεί επιπλέον την Επιτροπή να αναπτύξει μια συνολική στρατηγική – και, εφόσον ενδείκνυται, να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις – για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, η οποία θα εξισορροπεί τα δικαιώματα των εφευρετών με την προώθηση της ευρείας χρήσης της γνώσης και των εφευρέσεων και της πρόσβασης σε αυτές·

125.  προτρέπει την Επιτροπή να επικεντρώσει την προσοχή της στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εξασφαλίζοντας ότι μπορούν να επωφεληθούν αποτελεσματικά από τα δικαιώματα διανοητικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας·

126.  θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όταν πρόκειται να διεκδικήσουν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τους σύμφωνα με την αρχή προτεραιότητας «Think Small First» που καθιερώθηκε από την Πράξη περί μικρών επιχειρήσεων για την Ευρώπη, εφαρμόζοντας, μεταξύ άλλων, την αρχή της μη διάκρισης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις·

127.  θεωρεί ότι με την αποτελεσματική επιβολή των ΔΔΙ παρέχονται ακόμη πιο πολλά κίνητρα στις εταιρίες για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και συνεπώς αυξάνεται το φάσμα των διαθέσιμων αγαθών και υπηρεσιών για τους καταναλωτές·

128.  ζητεί τη θέσπιση ενός ισόρροπου ενιαίου ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας· επικροτεί, εν τω μεταξύ, την ευρεία υποστήριξη που εκφράστηκε στο Συμβούλιο υπέρ της έναρξης, το 2011, μιας βελτιωμένης διαδικασίας συνεργασίας επί ενός ενιαίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας της ΕΕ·

129.  υπενθυμίζει ότι πρέπει να θεσπιστεί αφενός ένα ενιαίο ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και αφετέρου το καθεστώς της ευρωπαϊκής επιχείρησης, για να διευκολυνθεί η μετάβαση στις εμπορικές συναλλαγές εκτός κοινοτικής αγοράς· υπογραμμίζει την ανάγκη μείωσης του κόστους του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες οικονομικές διαφορές μεταξύ των κρατών της ΕΕ, προκειμένου να αναπτύξουν την ανταγωνιστικότητά τους έναντι των τιμών των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας·

130.  ζητεί την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας – υποχρέωση που απορρέει από τη Συνθήκη – έως το 2014, ώστε να μπορέσει η ΕΕ να κρατήσει και να προσελκύσει κορυφαίους χαρισματικούς ανθρώπους, να μεγιστοποιήσει την ελεύθερη κυκλοφορίας των ερευνητών, να προωθήσει τη διασυνοριακή δραστηριότητα των ερευνητικών και τεχνολογικών ινστιτούτων, καθώς και τη διάδοση, τη μεταφορά και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων· επισημαίνει, συνεπώς, τη στρατηγική σημασία που θα έχει η ανάπτυξη κατάλληλων χρηματοδοτικών μηχανισμών·

131.  τονίζει την ανάγκη προαγωγής πολιτικών που ενθαρρύνουν την παραμονή των ερευνητών στα κράτη μέλη της ΕΕ, προωθώντας ελκυστικές συνθήκες εργασίας στα δημόσια ιδρύματα έρευνας·

132.  πιστεύει ότι μία αποτελεσματική πολιτική καινοτομίας και ανάπτυξης πρέπει αναπόφευκτα να επενδύει σε προγράμματα έρευνας για τη διευκόλυνση της κινητικότητας και των ανταλλαγών μεταξύ ερευνητών σε διεθνές επίπεδο και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του επιστημονικού και του επιχειρηματικού κόσμου (δράσεις Marie Curie)·

133.  τονίζει τη σημασία της δημιουργίας, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, ευνοϊκών συνθηκών και κινήτρων για την ενίσχυση της συμμετοχής σε διδακτορικές σπουδές, αλλά και τη συμμετοχή σε καινοτόμες έρευνες, έτσι ώστε να αποτραπεί το φαινόμενο της διαρροής εγκεφάλων και η ΕΕ να επωφεληθεί ουσιαστικά, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά της μέσω προηγμένων, καινοτόμων ερευνών και μελετών·

134.  ζητεί την ταχεία αναθεώρηση της νομοθεσίας για το κοινοτικό σήμα και, σε αυτό το πλαίσιο, τη λήψη ενδεδειγμένων μέτρων για τη εξασφάλιση του ίδιου βαθμού προστασίας των εμπορικών σημάτων, τόσο σε επιγραμμικό όσο και σε απογραμμικό περιβάλλον·

135.  επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να αναπτύξει μια ευρωπαϊκή αγορά γνώσης για τα πνευματικά δικαιώματα και την έκδοση αδειών έως τα τέλη του 2011, που θα περιλαμβάνει διευκόλυνση της πρόσβασης σε μη χρησιμοποιούμενα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, μεταξύ άλλων με την ενθάρρυνση της δημιουργίας κοινών πλατφόρμων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και κοινοπραξιών εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας·

136.  παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει τις νομοθετικές προτάσεις που είναι απαραίτητες για τη δημιουργία μίας πλήρως λειτουργικής ενιαίας ψηφιακής αγοράς έως το 2015, δεδομένου ότι τούτο θα βελτιώσει σημαντικά τις βασικές συνθήκες για την καινοτομία· τονίζει ότι οι πρωτοβουλίες πρέπει να είναι φιλόδοξες, ιδιαίτερα σε τομείς-κλειδιά όπως τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, το ηλεκτρονικό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για τον καταναλωτή στο ηλεκτρονικό εμπόριο, και η αξιοποίηση πληροφοριών του δημόσιου τομέα·

137.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για την προώθηση μίας ενιαίας ψηφιακής αγοράς, στο κέντρο της πολιτικής για την καινοτομία, δεδομένου ότι τούτο θα έχει ως αποτέλεσμα καλύτερες τιμές και καλύτερη ποιότητα για τους καταναλωτές, θα στηρίξει την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, θα ενισχύσει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ και θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης της ΕΕ σε πρωτοπόρους αγορές·

138.  επισημαίνει ότι, εφόσον πρόκειται να στραφούμε προς τη δημιουργία ενιαίας αγοράς καινοτομίας, κρίνεται αναγκαίο να αποφασισθούν από κοινού οι τρόποι αξιολόγησης των άμεσων και έμμεσων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων, οικονομικών και κοινωνικών οφελών·

Δημόσιες συμβάσεις

139.  υπενθυμίζει ότι οι δημόσιες συμβάσεις, που αντιστοιχούν στο 17 % του ετήσιου ΑΕγχΠ της ΕΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά και την προώθηση της καινοτομίας·

140.  προτρέπει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν με στρατηγικό τρόπο τις δημόσιες συμβάσεις για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων, να δίδουν ώθηση στην καινοτομία και να κατευθύνουν τον προϋπολογισμό των συμβάσεών τους προς καινοτόμα, βιώσιμα και οικολογικά αποτελεσματικά προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες καινοτομίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η φθηνότερη προσφορά ενδέχεται να μην είναι πάντα η οικονομικά βιωσιμότερη· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή:

   να προωθεί, στις νομοθετικές της προτάσεις, τις δημόσιες συμβάσεις που ευνοούν την καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης επανεξέτασης των ευκαιριών για προ εμπορικής εκμετάλλευσης συμβάσεις·
   να εξασφαλίσει δυνατότητες χρήσης συγχρηματοδότησης από την ΕΕ μέσω των διαρθρωτικών ταμείων ως κίνητρο για περιφερειακούς και τοπικούς φορείς του δημόσιου τομέα,
   να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές βέλτιστων πρακτικών και προγράμματα κατάρτισης για τους αγοραστές-δημόσιους φορείς σε επίπεδο κρατών μελών, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων στο πλαίσιο των σύνθετων προ εμπορικής εκμετάλλευσης συμβάσεων για καινοτόμα προϊόντα·

141.  επιμένει ότι η καινοτομία πρέπει να αποτελέσει κύριο στοιχείο των δημόσιων πολιτικών σε τομείς όπως το περιβάλλον, το νερό, η ενέργεια, οι μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες, η υγεία και η εκπαίδευση· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να προωθηθούν η γενικευμένη διάδοση και απορρόφηση της καινοτομίας στο δημόσιο τομέα, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και δη στις ΜΜΕ·

142.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις προσπάθειες του δημόσιου τομέα για υιοθέτηση καινοτόμων προσεγγίσεων και να δρομολογήσουν ένα νέο πρόγραμμα έρευνας για την καινοτομία στο δημόσιο τομέα, επί παραδείγματι στους τομείς της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας και των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων, να διαδώσουν τις βέλτιστες πρακτικές στη δημόσια διοίκηση, που θα μειώσουν τη γραφειοκρατία, και να υιοθετήσουν πολιτικές με επίκεντρο τον πολίτη· τονίζει τη σημασία του δημόσιου τομέα για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού στην εσωτερική ψηφιακή αγορά·

143.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να ενθαρρύνουν τη χρήση των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων και ειδικότερα τη χρήση προ εμπορικής εκμετάλλευσης δημόσιων συμβάσεων, περιλαμβανομένων των δημόσιων συμβάσεων κοινής διαδικασίας και των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων, αποδίδοντας τη δέουσα προσοχή στην τήρηση των κανόνων προστασίας των δεδομένων, ως αναπόσπαστο τμήμα της στρατηγικής της ΕΕ για την καινοτομία· ζητεί, ειδικότερα, από την Επιτροπή, ως τμήμα της γενικής αναθεώρησης του νομικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, να διευκρινίσει και να απλοποιήσει τους σχετικούς κανόνες και να επιτρέψει στις αναθέτουσες αρχές να κάνουν διαφανέστερη χρήση των προ εμπορικής εκμετάλλευσης δημόσιων συμβάσεων· καλεί επίσης την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την κατά διαφανή τρόπο ενσωμάτωση καθορισμένων και πραγματικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων καθώς και κριτηρίων για το θεμιτό εμπόριο και την καινοτομία στις δημόσιες συμβάσεις, χωρίς να υπονομεύεται η ενεργός συμμετοχή των ΜΜΕ στη διαδικασία εξεύρεσης νέων και καινοτόμων λύσεων και με τήρηση των κανόνων που ισχύουν στον τομέα του ανταγωνισμού·

144.  παρατηρεί ότι οι καινοτόμες ΜΜΕ αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων φραγμών, προβλήματα όσον αφορά την πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση της διεθνοποίησής τους και της ασφάλειας εμπορικής πίστης για τις διεθνείς τους συναλλαγές, και επισημαίνει την ανάγκη εφαρμογής νέων μέτρων ενίσχυσης για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο της αναθεωρημένης «Πράξης για τις μικρές επιχειρήσεις» και της αναμενόμενης ανακοίνωσης σχετικά με τη διεθνή εμπορική πολιτική και τις ΜΜΕ·

145.  τονίζει ότι απαιτείται αμοιβαιότητα σε διεθνές επίπεδο όσον αφορά την πρόσβαση στις αγορές δημόσιων συμβάσεων, ώστε να είναι σε θέση οι επιχειρήσεις της ΕΕ να συμμετέχουν ισότιμα στο διεθνή ανταγωνισμό·

146.  τονίζει την ανάγκη να επικεντρωθεί η προσοχή στους μη δασμολογικούς περιορισμούς, οι οποίοι, με την προοδευτική μείωση ή εξάλειψη των δασμών, τείνουν να καταστούν τα κύρια εμπόδια στο διεθνές εμπόριο· θεωρεί αδικαιολόγητα όλα τα εμπόδια που απορρέουν από τη μη συνεπή εφαρμογή των διμερών και πολυμερών εμπορικών κανόνων· θεωρεί, από την άλλη πλευρά, δικαιολογημένα όλα τα εμπόδια που απορρέουν από τις σύννομες νομοθετικές και διοικητικές δραστηριότητες των δημόσιων αρχών, που προέρχονται από μη εμπορικούς τομείς αλλά έχουν ανεπιθύμητες επιπτώσεις στο εμπόριο, η εξάλειψη των οποίων θα πρέπει να υπόκειται σε δημόσια διαβούλευση και συζήτηση·

147.  σημειώνει ότι η μεταφορά τεχνολογίας χάριν της ανάπτυξης και με σκοπό την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας πρέπει να αποτελεί σημαντική παράμετρο της ευρωπαϊκής πολιτικής εμπορίου, αλλά αναγνωρίζει ότι η μεταφορά ενωσιακής υψηλής τεχνογνωσίας σε τρίτες χώρες πρέπει να παρακολουθείται από την Επιτροπή, ώστε να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση για τα σχέδια καινοτομίας και τις μελλοντικές εξελίξεις και να αποφεύγεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός·

148.  υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι ΜΜΕ εάν οι κανόνες των δημοσίων συμβάσεων σχεδιάζονται με προσαρμοζόμενες απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαιακών απαιτήσεων και του μεγέθους των συμβάσεων), ανάλογα με το μέγεθος των συμμετεχουσών επιχειρήσεων·

149.  τονίζει τη σημασία της επιστημονικής συνεργασίας της ΕΕ και των κρατών μελών της με τρίτες χώρες· θεωρεί ότι πρέπει να εξασφαλίζεται καλύτερη πρόσβαση για τις επιχειρήσεις της ΕΕ σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης τρίτων χωρών·

150.  υπογραμμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενεργούν συντονισμένα κατά τη σύναψη συμφωνιών και τη λήψη μέτρων που αφορούν τρίτες χώρες στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας· εκτιμά ότι θα πρέπει να εξεταστούν οι δυνατότητες σύναψης συμφωνιών πλαίσιο από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της με τρίτες χώρες·

Ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας (ΕΣΚ)

151.  υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις ΕΣΚ:

   που αναφέρει τη βασική αρχή της ευφυΐας σε σχέση με τους πόρους στις ΕΣΚ, προωθώντας κατά συνέπεια την αποδοτική χρήση των πόρων, την έξυπνη κατανάλωση και την αποτελεσματική παραγωγή και διαχείριση σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού,
   που χαιρετίζει το πιλοτικό πρόγραμμα για τα ενεργά και υγιή γηρατειά·

152.  τονίζει ότι οι ΕΣΚ θα πρέπει:

   να μην υπερβαίνουν τον περιορισμένο αριθμό των μείζονων κοινωνικών προκλήσεων και να ευθυγραμμίζονται με αυτές,
   να εμπνέουν, μέσω φιλόδοξων αλλά εφικτών στόχων, την επίτευξη του «αδύνατου» (με σεβασμό προς την ισότητα των φύλων), που θα εστιάζονται στον αντίκτυπο, τα σαφή αποτελέσματα και θα μεταφράζονται με συνεκτικό τρόπο σε εξειδικευμένους στόχους,
   να δημιουργούν συνέργειες και να ακολουθούν τις αρχές SMART,
   να καταμερίζονται και να συντονίζονται μεταξύ περισσότερων από δύο τομέων πολιτικής (ΓΔ) στο πλαίσιο της Επιτροπής,
   να ενσωματώνουν και να συντονίζουν καλύτερα όλα τα υφιστάμενα μέσα και πρωτοβουλίες Ε&Α&Κ, περιλαμβανομένων των κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT), αποφεύγοντας παράλληλα περιττές αλληλοεπικαλύψεις,
   να διασφαλίζουν τη συμμετοχή όλων των συναφών δημόσιων και ιδιωτικών εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, από ολόκληρο το φάσμα των αλυσίδων εφοδιασμού, στην επιλογή, την ανάπτυξη και τη λειτουργία των μελλοντικών συμπράξεων·
  

ζητεί, επομένως, από την Επιτροπή να προωθήσει και να στηρίξει άλλες πρωτοβουλίες, οι οποίες βασίζονται στην αρχή των ευρωπαϊκών συμπράξεων καινοτομίας·

153.  θεωρεί υποδειγματικό το στόχο που έχει τεθεί, στο πλαίσιο της πιλοτικής Εταιρικής Σχέσης για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση, για επέκταση της υγιούς ζωής κατά δύο έτη μέχρι το 2020 και εκτιμά ότι, για όλες τις εταιρικές σχέσεις καινοτομίας, θα πρέπει να τεθούν σαφείς στόχοι που χωρίς καινοτόμα μέτρα θα στερούνταν οράματος και κινήτρων και θα έκαναν πιο δύσκολη τη θέσπιση μετρήσιμων ενδιάμεσων και επιμέρους στόχων·

154.  χαιρετίζει τις ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας που επιδιώκουν να αυξήσουν και να συντονίσουν τις επενδύσεις στην Ε&Α αλλά και να βελτιώσουν το συντονισμό των δημόσιων συμβάσεων με στόχο την ταχύτερη εισαγωγή καινοτομιών στην αγορά· τονίζει, εντούτοις, ότι οι πολιτικές των δημόσιων συμβάσεων πρέπει να διαμορφώνονται με στόχο όχι την υποκατάσταση των ιδιωτικών αγορών ή τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, αλλά τη μόχλευσή τους και την ενθάρρυνση της διάδοσης της καινοτομίας ενώ θα παραμένουν ταυτόχρονα οι αγορές ελεύθερες να κινηθούν προς νέες κατευθύνσεις·

155.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις στον κανονισμό σχετικά με τα διάφορα ταμεία για την περίοδο 2014-2020, προκειμένου να ευνοηθεί με συγκεκριμένους όρους η ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας·

156.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Κοινοβούλιο επί όλων των ΕΣΚ και δύο φορές ετησίως σχετικά με το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα και απαιτεί τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλα τα στάδια υλοποίησης των ΕΣΚ·

157.  ζητεί από την Επιτροπή να δημιουργήσει σύμπραξη καινοτομίας για τις πρώτες ύλες·

Η περιφέρεια ως σημαντικός εταίρος

158.  τονίζει ότι η πλήρης συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης Καινοτομίας, καθώς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προσέγγιση των επιχειρήσεων, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των δημόσιων αρχών και των πολιτών στο πρότυπο του diamond 4, λειτουργώντας έτσι ως διαμεσολαβητής μεταξύ αυτών των διαφόρων παραγόντων, των κρατών μελών και της ΕΕ· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να προτείνει τομείς συζήτησης και επιχειρησιακών ρυθμίσεων, βάσει των οποίων οι περιφέρειες θα μπορούν να συμμετέχουν και να συμβάλουν στην εξεύρεση των πλέον κατάλληλων λύσεων για την αντιμετώπιση των μείζονων κοινωνικών προκλήσεων, σε συμμόρφωση με την αρχή της επικουρικότητας και αναγνωρίζοντας παράλληλα τις ιδιαίτερες ανάγκες των διαφόρων περιφερειών·

159.  σημειώνει τα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Ομάδας Καινοτομίας του 2009, σύμφωνα με τα οποία η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση δεν είχε τον ίδιο αντίκτυπο σε όλες τις χώρες και περιοχές και ότι τούτο υποσκάπτει το στόχο της σύγκλισης· σημειώνει με ανησυχία ότι οι σημερινοί δημοσιονομικοί περιορισμοί που επιβάλλονται στα κράτη μέλη μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερους περιορισμούς στις επενδύσεις σε ΕΤ&Κ, κάτι που μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα· συμμερίζεται την άποψη ότι η πρωτοβουλία «Ένωση Καινοτομίας» πρέπει να συμπεριλάβει όλες τις χώρες και τις περιοχές και πρέπει αποφευχθεί ένα «χάσμα καινοτομίας» μεταξύ περισσότερο και λιγότερο καινοτόμων χωρών και περιφερειών·

160.  καλεί κάθε περιφέρεια να επενδύσει στην καινοτομία και να προσαρμόσει τη στρατηγική της για την καινοτομία, ούτως ώστε να αυξήσει την αποδοτικότητά της, να αναβαθμίσει περαιτέρω το ανθρώπινο κεφάλαιό της και να ενισχύσει την ικανότητα και την προθυμία των επιχειρήσεών της να καινοτομούν και να είναι ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο·

161.  επισημαίνει ότι οι αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων σε περιφερειακό επίπεδο πρέπει να έχουν πλήρη επίγνωση του δυναμικού οικονομικής ανάπτυξης που προσφέρουν οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε όλες τις περιφέρειες, καθώς ο κύριος όγκος των καινοτομιών σημειώνεται στην πρακτική διεπικοινωνία (καινοτομίες βασισμένες στη ζήτηση και στους χρήστες) και χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από το ΕΤΠΑ· σημειώνει εν προκειμένω ότι, στο βαθμό που οι δραστηριότητες καινοτομίας δεν απαιτούν κατ' ανάγκη ή πρωτίστως την ύπαρξη ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ακόμη και οι περιφέρειες που δεν διαθέτουν πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξουν τις δικές τους ικανότητες καινοτομίας και να αποκομίσουν το μέγιστο δυνατό όφελος από την αξιοποίηση των περιφερειακών και τοπικών πόρων και μέσων σε επίπεδο δυναμικού καινοτομίας·

162.  σημειώνει ότι η τόνωση της καινοτομίας σε περιφερειακό επίπεδο μπορεί να συμβάλει στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων· ενθαρρύνει, ωστόσο, τα διάφορα επίπεδα (περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό) να συντονίσουν καλύτερα τις προσπάθειές τους στο πλαίσιο του πανευρωπαϊκού προγραμματισμού δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης·

163.  επισημαίνει ότι η καινοτομία – τόσο από άποψη χάραξης πολιτικής όσο και από άποψη δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων και των ερευνητικών κέντρων – έχει θεμελιώδη σημασία για την ανάπτυξη της πολιτικής της εδαφικής συνοχής της ΕΕ και ότι, από τη φύση της, μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην εκπλήρωση των στόχων συνοχής και στην υπέρβαση των σχετικών φραγμών σε περιοχές με ιδιαίτερα γεωγραφικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά·

164.  εφιστά την προσοχή στη συμβολή της πολιτιστικής πολυμορφίας στη διαδικασία καινοτομίας· εκτιμά, στο πλαίσιο αυτό, ότι η προστασία και η προώθηση των περιφερειακών πολιτισμικών διαφορών πρέπει να συνιστά σημαντικό στοιχείο της πολιτικής για την καινοτομία·

165.  τονίζει τον καίριο ρόλο των περιφερειών στη χάραξη πολιτικών για την τόνωση της καινοτομίας σε εθνικό επίπεδο· επισημαίνει, ωστόσο, ότι σε πολλά κράτη μέλη οι περιφερειακοί και τοπικοί προϋπολογισμοί είναι ανεπαρκείς και οι εθνικοί προϋπολογισμοί για την καινοτομία είναι περιορισμένοι·

166.  τονίζει ότι πρέπει να κινητοποιηθεί όλο το δυναμικό καινοτομίας των περιφερειών της ΕΕ προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και επισημαίνει ότι η μελλοντική περιφερειακή πολιτική πρέπει να αντιμετωπίζει την πρόκληση αυτή ως κορυφαία προτεραιότητα· πιστεύει ότι αυτή η απόδοση προτεραιότητας ισχύει για όλους τους στόχους της περιφερειακής πολιτικής και τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης βάσει παγκόσμιων προτύπων· καλεί τη βιομηχανία να συμμετάσχει στην οικολογική καινοτομία, καθώς οι επιχειρηματίες μπορούν να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη διάδοση της οικολογικής καινοτομίας σε περιφερειακό επίπεδο· σημειώνει, εν προκειμένω, ότι η ενημέρωση των επιχειρηματιών – με την υπόδειξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών – θα είναι καίριας σημασίας για την επιτυχία μιας στρατηγικής που αποσκοπεί στην ανάπτυξη αποδοτικών ως προς τη χρήση των πόρων οικονομιών και βιώσιμων βιομηχανιών·

167.  υπογραμμίζει το ρόλο του καινοτόμου δυναμικού χωρών που δεν είναι κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά συνεργάζονται με την ΕΕ στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και ζητεί να συμπεριληφθούν οι χώρες αυτές στην πρωτοβουλία «Ένωση Καινοτομίας'·

168.  επισημαίνει τις σημαντικές δυνατότητες των πόλεων όσον αφορά την επιδίωξη δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας· εκτιμά ότι μια ευφυέστερη πολιτική για αστικές περιοχές και η πρωτοβουλία για τις «έξυπνες πόλεις» στον τομέα της ενέργειας – βάσει των τεχνολογικών επιτευγμάτων και δεδομένου ότι 80 % του πληθυσμού της Ευρώπης ζει στις πόλεις, όπου εντοπίζονται ακριβώς και οι μεγαλύτερες κοινωνικές ανισότητες – θα μπορούσαν να συμβάλουν στη βιώσιμη οικονομική καινοτομία·

Εφαρμογή στρατηγικής

169.  καλεί την Επιτροπή να μεταφέρει το παρόν στρατηγικό έγγραφο «Ένωση Καινοτομίας» σε σχέδιο δράσης με ειδικούς στόχους και με μετρήσιμους και χρονικά καθορισμένους στόχους· ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί τακτικά την πρόοδο, αξιολογώντας τους φραγμούς και προτείνοντας μηχανισμούς βελτίωσης, υποβάλλοντας τακτικά εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο·

170.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει συγκεκριμένα μέσα της ευρωπαϊκής πολιτικής καινοτομίας έναντι των κύριων εξωτερικών ανταγωνιστών μας (ΗΠΑ, Ιαπωνία και χώρες ΒΡΙΚ) και να υποβάλει εκθέσεις σχετικά με τις συγκριτικές επιδόσεις τους στον τομέα της καινοτομίας·

o
o   o

171.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

(1) Κείμενα που έχουν εγκριθεί, P7_TA(2010)0398.
(2) Κείμενα που έχουν εγκριθεί, P7_TA(2011)0093.
(3) Κείμενα που έχουν εγκριθεί, P7_TA(2010)0209.
(4) Κείμενα που έχουν εγκριθεί, P7_TA(2010)0223.
(5) Κείμενα που έχουν εγκριθεί, P7_TA(2010)0401.
(6) Δελτίο τύπου με τίτλο She Figures 2009 - major findings and trends, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2009, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/519&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en.


Συμπλήρωση της Σύμβασης ILO (ΔΟΕ) με σύσταση σχετικά με τους οικιακούς βοηθούς
PDF 284kWORD 59k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά με την προτεινόμενη σύμβαση ILO που συμπληρώνεται από σύσταση σχετικά με τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες
P7_TA(2011)0237B7-0296/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση της 24ης Φεβρουαρίου 2011 προς την Επιτροπή με θέμα τη σύμβαση ILO σχετικά με τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες (O-000092/2011 – B7-0305/2011),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Μαρτίου 2006 σχετικά με τις δημογραφικές προκλήσεις και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την κοινοτική στρατηγική 2007-2012 για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τις εργαζόμενες γυναίκες σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τον ρόλο ενός ελάχιστου εισοδήματος για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση ανεκτικής κοινωνίας στην Ευρώπη(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τις άτυπες συμβάσεις, την εξασφαλισμένη επαγγελματική πορεία και τις νέες μορφές κοινωνικού διαλόγου(5),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1989 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία (οδηγία πλαίσιο)(6)και τις επί μέρους οδηγίες αυτής,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 24ης Μαΐου 2006 με τίτλο «Προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους - Η συμβολή της Ένωσης στην εφαρμογή της ατζέντας της αξιοπρεπούς εργασίας στον κόσμο» (COM(2006)0249), και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 23ης Μαΐου 2007 σχετικά με την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους(7),

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις IV(1) και IV (2) του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO) με τίτλο «Αξιοπρεπής εργασία για τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες», που εκπονήθηκαν για την 99η σύνοδο της Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας τον Ιούνιο 2010 και τις εκθέσεις IV(1) (ή «Brown Report») και IV(2) (ή «Blue Report», έκδοση σε δύο τόμους) με τίτλο «Αξιοπρεπής εργασία για τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες», που εκπονήθηκαν για την 100ή σύνοδο της Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας τον Ιούνιο 2011,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με την επαγγελματοποίηση των οικιακών εργασιών(8),

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ECHR), συγκεκριμένα το άρθρο 4.1, το οποίο απαγορεύει τη δουλεία και την ειλωτεία, και το άρθρο 14, το οποίο απαγορεύει τις διακρίσεις,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση σχετικά με το Νομικό Καθεστώς των Διακινούμενων Εργαζομένων (1977),

–  έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή συμφωνία σχετικά με την απασχόληση νέων ως εσωτερικών αμίσθων βοηθών (au pair) (1969),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση 1663 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Δικαιωμάτων για τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες (2004),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5 και το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση έχει εξανεμίσει εκατομμύρια θέσεων εργασίας και έχει επιδεινώσει τις ήδη επισφαλείς συνθήκες των θέσεων εργασίας και τη φτώχεια, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 17% του πληθυσμού της ΕΕ βρίσκεται στα πρόθυρα της φτώχειας, λαμβάνοντας υπόψη ότι 23 εκατομμύρια κάτοικοι της ΕΕ είναι άνεργοι,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μερικές χώρες μεγάλο μέρος της οικιακής εργασίας διενεργείται στο πλαίσιο της άτυπης οικονομίας, υπό επισφαλείς συνθήκες απασχόλησης και/ή ως αδήλωτη εργασία,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις εκβιομηχανισμένες χώρες η οικιακή εργασία αντιστοιχεί σε ποσοστό μεταξύ 5 και 9 % της όλης απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεράστια πλειονότητα των εργαζομένων στον τομέα είναι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η εργασία είναι υποβαθμισμένη, κακοπληρωμένη και άτυπη και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι απασχολούμενοι σε οικιακές εργασίες συνιστούν ευάλωτη ομάδα, το οποίο σημαίνει ότι υφίστανται συχνά διακρίσεις εις βάρος τους και μπορούν εύκολα να αποτελέσουν αντικείμενο άνισης, άδικης και καταχρηστικής μεταχείρισης,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακινούμενοι εργαζόμενοι που αναλαμβάνουν προσωρινές ανειδίκευτες εργασίες στις παρυφές της αγοράς εργασίας ή εργασίες ως οικιακοί βοηθοί μπορεί να υπόκεινται σε πολλαπλές διακρίσεις, καθόσον συχνά εργάζονται υπό πενιχρές, μη κανονικές συνθήκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να ελαχιστοποιηθούν η κακομεταχείριση, η μη κανονική πληρωμή και οι πράξεις βίας ή σεξουαλικής κακομεταχείρισης εις βάρος των διακινουμένων εργαζομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά αγνοούν τα δικαιώματά τους, έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες ή αντιμετωπίζουν προβλήματα στην πρόσβαση αυτών των υπηρεσιών, γνωρίζουν σε περιορισμένο βαθμό τη γλώσσα του τόπου και δεν έχουν κοινωνικό περίγυρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι από τρίτη χώρα απασχολούμενοι σε οικιακές εργασίες οι οποίοι συνοδεύουν τους εργοδότες τους είναι ιδιαιτέρως ευάλωτη ομάδα,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύμβαση αποσκοπεί στην παροχή νομικής αναγνώρισης για την οικιακή εργασία ως εργασία, την επέκταση ισχύος δικαιωμάτων σε όλους τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες και την πρόληψη παραβιάσεων και καταχρήσεων ώστε να παρέχεται νομικό πλαίσιο σε όλους τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες και να εξασφαλίζεται ότι δεν εργάζονται εκτός του κανονιστικού πλαισίου,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί εργοδότες απασχολουμένων σε οικιακές εργασίες δεν κατανοούν οι ίδιοι ή δεν έχουν δυνατότητα να λάβουν κατάλληλη συμβουλή και βοήθεια όσον αφορά το εργατικό δίκαιο, την κοινωνική ασφάλιση και τις υποχρεώσεις εργοδότη απασχολουμένων σε οικιακές εργασίες,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι που απασχολούνται ως εσωτερικοί άμισθοι βοηθοί (au pair) αποτελούν ομάδα απασχολούμενων σε οικιακές εργασίες οι οποίοι συχνά δεν θεωρούνται κανονικοί εργαζόμενοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι πλείστες εκθέσεις υποδεικνύουν ότι τούτο μπορεί να οδηγήσει σε κατάχρηση, επί παραδείγματι με τον εξαναγκασμό των au pair να εργάζονται υπέρμετρο αριθμό ωρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι au pair πρέπει να τυγχάνουν ίσης προστασίας με τους λοιπούς απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες,

1.  χαιρετίζει και υποστηρίζει την πρωτοβουλία του ILO για έγκριση σύμβασης η οποία να συμπληρώνεται από σύσταση σχετικά με την αξιοπρεπή εργασία για τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες· καλεί τα κράτη από την ΕΕ που είναι μέλη του ILO να εγκρίνουν αυτές τις πράξεις κατά τη Συνδιάσκεψη του ILO τον Ιούνιο 2011· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να επικυρώσουν και υλοποιήσουν τη σύμβαση και τη σύσταση τάχιστα·

2.  θεωρεί ότι η έγκριση, επικύρωση και υλοποίηση σύμβασης ILO με θέμα την αξιοπρεπή εργασία για τους απασχολούμενους στις οικιακές εργασίες μπορεί να έχει αντίκτυπο μειώνοντας τον αριθμό των εργαζομένων φτωχών·

3.  θεωρεί ότι με την έγκριση, επικύρωση και υλοποίηση αυτής της σύμβασης ILO επιλαμβάνεται κανείς των αναγκών μιας από τις πλέον ευάλωτες κατηγορίες εργαζομένων·

4.  θεωρεί ότι η έγκριση, επικύρωση και υλοποίηση της εν λόγω σύμβασης όχι μόνον θα βελτιώσει τη θέση του μεγάλου αριθμού γυναικών στην αγορά εργασίας για τις οικιακές εργασίες παρέχοντάς τους εγγύηση για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας αλλά και θα τονώσει την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία·

5.  υποστηρίζει πλήρως τη βάσει δικαιωμάτων προσέγγιση στην απασχόληση την οποία προάγει το σχέδιο κειμένου σύμβασης και σύστασης· αναγνωρίζει την επικέντρωση στη δημιουργία αξιοπρεπούς εργασίας για τους απασχολούμενους στις οικιακές εργασίες και υποστηρίζει τον ορισμό του απασχολούμενου σε οικιακές εργασίες που υπάρχει στη σύμβαση· χαιρετίζει το ότι η σύμβαση δηλώνει σαφώς ότι κάθε απασχολούμενος που εμπίπτει στον συγκεκριμένο ορισμό έχει δικαίωμα σε μεταχείριση κατά τρόπο που να πληροί βασικό σύνολο προδιαγραφών εργασίας, σε πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση, στη μη επιβολή διακρίσεων και την ίση μεταχείριση κατά την απασχόληση ή την αναζήτηση απασχόλησης, σε προστασία από πρακτικές γραφείων μεσιτείας εργασίας οι οποίες συνιστούν κατάχρηση, σε κατάρτιση και ανάπτυξη της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, σε προστασία της υγείας και της ασφάλειας, σε προστασία της μητρότητας και σε διατάξεις περί χρόνων εργασίας και περιόδων ανάπαυσης, σε προστασία από κακομεταχείριση και παρενόχληση, στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και της εκλογής εκπροσώπων, σε συλλογική διαπραγμάτευση, συλλογική δράση και διά βίου μάθηση· υποστηρίζει το ότι η σύμβαση ζητεί να ισχύει κατώτερη ηλικία απασχόλησης και την εξάλειψη των διαφορών αμοιβής βάσει φύλου ή εθνότητας·

6.  ζητεί την παροχή ευρύτερης πρόσβασης σε ήδη υπάρχουσες και σε προσιτή τιμή υψηλής ποιότητας εγκαταστάσεις παιδικής μέριμνας και μέριμνας υπέρ των ηλικιωμένων, για να εξασφαλίζεται ότι οι εργαζόμενοι δεν αναγκάζονται να αναλαμβάνουν αυτά τα καθήκοντα σε άτυπη βάση· τονίζει επιπροσθέτως πόσο σημαντικό είναι να μετατρέπονται, όπου είναι τούτο δυνατό, οι επισφαλείς εργασίες οικιακής μέριμνας σε αξιοπρεπείς, καλά αμειβόμενες, βιώσιμες θέσεις εργασίας·

7.  ζητεί την ανάπτυξη εκστρατείας υπέρ ενός σταδιακού μετασχηματισμού των επισφαλών θέσεων απασχόλησης σε κανονικές θέσεις εργασίας· ζητεί να εγκριθεί πρόγραμμα που θα αποβλέπει στην εκπαίδευση των εργαζομένων σχετικά με τις συνέπειες της επισφαλούς εργασίας, περιλαμβανομένου του τί συνεπάγεται για την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας·

8.  πιστεύει ότι η χρήση βελτίστων πρακτικών από ορισμένες περιοχές ή κράτη μέλη, π.χ. πρότυπες συμβάσεις, θα μπορούσε να παράσχει απασχόληση σταθερότερης μορφής για τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες σε οικογένειες·

9.  πιστεύει ότι η σύμβαση πρέπει να εστιάζεται στην προώθηση παραγωγικών και καλά αμειβομένων υψηλής ποιότητας θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη διατάξεων του εργατικού δικαίου οι οποίες προστατεύουν στην πράξη τα δικαιώματα των απασχολούμενων σε οικιακές εργασίες, τους εγγυώνται ίση μεταχείριση, παρέχουν μέγιστο επίπεδο προστασίας και διασφαλίζουν την προσωπική αξιοπρέπειά τους·

10.  σημειώνει ότι η τάση για αύξηση της αναλογίας μη καθιερωμένης μορφής ή ιδιότυπων συμβάσεων είναι σαφές ότι συνδέεται με το φύλο και τη γενεά, καθώς και ότι τούτο πρέπει να τυγχάνει αναγνώρισης στο κείμενο της σύμβασης και της σύστασης·

11.  επισημαίνει ότι χρειάζεται να αντιμετωπισθούν η υψηλή ανεργία και ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας με την παροχή ίσων δικαιωμάτων σε όλους τους εργαζομένους και την επένδυση στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στις δεξιότητες και στη διά βίου μάθηση·

12.  υπογραμμίζει ότι η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας πρέπει να συνοδεύεται από μέτρα για τη δημιουργία εφαρμόσιμων και βιώσιμων εναλλακτικών δυνατοτήτων απασχόλησης και για την παροχή στήριξης όσον αφορά την πρόσβαση των ανθρώπων στην ανοικτή αγορά εργασίας, περιλαμβανομένου και μέσω της πραγματικής αυτοαπασχόλησης·

13.  πιστεύει ότι στη σύμβαση πρέπει να περιληφθούν πολιτικές που παρέχουν σε όλους, περιλαμβανομένων των πλέον αδυνάτων και πλέον μειονεκτούντων, τη δυνατότητα να έχουν στην πράξη πρόσβαση στην επίσημη αγορά εργασίας και σε ίσες ευκαιρίες·

14.  καλεί τα κράτη μέλη να επικυρώσουν τη Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων όλων των Διακινούμενων Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους που εγκρίθηκε από της Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 18 Δεκεμβρίου 1990(9)·

15.  θεωρεί ότι το πρόβλημα της αδήλωτης εργασίας χρειάζεται να αντιμετωπισθεί· δηλώνει ότι ο τομέας των οικιακών εργασιών χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο άτυπης μορφής απασχόληση και αδήλωτη εργασία, ότι πολλοί διακινούμενοι εργαζόμενοι απασχολούνται στον τομέα αυτό και ότι συχνά τα δικαιώματά τους παραβιάζονται· θεωρεί περαιτέρω ουσιαστικής σημασίας την καταπολέμηση της επισφαλούς εργασίας εν γένει, δεδομένου ότι το πρόβλημα αυτό πλήττει ειδικότερα τους διακινούμενους εργαζόμενους, επιδεινώνοντας την ήδη ευάλωτη θέση τους·

16.  είναι της γνώμης ότι ίσως είναι απαραίτητο να υπάρξει προσαρμογή της νομοθεσίας για να θεσπίζονται ευέλικτες και ασφαλείς συμβατικές διευθετήσεις οι οποίες να εγγυώνται ίση μεταχείριση· θεωρεί ουσιώδες το να εξετασθεί η ειδική κατάσταση που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι διακινούμενοι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας.

(1) ΕΕ C 292 Ε, 1.12.2006, σ. 131.
(2) ΕΕ C 41 Ε, 19.2.2009, σ. 14.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0365.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0375.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0263.
(6) ΕΕ L 183, 29.6.1989, σ. 1.
(7) ΕΕ C 102 E, 24.4.2008, σ. 321.
(8) ΕΟΚΕ, SOC/372, 26 Μαΐου 2010.
(9) A/RES/45/158.


Ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά
PDF 353kWORD 64k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά με την ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά
P7_TA(2011)0238B7-0295/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Μαΐου 2008 σχετικά για μια νέα στρατηγική σχετικά με την υγεία των ζώων για την Ευρωπαϊκή Ένωση 2007-2013(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με την αξιολόγηση και αποτίμηση του σχεδίου δράσης για την καλή μεταχείριση των ζώων 2006-2010(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την παρακολούθηση των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγόντων και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με τον έλεγχο της σαλμονέλας και άλλων συγκεκριμένων τροφιμογενών ζωονοσογόνων παραγόντων,

–  λαμβάνοντας υπόψη την κοινή γνωμοδότηση για τη μικροβιακή αντοχή με έμφαση στις ζωονοσογόνες λοιμώξεις, που εκπονήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Νόσων (ECDC), την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMEA), και την Επιστημονική Επιτροπή σχετικά με τους αναδυόμενους και προσφάτως εντοπισθέντες κινδύνους για την υγεία (SCENIHR), EFSA Journal 2009, 7(11):1372,

–  έχοντας υπόψη την προφορική ερώτηση αριθ. O-000048/2011 – B7-0304/2011 προς την Επιτροπή, της 1ης Μαρτίου 2011, σχετικά με την ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ΠΟΥ σχετικά με «τις ιατρικές συνέπειες της χρήσης αντιμικροβιακών στις ζωοτροφές»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του σχετικά με την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου για τη συνετή χρήση των αντιμικροβιακών παραγόντων στην ιατρική(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  εκτιμώντας ότι η μικροβιακή αντοχή (AMR) είναι ένα πρόβλημα που αφορά τον ευρωπαϊκό κτηνοτροφικό τομέα, ιδιαίτερα όταν υπάρχει αποτυχία θεραπείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά κράτη μέλη έχουν ήδη εκδοθεί κατευθυντήριες γραμμές για τη συνετή χρήση των αντιμικροβιακών, με αποτέλεσμα τη μείωση της χρήσης τους,

B.  εκτιμώντας ότι ο κτηνοτροφικός τομέας (γαλακτοκομικά προϊόντα, βόειο κρέας, χοίρειο κρέας και κρέας πουλερικών, αυγά, γάλα αιγοπροβάτων και παραγωγή κρέατος) παίζει σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή αγροτική οικονομία,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρωταρχικός στόχος των κτηνοτρόφων είναι να διατηρήσουν το ζωικό τους κεφάλαιο υγιές και παραγωγικό εφαρμόζοντας σωστές πρακτικές (σωστή υγιεινή και διατροφή, κατάλληλες κτηνοτροφικές μεθόδους, υπεύθυνη διαχείριση της υγείας των ζώων),

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τα μέτρα που λαμβάνονται από τους κτηνοτρόφους, τα ζώα μπορεί να ασθενήσουν και να χρειαστούν θεραπεία,

E.  εκτιμώντας ότι τα αντιμικροβιακά, όταν χρησιμοποιούνται σωστά, αποτελούν χρήσιμο εργαλείο που βοηθά τους κτηνοτρόφους να διατηρήσουν υγιή και παραγωγικά τα κοπάδια τους και να εξασφαλίσουν την καλή διαβίωση των ζώων,

ΣΤ.  εκτιμώντας ότι ο ευρωπαϊκός κτηνοτροφικός τομέας θα πρέπει στο μέλλον να στηριχθεί στην ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της αντιμικροβιακής θεραπείας,

Ζ.  εκτιμώντας ότι κατά τη χορήγηση αντιμικροβιακών στα ζώα, όπως και στους ανθρώπους, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ενδεχόμενη απειλή μικροβιακής αντοχής,

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα σημαντικό μέρος των αντιμικροβιακών συνταγογραφούνται για χρήση στα ζώα και ότι η μικροβιακή αντοχή επηρεάζει τόσο τους ανθρώπους όσο και τα ζώα και μπορεί να μεταδοθεί από τους ανθρώπους στα ζώα ή από τα ζώα στους ανθρώπους και, συνεπώς, το ζήτημα είναι πραγματικά διαθεματικό και απαιτεί συντονισμένη προσέγγιση σε ενωσιακό επίπεδο,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μικροβιακή αντοχή στον άνθρωπο συχνά προκαλείται από ακατάλληλες δόσεις αντιβιοτικών, από λανθασμένες θεραπείες και εξ αιτίας της συνεχούς έκθεσης των παθογόνων παραγόντων σε αντιμικροβιακές ουσίες στα νοσοκομεία,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάδοση παθογόνων βακτηριδίων που φέρουν γονίδια μικροβιακής αντοχής απειλεί ιδιαίτερα τους ανθρώπους που βρίσκονται σε καθημερινή επαφή με τα ζώα, όπως οι κτηνοτρόφοι και οι εργαζόμενοι στον κτηνοτροφικό τομέα,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υψηλή πυκνότητα των πληθυσμών ζώων ενδέχεται να ευνοεί τη διάδοση ασθενειών και εκτιμώντας ότι η λανθασμένη χρήση αντιμικροβιακών στα ζώα μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση ανθεκτικότητας, με συνέπειες για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι επαρκώς διασαφηνισμένος ο ρόλος που διαδραματίζουν τα ζώα, τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και τα ανθεκτικά βακτηρίδια που εντοπίζονται στην κτηνοτροφία, στη μετάδοση παραγόντων μικροβιακής αντοχής στους ανθρώπους και τους ενδεχομένως προκύπτοντες κινδύνους,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση αντιμικροβιακών για προληπτικούς λόγους και για μεγάλο χρονικό διάστημα δημιουργεί μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης και/ή επέκτασης και διάδοσης της μικροβιακής αντοχής, σε σύγκριση με τη χρήση τους για θεραπευτικούς σκοπούς,

ΙΔ.  εκτιμώντας ότι η χρήση αντιμικροβιακών για προληπτικούς λόγους απαγορεύεται στην ΕΕ,

ΙΕ.  εκτιμώντας ότι η μείωση της χρήσης αντιμικροβιακών θα μπορούσε, μακροπρόθεσμα να είχε ως αποτέλεσμα μικρότερο κόστος τόσο για τους κτηνοτρόφους όσο και για την κοινωνία γενικότερα, με την προϋπόθεση ότι θα διατηρηθεί η αποτελεσματικότητά τους,

ΙΣΤ.  εκτιμώντας ότι η υπερβολική και λανθασμένη χρήση βιοκτόνων ενδέχεται επίσης να επιτείνει τη μικροβιακή αντοχή,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χημική απολύμανση σφαγίων, η οποία απαγορεύεται στην Ευρώπη, ενδέχεται και αυτή να επιτείνει τη μικροβιακή αντοχή,

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τρόφιμα αναδεικνύονται ως ενδεχομένως σημαντικό όχημα μετάδοσης της μικροβιακής αντοχής,

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μη τροφοπαραγωγικά ζώα, όπως τα ζώα συντροφιάς, μπορούν επίσης να λειτουργούν ως δεξαμενές μικροβίων και να διευκολύνουν τη μετάδοση της μικροβιακής αντοχής, δεδομένης της μη ενδεδειγμένης χρήσης αντιμικροβιακών φαρμάκων που προορίζονται για χρήση από τον άνθρωπο,

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγχρονη κτηνοτροφία χωρίς τη δυνατότητα χρήσης αντιμικροβιακών για την θεραπεία των ζωονόσων φαίνεται ανέφικτη σήμερα, και ότι η καλή υγεία και η ορθολογική και υπεύθυνη χρήση των αντιμικροβιακών θα συνέβαλλαν στην πρόληψη της εξάπλωσης της μικροβιακής αντοχής,

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μικροβιακή αντοχή στα ζώα διαφέρει μεταξύ των διαφόρων ζωικών ειδών και των διαφόρων τύπων κτηνοτροφίας,

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 5ης Μαΐου 2010, σχετικά με την αξιολόγηση και αποτίμηση του σχεδίου δράσης για την καλή μεταχείριση των ζώων 2006-2010, υπογράμμιζε τη σχέση μεταξύ υγείας των ζώων και δημόσιας υγείας και καλούσε την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το ογκούμενο πρόβλημα της μικροβιακής στα ζώα με υπεύθυνο τρόπο,

ΚΓ.  λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλούσε την Επιτροπή να συγκεντρώνει και να αναλύει τα δεδομένα σχετικά με τη χρήση κτηνιατρικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των αντιμικροβιακών, με στόχο να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική χρήση των προϊόντων αυτών,

Κοινές δραστηριότητες συλλογής δεδομένων

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες που καταβάλλουν η Επιτροπή και οι οργανισμοί της όσον αφορά τις κοινές δραστηριότητες συλλογής δεδομένων σε αυτόν τον τομέα και ιδίως την πρωτοβουλία του 2009 για τη δημιουργία του ESVAC (Ευρωπαϊκή Εποπτεία Κτηνιατρικής Αντιμικροβιακής Κατανάλωσης)· εκφράζει τη λύπη του διότι δεν έχουν ακόμη προσχωρήσει στο δίκτυο ESVAC όλα τα κράτη μέλη· και καλεί περισσότερες χώρες να το πράξουν· καλεί την Επιτροπή να προσφέρει στο δίκτυο ESVAC επαρκείς οικονομικούς πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων του· καλεί την Επιτροπή να παράσχει χωρίς καθυστέρηση ένα κατάλληλο νομικό πλαίσιο, ώστε να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα αποτελεσματικότερης συλλογής στοιχείων·

2.  καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει να την συλλογή στοιχείων εναρμονισμένων και συγκρίσιμων, αναλαμβάνοντας επίσης σχετικά διαβήματα προς τρίτες χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες·

3.  αναγνωρίζει ότι η κατάλληλη συλλογή και ανάλυση συγκρίσιμων δεδομένων σε σχέση με τις πωλήσεις κτηνιατρικών σκευασμάτων, και η συνακόλουθη χρήση των εν λόγω προϊόντων σε ζώα, αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα· υπογραμμίζει την ανάγκη να αποκτηθεί μια πλήρης εικόνα σχετικά με το πότε, πού, πώς και σε ποια ζώα χρησιμοποιούνται αντιμικροβιακές ουσίες σήμερα, χωρίς πρόσθετες οικονομικές ή διοικητικές επιβαρύνσεις για τους αγρότες ή άλλους ιδιοκτήτες ζώων·

4.  υπογραμμίζει ότι δεν πρέπει μόνο να συλλέγονται τα δεδομένα αλλά και να αναλύονται κατάλληλα και τα συμπεράσματά τους να τίθενται σε εφαρμογή και να γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων ειδών ζώων και τύπων κτηνοτροφίας·

5.  αναγνωρίζει ότι τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να εντάσσονται στο κατάλληλο πλαίσιο, δεδομένου ότι οι πρακτικές και η ένταση της κτηνοτροφικής δραστηριότητας διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών·

Έρευνα

6.  ζητεί να υπάρξει περισσότερη έρευνα σε νέα αντιμικροβιακά και σε άλλες εναλλακτικές λύσεις (εμβολιασμός, βιοασφάλεια, εκτροφή με στόχο την ανθεκτικότητα), καθώς και τεκμηριωμένες στρατηγικές για την αποφυγή και τον έλεγχο των λοιμωδών ζωονόσων· υπογραμμίζει τη σημασία των προγραμμάτων πλαισίων της ΕΕ για την έρευνα· υπογραμμίζει, από την άποψη αυτή, τη σημασία της ανάπτυξης συστημάτων για την κτηνοτροφία, που θα μειώνουν την ανάγκη για συνταγογράφηση αντιμικροβιακών·

7.  ζητεί να υπάρξει καλύτερος συντονισμός των ερευνητικών πόρων της ιατρικής και της κτηνιατρικής πλευράς, με τη δημιουργία ενός δικτύου υφιστάμενων ερευνητικών ιδρυμάτων·

8.  ζητεί να ερευνηθεί ο ρόλος των ζώων, των τροφίμων ζωικής προέλευσης, των συστημάτων βιώσιμης παραγωγής που περιλαμβάνουν ανθεκτικές ράτσες ζώων, της μακροβιότητας των ζώων, της βελτίωσης της διαχείρισης αγέλης, της έγκαιρης πρόληψης ασθενειών, της ελεύθερης βοσκής και της πρόσβασης σε αυτήν, σε χαμηλότερες πυκνότητες σταυλισμού και σε άλλες συνθήκες που διασφαλίζουν την κάλυψη των βιοτικών αναγκών των ζώων, καθώς και των ανθεκτικών βακτηριδίων που παρατηρούνται σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, στη μετάδοση της μικροβιακής αντοχής στους ανθρώπους, καθώς και τους ενδεχόμενους κινδύνους από τη μετάδοση αυτή·

Παρακολούθηση και εποπτεία

9.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να παρακολουθούν και να εποπτεύουν τακτικά και συστηματικά τη μικροβιακή αντοχή τόσο στα τροφοπαραγωγικά ζώα όσο και στα ζώα συντροφιάς, χωρίς πρόσθετες οικονομικές ή διοικητικές επιβαρύνσεις για τους αγρότες, άλλους ιδιοκτήτες ζώων ή τους κτηνιάτρους· τονίζει την ανάγκη τα εναρμονισμένα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τους παράγοντες κινδύνου, να είναι εύκολα διαθέσιμα από ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης· τονίζει την ανάγκη υποβολής ετησίων εκθέσεων από τα κράτη μέλη οι οποίες θα περιέχουν στοιχεία που θα καθιστούν δυνατή τη σύγκριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

10.  ζητεί οι μελλοντικοί προϋπολογισμοί του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων και της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας των Τροφίμων να αντανακλούν την αυξημένη ανάγκη για περισσότερες επιθεωρήσεις και αναλύσεις στο πεδίο αυτό·

11.  καλεί όλους τους εμπλεκόμενους να αναγνωρίσουν την ευθύνη τους σχετικά με την πρόληψη τόσο της ανάπτυξης όσο και της εξάπλωσης της μικροβιακής αντοχής, ο καθένας στον τομέα δραστηριότητάς του, όπως η κτηνιατρική και η κτηνοτροφία·

12.  προτείνει να καθιερωθεί, κατ' εφαρμογή επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, η εναρμονισμένη παρακολούθηση της μικροβιακής αντοχής σε βακτηρίδια δείκτες (όπως το Ε.coli και το E.enterococci)·

Διατήρηση της αποτελεσματικότητας των αντιμικροβιακών

13.  υπογραμμίζει ότι απώτερος στόχος είναι να διατηρηθούν τα αντιμικροβιακά ως αποτελεσματικό εργαλείο καταπολέμησης των νόσων, τόσο σε ζώα όσο και σε ανθρώπους, συγκρατώντας όμως τη χρήση τους στα αυστηρά αναγκαία επίπεδα·

14.  ζητεί τη συνετή και υπεύθυνη χρήση των αντιμικροβιακών στα ζώα και περισσότερη κατάρτιση και την ενημέρωση των κτηνιάτρων και των αγροτών, με στόχο τον περιορισμό της ανάπτυξης μικροβιακής αντοχής· ζητεί την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, όπως η αποδοχή κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τη συνετή χρήση των αντιμικροβιακών, ως σημαντικών εργαλείων για την καταπολέμηση της ανάπτυξης μικροβιακής αντοχής·

15.  ζητεί την καθιέρωση ορθών πρακτικών για την κτηνοτροφία, που θα ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο της μικροβιακής αντοχής· τονίζει ότι οι πρακτικές αυτές θα πρέπει να εφαρμοστούν ιδιαίτερα στα νεαρά ζώα που συγκεντρώνονται από διαφορετικούς εκτροφείς με συνέπεια να αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης μεταδοτικών ασθενειών·

16.  ζητεί από τα κράτη μέλη και το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων να εξασφαλίσουν καλύτερο έλεγχο όσον αφορά την εφαρμογή της απαγόρευσης (από το 2006) της χρήσης των αντιμικροβιακών ως αυξητικών παραγόντων·

17.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη διεθνή απαγόρευση της χρήσης αντιμικροβιακών ως αυξητικών παραγόντων στις ζωοτροφές και να συζητήσει το θέμα στις διμερείς διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες·

18.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογεί και να παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα αντιμικροβιακά·

19.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει ένα ευρύ πολυετές σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την υγεία των ζώων· πιστεύει ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα δράσης θα πρέπει να αφορά όλα τα ζώα που καλύπτονται από τη στρατηγική της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένων των ζώων συντροφιάς, και να δίνει έμφαση στη λογική σύνδεση μεταξύ καλής διαβίωσης των ζώων και της χρήσης αντιμικροβιακών, καθώς και στη σύνδεση μεταξύ καλής διαβίωσης των ζώων και ανθρώπινης υγείας·

20.  πιστεύει ότι αυτό το σχέδιο δράσης πρέπει να περιλαμβάνει τη λεπτομερή ανασκόπηση των διαφόρων τρόπων προληπτικής χρήσης των αντιμικροβιακών, ούτως ώστε να καταστεί σαφής η διαφορά μεταξύ της συστηματικής χρήσης τους για προληπτικούς σκοπούς και της ενδεδειγμένης προληπτικής χρήσης τους·

21.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επεξεργασμένες ζωικές πρωτεΐνες από μη μηρυκαστικά ζώα έχουν εγγενή κτηνιατρικά και διατροφικά πλεονεκτήματα, που θα μπορούσαν να συμβάλουν σημαντικά στην ισορροπημένη διατροφή των μονογαστρικών ζώων, περιλαμβανομένων των εκτρεφόμενων ιχθύων, και συγχρόνως να συμβάλουν στη μείωση της χρήσης αντιμικροβιακών, ζητεί από την Επιτροπή να άρει τις ισχύουσες απαγορεύσεις υπό προϋποθέσεις που θα εξασφαλίζουν το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας των τροφίμων·

o
o   o

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 279 Ε, 19.11.2009, σ. 89.
(2) ΕΕ C 81 Ε, 15.3.2011, σ. 25.
(3) ΕΕ C 112 Ε, 9.5.2002, σ. 106.


Πολιτιστικές διαστάσεις των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ
PDF 377kWORD 88k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά με τις πολιτιστικές διαστάσεις των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ (2010/2161(INI))
P7_TA(2011)0239A7-0112/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 167 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 27, παράγραφος 3, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 2005 της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων (Σύμβαση της UNESCO),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2010/427/ΕΕ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουλίου 2010, για τον καθορισμό της οργάνωσης και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων)(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1041/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος για την οπτικοακουστική συνεργασία με επαγγελματίες από τρίτες χώρες (MEDIA Mundus 2011–2013)(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1983/2006/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου (2008)(4),

–  έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό σ' έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης (COM(2007)0242),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής ατζέντας για τον πολιτισμό (COM(2010)0390),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Μαΐου 2010, με τίτλο «Europeana - τα επόμενα βήματα»(5),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης και 19ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών της περιόδου 2011-2014 για τον πολιτισμό (2010/C 325/01)(6),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την προαγωγή της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου στις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης και των κρατών μελών της (2008/C 320/04)(7),

–  έχοντας υπόψη τη Δήλωση της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών (2000) και συγκεκριμένα τα άρθρα της σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και την καλή διακυβέρνηση,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Τήρηση των υποσχέσεων: ενωμένοι για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας» της 22ας Σεπτεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Πολιτισμός και ανάπτυξη» της 20ής Δεκεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των χωρών ΑΚΕ και της ΕΕ, που υπογράφηκε στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000(8), όπως τροποποιήθηκε για πρώτη φορά στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2005(9) και για δεύτερη φορά στην Ουαγκαντούγκου στις 22 Ιουνίου 2010(10),

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο πολιτιστικής συνεργασίας, το οποίο προσαρτάται στο πρότυπο συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A7-0112/2011),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί μία πολιτισμικά πολύπλευρη κοινότητα αξιών, πράγμα που εκφράζεται ποικιλοτρόπως με το απόφθεγμα «Ενωμένη στην πολυμορφία»,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδοχικές διευρύνσεις της ΕΕ, η κινητικότητα των πολιτών στον κοινό ευρωπαϊκό χώρο, τα παλαιά και νέα μεταναστευτικά ρεύματα και οι παντός τύπου συναλλαγές με τον υπόλοιπο κόσμο, συμβάλλουν στην ενίσχυση της πολιτιστικής πολυμορφίας,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτισμός έχει εγγενή αξία, εμπλουτίζει τις ζωές των ανθρώπων και προάγει την αμοιβαία κατανόηση και τον αλληλοσεβασμό,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό θέτει το στρατηγικό στόχο να προαχθεί ο πολιτισμός ως βασικό συστατικό στοιχείο των διεθνών σχέσεων της ΕΕ,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτισμός μπορεί και πρέπει να διευκολύνει την ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη, την καινοτομία, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εκπαίδευση, την πρόληψη συγκρούσεων και τη συμφιλίωση, την αμοιβαία κατανόηση, την ανεκτικότητα και τη δημιουργικότητα,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη της, οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και η κοινωνία των πολιτών τόσο στο εσωτερικό της ΕΕ όσο και σε τρίτες χώρες διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στις πολιτισμικές σχέσεις,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολιτισμικά αγαθά, περιλαμβανομένου του αθλητισμού, συμβάλλουν στην πνευματική ανάπτυξη και στην οικονομία της ΕΕ, προάγοντας την υλοποίηση μιας κοινωνίας βασισμένης στη γνώση, ιδίως μέσω, της πολιτιστικής και τουριστικής βιομηχανίας,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καλλιτέχνες λειτουργούν ως εκ των πραγμάτων διπλωμάτες στον τομέα του πολιτισμού ανταλλάσσοντας και αντιπαραβάλλοντας διαφορετικές αισθητικές, πολιτικές ηθικές και κοινωνικές αξίες,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες τεχνολογίες των μέσων ενημέρωσης και της επικοινωνίας, όπως το διαδίκτυο, μπορούν να αποτελέσουν ένα μέσο προαγωγής της ελευθερίας της έκφρασης, της πολυφωνίας, της ανταλλαγής πληροφοριών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ανάπτυξης, της ελευθερίας του συνέρχεσθαι, της δημοκρατίας και της κοινωνικής ένταξης, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε πολιτισμικό περιεχόμενο και στην εκπαίδευση,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτισμική συνεργασία και ο πολιτιστικός διάλογος που αποτελούν τα θεμέλια της πολιτιστικής διπλωματίας μπορούν να αποτελέσουν μέσα διεθνούς ειρήνης και σταθερότητας,

Πολιτισμός και ευρωπαϊκές αξίες

1.  υπογραμμίζει την πολύπλευρη φύση και σημασία του πολιτισμού σε όλους τους τομείς της ζωής και φρονεί ότι ο πολιτισμός πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 164 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ·

2.  τονίζει ότι όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να δώσουν μεγαλύτερο βάρος στην αξία του πολιτισμού ως κινητήρια δύναμη της ανεκτικότητας και της κατανόησης, και ως μέσο για την ανάπτυξη και τη δημιουργία κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς·

3.  απευθύνει έκκληση για την συνεργασία με τις περιφέρειες των διαφόρων κρατών μελών τόσο για την επεξεργασία πολιτιστικών πολιτικών όσο και για την εφαρμογή και την προώθησή τους·

4.  υπογραμμίζει ότι δημοκρατικές και θεμελιώδεις ελευθερίες, όπως η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθεροτυπία, η ελευθερία από τη στέρηση, η ελευθερία από τον φόβο, η ελευθερία από την έλλειψη ανεκτικότητας και από τη μισαλλοδοξία καθώς και το προνόμιο της σύνδεσης και επικοινωνίας στο διαδίκτυο και εκτός διαδικτύου, αποτελούν σημαντικές προϋποθέσεις της πολιτισμικής έκφρασης, των πολιτισμικών ανταλλαγών και της πολιτισμικής πολυμορφίας·

5.  υπενθυμίζει τη σημασία που έχουν τα πρωτόκολλα πολιτισμικής συνεργασίας και η προστιθέμενη αξία τους στις διμερείς συμφωνίες για την ανάπτυξη και το εμπόριο· προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει στρατηγική για τα πρωτόκολλα μελλοντικής πολιτισμικής συνεργασίας και να προβεί σε διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο και την κοινωνία των πολιτών σε ό,τι αφορά τη στρατηγική αυτή·

6.  επαναλαμβάνει ότι ο πολιτισμός διαδραματίζει ρόλο στις διμερείς συμφωνίες για την ανάπτυξη και το εμπόριο, καθώς και μέσω μέτρων όπως είναι τα ευρωπαϊκά μέσα για την αναπτυξιακή συνεργασία, τη σταθερότητα, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προενταξιακή διαδικασία, η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας (ΕΠΓ), η ανατολική εταιρική σχέση, η Ένωση για τη Μεσόγειο και το ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα (EIDHR), που όλα τους διαθέτουν πόρους για πολιτισμικά προγράμματα·

7.  υπογραμμίζει ότι η διατλαντική συνεργασία και η συνεργασία με τα γειτονικά ευρωπαϊκά κράτη είναι σημαντική για την προώθηση κοινών συμφερόντων και αξιών·

8.  θεωρεί σημαντική τη συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με ουσιαστικό ρόλο για την κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ και των ευρωπαϊκών πολιτιστικών δικτύων για τη διαμόρφωση των πολιτιστικών πτυχών των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ·

Προγράμματα της ΕΕ

9.  εκφράζει την ανησυχία του για τον κατακερματισμό της εξωτερικής πολιτιστικής πολιτικής και των σχεδίων της ΕΕ, ο οποίος εμποδίζει τη στρατηγική και αποτελεσματική αξιοποίηση των πολιτισμικών πόρων και την ανάπτυξη μιας σαφούς κοινής στρατηγικής της ΕΕ για τις πολιτιστικές πτυχές των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ·

10.  ζητεί επίμονα να υπάρξει εξορθολογισμός στις εσωτερικές δράσεις μεταξύ των διαφόρων ΓΔ της Επιτροπής που επικεντρώνονται στις εξωτερικές σχέσεις (εξωτερική πολιτική, διεύρυνση, εμπόριο, ανάπτυξη), στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό, καθώς και στο ψηφιακό θεματολόγιο·

11.  πιστεύει ότι οι πολιτισμικές και εκπαιδευτικές ανταλλαγές μπορούν να ενδυναμώσουν την κοινωνία των πολιτών, να προωθήσουν τον εκδημοκρατισμό και τη χρηστή διακυβέρνηση, να καλλιεργήσουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων, να προαγάγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και να θέσουν τις βάσεις για μια σταθερή συνεργασία·

12.  υποστηρίζει την αυξημένη συμμετοχή τρίτων χωρών σε προγράμματα πολιτισμού, κινητικότητας, νεολαίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης και ζητεί να παρασχεθούν διευκολύνσεις για την πρόσβαση (νέων) ανθρώπων από τρίτες χώρες, όπως οι γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες, στα προγράμματα αυτά·

13.  ζητεί την εφαρμογή συνεκτικών στρατηγικών για την ενίσχυση της κινητικότητας των νέων και των ανθρώπων του πολιτισμού, των καλλιτεχνών και των δημιουργών της πολιτισμικής και εκπαιδευτικής ανάπτυξης (περιλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και της γνώσης των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών), της πρόσβασης στην καλλιτεχνική έκφραση σε όλη της την πολυμορφία· ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, τις συνέργειες μεταξύ των προγραμμάτων που αφορούν τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την εκπαίδευση, τα μέσα ενημέρωσης, την πολυγλωσσία και τη νεολαία·

14.  ενθαρρύνει τη συνεργασία με ειδικούς επαγγελματίες, οργανισμούς διαμεσολάβησης και την κοινωνία των πολιτών, τόσο στα κράτη μέλη όσο και σε τρίτες χώρες, για την κατάρτιση και την εφαρμογή εξωτερικών πολιτισμικών πολιτικών, καθώς και την προώθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων και ανταλλαγών για τη βελτίωση της αμοιβαίας κατανόησης, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ευρωπαϊκή πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία·

15.  ζητεί να δημιουργηθεί ένας τύπος θεώρησης για υπηκόους, καλλιτέχνες και άλλους επαγγελματίες του πολιτισμικού κλάδου, οι οποίοι προέρχονται από τρίτες χώρες, κατ' αναλογία με το ισχύον πρόγραμμα επιστημονικών θεωρήσεων το οποίο εφαρμόζεται από το 2005· καλεί επίσης την Επιτροπή να προτείνει μία πρωτοβουλία για θεωρήσεις βραχείας διαμονής με σκοπό την άρση των εμποδίων στην κινητικότητα στον πολιτισμικό τομέα·

Μέσα ενημέρωσης και νέες τεχνολογίες των πληροφοριών

16.  τονίζει τη σημασία της δράσης της ΕΕ ανά τον κόσμο, υπέρ του σεβασμού της ελευθερίας του λόγου, της ελευθερίας του Τύπου και της ελεύθερης πρόσβασης στα οπτικοακουστικά μέσα ενημέρωσης και τις νέες τεχνολογίες των πληροφοριών, κατά τρόπο συμβατό με τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας·

17.  καταδικάζει το γεγονός ότι τα αυταρχικά καθεστώτα ενισχύουν την λογοκρισία και τον έλεγχο στο διαδίκτυο, και καλεί μετ' επιτάσεως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν σε διεθνές επίπεδο την ελευθερία στο διαδίκτυο·

18.  επιβεβαιώνει την αρχή της ουδετερότητας δικτύου που αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι το διαδίκτυο παραμένει μία ελεύθερη και προσβάσιμη σε όλους τεχνολογία που ενισχύει τη δημοκρατική επικοινωνία,

19.  υπογραμμίζει το ρόλο του διαδικτύου ως εργαλείου για την προώθηση του ευρωπαϊκού πολιτισμού και καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τις επενδύσεις στο ευρυζωνικό διαδίκτυο στο σύνολο της ΕΕ·

20.  υπογραμμίζει τη σημασία των νέων ΜΜΕ και ιδίως του διαδικτύου ως ελεύθερων, εύκολα προσβάσιμων και φιλικών για τους χρήστες πλατφορμών επικοινωνίας και πληροφόρησης, οι οποίες πρέπει να χρησιμοποιούνται δυναμικά εντός και εκτός της ΕΕ στο πλαίσιο του διαπολιτισμικού διαλόγου· επιπροσθέτως, τονίζει τη σημασία των νέων ΜΜΕ για την πρόσβαση σε πολιτισμικά αγαθά και περιεχόμενα καθώς και για τη διάδοση εντός και εκτός της ΕΕ, της πολιτισμικής κληρονομιάς της Ευρώπης, όπως καθίσταται τούτο σαφές μέσω σχεδίων, όπως το Europeana·

21.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει μία κεντρική διαδικτυακή πύλη η οποία αφενός θα ενημερώνει μέσω των διπλωματικών της αντιπροσωπειών για τα υπάρχοντα ενωσιακά προγράμματα στήριξης με πολιτισμικές αναφορές, στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ, καθώς και για το σχεδιασμό και την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με πανευρωπαϊκή αναφορά από τις εξωτερικές αντιπροσωπείες της ΕΕ, αφετέρου θα προσφέρει μια κεντρική πλατφόρμα ενημέρωσης για τη δικτύωση όσων παράγουν πολιτισμό, των ιδρυμάτων και της κοινωνίας των πολιτών, ενώ ταυτόχρονα θα παραπέμπει και σε άλλες προσφορές της ΕΕ όπως το Europeana·

Πολιτισμική διπλωματία και συνεργασία

22.  εξαίρει τη σπουδαιότητα της πολιτισμικής διπλωματίας και συνεργασίας για την ανά τον κόσμο προώθηση και διάδοση των επιδιώξεων και των αξιών των κρατών μελών της ΕΕ, οι οποίες συνιστούν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, και υπογραμμίζει την ανάγκη να ενεργεί η ΕΕ ως (παγκόσμιος) παράγων με οικουμενική προοπτική και ευθύνη·

23.  υποστηρίζει ότι οι εξωτερικές δράσεις της ΕΕ θα πρέπει να επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους κυρίως στην προαγωγή της ειρήνης και της συμφιλίωσης, στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο διεθνές εμπόριο και την οικονομική ανάπτυξη, χωρίς να παραβλέπουν τις πολιτιστικές πτυχές της διπλωματίας·

24.  υπογραμμίζει την ανάγκη εκπόνησης αποτελεσματικών στρατηγικών για τις διαπολιτισμικές διαπραγματεύσεις και κρίνει ότι μια πολυπολιτισμική προσέγγιση θα μπορούσε στο πλαίσιο αυτό να διευκολύνει τη σύναψη εποικοδομητικών συμφωνιών, θέτοντας επί ίσοις όροις την ΕΕ και τις τρίτες χώρες-εταίρους·

25.  ζητεί μετ' επιτάσεως να οριστεί ένα πρόσωπο σε κάθε αντιπροσωπεία της ΕΕ στο εξωτερικό ως αρμόδιο για τον συντονισμό των πολιτισμικών σχέσεων και επαφών μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών και για την προώθηση του ευρωπαϊκού πολιτισμού σε στενή συνεργασία με πολιτισμικούς φορείς και δίκτυα όπως το EUNIC·

26.  υπογραμμίζει την ανάγκη διάδοσης του πολιτισμού και των πολιτισμικών ανταλλαγών στο πλαίσιο μιας συνολικής προσέγγισης και τον ρόλο του πολιτισμού στην προαγωγή του εκδημοκρατισμού, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της πρόληψης συγκρούσεων και της οικοδόμησης της ειρήνης·

27.  ενθαρρύνει τη δρομολόγηση διαλόγου όσον αφορά την πολιτική για τον πολιτισμό, όπως ο προσφάτως δρομολογηθείς διάλογος μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας, με στόχο την ενίσχυση των επαφών μεταξύ των ανθρώπων·

28.  ενθαρρύνει τον καθορισμό προτεραιοτήτων που συνδέονται άμεσα με την πολιτισμική διάσταση στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τον εκδημοκρατισμό και την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου (EIDHR), όπως η ενίσχυση του κράτους δικαίου, η διαχείριση και η πρόληψη συγκρούσεων, η συνεργασία της κοινωνίας των πολιτών και ο ρόλος των νέων τεχνολογιών όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης, τη δημοκρατική συμμετοχή και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)

29.  προσδοκά ότι το σχέδιο οργανογράμματος της ΕΥΕΔ θα περιλαμβάνει θέσεις που να σχετίζονται με θέματα πολιτισμού και προτείνει για το σκοπό αυτό τη σύσταση μονάδας συντονισμού·

30.  καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να συντονίσουν τη στρατηγική ανάπτυξη των πολιτισμικών πτυχών της εξωτερικής πολιτικής, ενσωματώνοντας με συνεπή και συστηματικό τρόπο τον πολιτισμό στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και επιδιώκοντας τη συμπληρωματικότητα με τις εξωτερικές πολιτικές των κρατών μελών στον πολιτισμικό τομέα·

31.  ζητεί να παρασχεθεί κατάλληλη κατάρτιση και επιμόρφωση στο προσωπικό της ΕΥΕΔ όσον αφορά τις πολιτισμικές και ψηφιακές πτυχές της εξωτερικής πολιτικής, ούτως ώστε να μπορεί να συντονίσει στον τομέα αυτό τις αντιπροσωπείες της ΕΕ για να παράσχουν δυνατότητες κοινής ευρωπαϊκής κατάρτισης σε εθνικούς εμπειρογνώμονες και προσωπικό πολιτιστικών ιδρυμάτων και να παραμείνουν οι δυνατότητες κατάρτισης ανοικτές σε καθολική συμμετοχή·

32.  ζητεί να ενσωματωθεί στο οργανόγραμμα της ΕΥΕΔ μια ΓΔ Πολιτισμικής και Ψηφιακής Διπλωματίας

33.  ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ να συνεργαστεί με δίκτυα όπως το EUNIC στο πλαίσιο της ανάπτυξης των πόρων και των αρμοδιοτήτων της στον τομέα του πολιτισμού, για να αξιοποιήσει τις εμπειρίες του ως αυτόνομου συνδετικού κρίκου μεταξύ των κρατών μελών και των οργανώσεων πολιτισμικών διαμεσολαβητών καθώς και να δημιουργήσει και να χρησιμοποιήσει συνεργίες·

34.  προτρέπει την ΕΥΕΔ να λάβει υπόψη την προσφάτως εγκριθείσα δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το Σήμα της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ως όργανο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στις σχέσεις με τρίτες χώρες με σκοπό την βελτίωση της γνώσης και της διάδοσης του πολιτισμού και της ιστορίας των ευρωπαϊκών λαών·

35.  καλεί την Επιτροπή να συστήσει μια διοργανική ομάδα εργασίας για τον πολιτισμό στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ, ώστε να αναπτυχθούν και να διευρυνθούν ο συντονισμός, ο εξορθολογισμός, οι στρατηγικές και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, να συνεκτιμηθούν στο πλαίσιο αυτό δραστηριότητες και πρωτοβουλίες του Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς και να ενημερώνει το Κοινοβούλιο σχετικά με το έργο της ομάδας εργασίας·

36.  προτείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλλει τακτικά στο Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος ψηφίσματος σχετικά με το ρόλο του πολιτισμού στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ·

37.  προτείνει τη δημιουργία ειδικών συστημάτων πληροφοριών για την υποστήριξη της κινητικότητας των καλλιτεχνών και λοιπών επαγγελματιών του πολιτιστικού τομέα όπως προτείνεται στη μελέτη με τίτλο «Συστήματα πληροφοριών για την υποστήριξη της κινητικότητας των καλλιτεχνών και λοιπών επαγγελματιών στον τομέα του πολιτισμού: μελέτη σκοπιμότητας»(11),

38.  καλεί μετ' επιτάσεως την Επιτροπή να προτείνει και να εγκρίνει το 2011 μια Πράσινη Βίβλο σχετικά με μια στρατηγική για τον πολιτισμό και την πολιτισμική συνεργασία στις εξωτερικές δράσεις της ΕΕ, την οποία να ακολουθήσει αντίστοιχη ανακοίνωση·

39.  ενθαρρύνει τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την προώθηση της ανάπτυξης ικανοτήτων μέσω της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών και της χρηματοδότησης ανεξάρτητων πρωτοβουλιών·

Σύμβαση της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων·

40.  καλεί την ΕΥΕΔ να ενθαρρύνει τρίτες χώρες να αναπτύσσουν πολιτικές στο πεδίο του πολιτισμού και να καλεί συστηματικά τις τρίτες χώρες να κυρώσουν και να εφαρμόσουν τη Σύμβαση της UNESCO·

41.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τη σημασία των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει με την κύρωση της Σύμβασης της UNESCO, έχοντας υπόψη ότι η προστασία της πολιτισμικής πολυμορφίας ανά τον κόσμο απαιτεί μια ορθολογική και ισορροπημένη πολιτική στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας·

42.  καλεί την Επιτροπή να λαμβάνει δεόντως υπόψη της το διττό χαρακτήρα των πολιτισμικών αγαθών και υπηρεσιών κατά τη διαπραγμάτευση διμερών και πολυμερών εμπορικών συμφωνιών και τη σύναψη πρωτοκόλλων πολιτισμικού περιεχομένου και να παρέχει προτιμησιακή μεταχείριση σε αναπτυσσόμενες χώρες σύμφωνα με το άρθρο 16 της Σύμβασης της UNESCO·

43.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και της UNESCO όσον αφορά τη δημιουργία μηχανισμού παροχής εμπειρογνωμοσύνης με κεφάλαια ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ με στόχο να στηριχθεί η διακυβέρνηση στον τομέα του πολιτισμού και να παρασχεθεί η δυνατότητα σε κυβερνήσεις αναπτυσσομένων χωρών να εκμεταλλεύονται τις γνώσεις των εμπειρογνωμόνων για την κατάρτιση αποτελεσματικών και βιώσιμων πολιτισμικών πολιτικών·

44.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εντείνουν τις προσπάθειες συνεργασίας τους, για τη στήριξη της βελτίωσης των εθνικών νομικών πλαισίων και των πολιτικών για την προστασία και τη διατήρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς και των πολιτισμικών αγαθών, βάσει της εθνικής νομοθεσίας και των διεθνών ρυθμιστικών πλαισίων, συμπεριλαμβανόμενης της καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης πολιτισμικών αγαθών και της πνευματικής ιδιοκτησίας· ζητεί από τα κράτη μέλη να εμποδίσουν την παράνομη ιδιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των προϊόντων της πολιτιστικής δράσης, αναγνωρίζοντας συγχρόνως τη σημασία των δικαιωμάτων του δημιουργού και της πνευματικής ιδιοκτησίας για την οικονομική ανεξαρτησία των προσώπων που συμμετέχουν στην πολιτιστική δημιουργία·

45.  ζητεί τη χάραξη μιας συνεκτικής ενωσιακής στρατηγικής για την προαγωγή των ευρωπαϊκών πολιτισμικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων σε διεθνές επίπεδο με βάση την προστασία της πολυμορφίας και το διττό χαρακτήρα των πολιτισμικών αγαθών και δραστηριοτήτων, η οποία θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, τον καλύτερο συντονισμό των ήδη υφιστάμενων προγραμμάτων εξωτερικής δράσης της ΕΕ με πολιτισμικά στοιχεία και την εφαρμογή τους στις συμβάσεις με τρίτες χώρες, και τη συνεκτίμηση των ρητρών της πολιτιστικής συμβατότητας που περιλαμβάνονται στις Συνθήκες, της αρχής της επικουρικότητας καθώς και της Σύμβασης της UNESCO·

46.  ζητεί τη χάραξη μιας συνεκτικής στρατηγικής για την προστασία και την προώθηση της πολιτισμικής και φυσικής κληρονομιάς, υλικής και άυλης, καθώς και για τη διεθνή συνεργασία σε περιοχές συγκρούσεων, λόγου χάρη μέσω της Κυανής Ασπίδας, η οποία παρέχει στον πολιτισμό ένα ρόλο για την πρόληψη των συγκρούσεων και την αποκατάσταση της ειρήνης·

47.  ζητεί από το προσωπικό που αποστέλλεται σε περιοχές συγκρούσεων ή σε περιοχές που έχουν βιώσει πρόσφατες συγκρούσεις να είναι ενήμερο σχετικά με πολιτισμικές πτυχές των παρεμβάσεων με σκοπό τη διατήρηση της κληρονομιάς και την προαγωγή της συμφιλίωσης, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

48.  επιθυμεί να διασφαλίσει ότι, στο πλαίσιο υφιστάμενων χρηματοοικονομικών μέσων, τα επιχειρησιακά προγράμματα θα επικεντρώνουν τη δράση τους στην απλοποίηση, την αποτελεσματικότητα και τον συντονισμό των πολιτικών της ΕΕ·

49.  ενθαρρύνει την ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού στο πλαίσιο του έργου της EIDHR, στα πλαίσια του έργου του για την ενίσχυση του κράτους δικαίου, τη διαχείριση και την πρόληψη συγκρούσεων, τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και το ρόλο των νέων τεχνολογιών όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης, τη δημοκρατική συμμετοχή και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

50.  αναγνωρίζει ότι, όπως ορίζουν η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα και ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να τυγχάνουν σεβασμού και, συνεπώς, αναγνωρίζει της σχέση μεταξύ πολιτιστικών δικαιωμάτων πολυμορφίας, και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είναι αντίθετο με την επίκληση πολιτισμικών επιχειρημάτων προκειμένου να δικαιολογηθούν οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου·

51.  προτείνει να συμπεριληφθεί ένα κεφάλαιο σχετικά με τον πολιτισμό στην ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ενσωματωθεί η πτυχή του πολιτισμού στις εργασίες των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών·

52.  ζητεί μετ' επιτάσεως η ανάπτυξη των πολιτιστικών δραστηριοτήτων να μην χρησιμοποιείται ως επιχείρημα για να περιορίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των φορέων του πολιτισμού μεταξύ της ΕΕ και των τρίτων χωρών·

53.  ενθαρρύνει την εγκαθίδρυση πολιτισμικών σχέσεων με χώρες οι οποίες δεν έχουν άλλη μορφή εταιρικής σχέσεως με την ΕΕ, ως τον θεμέλιο λίθο για την ανάπτυξη περαιτέρω σχέσεων·

o
o   o

54.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 201, 3.8.2010, σ. 30.
(2) ΕΕ L 95, 15.4.2010, σ. 1.
(3) ΕΕ L 288, 4.11.2009, σ. 10.
(4) ΕΕ L 412, 30.12.2006, σ. 44.
(5) ΕΕ C 81 E, 15.3.2011, σ. 16.
(6) ΕΕ C 325, 2.12.2010, σ. 1.
(7) ΕΕ C 320, 16.12.2008, σ. 10.
(8) ΕΕ L 317, 15.12.2000, σ. 3.
(9) ΕΕ L 209, 11.8.2005, σ. 27.
(10) ΕΕ L 287, 4.11.2010, σ. 3.
(11) ΓΔ Παιδεία και Πολιτισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μάρτιος 2009.


Απελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας
PDF 439kWORD 167k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά με την απελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (2010/2156(INI))
P7_TA(2011)0240A7-0143/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 167 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδεία, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (UNESCO), της 20ής Οκτωβρίου 2005 με θέμα την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων,

–  έχοντας υπόψη έχοντας υπόψη την απόφαση 2006/515/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Μαΐου 2006, σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/13/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010 , για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων)(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1855/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση του προγράμματος «Πολιτισμός» (2007 έως 2013)(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1718/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, περί εφαρμογής προγράμματος υποστήριξης του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα (MEDIA 2007)(4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Ιανουαρίου 2008 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με επιγραμμικό δημιουργικό περιεχόμενο στην ενιαία αγορά (COM(2007)0836),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Μαΐου 2010 με θέμα «Europeana - τα επόμενα βήματα»(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την «Κοινωνική οικονομία»(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Απριλίου 2008 σχετικά με την ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό σε έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Απριλίου 2008 σχετικά με τις πολιτιστικές βιομηχανίες στην Ευρώπη(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουνίου 2007 σχετικά με το κοινωνικό καθεστώς των καλλιτεχνών(9),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2009 σχετικά με τον πολιτισμό ως καταλύτη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας(10),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της 30ής Ιουνίου 2010 με τίτλο «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό» (COM(2010)0352),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της 26ης Αυγούστου 2010 με τίτλο «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη» (COM(2010)0245/2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2009 με τίτλο «Τα δικαιώματα δημιουργού στην οικονομία της γνώσης» (COM(2009)0532),

–  έχοντας υπόψη την πράσινη βίβλο της Επιτροπής, της 27 Απριλίου 2010 με τίτλο «Απελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας» (COM(2010)0183),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0143/2011),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (ΚΔΠ) χαρακτηρίζονται από διπλή υπόσταση, οικονομική, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη από πλευράς απασχόλησης, οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας πλούτου αλλά και πολιτιστική, χάρις στις δραστηριότητες κοινωνικής και πολιτιστικής ενσωμάτωσης των ατόμων στην κοινωνία, συμμετέχοντας στην προαγωγή των αξιών και των πολιτιστικών ταυτοτήτων και την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο βαθμό που η διπλή αυτή υπόσταση τον κάνει να ξεχωρίζει από τους άλλους βιομηχανικούς κλάδους, είναι σημαντικό να συνυπολογίζεται η εφαρμογή ειδικών μέτρων και πολιτικών,

Γ.  επισημαίνοντας ότι η ιδιαιτερότητα αυτή αναγνωρίζεται και προωθείται διεθνώς από την ΕΕ, δεδομένου ότι η τελευταία έχει επιλέξει πολιτική διαφύλαξης των πολιτιστικών συνεργασιών της στον ΠΟΕ και έχει κυρώσει την Σύμβαση της UNESCO,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γενική Συμφωνία Εμπορίου και Υπηρεσιών (GATS) παρέχει το δικαίωμα να εφαρμόζονται πολιτικές με στόχο την προστασία της πολιτιστικής πολυμορφίας το οποίο ασκούν συστηματικά η ΕΕ και τα κράτη μέλη της,

E.  επισημαίνοντας ότι είναι απαραίτητο, σύμφωνα με το άρθρο 167, παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ, να ενσωματωθεί ο πολιτισμός στις άλλες, εσωτερικές και εξωτερικές, ευρωπαϊκές πολιτικές και να αποδοθεί εν προκειμένω ιδιαίτερη προσοχή, στο πλαίσιο της σημερινής παγκοσμιοποίησης, στην προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης,

ΣΤ.  επισημαίνοντας ότι η Σύμβαση της UNESCO αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (ΚΔΠ) για την παραγωγή, την διανομή και την πρόσβαση στην μεγάλη ποικιλία των πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών και ενθαρρύνει την διεθνή συνεργασία,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι πρόθυμα να στηρίξουν τον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα ως θεμελιώδεις παράγοντες για την προστασία και την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τοπίου που πρέπει να διατηρηθούν και να προστατευθούν προκειμένου να συνδράμουν στη διαμόρφωση μιας πολιτιστικής ταυτότητας και για να ανυψωθεί η πολιτιστική συνείδηση των πολιτών,

Η.  εκτιμώντας ότι οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (ΚΠΔ) κατέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μείζονα ρόλο για την προώθηση της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας και της πολυφωνίας, της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, και για τον εκδημοκρατισμό της πρόσβασης στον πολιτισμό καθώς και την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου, στο σύνολο της επικράτειας της ΕΕ,

Θ.  επισημαίνοντας ότι η πολιτισμική πολυμορφία της Ευρώπης και συγκεκριμένα η μεγάλη κληρονομιά της σε περιφερειακές γλώσσες και πολιτισμούς, αποτελούν αναντικατάστατη πρώτη ύλη για τους ΚΠΔ,

Ι.  εκτιμώντας ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ιδιαίτερα πολιτιστικά και γλωσσικά χαρακτηριστικά στο πλαίσιο της συζήτησης σχετικά με τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς στον κλάδο του δημιουργικού περιεχομένου,

ΙΑ.  εκτιμώντας ότι οι ΚΠΔ αποτελούν εργαστήρια για την καλλιτεχνική, την τεχνική και την διαχειριστική καινοτομία, ότι επιτρέπουν ευρύτερη κυκλοφορία των έργων και των καλλιτεχνών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη την αξιοποίηση του κλάδου των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών και την προβολή τους που εξασφαλίζονται από διάφορες πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως επί παραδείγματι το Βραβείο Ευρώπη, το Βραβείο LUX και τις Πολιτιστικές Διαδρομές,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο που διαδραματίζουν οι ΚΠΔ για τη διατήρηση ιδιαίτερων, πολύτιμων και μοναδικών ικανοτήτων οι οποίες αποτελούν καρπό της μείξης της σύγχρονης δημιουργικότητας με την πατροπαράδοτη πείρα· ότι ιδιαίτερα σε ορισμένους τομείς όπως επί παραδείγματι η μόδα, η ωρολογοποιία, και η κοσμηματοποιία, η χειρωνακτική ικανότητα και οι γνώσεις των εργατών, τεχνητών ή δημιουργών αποτελούν τη βάση της καλής φήμης και της επιτυχίας των ευρωπαϊκών βιομηχανιών του κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καλλιτέχνες δεν καλύπτονται σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο από ένα νομικό καθεστώς που λαμβάνει υπόψη τον ιδιόμορφο χαρακτήρα της δραστηριότητάς τους και της σταδιοδρομίας τους, ιδιαίτερα σε σχέση με την κινητικότητα, τις συνθήκες εργασίας και την κοινωνική πρόνοια,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΚΠΔ, στους οποίους αναλογούν 5 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης και το 2,6 % του ΑΕΠ της ΕΕ, αποτελούν έναν από τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης της ΕΕ, δεδομένου ότι δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης, διαδραματίζουν βασικούς ρόλους στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, προάγουν την καινοτομία, παρέχουν προστιθέμενη αξία ως παράγοντες κοινωνικής συνοχής και χρησιμεύουν ως αποτελεσματικό εργαλείο για την καταπολέμηση της σημερινής ύφεσης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την επίδραση των ΚΠΔ σε κάθε άλλο σχεδόν οικονομικό τομέα, όπου παρέχουν στοιχεία καινοτομίας τα οποία είναι αποφασιστικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα, ιδίως σε σχέση με τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ),

ΙΖ.  θεωρώντας ότι οι κλάδοι αυτοί αποτελούν κινητήρια δύναμη της οικονομίας στην ψηφιακή εποχή, συμβάλλοντας σημαντικά στην καινοτομία και την άνθηση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (TΠΕ) και συντελούν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»,

ΙΗ.  επισημαίνοντας ότι οι κλάδοι ΚΠΔ μπορούν να δημιουργήσουν ευημερία και απασχόληση υπό την προϋπόθεση να τους παρασχεθούν τα μέσα να ανταγωνισθούν τους ΚΠΔ των χωρών εκτός της ΕΕ στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής διεθνούς ανταγωνισμού,

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από τους εργαζόμενους στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας είναι ελεύθεροι επαγγελματίες,

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΚΠΔ αποτελούν μια αναπτυσσόμενη αγορά στην ΕΕ και ένα τομέα στον οποίο έχει τη δυνατότητα να πρωταγωνιστήσει στην παγκόσμια αγορά,

ΚΑ.  επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη του εμπορίου των πολιτιστικών και δημιουργικών αγαθών και υπηρεσιών αποτελεί σημαντικό πυλώνα για τον πολιτισμό, την ανάπτυξη και την δημοκρατία,

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργικότητα εξαρτάται από την πρόσβαση στις γνώσεις, στα έργα και στο ήδη υπάρχον δημιουργικό περιεχόμενο,

ΚΓ.  επισημαίνοντας ότι ο ρόλος του πολιτιστικού περιεχομένου είναι κρίσιμος για την ψηφιακή οικονομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή ανάπτυξη της Ευρώπης θα εξαρτάται μελλοντικά από την προσφορά ποιοτικού και ποικίλου πολιτιστικού περιεχομένου,

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή εποχή ανοίγει νέες προοπτικές για τους κλάδους αυτούς μέσω της εφαρμογής νέων οικονομικών μοντέλων που επιτρέπουν την πρόσβαση των καταναλωτών σε ποικίλα και ποιοτικά προϊόντα,

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρές προσπάθειες που καταβάλλει η βιομηχανία περιεχομένου προκειμένου να διατυπωθούν σύννομες προσφορές σχετικά με το επιγραμμικό πολιτιστικό περιεχόμενο και ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους στηρίζοντας και διαδίδοντας τις υπάρχουσες σύννομες προσφορές σχετικά με το επιγραμμικό περιεχόμενο,

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εφημερίδες και τα περιοδικά αποτελούν στοιχεία τόσο των κλάδων του πολιτισμού όσο και ενός πλουραλιστικού και ποικιλόμορφου ευρωπαϊκού τομέα ενημέρωσης,

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή εποχή δημιουργεί επίσης προκλήσεις όσον αφορά την βιωσιμότητα των παραδοσιακών μορφών των κλάδων αυτών, όπως είναι οι τομείς της έκδοσης και πώλησης βιβλίων και τα έντυπα μέσα ενημέρωσης,

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για να αναπτυχθούν οι ευρωπαϊκοί κλάδοι πολιτισμού και δημιουργικότητας (ΚΠΔ) απαιτείται ένα σύγχρονο, προσιτό και νομικά ασφαλές σύστημα προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας(ΔΠΙ),

ΚΘ.  εκτιμώντας ότι είναι ουσιώδης η εξασφάλιση της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής εκπαίδευσης των πολιτών και ο σεβασμός της δημιουργικής διαδικασίας προκειμένου να αυξηθεί η δημιουργικότητα και η γνώση των τεχνών, του πολιτισμού, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της πολιτιστικής πολυμορφίας της ΕΕ, και ότι η εκπαίδευση πρέπει να εκτείνεται πέρα από τα ψηφιακά δικαιώματα, και στις υποχρεώσεις, ούτως ώστε να ενισχύεται η καλύτερη κατανόηση και ο σεβασμός των έργων που προστατεύονται με τις διατάξεις περί δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας,

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογική πρόοδος στους τομείς ΤΠΕ σε καμία περίπτωση δεν μεταβάλλει την θεμελιώδη ανάγκη για προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας,

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται η καλύτερη συμμόρφωση προς το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που προστατεύει αυτά τα δικαιώματα καθώς και μεταρρυθμίσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης στον πολιτιστικό κλάδο, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων παράλληλα με ένα ισορροπημένο σύστημα προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα τόσο των δημιουργών όσο και των καταναλωτών,

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα σύγχρονο κοινοτικό καθεστώς εμπορικών σημάτων για την προστασία της αξίας των επενδύσεων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε σχεδιασμό, δημιουργικότητα και καινοτομία,

ΛΓ.  εκτιμώντας ότι πρέπει να εξασφαλιστούν οι στρατηγικές επενδύσεις για τους ΚΠΔ, κυρίως μέσω της πρόσβασης σε χρηματοδοτήσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες τους, ώστε να μπορούν να δώσουν στην ευρωπαϊκή οικονομία νέο δυναμισμό,

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη τον μείζονα ρόλο των ΚΠΔ στην ανάπτυξη πόλων δημιουργικότητας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, οι οποίοι καθιστούν τις διάφορες περιοχές περισσότερο ελκυστικές και επιτρέπουν την ανάπτυξη επιχειρήσεων και θέσεων απασχόλησης στενά συνδεδεμένων με τον τοπικό και περιφερειακό οικονομικό ιστό, ευνοούν το τουριστικό ενδιαφέρον, την δημιουργία νέων επιχειρήσεων και την ακτινοβολία των περιοχών αυτών, και προωθούν τον πολιτιστικό και καλλιτεχνικό τομέα καθώς και την προστασία, την προβολή και την αξιοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, χάρη στους πολυάριθμους πόλους προβολής, όπως είναι οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης,

ΛΕ.  λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ENPI) και το Σχέδιο Περιφερειακής Δράσης (RIP)που περιλαμβάνει, το οποίο εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε για την περίοδο 2011-2013,

ΛΚ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αξιοποιηθεί ο ρόλος της ευρωπαϊκής συμμαχίας των κλάδων της δημιουργίας (ΕΣΚΔ),

Οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας ως κινητήρια δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση

1.  υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να εξεταστούν οι ΚΠΔ και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους στην ευρωπαϊκή οικονομία, με εντοπισμό, ορισμό και αναλυτική περιγραφή των επί μέρους κλάδων, προκειμένου να καταδειχθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, να γίνουν καλύτερα κατανοητοί οι στόχοι και οι δυσκολίες τους και εφαρμοσθούν αποτελεσματικότερα μέτρα·

2.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της να εκπονήσει έναν καλύτερο ορισμό των ΚΠΔ, ούτως ώστε να αναλύσει σε βάθος τον αντίκτυπό τους στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα και να προωθήσει τη μεγαλύτερη αναγνώριση των ειδικών χαρακτηριστικών του τομέα·

3.  καλεί τα κράτη μέλη να ασχοληθούν με ζέση για την προστασία και τη στήριξη της πολιτιστικής τους κληρονομιάς, αναγνωρίζοντας ότι προϋπόθεση για την ανάπτυξη των ΚΠΔ είναι η διττού χαρακτήρα οικονομία εντός της οποίας συνυπάρχουν οι δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις·

4.  εκτιμά ότι οι ΚΠΔ θα πρέπει να βρίσκονται στο κέντρο μιας νέας ευρωπαϊκής πολιτικής ατζέντας, η οποία να ανταποκρίνεται στις οικονομικές ανάγκες του τομέα και στην προοπτική που δημιουργούν οι ψηφιακές εξελίξεις και ότι το μελλοντικό Πρόγραμμα «Πολιτισμός» θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις ανάγκες του κλάδου του πολιτισμού και της δημιουργικότητας στην ψηφιακή εποχή, μέσω μιας πιο ρεαλιστικής και συνολικής προσέγγισης·

5.  αναγνωρίζει ότι οι ΚΠΔ έχουν μεγάλη συνεργιστική ισχύ ως πηγή οικονομικής και κοινωνικής καινοτομίας σε πολλούς άλλους τομείς της οικονομίας·

6.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την στήριξη, προώθηση και διευκόλυνση της ανάπτυξης του πλαισίου του πολιτισμού και της δημιουργικότητας με την ενίσχυση ενός πιο σύνθετου συστήματος συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των οργάνων της ΕΕ με βάση την μεταφορά εμπειρίας βέλτιστης πρακτικής· συνιστά στην Επιτροπή να συμπεριλάβει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές στη διαδικασία παρακολούθησης της Πράσινης Βίβλου, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας

7.  ζητεί από την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη διαρκώς αυξανόμενη σημασία των ΚΠΔ και με στόχο την ενίσχυση του στρατηγικής σημασίας αυτού τομέα για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, να προβεί στην εκπόνηση μιας Λευκής Βίβλου·

Εκπαίδευση, κατάρτιση και ευαισθητοποίηση

8.  παροτρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν την καλλιτεχνική και πολιτιστική εκπαίδευση (με ιδιαίτερη έμφαση στην δημιουργικότητα) σε όλες τις ηλικίες, από την πρωτοβάθμια ως την ανωτέρα εκπαίδευση και/ή την επαγγελματική εκπαίδευση, και να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές δεξιότητες των δημιουργών, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης, λόγω, συγκεκριμένα, της λειτουργίας της ως παράγοντα ευαισθητοποίησης για δημιουργικότητα και εκπαίδευσης για την ορθή χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ), καθώς και για τον σεβασμό της πνευματικής ιδιοκτησίας·

9.  επισημαίνει τα πλεονεκτήματα μιας εκπαίδευσης που συνδυάζει τη θεωρητική γνώση της ιστορίας του πολιτισμού και της τέχνης με την εφαρμοσμένη καλλιτεχνική δημιουργία και τη διαχείριση του πολιτιστικού αγαθού, σε επιχειρήσεις, εργαστήρια κ.λπ. με στόχο την αύξηση των δεξιοτήτων τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο·

10.  επισημαίνει τη σημασία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία εστιάζουν στην επαγγελματική κατάρτιση, την ανάπτυξη των ιδεών και της αφήγησης ιστοριών, στις ηλεκτρονικές δεξιότητες, στις τεχνικές, επιχειρηματικές και προωθητικές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κοινωνικών δικτύων, καθώς και στις δεξιότητες των εργαζομένων·

11.  επισημαίνει το δυναμικό της στενής συνεργασίας και του διαλόγου μεταξύ ΚΠΔ, πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, σχολών καλών τεχνών και καλλιτεχνικών ιδρυμάτων για την παροχή κοινών προγραμμάτων κατάρτισης και ευκαιριών διά βίου μάθησης·

12.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη την επείγουσα αναγνώριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των επαγγελματικών τίτλων στο πεδίο των ΚΠΔ, να προωθήσουν την κινητικότητα των σπουδαστών και του διδακτικού προσωπικού και την ενίσχυση των περιόδων πρακτικής άσκησης για την επαγγελματική εμπειρία και κατάρτιση των καλλιτεχνών και των δημιουργών·

13.  καλεί την Επιτροπή να στραφεί προς τα κράτη μέλη για να επεκτείνουν το πλαίσιο αμοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελματικών τίτλων σπουδών και των κύκλων κατάρτισης, ιδίως όσον αφορά τις νέες δεξιότητες που απαιτούνται στον τομέα των ΚΠΔ·

14.  ζητεί από την Επιτροπή να προωθεί κοινές έρευνες και προγράμματα σύμπραξης μεταξύ των ΚΠΔ και του τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένης της επιμόρφωσης), εξασφαλίζοντας κατά τον τρόπο αυτό στους πολίτες δημιουργικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες, να διευκολύνει την εφαρμογή νέων δημιουργικών τεχνικών και νέων δημιουργικών εργαλείων στον τομέα της εκπαίδευσης, να ενισχύει τη διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, ιδίως μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, με βάση τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις που σημειώνονται στο συγκεκριμένο τομέα και, αντιστρόφως, να προωθεί την καινοτομία στους ΚΠΔ μέσω της έρευνας και της εκπαίδευσης·

15.  ζητεί από τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη διαθεσιμότητα προγραμμάτων κατάρτισης στη διοίκηση, στις επιχειρήσεις και στην επιχειρηματικότητα τα οποία θα απευθύνονται ειδικά στους επαγγελματίες των ΚΠΔ, εφοδιάζοντάς τους κατά τον τόπο αυτόν με νέα επικοινωνιακά και επιχειρηματικά προσόντα, τα οποία είναι απαραίτητα σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον· επισημαίνει τη θετική εμπειρία κατάρτισης και διαχείρισης που αναπτύχθηκε στον οπτικοακουστικό τομέα στο πλαίσιο του προγράμματος MEDIA και εκφράζει την επιθυμία να εφοδιασθεί και το πρόγραμμα CULTURA με ανάλογα μέσα·

16.  προτείνει τη δημιουργία νέων πιλοτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS και ERASMUS για τους νέους επιχειρηματίες προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας·

17.  υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητη η διάδοση των τεχνικών και της τεχνογνωσίας και χρήσιμο να ενισχυθεί η εκμάθηση, εφαρμόζοντας προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, εδραιώνοντας την καλύτερη αξιοποίηση των σημερινών προγραμμάτων και διδακτικών υλών, προσφέροντας πολυκλαδική διδασκαλία και δίδοντας έμφαση στη συνεργασία και τις συμπράξεις μεταξύ εκπαιδευτικών οργανισμών, φοιτητών, επαγγελματιών των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, επιχειρήσεων κάθε μεγέθους τόσο ιδιωτικών όσο και δημοσίων, καλλιτεχνών καθώς και μεταξύ χρηματοδοτικών οργανισμών·

18.  αναγνωρίζει τη σημασία των ΚΠΔ για την υποστήριξη της ανάπτυξης περιεχομένου ευρωπαϊκού χαρακτήρα, συμβάλλοντας έτσι στην πολιτιστική σύγκλιση των κρατών μελών και στην προσέγγιση των λαών τους·

19.  επισημαίνει ότι η διαπολιτισμική μάθηση και οι αντίστοιχες δεξιότητες βοηθούν τους πολίτες να κατανοούν άλλους πολιτισμούς και συμβάλλουν έτσι στην κοινωνική ένταξη·

Συνθήκες εργασίας και επιχειρηματικότητα

20.  αντιλαμβάνεται τον αντίκτυπο, τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα και το μελλοντικό δυναμικό των ΚΠΔ ως σημαντικές κινητήριες δυνάμεις υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ευρώπη που μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ·

21.  καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει τους ΚΠΔ ως αποδοτικό τμήμα της ευρωπαϊκής οικονομίας, ιδίως εν όψει της δυνατότητάς τους να συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα άλλων κλάδων της οικονομίας·

22.  υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο να ξεκινήσει προβληματισμός σχετικά με τις συνθήκες εργασίας εντός των κλάδων αυτών καθώς και τις οικονομικές, κοινωνικές, νομικές και φορολογικές πτυχές τους, με ιδιαίτερη αναφορά στην επιχειρηματική διάσταση των ΚΠΔ και στις συνθήκες εργασίας·

23.  τονίζει εν προκειμένω την ανάγκη καταπολέμησης των διακρίσεων επί θεμάτων αμοιβών, και την βελτίωση της αντιστοίχισης μεταξύ κατεχόμενης θέσης εργασίας και επιπέδου προσόντων·

24.  καλεί, για το λόγο αυτό, την Επιτροπή να αναλύσει τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων των ΚΠΔ στην ευρωπαϊκή οικονομία και να δημοσιεύσει έναν οδηγό αξιολόγησης των επιδόσεων του κάθε κλάδου σε σχέση με την απασχόληση και τη δημιουργία πλούτου για τις επιχειρήσεις·

25.  υπογραμμίζει την ανάγκη να αναπτυχθεί σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ένα ισχυρό επιχειρηματικό, πολιτιστικό και δημιουργικό πνεύμα·

26.  επιμένει στην ανάγκη της δημιουργίας των βέλτιστων συνθηκών για την απασχόληση των νεαρών πτυχιούχων και επαγγελματιών του κλάδου και για την δημιουργία συνθηκών που θα τους επιτρέψουν να γίνουν επιχειρηματίες, καθώς και για την κατάρτισή τους όσον αφορά τις ιδιαιτερότητες του κλάδου αυτού από οικονομικής, φορολογικής, χρηματοδοτικής και τεχνολογικής πλευράς, καθώς και στους τομείς της επικοινωνίας και του μάρκετινγκ, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και της διαβίβασης των γνώσεων μεταξύ των γενεών·

27.  ζητεί από την Επιτροπή να εγκαταστήσει μία πολύγλωσση πλατφόρμα που θα επιτρέπει τη διαδικτύωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο όλων των επαγγελματιών των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας ώστε να έχουν την δυνατότητα να ανταλλάσσουν εκεί τις εμπειρίες τους, τις βέλτιστες πρακτικές τους και την εμπειρογνωμοσύνη τους, να συνεργάζονται στο πλαίσιο κοινών προγραμμάτων ή πιλοτικών προγραμμάτων διεθνικού ή διαμεθοριακού επιπέδου και να έχουν στην διάθεσή τους πλήρη ενημέρωση σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία (όπως π.χ. θέματα ΔΠΙ, κοινωνικά δικαιώματα) καθώς και τις δυνατότητες χρηματοδότησης·

28.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν εκ νέου στο πλαίσιο των ΚΠΔ μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς καθώς και παράγοντες της κοινωνικής οικονομίας –όπως ορίζονται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 19ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την κοινωνική οικονομία –, εφόσον δραστηριοποιούνται στους τομείς που άπτονται των ΚΠΔ, επιτρέποντας τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην πίστωση και την προστασία της σχετικής εργασίας·

29.  ζητεί από την Επιτροπή να σέβεται και να αναγνωρίζει τις δράσεις που προωθούν οι υπηρεσίες πολιτισμού και οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες που συμμετέχουν στην ανάπτυξη μιας δημιουργικής αλληλέγγυας οικονομίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν και να καθιερώσουν τις ορθές πρακτικές που αποβλέπουν στη διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων ανεξαρτήτως κατάστασης (σπουδαστές, εκπαιδευόμενοι, ασκούμενοι, αιτούντες εργασία, κ.λπ.) και των πλέον ευάλωτων ατόμων στον πολιτισμό και στο δημιουργικό περιεχόμενο, όπως π.χ. εκπτώσεις, πολιτιστικά κουπόνια και δωρεάν πολιτιστικές δραστηριότητες·

Καθεστώς των καλλιτεχνών

30.  επαναλαμβάνει ότι είναι ουσιώδους σημασίας η δημιουργία καθεστώτος του Ευρωπαίου καλλιτέχνη προκειμένου οι καλλιτέχνες να έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται υπό ικανοποιητικές συνθήκες και να εφαρμόζονται γι' αυτούς κατάλληλα μέτρα σε σχέση με το φορολογικό καθεστώς, το δικαίωμά τους στην εργασία, τα κοινωνικά και πνευματικά τους δικαιώματα εις τρόπον ώστε να βελτιωθεί η κινητικότητά τους στην ΕΕ·

31.  καλεί τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ακόμη πράξει, να δώσουν συνέχεια στη σύσταση της UNESCO και να αναγνωρίσουν το επαγγελματικό καθεστώς του καλλιτέχνη·

Καλλιτεχνικά επαγγέλματα

32.  υπενθυμίζει ότι τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα συνιστούν έναν από τους πυλώνες της πολιτιστικής κληρονομιάς μας και της οικονομίας μας, και ότι πρέπει, επομένως, να διασφαλισθεί η διάρκειά τους με πρόσφορους μηχανισμούς μεταφοράς της γνώσης και των δεξιοτήτων, όπως επισημαίνεται και στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Απριλίου 2008 σχετικά με τις πολιτιστικές βιομηχανίες στην Ευρώπη·

33.  επαναλαμβάνει το στόχο να διατηρηθεί ο ειδικός χαρακτήρας ορισμένων επαγγελμάτων και η μετάδοση της γνώσης, ιδίως στον τομέα του πολιτισμού, της δημιουργίας και της βιοτεχνίας και να διασφαλισθούν μηχανισμοί μετάδοσης της γνώσης· προτείνει να προωθηθεί σε τοπικό, περιφερειακό και εδαφικό επίπεδο η δημιουργία εργαστηρίων μετάδοσης της γνώσης με στόχο ιδιαίτερα τον τομέα της βιοτεχνικής δημιουργίας·

34.  υπενθυμίζει ότι το οικονομικό πρότυπο των ΚΠΔ, και στον τομέα των προϊόντων πολυτελείας ο οποίος είναι αντιπροσωπευτικός των κλάδων αυτών, στηρίζεται στην καινοτομία, την αδιάκοπη δημιουργικότητα, την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και την επένδυση σε θέσεις απασχόλησης συχνά πολύ υψηλού επιπέδου και μοναδικής τεχνογνωσίας· ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει την βιωσιμότητα του οικονομικού αυτού προτύπου στις προτάσεις της που θα έχουν επιπτώσεις στους ΚΠΔ, αναπτύσσοντας ένα κανονιστικό πλαίσιο προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητές τους, ιδίως σε θέματα σεβασμού των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας·

35.  υπογραμμίζει τον κίνδυνο έλλειψης εργατικής χειρός σε ορισμένα υψηλού επιπέδου ή ιδιαίτερα εξειδικευμένα επαγγέλματα που είναι αρωγοί των ΚΠΔ στην ΕΕ και ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, κατόπιν συνεννόησης με τις επιχειρήσεις, προκειμένου να διατηρηθούν οι εξαιρετικές αυτές δεξιότητες και να διευκολυνθεί η διαμόρφωση μιας νέας γενεάς τεχνητών και ειδικευμένων στα επαγγέλματα αυτά παραγόντων·

Βελτίωση της διάδοσης και κυκλοφορίας των έργων στην ψηφιακή εποχή

36.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν την διανομή και την κυκλοφορία των έργων στην EE·

37.  αναγνωρίζει ότι η καινοτομία πρέπει να προαχθεί όχι μόνο στην τεχνολογική παραγωγή αλλά και στις διαδικασίες διαχείρισης καθώς και στην ανάπτυξη των ιδίων των σχεδίων και στη διανομή και εμπορία τους·

38.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας συγκεκριμένων ενεργειών και καταλλήλων μέσων για τη στήριξη και την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ΚΠΔ, ιδίως των ΜΜΕ, προκειμένου να βελτιωθεί η δημιουργία, η παραγωγή και η διανομή των πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών·

39.  υπογραμμίζει ότι η επιγραμμική εκμετάλλευση των έργων μπορεί να αποτελεί πραγματική ευκαιρία για την καλύτερη διάδοση και κυκλοφορία των ευρωπαϊκών έργων, ιδίως των οπτικο-ακουστικών, υπό ιδιαίτερη σημασία προϋποθέσεις η νόμιμη προσφορά να μπορεί να αναπτυχθεί σε ένα περιβάλλον υγιούς ανταγωνισμού το οποίο καταπολεμεί αποτελεσματικά την παράνομη διάθεση προστατευόμενων έργων και να αναπτυχθούν νέοι τρόποι αμοιβής των δημιουργών οι οποίοι να τους συνδέουν οικονομικά με την επιτυχία των έργων τους·

40.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για την αυστηρή εφαρμογή του άρθρου 13 της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων(11), η οποία προβλέπει ότι τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων προωθούν την παραγωγή ευρωπαϊκών έργων και την πρόσβαση σε αυτά και υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την υλοποίηση αυτής της διάταξης το αργότερο το 2012·

41.  τονίζει ότι για να εξασφαλιστεί η καλύτερη διάδοση και κυκλοφορία των ευρωπαϊκών έργων και του ευρωπαϊκού ρεπερτορίου πρέπει να εφαρμοστούν πρωτοβουλίες για τη βελτίωση και την προώθηση της μετάφρασης, του ντουμπλαρίσματος, του υποτιτλισμού, του επιτιτλισμού και της ψηφιοποίησης των ευρωπαϊκών πολιτιστικών έργων και να καταρτιστούν ειδικά μέτρα για τους τομείς αυτούς στο πλαίσιο της νέας γενεάς προγραμμάτων MEDIA και Πολιτισμός για την περίοδο 2014-2020·

42.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανάπτυξη των ΚΠΔ, ιδίως επί γραμμής, μέσω της λήψης κατάλληλων μέτρων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι επιμερίζονται την ευθύνη της ισοδύναμης προστασίας προϊόντων και υπηρεσιών στο ψηφιακό περιβάλλον προκειμένου να οικοδομηθεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο Διαδίκτυο·

43.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα νομικό πλαίσιο με σκοπό την εξασφάλιση εμπιστοσύνης υψηλού επιπέδου στον -εμπορικό και μη-ψηφιακό χώρο, ώστε οι ΚΠΔ, αφενός, και οι καταναλωτές, αφετέρου, να μπορούν να χρησιμοποιήσουν πλήρως τους διαύλους της ψηφιακής μετάδοσης χωρίς τον αποτρεπτικό φόβο πρακτικών εξαπάτησης ή κατάχρησης

44.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προσέξουν ιδιαιτέρως τον ρόλο που διαδραματίζουν οι βιβλιοθήκες ως οργανισμοί επιφορτισμένοι με την διάδοση του πολιτιστικού πλούτου και ως βήμα διαλόγου· εκτιμά ότι οι βιβλιοθήκες, από κοινού με τους τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, πρέπει να αποκτήσουν αρμοδιότητες και πόρους για την ψηφιακή μετάβαση· υπενθυμίζει ότι πρόκειται για επείγουσα ανάγκη, δεδομένου ότι οι ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες ήδη σήμερα διαθέτουν περιορισμένα μέσα ικανοποιητικής μετάβασης σε ψηφιακή μορφή·

45.  τονίζει ιδιαίτερα τη σημασία της επέκτασης της ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης και της ανάπτυξής της ως εστίας για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, της συλλογικής μνήμης και της δημιουργικότητας της Ευρώπης και ως αφετηρίας για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, καινοτόμων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων· τονίζει ότι οι καλλιτεχνικές ανταλλαγές συνιστούν έναν από τους πυλώνες της πολιτιστικής κληρονομιάς μας και της οικονομίας μας, και ότι πρέπει, επομένως, να διασφαλισθεί η διάρκειά τους με πρόσφορους μηχανισμούς μεταφοράς της γνώσης και των δεξιοτήτων·

46.  επισημαίνει ότι είναι ανάγκη να δοθεί η απαραίτητη προσοχή στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν παραδοσιακές μορφές των ΚΠΔ, όπως είναι οι τομείς της έκδοσης και πώλησης βιβλίων και τα έντυπα μέσα ενημέρωσης·

47.  καλεί την Επιτροπή, δεδομένου ότι ο εκδοτικός κλάδος στρέφεται ολοένα και περισσότερο στην παραγωγή και διανομή ψηφιακού περιεχομένου, να αναλάβει πρωτοβουλίες προαγωγής και ενίσχυσης της ψηφιακής μόρφωσης· επισημαίνει ότι οι εκδοτικοί οίκοι πρέπει να συμμετέχουν ενεργητικά σε πρωτοβουλίες για την μόρφωση σχετικά με τα ψηφιακά μέσα

Για μια εσωτερική αγορά πολιτισμικού και δημιουργικού περιεχομένου

48.  παροτρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να δημιουργήσουν μια ευρωπαϊκή ενιαία ψηφιακή αγορά και μηχανισμούς τεχνικής και χρηματοδοτικής στήριξης για τους ΚΠΔ, με σκοπό την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και την εισαγωγή κοινών ευρωπαϊκών προτύπων και προδιαγραφών·

49.  τονίζει τη σημασία της ταχείας υλοποίησης και επιτυχίας της πρωτοβουλίας του ψηφιακού θεματολογίου, προκειμένου οι ΚΠΔ να επωφεληθούν πλήρως και να προσαρμοστούν επιτυχώς σε όλες τις ευκαιρίες που δημιουργούν τα εκτεταμένα ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας και οι νέες ασύρματες τεχνολογίες·

50.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την εγκαθίδρυση μιας επιγραμμικής εσωτερικής αγοράς πολιτισμικού και δημιουργικού περιεχομένου, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση των ευρωπαίων πολιτών στα περιεχόμενα αυτά, την προστασία και την δίκαιη αμοιβή των δικαιούχων και την ενοποίηση όλων των διαύλων χρηματοδότησης της δημιουργίας·

51.  ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει νέα καινοτόμα οικονομικά πρότυπα στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας, προσαρμοσμένα στα αποτελέσματα της παγκοσμιοποίησης και στις εγγενείς προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, κυρίως όσον αφορά τις βιομηχανίες περιεχομένου·

52.  τονίζει τη σημασία της διαλειτουργικότητας και της θέσπισης προτύπων για τη δημιουργία προϋποθέσεων ισότιμης πρόσβασης στις νέες πλατφόρμες και στον εξοπλισμό· καλεί την Επιτροπή να προαγάγει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των πλατφορμών, να αναπτύξει πρότυπα που θα συμβάλλουν στη δημιουργία αγοράς που προάγει την καινοτομία, και να αποφύγει τη χρήση συστημάτων που ενδεχομένως θα περιόριζαν την πρόσβαση σε διαφοροποιημένο περιεχόμενο·

53.  ζητεί από την Επιτροπή να προάγει τη χρήση, τη διάδοση και την ανάπτυξη ελεύθερων λογισμικών προγραμμάτων και ανοικτών προτύπων που παρουσιάζουν δυνατότητες καινοτομίας, δημιουργικότητας, διάδοσης γνώσεων και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης·

54.  σημειώνει ότι η κατάτμηση της αγοράς στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικότητας οφείλεται εν μέρει στην πολιτιστική ποικιλομορφία και στις γλωσσικές προτιμήσεις των καταναλωτών·

55.  τονίζει την ιδιαίτερη σημασία του προβληματισμού σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής των κανονιστικών πλαισίων, ιδίως δε των κανόνων που ισχύουν στον τομέα του ανταγωνισμού, στις ιδιαιτερότητες του πολιτιστικού τομέα, ώστε να εξασφαλιστεί η πολιτιστική πολυμορφία καθώς και η πρόσβαση των καταναλωτών σε διαφοροποιημένες και ποιοτικές πολιτιστικές υπηρεσίες και περιεχόμενο·

56.  σημειώνει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο και το Διαδίκτυο αναπτύσσονται με τέτοιο ρυθμό, ώστε οι «γενεές» της τεχνολογίας να καθίστανται γεωμετρικά συντομότερες· εκφράζει ως εκ τούτου την άποψη ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες ώστε η κανονιστική ανταπόκριση της ΕΕ να συνάδει με τις τρέχουσες κοινωνικές και εμπορικές απαιτήσεις, και να μην καθίσταται εξαιτίας της χρονικής της υστέρησης άνευ περιεχομένου, εμποδίζοντας την πλήρη απελευθέρωση του δυναμικού των ΚΔΠ των κρατών μελών της ΕΕ·

57.  υπογραμμίζει την ανάγκη του προβληματισμού σχετικά με τις βέλτιστες συνθήκες για την ανάπτυξη αυτής της ενιαίας αγοράς, κυρίως όσον αφορά τη φορολογία, σχετικά π.χ. με τις κρατήσεις στην πηγή που επιβάλλονται στα εισοδήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και καθιερώνοντας, π.χ., μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ για τα πολιτιστικά αγαθά και υπηρεσίες που είτε διατίθενται σε υλικό μέσο είτε διαδίδονται ηλεκτρονικά, προκειμένου να ευνοηθεί η άνθησή τους·

58.  τονίζει πως οι κανόνες ΦΠΑ και η έλλειψη προσβάσιμων μεθόδων πληρωμής για επιγραμμικές πωλήσεις αποτελούν και αυτά εμπόδιο στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης,

59.  ζητεί ως εκ τούτου από την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις για τους τρόπους αντιμετώπισης των ζητημάτων αυτών προκειμένου να εξαλειφθούν τα υπάρχοντα εμπόδια στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, και συγκεκριμένα σε επιγραμμικό περιβάλλον, με ταυτόχρονο σεβασμό της ζήτησης των καταναλωτών και της πολιτιστικής ποικιλομορφίας·

60.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο, αναφορικά με την εμβληματική πρωτοβουλία «Ψηφιακή ατζέντα», να στηρίξει τις ευρωπαϊκές ηλεκτρονικές εκδόσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του ανταγωνισμού, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την προώθηση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων, τη μετάβαση από το ένα σύστημα στο άλλο και τον υγιή ανταγωνισμό·

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

61.  τονίζει ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο ενεργητικού για τις δημιουργικές επιχειρήσεις, κίνητρο για την ατομική δημιουργικότητα και τις υπό εξέλιξη επενδύσεις· ζητεί, ως εκ τούτου, να δημιουργηθούν συστήματα που θα βοηθήσουν τους ΚΠΔ να προσαρμοστούν στην ψηφιακή μεταστροφή μέσω νέων επιγραμμικών υπηρεσιών βασιζόμενων σε νέες μορφές διαχείρισης των δικαιωμάτων, που θα προάγουν τα δικαιώματα του δημιουργού· ζητεί, επίσης, να θεσπιστεί ισόρροπο ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με την προστασία και την επιβολή των ΔΠΙ·

62.  υπογραμμίζει την ανάγκη για αποτελεσματική εφαρμογή των ΔΠΙ σε επιγραμμικά και μη περιβάλλοντα, και, στο ίδιο πλαίσιο, τονίζει ότι κάθε μέτρο πρέπει να αξιολογείται προσεκτικά ούτως ώστε να διασφαλίζεται η αποδοτικότητα, η αναλογικότητα και η συμμόρφωση προς τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

63.  καλεί την Επιτροπή αφενός να προσαρμόσει τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή ώστε να μπορέσουν οι ΚΠΔ να αντλήσουν τα οφέλη που δημιουργεί η ψηφιακή τεχνολογία και η σύγκλιση των μέσων ενημέρωσης και αφετέρου να εξετάσει συγκεκριμένους τρόπους τόσο διευκόλυνσης της χρήσης δημιουργικού περιεχομένου και αρχειοθετημένου υλικού όσο και εύχρηστων συστημάτων «ενιαίας θυρίδας» για τον εκτελωνισμό των δικαιωμάτων·

64.  υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τον ουσιαστικό ρόλο των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής δημιουργικότητας και της ψηφιακής οικονομίας· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της εν εξελίξει επεξεργασίας της πρότασης οδηγίας για την συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων, να δημιουργήσει ένα νομικό πλαίσιο ευνοϊκό για τις δραστηριότητες των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης και την εκ νέου ταξινόμηση των μητρώων των πνευματικών δικαιωμάτων·

65.  καλεί την Επιτροπή να εργαστεί υπέρ της βιωσιμότητας ενός πανευρωπαϊκού συστήματος αδειοδότησης που θεμελιώνεται επί των υφισταμένων μοντέλων πολυεδαφικής ατομικής και συλλογικής αδειοδότησης και διευκολύνει την παροχή υπηρεσιών ευρείας επιλογής περιεχομένου, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό την σύννομη πρόσβαση σε επιγραμμικό πολιτιστικό περιεχόμενο·

66.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για αποτελεσματικές μεθόδους ευαισθητοποίησης του κοινού σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο των παραβιάσεων των ΔΠΙ·

67.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς, να οργανώσουν εκστρατεία ευαισθητοποίησης σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, ιδίως με αποδέκτες τους νέους ευρωπαίους καταναλωτές, σχετικά με την ανάγκη σεβασμού των ΔΠΙ·

68.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τις καταχρηστικές εμπορικές πρακτικές και τις παραβιάσεις των ΔΠΙ από τις οποίες ενδέχεται να πληγούν οι ΚΠΔ, τόσο στην πραγματική όσο και την ψηφιακή οικονομία·

69.  τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπισθεί επιτέλους η «δίψα για βιβλία» που βιώνουν τα άτομα με μειωμένη όραση και με πρόβλημα ανάγνωσης εντύπων· υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη την υποχρέωσή τους σύμφωνα με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν πρόσβαση σε πολιτιστικό υλικό σε προσπελάσιμες μορφές, και να διασφαλίσουν ότι η νομοθεσία που προστατεύει τα ΔΠΙ δεν αποτελεί παράλογο ή μεροληπτικό φραγμό στην πρόσβαση ατόμων με αναπηρίες σε πολιτιστικό υλικό·

70.  καλεί την Επιτροπή να εργασθεί ενεργά και θετικά στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO) για την επίτευξη ενός δεσμευτικού νομικού προτύπου, με βάση το σχέδιο συνθήκης που εκπονήθηκε από την Παγκόσμια Οργάνωση Τυφλών και κατατέθηκε στην WIPO το 2009·

71.  τονίζει την ανάγκη να επιλυθεί το θέμα των ορφανών έργων· χαιρετίζει την δεδηλωμένη πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει προτάσεις σε αυτό τον τομέα· σημειώνει ότι το πρόβλημα των ορφανών έργων και η «μαύρη τρύπα του 20ου αιώνα» δεν περιορίζεται σε έντυπα έργα, όπως βιβλία και περιοδικά, αλλά επεκτείνεται σε όλες τις μορφές έργων, συμπεριλαμβανομένης της φωτογραφίας, της μουσικής και των οπτικοακουστικών έργων·

72.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη χρηματοδοτική στήριξη πρωτοβουλιών του ιδιωτικού τομέα για τη δημιουργία ευρέως προσβάσιμων δικαιωμάτων και τραπεζών δεδομένων ρεπερτορίου για μουσικό, οπτικοακουστικό και άλλο ρεπερτόριο· αυτές οι τράπεζες δεδομένων θα μπορούσαν να αυξήσουν τη διαφάνεια και να εκσυγχρονίσουν τις διαδικασίες για εκκαθάριση δικαιωμάτων·

73.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη σύσταση ισότιμων, αμερόληπτων και αποτελεσματικών εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών για όλους τους ενδιαφερομένους·

74.  εκφράζει την άποψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ όταν πρόκειται για τη δήλωση των ΔΠΙ ανταποκρινόμενη στην αρχή της «προτεραιότητας στις μικρές επιχειρήσεις» που θεσπίσθηκε με την πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη, εφαρμόζοντας, μεταξύ άλλων, την αρχή της εξάλειψης των διακρίσεων για τις ΜΜΕ·

75.  εκφράζει την ικανοποίηση του για την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού καθεστώτος εμπορικών σημάτων από την Επιτροπή και ενθαρρύνει την Επιτροπή να μεριμνήσει για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα εμπορικά σήματα προστατεύονται στον ίδιο βαθμό τόσο σε επιγραμμικά όσο και σε μη επιγραμμικά περιβάλλοντα,

Χρηματοδότηση των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας

76.  υπενθυμίζει ότι κάθε πολιτική και όλα τα μέτρα στήριξης και χρηματοδότησης για τους ΚΠΔ πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε επί μέρους κλάδου του τομέα αυτού·

77.  καλεί την Επιτροπή να εντάξει πλήρως τους ΚΠΔ στο καθεστώς που διέπει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε σχέση με όλους τους τρόπους πρόσβασης στην πίστωση, τη στήριξη της έναρξης δραστηριότητας, την προστασία της εργασίας, με σεβασμό της ιδιομορφίας του κλάδου και τούτο με ιδιαίτερη αναφορά στη χαμηλή κεφαλαιοποίηση, στην αξιολόγηση του εμπορικού σήματος ως περιουσιακού στοιχείου, στην αρχική φάση υψηλού κινδύνου, στις ισχυρές επιπτώσεις των τεχνολογιών πληροφορικής, στην ασταθή απασχόληση και στην ανάγκη συγκεντρωμένων υπηρεσιών·

78.  καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να εξετάσουν την εισαγωγή νέων, καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, όπως μέτρα τραπεζικής εγγύησης, επιστρεπτέες προκαταβολές, κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου και πρωτοβουλίες για τη θέσπιση τοπικών συμπράξεων, στα οποία θα λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των κλάδων αυτών και, ιδίως, το γεγονός ότι, σε πολλές περιπτώσεις, το μοναδικό κεφάλαιο των δημιουργών είναι άυλο·

79.  ενθαρρύνει την κινητοποίηση υφισταμένων ευρωπαϊκών κεφαλαίων και προγραμμάτων (π.χ. μηχανισμός μικροχρηματοδότησης) για την ανάπτυξη μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, με στόχο τη βελτιστοποίηση της στήριξης των επιχειρήσεων, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης, καθώς και την απλοποίηση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στον συγκεκριμένο τομέα·

80.  προτείνει την καθιέρωση βραχυπρόθεσμων μικροχρηματοδοτήσεων για την ενθάρρυνση του πειραματισμού και την ανάπτυξη καινοτόμων σχεδίων στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργικότητας·

81.  συνιστά στην Επιτροπή να αξιολογήσει τη σχέση των διαρθρωτικών ταμείων καθώς και των τωρινών και μελλοντικών προγραμμάτων στον τομέα του πολιτισμού, των οπτικοακουστικών μέσων, της νέας γενιάς και της παιδείας από την άποψη των δυνατοτήτων της για προώθηση των κλάδων της δημιουργίας, να συναγάγει από εκεί τα συμπεράσματα που αφορούν τη βελτίωση της πολιτικής ενισχύσεων και να προβεί στην εφαρμογή τους·

82.  αναγνωρίζει, επίσης, την αποδοτικότητα των προγραμμάτων της ΕΕ, όπως του Προγράμματος Καινοτομίας και Ανταγωνιστικότητας, όσον αφορά την παροχή στις ΜΜΕ δυνατοτήτων πρόσβασης στη χρηματοδότηση, και προτείνει να αξιολογήσει η Επιτροπή τη δυνατότητα κατάρτισης παρόμοιων ειδικών προγραμμάτων για τους ΚΠΔ·

83.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ειδικής θέσης του προϋπολογισμού, στο πλαίσιο της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ψηφιακό θεματολόγιο», με στόχο να προωθηθεί η μετάβαση των ευρωπαϊκών κινηματογραφικών αιθουσών στο ψηφιακό περιβάλλον, προκειμένου να εξασφαλισθεί η πρόσβαση όλων των ευρωπαίων πολιτών στα περιεχόμενα που εκφράζουν τις διάφορες ευρωπαϊκές ταυτότητες και να καταστεί ανταγωνιστικότερος ο κλάδος του ευρωπαϊκού κινηματογράφου στο σύνολό του·

84.  επιμένει στη σημασία της χορηγίας και των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για τη χρηματοδότηση και τη στήριξη των πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων και ζητεί τη βελτίωση της πρόσβασης στις πιστώσεις για τους κλάδους αυτούς και τη διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων για την υποστήριξη της χορηγίας από τις επιχειρήσεις, όπως με φορολογικές ελαφρύνσεις ή κίνητρα·

85.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εκπαιδευθούν οι επαγγελματίες του τραπεζικού τομέα κατά τρόπον ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν συμβουλές σε σχέση με τη χρηματοδότηση πολιτιστικών και δημιουργικών προγραμμάτων προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για παροχή πιστώσεων·

86.  επαναλαμβάνει τη ιδιαίτερη σημασία να αναπτυχθούν υπηρεσίες παροχής συμβουλών επί θεμάτων χρηματοδότησης και διαχείρισης επιχειρήσεων ώστε οι επαγγελματίες των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας και, συγκεκριμένα, οι ΜΜΕ και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις να έχουν την δυνατότητα να κάνουν χρήση των απαραίτητων εργαλείων για την καλή διαχείριση της επιχείρησης, ώστε να βελτιώνουν την δημιουργία, την προβολή και την διανομή των πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών·

87.  υπογραμμίζει ότι είναι επιτακτική ανάγκη να εκπαιδευθούν επαγγελματίες ικανοί να εξασφαλίσουν την οικονομική και χρηματο-οικονομική βιωσιμότητα των πολιτιστικών και δημιουργικών προγραμμάτων, ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση στις πιστώσεις από χρηματοπιστωτικά και τραπεζικά ιδρύματα που, γενικώς, είναι ελάχιστα εξοικειωμένα με τις ιδιαιτερότητες του τομέα·

88.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο του ψηφιακού θεματολογίου, να υποστηρίξει τις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους ΚΠΔ στην αναζήτηση ανταγωνιστικών και φιλικών προς τον καταναλωτή, καινοτόμων επιγραμμικών υποδειγμάτων επιχειρήσεων με βάση τη συγχρηματοδότηση και τον επιμερισμό των κινδύνων μεταξύ ΚΠΔ και ενδιάμεσων φορέων·

89.  ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι διαδικασίες δημόσιων προμηθειών δεν συνεπάγονται περιττές δαπάνες και γραφειοκρατία για τις ΜΜΕ·

90.  καλεί την Επιτροπή, δεδομένης της εκκίνησης το Δεκέμβριο του 2011, του 8ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα, να προβλέψει τη χρηματοδότηση της εφαρμογής προγραμμάτων και της έναρξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον τομέα των ΚΠΔ για νέους ηλικίας κάτω των 35·

91.  ζητεί να χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα ENPI, RIP 2011-2013 κατά προτεραιότητα τους ΚΠΔ, με ιδιαίτερη αναφορά στον οπτικοακουστικό τομέα και την παραγωγή και διανομή οπτικοακουστικών έργων στην ευρωπαϊκή περιοχή της Μεσογείου·

92.  προτείνει τη χρησιμοποίηση του πλαισίου της ECIA (Συμμαχία του Ευρωπαϊκού Κλάδου Δημιουργικότητας) για να διασφαλιστεί μια πλατφόρμα πρόσβασης σε πληροφορίες και συμβουλές για την επενδυτική ετοιμότητα και για τις μακροπρόθεσμες επιχειρηματικές στρατηγικές, την πρόσβαση σε δάνεια, ταμεία εγγυήσεων και διασυνοριακές ιδιωτικές επενδύσεις, και ζητεί να διερευνηθεί η δυνατότητα σύστασης μιας Τράπεζας των Κλάδων της Δημιουργικότητας·

93.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη καθώς και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να δημιουργήσουν ευνοϊκές προϋποθέσεις για τους ΚΠΔ ώστε να έρθουν σε επαφή με τους οργανισμούς που θα μπορούσαν να τους χρηματοδοτήσουν, και καλεί τις αρχές αυτές να ευαισθητοποιήσουν τους χρηματοδοτικούς οργανισμούς ως προς τις ιδιαιτερότητες των ΚΠΔ προκειμένου να τους παροτρύνουν να επενδύσουν στους κλάδους αυτούς και ειδικότερα στις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, στη βάση πολιτιστικών προγραμμάτων υψηλού οικονομικού δυναμικού·

94.  ενθαρρύνει τους τοπικούς, εδαφικούς και περιφερειακούς φορείς να ευαισθητοποιήσουν τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς σε σχέση με τις ιδιομορφίες των ΚΠΔ προκειμένου να τους ωθήσουν να επενδύσουν σε κλάδους τέτοιου τύπου και ιδιαίτερα στις ΜΜΕ·

Τοπική και περιφερειακή συνεργασία

95.  υπογραμμίζει ότι οι ΚΠΔ συμβάλλουν συχνά στον μετασχηματισμό των τοπικών οικονομιών που βρίσκονται σε παρακμή ενθαρρύνοντας την εμφάνιση νέων οικονομικών δραστηριοτήτων, δημιουργώντας νέες και βιώσιμες θέσεις απασχόλησης και ενισχύοντας την ελκυστικότητα των ευρωπαϊκών περιφερειών και πόλεων, εξυπηρετώντας έτσι τα συμφέροντα της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

96.  υπογραμμίζει ότι ο πολιτισμός έχει να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο από πλευράς βιώσιμης ανάπτυξης στις διασυνοριακές περιοχές και γνωρίζει ότι οι υποδομές των ΚΠΔ και οι σχετικές εγκαταστάσεις μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη της εδαφικής συνοχής· πιστεύει ότι η τόνωση του πολιτισμού και της δημιουργικότητας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εδαφικής συνεργασίας που πρέπει να ενισχυθεί·

97.  καλεί όλους του εμπλεκόμενους σε τοπικό επίπεδο φορείς να αξιοποιήσουν τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας προκειμένου να αξιοποιήσουν και να μεταφέρουν βέλτιστες πρακτικές για την ανάπτυξη του τομέα των ΚΠΔ·

98.  συνιστά αφενός να εντατικοποιηθεί η επιστημονική έρευνα σχετικά με την αλληλεξάρτηση μεταξύ πολιτιστικής προσφοράς και εγκατάστασης των επιχειρήσεων πολιτισμού και δημιουργικότητας και να εξεταστεί η σημασία του πολιτισμού ως παράγοντα επιλογής τόπου εγκατάστασης σε επίπεδο Ένωσης· αφετέρου να στηριχθεί η επιστημονική έρευνα σχετικά με τον αντίκτυπο της εγκατάστασης επιχειρήσεων πολιτισμού και δημιουργικότητας στους τόπους εγκατάστασης·

99.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χαρτογραφήσουν τις διαθέσιμες γνώσεις σχετικά με τις πρακτικές, τις ανάγκες και τις καλές εμπειρίες στο πλαίσιο της διασυνοριακής και εδαφικής πολιτιστικής και δημιουργικής συνεργασίας, να αποκτήσουν ειδική εμπειρογνωμοσύνη σε σχέση με τον πολιτισμό, τη δημιουργικότητα και τις διασυνοριακές περιοχές (ιδίως σε τομείς που έχουν διερευνηθεί ελάχιστα όπως ο σύνδεσμος μεταξύ πολιτισμού, δημιουργικότητας και οικονομίας) και να εκπονήσουν διασυνοριακές στρατηγικές για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών πόρων·

100.  καλεί τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να καθιερώσουν τόπους συνάντησης και να ορίσουν την βάση για τη δημιουργία τοπικών δικτύων, προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν σχετικά με τους ΚΠΔ το σύνολο των επαγγελματιών του τομέα, μέσω ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης, πειραματισμού, βελτίωσης των δεξιοτήτων και εκπαίδευσης στις νέες τεχνολογίες, όπως οι ψηφιακές τεχνολογίες, αλλά και το ευρύτερο κοινό, μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, συζητήσεων και άλλων καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, και να αναπτύξουν κέντρα για την δημιουργία καθώς και φυτώρια για την δημιουργία επιχειρήσεων, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στους νέους επιχειρηματίες και τις δημιουργικές επιχειρήσεις να εργάζονται σε δίκτυο, να ευνοούν την καινοτομία και να επιτρέψουν την καλύτερη προβολή του τομέα·

101.  καλεί τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να έρθουν σε επαφή μέσω δικτύου ενόψει μιας ανταλλαγής ορθών πρακτικών και της εφαρμογής πιλοτικών διαμεθοριακών και διεθνικών πιλοτικών προγραμμάτων·

102.  υπογραμμίζει ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην καλύτερη διάδοση και κυκλοφορία των ευρωπαϊκών πολιτιστικών αγαθών μέσω της διοργάνωσης, στήριξης και προβολής πολιτιστικών εκδηλώσεων·

103.  επισημαίνει ότι οι πολιτιστικές και δημιουργικές υποδομές και εγκαταστάσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του φυσικού περιβάλλοντος στις πόλεις και κωμοπόλεις, με τη δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος για επενδύσεις, και, ειδικότερα, την αποκατάσταση και την αναζωογόνηση των παλαιών βιομηχανικών περιοχών, και ότι, η πολιτιστική κληρονομιά προσδίδει υπεραξία και προσθέτει μοναδικότητα στην ανάπτυξη και την αναγέννηση των αγροτικών περιοχών, κυρίως με τη συμβολή της στον αγροτουρισμό και με την πρόληψη της μείωσης του πληθυσμού των περιοχών αυτών·

104.  θεωρεί επίσης ότι αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα στο πλαίσιο των στρατηγικών για την αποκατάσταση των παλαιών βιομηχανικών περιοχών καθώς και στο πλαίσιο των πολιτικών για τον προσδιορισμό των νέων τομέων τουρισμού που εμφανίζονται και τον επαναπροσδιορισμό του παραδοσιακού τουρισμού·

105.  πιστεύει, για το λόγο αυτό, ότι οι πρέπει να υποστηριχθεί η δημιουργία των ΚΠΔ καθώς και η ανάπτυξη των ήδη υφισταμένων μέσω εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αναπτυξιακών στρατηγικών, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δημοσίων αρχών που αντιπροσωπεύουν διάφορους τομείς πολιτικής, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των αντίστοιχων εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών·

106.  Ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να δημιουργήσουν ευκαιρίες για τέτοια συνεργασία, να χαράξουν πολιτικές οι οποίες να συνδυάζουν τις επενδύσεις σε υποδομές με τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και να διερευνήσουν τη δυνατότητα θέσπισης συστημάτων κουπονιών καινοτομίας, ούτως ώστε να βοηθηθούν οι ΜΜΕ και τα μεμονωμένα άτομα που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας να αποκτήσουν επαγγελματικά προσόντα·

107.  πιστεύει ότι η Επιτροπή θα μπορούσε να αφιερώσει μεγαλύτερη προσοχή στις δραστηριότητες αδελφοποίησης μεταξύ πόλεων, δήμων και περιφερειών, οι οποίες αποτελούν εδώ και πολλά χρόνια ένα εξαιρετικό φόρουμ για πολιτιστική και δημιουργική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών· καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές ενώσεις τοπικών και περιφερειακών αρχών, να προωθήσει σύγχρονες και υψηλής ποιότητας πρωτοβουλίες αδελφοποίησης και ανταλλαγών με τη συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων·

108.  προτείνει να θεσπιστεί πρόγραμμα δράσης, αφιερωμένο στη διασυνοριακή προαγωγή του πολιτισμού και την πολιτιστική συνεργασία, ως τμήμα του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού·

Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα

109.  τονίζει την εκτεταμένη αναγνώριση της πρωτοβουλίας Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα ως «εργαστήριο» για την αστική ανάπτυξη μέσω του πολιτισμού· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την πρωτοβουλία αυτή και να εξασφαλίσει τις κατάλληλες συνθήκες για τη μεταφορά των βέλτιστων πρακτικών, την πολιτιστική συνεργασία και τη δημιουργία δικτύων με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών σε σχέση με τις ευκαιρίες που παρέχουν οι ΚΠΔ προκειμένου να γίνει πλήρης εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι τομείς αυτοί·

110.  ζητεί να συμπεριληφθεί στα προγράμματα εκδηλώσεων για τις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης δημόσιος διάλογος για τις δυνατότητες των ΚΠΔ·

Μόδα και τουρισμός

111.  κρίνει αναγκαίο να προστεθούν στον κατάλογο της Πράσινης Βίβλου, στον οποίο απαριθμούνται οι τομείς που αποτελούν τους ΚΠΔ, η μόδα και ο πολιτιστικός και βιώσιμος τουρισμός· θεωρεί ότι αμφότεροι οι κλάδοι χαρακτηρίζονται από μία ισχυρή συνιστώσα δημιουργικότητας και από επιχειρηματικό πνεύμα, το οποίο είναι σημαντικό για την οικονομία και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ·

112.  επισημαίνει ότι ο τουρισμός έχει μεγάλη σημασία για τους ΚΠΔ και συνιστά στην Επιτροπή να ενεργήσει ώστε οι πόλεις και οι περιφέρειες να χρησιμοποιούν εντατικότερα τον πολιτισμό ως στοιχείο μοναδικότητας για το τουριστικό τους μάρκετινγκ, να συνεργάζονται μεταξύ τους περισσότερο στον τομέα του πολιτιστικού τουρισμού, να προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ των πολιτισμικών και των τουριστικών τομέων και να τα στηρίξουν όλα αυτά στο πλαίσιο κοινών σχεδίων μάρκετινγκ·

Διεθνείς σχέσεις και εμπόριο

113.  επισημαίνει τη σημασία της προαναφερόμενης Σύμβασης της UΝΕSCΟ ως ουσιώδους μέσου για να διασφαλιστεί η διατήρηση της πολιτιστικής εξαίρεσης στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών πολιτιστικής και δημιουργικής φύσεως, στο διεθνές πλαίσιο του ΠΟΕ·

114.  επισημαίνει ότι επί θεμάτων προώθησης των πολιτιστικών ανταλλαγών και της πολιτισμικής ποικιλίας, η πρόσβαση στην αγορά των τρίτων χωρών αποτελεί αντικείμενο πολλών δασμολογικών και μη εμποδίων, τα οποία, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα των δικτύων διανομής και εκμετάλλευσης, δυσχεραίνουν την πραγματική παρουσία του ευρωπαϊκού πολιτισμού·

115.  τονίζει το μεγάλο δυναμικό των ΚΔΠ στο διεθνές εμπόριο και συμπεραίνει ότι η σημασία τους υποτιμάται λόγω της δυσκολίας συλλογής δεδομένων·

116.  καλεί την Επιτροπή, δεδομένου του πολλαπλασιασμού των διμερών εμπορικών συμφωνιών, να παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μία σαφή και συνολική στρατηγική σχετικά με τα συνημμένα στις συμφωνίες αυτές πρωτόκολλα πολιτισμικής συνεργασίας (PCC), τα οποία αποσκοπούν στην προσαρμογή της προσφοράς ευρωπαϊκής συνεργασίας στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των ΚΠΔ των συνεργαζόμενων χωρών, τηρουμένων των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν στο πλαίσιο του ΠΟΕ και βάσει του πνεύματος και του γράμματος της Σύμβασης της UNESCO·

117.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αυξήσουν την εξαγωγή προϊόντων και υπηρεσιών πολιτισμού και δημιουργικότητας και να καταβάλλουν προσπάθειες, ώστε να γίνει καλύτερα γνωστό εκτός ΕΕ το ευρωπαϊκό δυναμικό των ΚΠΔ·

o
o   o

118.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 201, 25.7.2006, σ. 15.
(2) ΕΕ L 95, 15.4.2010, σ. 1.
(3) ΕΕ L 372, 27.12.2006, σ. 1.
(4) ΕΕ L 327, 24.11.2006, σ. 12.
(5) ΕΕ C 81 Ε, 15.3.2011, σ. 16.
(6) EE C 76 E, 25.3.2010, σ. 16.
(7) ΕΕ C 247 Ε, 15.10.2009, σ. 32.
(8) ΕΕ C 247 Ε, 15.10.2009, σ. 25.
(9) ΕΕ C 125 E, 22.5.2008, σ. 223.
(10) http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc/CONS_NATIVE_CS_2009_08749_1_EN.pdf
(11) ΕΕ L 95, 15.4.2010, σ. 1.


Το Σαράγεβο πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2014
PDF 252kWORD 35k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά με το Σαράγεβο ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2014
P7_TA(2011)0241B7-0281/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 167, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1622/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2006 για τη θέσπιση κοινοτικής δράσης όσον αφορά την εκδήλωση Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το διάστημα 2007-2019(1),

–  έχοντας υπόψη το μνημόνιο συμφωνίας που υπεγράφη στις 21 Δεκεμβρίου 2010, το οποίο καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την πλήρη συμμετοχή της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης στο πρόγραμμα «Πολιτισμός 2007-2013»,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 115, παράγραφος 5 και 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει θεσπιστεί κοινοτική δράση με τίτλο «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» τόσο για να αναδειχθεί ο πλούτος, η ποικιλομορφία και τα κοινά χαρακτηριστικά των ευρωπαϊκών πολιτισμών, όσο και για να προαχθεί η βαθύτερη αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανωτέρω απόφαση για τη θέσπιση κοινοτικής δράσης όσον αφορά την εκδήλωση Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το διάστημα 2009-2019 ισχύει επί του παρόντος μόνο για τα κράτη μέλη της ΕΕ,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αρκετές περιπτώσεις στο παρελθόν έχει δοθεί η ευκαιρία σε τρίτες χώρες εκτός ΕΕ να κερδίσουν τον τίτλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σαράγεβο κατέχει ιδιαίτερη θέση στην ιστορία και στον πολιτισμό της Ευρώπης, και ότι το 2014 θα εορτάσει πολλές σημαντικές επετείους,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δημοτικό συμβούλιο του Σαράγεβο και οι τοπικοί πολιτιστικοί φορείς έχουν πραγματοποιήσει εκτενή προετοιμασία εν όψει της υποψηφιότητάς τους για αυτόν τον τίτλο,

1.  καλεί το Συμβούλιο να απονείμει τον τίτλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2014 κατ' εξαίρεση στο Σαράγεβο·

2.  φρονεί ότι αυτή η ενέργεια θα αποτελούσε σημαντικό βήμα προς την υπέρβαση των ευρωπαϊκών διαφορών του παρελθόντος, και θα αναδείκνυε τη Νέα Ευρώπη, απονέμοντας τον τίτλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης σε μια πόλη που απετέλεσε θέατρο τραγικών γεγονότων στο πέρασμα του 20ου αιώνα·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στην Επιτροπή των Περιφερειών.

(1) ΕΕ L 304, 3.11.2006, σ. 1.


Σρι Λάνκα: παρακολούθηση της έκθεσης των Ηνωμένων Εθνών
PDF 274kWORD 50k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά με την κατάσταση στη Σρι Λάνκα
P7_TA(2011)0242RC-B7-0324/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων της Γενικής Γραμματείας του ΟΗΕ της 31ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τη λογοδοσία στη Σρι Λάνκα,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στις 25 Απριλίου 2011 σχετικά με τη δημοσιοποίηση της έκθεσης της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τη Σρι Λάνκα,

–  έχοντας υπόψη τις συμβάσεις στις οποίες η Σρι Λάνκα είναι συμβαλλόμενο μέρος, βάσει των οποίων απαιτείται από τη Σρι Λάνκα να διερευνήσει τις όποιες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου για τα ανθρωπιστικά και ανθρώπινα δικαιώματα και να διώξει τους υπευθύνους,

–  έχοντας υπόψη τη Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου της Επιτροπής εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τη συγκρότηση μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για θέματα λογοδοσίας στη Σρι Λάνκα,

–  έχοντας υπόψη τη Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου της Επιτροπής εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 10ης Μαΐου 2011 σχετικά με την έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ όσον αφορά τη λογοδοσία στη Σρι Λάνκα,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του για τη Σρι Λάνκα, της 5ης Φεβρουαρίου 2009(1), της 12ης Μαρτίου 2009(2) και της 22ης Οκτωβρίου 2009(3),

–  έχοντας υπόψη το Δεύτερο Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο σχετικά με την προστασία των θυμάτων των μη διεθνών ένοπλων συγκρούσεων στην Τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 122, παράγραφος 5, του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάιο του 2009 η μακρόχρονη σύγκρουση στη Σρι Λάνκα τερματίστηκε με την ήττα της οργάνωσης των Τίγρεων για την Απελευθέρωση Ταμίλ Eelam (LTΤΕ) και το θάνατο του ηγέτη της· ότι η σύγκρουση τερματίστηκε με υψηλό αριθμό πολιτών στη Σρι Λάνκα να διαβιούν ως εσωτερικά εκτοπισμένοι, ιδίως στο βόρειο τμήμα της νησιωτικής χώρας,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τους τελευταίους μήνες της σύγκρουσης, σφοδρές μάχες σε κατοικημένες περιοχές είχαν ως αποτέλεσμα χιλιάδες θανάτους και τραυματισμούς άμαχου πληθυσμού,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Μαΐου 2009, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης του κ. Ban Ki-moon στη Σρι Λάνκα αμέσως μετά τον τερματισμό της σύγκρουσης, ο Πρόεδρος Mahinda Rajapaksa και ο κ. Ban Ki-moon εξέδωσαν κοινό ανακοινωθέν στο οποίο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ υπογράμμισε τη σημασία που έχει η κίνηση μιας διαδικασίας λογοδοσίας η δε κυβέρνηση της Σρι Λάνκα συμφώνησε στο ότι θα λάβει μέτρα σε σχέση με τους ισχυρισμούς για παραβιάσεις του δικαίου του πολέμου,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 15 Μαΐου 2010, η κυβέρνηση της Σρι Λάνκα διόρισε μια οκταμελή Επιτροπή για την Αποκόμιση Διδαγμάτων και τη Συμφιλίωση (LLRC) προκειμένου να διερευνήσει τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στη Σρι Λάνκα από τον Φεβρουάριο του 2002 έως τον Μάιο του 2009, με σκοπό να εξασφαλισθεί η λογοδοσία, η δικαιοσύνη και η συμφιλίωση στη χώρα,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 22 Ιουνίου 2010 ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ανήγγειλε το διορισμό μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων προκειμένου να του παράσχει συμβουλές σε σχέση με τη λογοδοσία για υποτιθέμενες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου για τα ανθρωπιστικά και ανθρώπινα δικαιώματα κατά τα τελευταία στάδια της σύγκρουσης στη Σρι Λάνκα,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση του ΟΗΕ που δημοσιεύθηκε στις 25 Απριλίου 2011 βρήκε αξιόπιστους τους ισχυρισμούς ότι τόσο οι κυβερνητικές δυνάμεις όσο και οι Τίγρεις για την Απελευθέρωση Ταμίλ Eelam (LTTE) πραγματοποίησαν στρατιωτικές επιχειρήσεις «με καταφανή περιφρόνηση των δικαιωμάτων προστασίας, καλής διαβίωσης και ζωής των πολιτών και δεν τήρησαν τους κανόνες του διεθνούς δικαίου»,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα, στα τελευταία στάδια της σύγκρουσης, κάλεσε κατ' επανάληψη την κυβέρνηση της Σρι Λάνκα να επιτρέψει σε διεθνείς παρατηρητές να εισέλθουν στη χώρα προκειμένου να ελέγξουν την ανθρωπιστική κατάσταση του άμαχου πληθυσμού ο οποίος είχε πληγεί από τις συγκρούσεις,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα συμπέρανε επίσης ότι «οι προσπάθειες της Σρι Λάνκα δύο σχεδόν χρόνια μετά τον τερματισμό του πολέμου, υπολείπονται δραματικά των διεθνών προδιαγραφών για λογοδοσία»,

1.  εκφράζει την ανησυχία του για το σοβαρό χαρακτήρα των ισχυρισμών στην έκθεση των Ηνωμένων Εθνών· υπογραμμίζει ότι οι ισχυρισμοί αυτοί για το θέμα της λογοδοσίας πρέπει να αντιμετωπισθούν κατά τον δέοντα τρόπο προτού επιτευχθεί μια διαρκής συμφιλίωση στη Σρι Λάνκα·

2.  αναγνωρίζει ότι η ομάδα βρήκε «αξιόπιστους τους ισχυρισμούς που, εάν αποδειχθούν, δείχνουν ότι υφίσταται ευρύ φάσμα σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα τόσο από την κυβέρνηση της Σρι Λάνκα όσο και από την LΤΤΕ, μερικές εκ των οποίων θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας'·

3.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη συγκρότηση της ομάδας εμπειρογνωμόνων σχετικά με τη λογοδοσία στη Σρι Λάνκα όσον αφορά τους ισχυρισμούς για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου για τα ανθρωπιστικά και ανθρώπινα δικαιώματα κατά τη διάρκεια της τελικής φάσης της ένοπλης σύγκρουσης·

4.  χαιρετίζει την απόφαση του Ban Ki-moon να δημοσιεύσει την έκθεση στις 25 Απριλίου 2011·

5.  τονίζει ότι η δέσμευση στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη λογοδοσία αποτελούσε το βασικό σημείο της κοινής δήλωσης του Προέδρου της Σρι Λάνκα και του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στις 23 Μαΐου 2009·

6.  χαιρετίζει την απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ να ανταποκριθεί στη σύσταση της ομάδας των εμπειρογνωμόνων για μια επανεξέταση των ενεργειών του ΟΗΕ σε σχέση με την εφαρμογή της εντολής για την ανθρωπιστική βοήθεια και την προστασία του πληθυσμού κατά τη διάρκεια του πολέμου της Σρι Λάνκα, ιδίως κατά τα τελευταία στάδια· επισημαίνει ότι η ομάδα συνέστησε στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να προχωρήσει αμέσως στη συγκρότηση ενός ανεξάρτητου διεθνούς μηχανισμού, με την προειδοποίηση όμως ότι τούτο θα απαιτήσει τη συναίνεση της φιλοξενούσας χώρας ή απόφαση των κρατών μελών μέσω ενός κατάλληλου διακυβερνητικού φόρουμ·

7.  θεωρεί ότι, για λόγους δικαιοσύνης και συμφιλίωσης στη Σρι Λάνκα, οι ισχυρισμοί που περιέχει η έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ απαιτούν πλήρη, αμερόληπτη και χαρακτηριζόμενη από διαφάνεια έρευνα· ενθαρρύνει την κυβέρνηση της Σρι Λάνκα να ανταποκριθεί εποικοδομητικά στις συστάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων·

8.  εκφράζει τη βαθειά του λύπη για την απογοητευτική έλλειψη ανεξαρτησίας της δικαστικής αρχής που θα μπορούσε να ενεργήσει συμπληρωματικά σε ένα ανεξάρτητο ερευνητικό σώμα· καλεί επειγόντως την κυβέρνηση της Σρι Λάνκα να εξασφαλίσει αποκαταστατική και ανταποδοτική δικαιοσύνη·

9.  καλεί την κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, συμμορφούμενη με τις διεθνείς της υποχρεώσεις και προκειμένου να βελτιώσει την εγχώρια διαδικασία λογοδοσίας, να συμβάλει στις προσπάθειες που ήδη καταβάλλονται για μια συνολική συμφιλίωση·

10.  αναγνωρίζει σχετικά ότι η κυβέρνηση της Σρι Λάνκα συγκρότησε την Επιτροπή Αποκόμισης Διδαγμάτων και Συμφιλίωσης (LLRC)· καλεί επειγόντως την LLRC να λάβει σοβαρά υπόψη την έκθεση των Ηνωμένων Εθνών· επισημαίνει ότι η LLRC έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από τον Γενικό Εισαγγελέα της Σρι Λάνκα να κινήσει ποινικές διαδικασίες με βάση τα ευρήματά της·

11.  ζητεί τη λογοδοσία τόσο της LΤΤΕ όσο και της κυβέρνησης της Σρι Λάνκα για εικαζόμενες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου για τα ανθρωπιστικά και ανθρώπινα δικαιώματα·

12.  καλεί επειγόντως την κυβέρνηση της Σρι Λάνκα να εφαρμόσει τις συστάσεις της ομάδας ξεκινώντας από τα «άμεσα μέτρα» και να αρχίσει αμέσως πραγματικές έρευνες για τις εικαζόμενες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου για τα ανθρωπιστικά και τα ανθρώπινα δικαιώματα που διεπράχθησαν από αμφότερες τις πλευρές κατά την ένοπλη σύγκρουση·

13.  καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να υποστηρίξουν περαιτέρω προσπάθειες για την ενίσχυση της διαδικασίας λογοδοσίας στη Σρι Λάνκα και να υποστηρίξουν την έκθεση του ΟΗΕ·

14.  καλεί επειγόντως την κυβέρνηση της Σρι Λάνκα να επιδείξει προορατική στάση ανταποκρινόμενη στις πραγματικές πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές ανησυχίες και συμφέροντα των πολιτών Ταμίλ· καλεί, ως εκ τούτου, την κυβέρνηση της Σρι Λάνκα να λάβει ενεργά μέτρα για πολιτική εκτόνωση και να ενθαρρύνει την πρόσληψη Ταμίλ στις κυβερνητικές υπηρεσίες, την αστυνομία και τις ένοπλες δυνάμεις εις τρόπον ώστε οι Ταμίλ να καθησυχασθούν και να αναγνωρίσουν την ήττα της LΤΤΕ ως απελευθέρωση βαδίζοντας από κοινού και υπό ίσους όρους με τους σινχαλέζους πολίτες της χώρας σε ένα λαμπρό και γεμάτο ευημερία μέλλον·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τον Πρόεδρο, την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Σρι Λάνκα.

(1) ΕΕ C 67 Ε, 18.3.2010, σ. 141.
(2) ΕΕ C 87 Ε, 1.4.2010, σ. 127.
(3) ΕΕ C 265 Ε, 30.9.2010, σ. 29.


Αζερμπαϊτζάν
PDF 285kWORD 57k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά με το Αζερμπαϊτζάν
P7_TA(2011)0243RC-B7-0330/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα παλαιότερα ψηφίσματά του σχετικά με το Αζερμπαϊτζάν και ειδικότερα το ψήφισμά του της 17ης Δεκεμβρίου 2009(1),

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 20ής Μαΐου 2010(2) σχετικά με την ανάγκη μιας στρατηγικής της ΕΕ για το Νότιο Καύκασο, της 7ης Απριλίου 2011(3) σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας – Ανατολική Διάσταση και της 20ής Ιανουαρίου 2011(4) σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τη Μαύρη Θάλασσα,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του αντιπροσώπου του αρμοδίου Επιτρόπου για τη διεύρυνση και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας της 18ης Απριλίου 2011 και τη δήλωση του γραφείου της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Μπακού της 10ης Μαρτίου 2011,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνόδου των υπουργών εξωτερικών της 13ης Δεκεμβρίου 2010, σχετικά με την Ανατολική Εταιρική Σχέση,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της ΕΚ και του Αζερμπαϊτζάν που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1999,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του εκπροσώπου του ΟΑΣΕ για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης της 10ης Μαρτίου 2011 και της 28ης Μαρτίου 2011, σχετικά με τις επιθέσεις σε δημοσιογράφους,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της αποστολής παρακολούθησης των εκλογών του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΓΔΘΔΑ- ODIHR) σχετικά με τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 122, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.  εκτιμώντας ότι το Αζερμπαϊτζάν συμμετέχει ενεργά στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και στην Ανατολική Εταιρική Σχέση, αποτελεί ιδρυτικό μέλος του Euronest και έχει δεσμευθεί να σέβεται τη δημοκρατία, τα δικαιώματα του ανθρώπου και την αρχή του κράτους δικαίου που αποτελούν θεμελιώδεις αξίες των πρωτοβουλιών αυτών,

Β.  εκτιμώντας ότι από τις 15 Ιουλίου 2010 διεξάγονται διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν, η οποία βασίζεται σε μια αμοιβαία προσήλωση σε κοινές αξίες και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως ο πολιτικός διάλογος, η δικαιοσύνη, η ελευθερία και η ασφάλεια καθώς και το εμπόριο και η συνεργασία σε τομεακές πολιτικές,

Γ.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την κοινή δήλωση της αποστολής παρακολούθησης των εκλογών, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ, της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι βουλευτικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 στη δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν διεξήχθησαν μεν σε μια ειρηνική ατμόσφαιρα και συμμετείχαν στην πολιτική διαδικασία όλα τα πολιτικά κόμματα, η διενέργεια ωστόσο των εκλογών στο σύνολό της δεν αποτέλεσε σημαντική πρόοδο για τη δημοκρατική ανάπτυξη της χώρας,

Δ.  εκτιμώντας ότι στο Αζερμπαϊτζάν, μετά τις ειρηνικές διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης της 11ης Μαρτίου 2011 και της 2ας Απριλίου 2011, η ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα του συνέρχεσθαι έχουν υποστεί δραστικούς περιορισμούς, με συλλήψεις, άσκηση πιέσεων και εκφοβισμούς εις βάρος ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτικών, εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης και πολιτικών της αντιπολίτευσης στο Αζερμπαϊτζάν,

Ε.  εκτιμώντας ότι οι υποθέσεις των ακτιβιστών Jabbar Savalan και Bakhtiyar Hajiev προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία· εκτιμώντας ότι ο κ. Savalan, μέλος της νεολαίας του κόμματος Λαϊκό Μέτωπο του Αζερμπαϊτζάν και ο κ. Hajiyev, ακτιβιστής και πρώην υποψήφιος βουλευτής, έχουν προφανώς στοχοποιηθεί, επειδή, χρησιμοποιώντας το Facebook, ζήτησαν την πραγματοποίηση διαδηλώσεων κατά της κυβέρνησης· εκτιμώντας ότι ο κ. Savalan καταδικάστηκε σε δυόμισι χρόνια φυλάκιση για φερόμενη κατοχή ναρκωτικών· εκτιμώντας ότι ο κ. Hajiyev συνελήφθη στις 4 Μαρτίου αφού ζήτησε μέσω του Facebook την πραγματοποίηση διαδηλώσεων κατά της κυβέρνησης και αντιμετωπίζει σήμερα ποινή φυλάκισης δύο ετών επειδή φέρεται ότι απέφυγε να εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις· εκτιμώντας ότι υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά το δίκαιο χαρακτήρα των δικαστικών διαδικασιών κατά του κ. Savalan και του κ. Hajiyev,

ΣΤ.  εκτιμώντας ότι στα μέσα Μαρτίου τα δικαστήρια του Αζερμπαϊτζάν επέβαλαν σε τουλάχιστον 30 άτομα που συμμετείχαν στις ειρηνικές αυτές διαμαρτυρίες κράτηση 5 έως 8 ημερών σε διαδικασίες που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και κεκλεισμένων των θυρών· εκτιμώντας ότι οι περισσότεροι κατηγορούμενοι δεν είχαν πρόσβαση σε συνήγορο υπεράσπισης της επιλογής τους· εκτιμώντας ότι η αστυνομία απαγόρευσε στους κρατούμενους να έλθουν σε επαφή με δικηγόρους και ότι οι δικηγόροι δεν γνώριζαν για ορισμένους κατηγορούμενους το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής των διαδικασιών,

Ζ.  εκτιμώντας ότι 200 ακτιβιστές, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της οργάνωσης νέων του κόμματος Musavat , Tural Abbasli, συνελήφθησαν στις 2 Απριλίου 2011,

Η.  εκτιμώντας ότι οι αρχές με εντολή του Υπουργείου Δικαιοσύνης της 10ης Μαρτίου 2011 έκλεισαν το Σπίτι για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Αζερμπαϊτζάν, το οποίο είναι μέλος του διεθνούς δικτύου των Σπιτιών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και είναι καταχωρημένο στο Αζερμπαϊτζάν από το 2007·εκτιμώντας ότι το υπουργείο αιτιολόγησε το κλείσιμο με το επιχείρημα της παραβίασης από την οργάνωση της νομοθεσίας του Αζερμπαϊτζάν σχετικά με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις,

Θ.  εκτιμώντας ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κάλεσε τη δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν να απολύσει από τη φυλακή το δημοσιογράφο Eynulla Fatullayev και να του καταβάλει 25 000 ευρώ ως αποζημίωση για ηθική βλάβη,

Ι.  εκτιμώντας ότι το Αζερμπαϊτζάν είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και συμβαλλόμενο μέρος στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) καθώς και σε πολλές άλλες διεθνείς συμβάσεις για τα δικαιώματα του ανθρώπου, όπως η Διεθνής Σύμβαση για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τον αυξανόμενο αριθμό κρουσμάτων παρενοχλήσεων, επιθέσεων και βίας κατά ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών δικτύων καθώς και κατά δημοσιογράφων στο Αζερμπαϊτζάν·

2.  εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την πρακτική του εκφοβισμού, των συλλήψεων, των διώξεων και των καταδικαστικών αποφάσεων εις βάρος ανεξαρτήτων δημοσιογράφων και πολιτικών ακτιβιστών με διάφορες ποινικές κατηγορίες·

3.  εκφράζει τη λύπη του για τη σύλληψη 200 περίπου ατόμων πριν και κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων της 2ας Απριλίου 2011 στο Μπακού· καλεί τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν να επιτρέψουν τις ειρηνικές διαμαρτυρίες και να σεβαστούν το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, τα οποία αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία μιας ανοικτής και δημοκρατικής κοινωνίας· καταδικάζει την άσκηση σωματικής βίας κατά των διαδηλωτών·

4.  καλεί τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν να απελευθερώσουν όλα τα στελέχη της αντιπολίτευσης, τους νέους ακτιβιστές και τους bloggers που εξακολουθούν να κρατούνται μετά τις ειρηνικές διαδηλώσεις στις 11 Μαρτίου 2011 και στις 2 και 17 Απριλίου 2011 και να απελευθερώσουν τον κ. Savalan και τον κ.Hajiyev και να αποσύρουν τις εις βάρος τους κατηγορίες· καλεί την κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν να σεβαστεί τις διεθνείς συμβάσεις που έχει κυρώσει, σεβόμενη την ελευθερία της έκφρασης·

5.  καλεί μετ' επιτάσεως τις αρχές να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου τα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης της αντιπολίτευσης, να μπορούν να επιτελούν το έργο τους κατά τρόπο ώστε οι δημοσιογράφοι να εργάζονται και να μεταδίδουν ειδήσεις ελεύθερα και χωρίς πιέσεις και να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια των δημοσιογράφων· υπενθυμίζει στη συνάρτηση αυτή τη δέσμευση που ανέλαβε το Μάρτιο του 2005 ο Πρόεδρος Ilham Aliyev, σύμφωνα με την οποία τα δικαιώματα όλων των δημοσιογράφων θα τύχουν προστασίας και υπεράσπισης από το κράτος·

6.  εκφράζει την ανησυχία του για τα δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία ο συντάκτης εφημερίδας Eynulla Fatullayev δέχτηκε απειλές στη φυλακή και η κατάσταση της υγείας του έχει επιδεινωθεί εξ αιτίας της μη παροχής σε αυτόν ιατρικής περίθαλψης και ζητεί την άμεση απελευθέρωσή του·

7.  εκφράζει την ανησυχία του για την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν· ζητεί από τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν να διασφαλίσουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες που εγγυάται η Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών καθώς και άλλες Διεθνείς Συμβάσεις στις οποίες η Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν είναι συμβαλλόμενο μέρος και να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης·

8.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Αζερμπαϊτζάν έχει προειδοποιήσει εγγράφως το Εθνικό Δημοκρατικό Ινστιτούτο και το δίκτυο των Σπιτιών των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ότι θα πρέπει να τερματίσουν τη δραστηριότητά τους και καλεί με' επιτάσεως, στη συνάρτηση αυτή, τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν να επιτρέψουν στην οργάνωση αυτή να συνεχίσει τις δραστηριότητές της στη χώρα χωρίς να θέτουν περαιτέρω εμπόδια·

9.  καλεί τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν να συνεχίσουν το διάλογο με εκπροσώπους οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και να λάβουν όλα τα μέτρα προκειμένου οι πολίτες να μπορούν ελεύθερα να συμμετέχουν σε ειρηνικές δημοκρατικές δραστηριότητες και οι ακτιβιστές να μπορούν να οργανώνονται ελεύθερα και χωρίς κυβερνητικές παρεμβάσεις·

10.  παροτρύνει τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν να επιτρέπουν την πραγματοποίηση ειρηνικών διαδηλώσεων σε κατάλληλους τόπους και τις καλεί μετ' επιτάσεως να μην εκφοβίζουν τους οργανωτές με συλλήψεις και απαγγελίες κατηγοριών για διάπραξη αξιοποίνων πράξεων και άλλων αδικημάτων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένοι νέοι ακτιβιστές έχουν αποβληθεί από το κρατικό πανεπιστήμιο στο Μπακού επειδή δεν έλαβαν μέρος σε εξετάσεις ενόσω εκρατούντο από την αστυνομία λόγω των πολιτικών τους δραστηριοτήτων·

11.  επιδοκιμάζει την πρόσφατη απόλυση από τις φυλακές των δύο bloggers Adnan Hajizade και Emin Abdullayev·

12.  πιστεύει ότι η πρόσβαση στις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών καθώς και η ελεύθερη και χωρίς λογοκρισία πρόσβαση στο διαδίκτυο, έχουν καθοριστική σημασία για την ανάπτυξη της δημοκρατίας και της αρχής του κράτους δικαίου και αποτελούν ένα μέσο για την προώθηση των ανταλλαγών και την κατανόηση μεταξύ των πολιτών του Αζερμπαϊτζάν και της ΕΕ·

13.  καλεί τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που διαπίστωσε ο ΟΑΣΕ/το ΓΔΘΔΑ στην τελική τους έκθεση για τις βουλευτικές εκλογές και αναμένει τη συνέχιση της συνεργασίας με την Επιτροπή της Βενετίας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εκλογική νομοθεσία του Αζερμπαϊτζάν είναι πλήρως συμβατή με τους διεθνείς κανόνες και τα διεθνή πρότυπα·

14.  ζητεί από το Αζερμπαϊτζάν να επιτείνει τις προσπάθειές του για να εφαρμόσει πλήρως το σχέδιο δράσης της ΕΠΓ κατά το τελευταίο της έτος και ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να υποστηρίζει το Αζερμπαϊτζάν στις προσπάθειες αυτές·

15.  χαιρετίζει τη συγκρότηση των νέων υποεπιτροπών στο πλαίσιο της επιτροπής συνεργασίας ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν, οι οποίες θα ενισχύσουν το θεσμικό πλαίσιο για συζητήσεις σε θέματα δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας καθώς και σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της δημοκρατίας·

16.  χαιρετίζει τη συμβολή του Αζερμπαϊτζάν στην Ανατολική Εταιρική Σχέση και τη συμμετοχή της αντιπροσωπείας του Milli Majlis στην εναρκτήρια συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Euronest

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ύπατη Εκπρόσωπο / Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στον Πρόεδρο, στην Κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο του Αζερμπαϊτζάν και στον OΑΣΕ/το ΓΔΘΔΑ.

(1) ΕΕ C 286 Ε, 22.10.2010, σ. 27.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0193.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0153.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0025.


Λευκορωσία
PDF 305kWORD 55k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά με τη Λευκορωσία
P7_TA(2011)0244RC-B7-0334/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Λευκορωσία, ιδίως δε τα ψηφίσματα της 10ης Μαρτίου 2011(1), 20ής Ιανουαρίου 2011(2) και 17ης Δεκεμβρίου 2009(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη στις 18 Φεβρουαρίου 2011 η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Catherine Ashton, σχετικά με την καταδίκη και επιβολή ποινής σε Λευκορώσο εκπρόσωπο της αντιπολίτευσης, καθώς και τη δήλωση στην οποία προέβη στις 10 Απριλίου 2011 ο εκπρόσωπός της όσον αφορά την καταστολή ανεξάρτητων μέσων μαζικής ενημέρωσης στη Λευκορωσία,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2011/69/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 31ης Ιανουαρίου 2011, που τροποποιεί την απόφαση 2010/639/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση περιοριστικών μέτρων εις βάρος ορισμένων αξιωματούχων της Λευκορωσίας,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση για τις προεδρικές εκλογές στην Λευκορωσία την οποία δημοσίευσε στις 22 Φεβρουαρίου 2011 η Υπηρεσία για τους δημοκρατικούς θεσμούς και τα ανθρώπινα δικαιώματα του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ/ODIHR) και την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΑΣΕ (OSCE PA),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 122, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υποψήφιοι για την προεδρία Ales Mikhalevich, Uladzimir Nyaklyaeu, Vital Rymasheuski, Andrey Sannikau, Mikalay Statkevich και Dimitrji Uss καθώς και οι διευθυντές των προεκλογικών εκστρατειών τους, ιδίως δε οι Pavel Seviarynets, Vladimir Kobets και Sergey Martselev, αντιμετωπίζουν σήμερα δίκες που θα μπορούσαν να επισύρουν ποινές μέχρι και 15 έτη κάθειρξης,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφοροι ακτιβιστές της αντιπολίτευσης, περιλαμβανομένου του Anatol Lyabedzka, ηγέτη του Ενωμένου Κόμματος Πολιτών (AHP) (κόμμα της αντιπολίτευσης), των πρώην υποψηφίων για την προεδρία Vital Rymasheuski και Ales Mikhalevich, της αρχισυντάκτριας διαδικτυακής πύλης ειδησεογραφίας Natalya Radzina, του Andrey Dzmitryeu, υπεύθυνου της προεκλογικής εκστρατείας του υποψηφίου της αντιπολίτευσης για την προεδρία Uladzimer Nyaklyaeu, και του ακτιβιστή της εκστρατείας «Πείτε την αλήθεια!» Syarhey Vaznyak, αφέθηκαν ελεύθεροι από το κέντρο προφυλάκισης της KGB, αλλά τέθηκαν σε κατ' οίκον περιορισμό ενόσω διαρκεί η έρευνα σε βάρος τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ales Mikhalevich και Natalya Radzina εγκατέλειψαν την χώρα για να αποφύγουν τη δίκη, ενώ ο Dzmitry Bandarenka, εκπρόσωπος του Andrey Sannikau σε προηγούμενη προεκλογική εκστρατεία για την προεδρία, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 2 ετών σε αγροτική φυλακή,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Aliaksandr Atroshchankau, Aliaksandr Malchanau, Dzmitry Novik και Vasil Parfiankou, μέλη των ομάδων προεκλογικής εκστρατείας των δημοκρατικών υποψηφίων της αντιπολίτευσης Uladzimir Niakliayeu και Andrei Sannikau, ο Mikita Likhavid, μέλος του «Κινήματος για την ελευθερία», οι ακτιβιστές στο «Μέτωπο Νεολαίας» Ales Kirkevich, Zmister Dashkevich και Eduard Lobau, ο Paval Vinahradau, ακτιβιστής στην εκστρατεία «Πείτε την αλήθεια!», ο αυτόνομος ακτιβιστής Andrei Pratasienya, ο ιστορικός Dzmitry Drozd, ο διαδηλωτής Uladzemir Khamichenka και ο Dzmitry Bandarenka, συντονιστής της πολιτικής εκστρατείας «Ευρωπαϊκή Λευκορωσία», καταδικάστηκαν από 1 έως 4 έτη κάθειρξης για τη συμμετοχή τους στις διαδηλώσεις της 19ης Δεκεμβρίου 2010,

Δ.  εκτιμώντας ότι υπάρχουν στοιχεία βάσει των οποίων η αστυνομία καταφεύγει σε βασανιστήρια για να υποχρεώσει τους κατηγορούμενους να ομολογήσουν τα εγκλήματα κατά του κράτους για τα οποία κατηγορούνται, όπως αποδείχθηκε στις περιπτώσεις της Olga Klasowska και του Ales Mikhalevic,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 25 Απριλίου 2011 το Υπουργείο Πληροφόρησης της Λευκορωσίας προσέφυγε στο Ανώτατο Οικονομικό Δικαστήριο της Λευκορωσίας επιδιώκοντας το κλείσιμο των ανεξάρτητων εφημερίδων Narodnaya Volia και Nasha Niva,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Andrzej Poczobut, δημοσιογράφος στο τηλεοπτικό κανάλι Belsat και στην εφημερίδα Gazeta Wyborcza, συνελήφθη και κινδυνεύει να καταδικαστεί σε φυλάκιση μέχρι δύο ετών με την κατηγορία ότι «προσέβαλε τον Πρόεδρο» μέσα από άρθρα τα οποία δημοσίευσε τελευταία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Andrzej Poczobut έχει αναγνωριστεί από την Διεθνή Αμνηστία ως κρατούμενος συνείδησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιογράφος Iryna Khalip, σύζυγος του Andrey Sannikau, έχει συλληφθεί επίσης και αντιμετωπίζει κατηγορίες σε σχέση με τις διαμαρτυρίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό και της έχει απαγορευτεί η επικοινωνία με τον σύζυγό της,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν εντατικοποιηθεί ακόμη περισσότερο τα κατασταλτικά μέτρα σε βάρος μελών της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, των ελεύθερων μέσων ενημέρωσης, των ακτιβιστών από την κοινωνία των πολιτών και των προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις από τη διεθνή κοινότητα για την άμεση άρση τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση συνιστά σοβαρή παραβίαση πολλών διεθνών συμφωνιών με τις οποίες έχει δεσμευτεί η Λευκορωσία,

1.  αποδοκιμάζει έντονα όλες τις καταδίκες που βασίζονται στην κατηγορία της «μαζικής εξέγερσης» τις οποίες θεωρεί ως αυθαίρετες και πολιτικά υποκινούμενες· επισημαίνει ότι από κάποιες πληροφορίες προκύπτει ότι οι αρχές δεν κατόρθωσαν να αποδείξουν την ενοχή των κατηγορουμένων, ότι οι δίκες διεξάγονταν κεκλεισμένων των θυρών, ότι οι κρατούμενοι δεν είχαν την ευκαιρία να καλούν τους μάρτυρές τους και να συναντούν τακτικά και χωρίς την παρουσία τρίτων τους νομικούς εκπροσώπους τους, ότι οι δικηγόροι των κατηγορουμένων λάμβαναν απειλητικές προειδοποιήσεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ορισμένοι εξ αυτών διεγράφησαν από τον δικηγορικό τους σύλλογο· δηλώνει συνεπώς ότι οι δίκες δεν διεξήχθησαν κατά τρόπο αμερόληπτο·

2.  θεωρεί όλες τις κατηγορίες σε βάρος των υποψηφίων για την προεδρία Vladimir Neklyayev, Vitaly Rymashevsky, Nikolai Statkevich, Dmitry Uss και Andrei Sannikov ως παράνομες και μη παραδεκτές· ζητεί την αθώωση των κατηγορουμένων και την άρση κάθε άλλης διώξεως σε βάρος τους· στο πλαίσιο αυτό, καταδικάζει την έλλειψη σεβασμού στα θεμελιώδη δικαιώματα της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και της ελευθερίας της έκφρασης που έδειξαν οι αρχές της Λευκορωσίας, και ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των διαδηλωτών που εξακολουθούν να τελούν υπό κράτηση καθώς και την απαλλαγή τους από κάθε κατηγορία σε βάρος τους·

3.  εκφράζει τη βαθειά ανησυχία του για την επιδείνωση της κατάστασης των προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία· καταδικάζει με σθένος τις πρόσφατες δυσφημιστικές καταγγελίες σε βάρος, για παράδειγμα, του Ales Bialiatski, Προέδρου του Κέντρου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα «Viasna» στις οποίες προέβη ο Λευκορώσος Πρόεδρος και ορισμένοι δημοσιογράφοι από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης οι οποίοι, στα σχόλιά τους σχετικά με τη βομβιστική επίθεση στον υπόγειο σιδηρόδρομο του Μινσκ, ισχυρίζονται ότι «στην χώρα υπάρχει πέμπτη φάλαγγα'·

4.  καταδικάζει το συνεχιζόμενο κλίμα φόβου και εκφοβισμού των πολιτικών αντιφρονούντων στη Λευκορωσία και τη δίωξη προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης η οποία συνεχίζεται από τις προεδρικές εκλογές του Δεκεμβρίου 2010·

5.  παροτρύνει τις αρχές της Λευκορωσίας να άρουν τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των Ουκρανών πολιτών Marina Tsapok και Maxim Kitsyuk και του Ρώσου πολίτη Andrey Yurov, εκπροσώπων της Επιτροπής Διεθνούς Ελέγχου της κατάστασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία, στους οποίους απαγορεύτηκε η είσοδος στο έδαφος της Λευκορωσίας, καθώς και των Ρώσων προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Alik Mnatsnakyan και Viktoria Gromova, τους οποίους συνέλαβαν στις 4 Μαΐου 2011 στο Γραφείο ανθρώπινων δικαιωμάτων «Viasna» και λίγο μετά τους απέλασαν από τη Λευκορωσία και τους απαγόρεψαν για δύο έτη την επιστροφή στην χώρα· στο πλαίσιο αυτό, καταδικάζει κάθε δράση των αρχών της Λευκορωσίας σε βάρος των προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

6.  καταδικάζει τη συστηματική παρενόχληση, τον εκφοβισμό και την αυξανόμενη πίεση που ασκείται στους ανεξάρτητους δημοσιογράφους και τα κανάλια ενημέρωσης στη Λευκορωσία· στο πλαίσιο αυτό, παροτρύνει τις αρχές της Λευκορωσίας να άρουν τη διαδικασία για το κλείσιμο των εβδομαδιαίων επιθεωρήσεων Narodnaya Volia και Nasha Niva, να παύσουν να περιορίζουν την πρόσβαση σε δύο ανεξάρτητες διαδικτυακές πύλες, Karta «97 και Bielorusskij Partizan, γεγονός που θα είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό περιορισμό του πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης στη Λευκορωσία, και να απελευθερώσουν τον Andrzej Poczobut και να άρουν όλες τις κατηγορίες που τον βαρύνουν·

7.  καταδικάζει την έλλειψη κάθε ανεξάρτητης έρευνας όσον αφορά τη χρήση ωμής βίας από την αστυνομία και τις υπηρεσίες της KGB κατά των διαδηλωτών την ημέρα των εκλογών, ιδιαίτερα αφ' ης στιγμής η Λευκορωσία απέρριψε έκκληση στην οποία προέβησαν 14 κράτη μέλη της ΕΕ για την αποστολή τεκμηρίωσης σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπό την αιγίδα του ΟΑΣΕ με σκοπό την έρευνα για τη μαζική καταστολή της αντιπολίτευσης μετά τις εκλογές του Δεκεμβρίου 2010· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενδιάμεση έκθεση του Dr Neil Jarman, ειδικού εισηγητή της Επιτροπής Διεθνούς Ελέγχου της κατάστασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία, και αισθάνεται αποτροπιασμό για το γεγονός ότι οι προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προερχόμενοι από διάφορες χώρες του ΟΑΣΕ συνελήφθησαν εκ νέου στο Μινσκ·

8.  ζητεί από την Επιτροπή, το Συμβούλιο, την Ύπατη Εκπρόσωπο και άλλες χώρες εταίρους της ΕΕ να διευρύνουν τα περιοριστικά μέτρα κατά του καθεστώτος της Λευκορωσίας, ακόμη και δια της επιβολής στοχοθετημένων οικονομικών κυρώσεων, και ειδικότερα κατά των κρατικών επιχειρήσεων·

9.  τονίζει την ανάγκη, δεδομένης της συνεχιζόμενης και άνευ προηγουμένου καταστολής της αντιπολίτευσης, να επινοήσει η ΕΕ νέους τρόπους για την παροχή βοήθειας στην κοινωνία των πολιτών της Λευκορωσίας προωθώντας την ενημέρωση της κοινής γνώμης, προλαμβάνοντας την ολική κατάτμηση της αντιπολίτευσης και στηρίζοντας μία πολιτική εναλλακτική λύση στο καθεστώς του Lukashenka· ζητεί να διατηρηθεί και να αυξηθεί η βοήθεια προς τα δημοκρατικά κόμματα της αντιπολίτευσης, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τα ανεξάρτητα κανάλια ενημέρωσης, π.χ., χρησιμοποιώντας το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου·

10.  τονίζει ότι η ενδεχόμενη δέσμευση της ΕΕ με την Λευκορωσία θα υπόκειται σε αυστηρές προϋποθέσεις και θα εξαρτηθεί από τη δέσμευση από τη Λευκορωσία όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, όπως αναφέρεται στην Κοινή Δήλωση της Διάσκεψης Κορυφής της Πράγας για την Ανατολική Εταιρική Σχέση της 7ης Μαΐου 2009, την οποία συνυπέγραψε η κυβέρνηση της Λευκορωσίας·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στις κοινοβουλευτικές συνελεύσεις του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Λευκορωσίας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0099.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0022.
(3) ΕΕ C 286 Ε, 22.10.2010, σ. 16.


Εκστρατεία για μια καθαρή Ευρώπη και πρωτοβουλία «Let's do it world» για το 2012
PDF 71kWORD 35k
Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εκστρατεία για μια καθαρή Ευρώπη και την πρωτοβουλία «Let's do it world» για το 2012
P7_TA(2011)0245P7_DCL(2011)0003

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή και επιβολή της κοινοτικής νομοθεσίας για τα απόβλητα είναι ανεπαρκής,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη κοινωνικής ευθύνης και συνειδητοποίησης για περιβαλλοντικά θέμα εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα σε πολλά κράτη μέλη,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εθνικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο πολιτών στο πλαίσιο της δράσης «Let's do it!» με τεράστια συμμετοχή πολιτών στην Εσθονία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία και τη Ρουμανία από το 2008, σημειώνοντας απτά αποτελέσματα όπως η χαρτογράφηση και ο καθαρισμός παράνομων χώρων εναπόθεσης αποβλήτων,

1.  θεωρεί ότι η πρωτοβουλία «Let's do it world!» είναι μια εθελοντική δράση στο πλαίσιο της οποίας καλούνται όλες οι χώρες της Ευρώπης να συνεργασθούν στη μεγαλύτερη εκστρατεία καθαρισμού που έχει σημειωθεί στη χώρα τους κατά τη διάρκεια μιας μέρας του 2012·

2.  καλεί τους πολιτικούς να ενθαρρύνουν ενεργά αυτές τις πρωτοβουλίες και τη συμμετοχή των πολιτών σε αυτές·

3.  θεωρεί ότι αυτό το αποτελεσματικό εργαλείο θα πρέπει να γίνει ευρύτατα γνωστό, ώστε να αυξηθεί η συνειδητοποίηση και η υπευθυνότητα για την διαχείριση των αποβλήτων με στόχο ένα υψηλότερο ποσοστό ανακύκλωσης·

4.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει με όλα τα μέσα αυτήν την πρωτοβουλία και να δημιουργήσει ένα δικτυακό τόπο στον οποίο θα δημοσιεύονται τα υπάρχοντα εθνικά δεδομένα για τις τοποθεσίες εναπόθεσης αποβλήτων και χάρτες με τοποθεσίες όπου υπάρχουν παράνομες χωματερές·

5.  καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε συμπληρωματικές δράσεις για την πλήρη εφαρμογή και επιβολή της υπάρχουσας νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα στις χώρες τους·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων(1) στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των 27 κρατών μελών.

(1) Ο κατάλογος των υπογραφόντων δημοσιεύεται στο Παράρτημα 1 των Πρακτικών της 12ης Μαΐου 2011 (P7_PV(2011)05-12(ANN1)).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου