Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0257(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0163/2011

Ingediende teksten :

A7-0163/2011

Debatten :

PV 17/11/2011 - 3
CRE 17/11/2011 - 3

Stemmingen :

PV 17/11/2011 - 6.2
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0508

Aangenomen teksten
PDF 204kWORD 38k
Donderdag 17 november 2011 - Straatsburg
Verdere ontwikkeling van een geïntegreerd maritiem beleid ***I
P7_TA(2011)0508A7-0163/2011
Resolutie
 Tekst
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 november 2011 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma ter ondersteuning van de verdere ontwikkeling van een geïntegreerd maritiem beleid (COM(2010)0494 – C7-0292/2010 – 2010/0257(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2010)0494),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 43, lid 2, artikel 74, artikel 77, lid 2, artikel 91, lid 1, artikel 100, lid 2, artikel 173, lid 3, artikel 175, artikel 188, artikel 192, lid 1, artikel 194, lid 2, en artikel 195, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0292/2010),

–  gezien het advies van de Commissie juridische zaken over de voorgestelde rechtsgrondslag,

–  gelet op artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 16 februari 2011(1),

–  gezien het advies van het Comité van de Regio's van 27 januari 2011(2),

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 6 oktober 2011 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de artikelen 55 en 37 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme en de adviezen van de Commissie visserij, de Begrotingscommissie, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en de Commissie regionale ontwikkeling (A7-0163/2011),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  hecht zijn goedkeuring aan de gemeenschappelijke verklaring van het Parlement, de Raad en de Commissie die als bijlage bij onderhavige resolutie is gevoegd;

3.  hecht zijn goedkeuring aan de gemeenschappelijke verklaring van het Parlement en de Raad die als bijlage bij onderhavige resolutie is gevoegd;

  4 verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 107 van 6.4.2011, blz. 64.
(2) PB C 104 van 2.4.2011, blz. 47.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 17 november 2011 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2011 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma ter ondersteuning van de verdere ontwikkeling van een geïntegreerd maritiem beleid
P7_TC1-COD(2010)0257

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) nr. 1255/2011)


BIJLAGE

Gemeenschappelijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie

Overeenkomstig artikel 9 bedraagt de financiële enveloppe voor de uitvoering van het Programma ter ondersteuning van de verdere ontwikkeling van het GMB voor 2011-13 40 000 000 EUR. Dit bedrag is samengesteld uit 23 140 000 EUR afkomstig uit de begroting 2011 zonder dat de beschikbare marge van rubriek 2 van het meerjarig financieel kader wordt aangesproken, een bedrag van 16 660 000 EUR, met inbegrip van een toewijzing voor technische bijstand, opgenomen in de ontwerpbegroting en door de Raad goedgekeurd tijdens zijn lezing van de begroting 2012, en een extra bedrag van 200 000 EUR voor technische bijstand, op te nemen in de begroting 2013.

De begroting van 2011 dient daartoe te worden gewijzigd om de noodzakelijke nomenclatuur te creëren en de kredieten in de reserve op te nemen. In de vastgestelde begrotingen voor 2012 en 2013 moeten de desbetreffende bedragen voor die jaren worden opgenomen.

Gemeenschappelijke verklaring van het Europees Parlement en de Raad

Het Europees Parlement en de Raad sluiten niet uit dat in toekomstige programma's na 2013 wordt voorzien in gedelegeerde handelingen op grondslag van Commissievoorstellen ter zake.

Juridische mededeling - Privacybeleid