Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0257(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0163/2011

Predkladané texty :

A7-0163/2011

Rozpravy :

PV 17/11/2011 - 3
CRE 17/11/2011 - 3

Hlasovanie :

PV 17/11/2011 - 6.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0508

Prijaté texty
PDF 288kWORD 50k
Štvrtok, 17. novembra 2011 - Štrasburg
Budúci rozvoj integrovanej námornej politiky ***I
P7_TA(2011)0508A7-0163/2011
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. novembra 2011 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program na podporu budúceho rozvoja integrovanej námornej politiky (KOM(2010)0494 – C7-0292/2010 – 2010/0257(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0494),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 43 ods. 2, článok 74, článok 77 ods. 2, článok 91 ods. 1, článok 100 ods. 2, článok 173 ods. 3, článok 175, článok 188, článok 192 ods. 1, článok 194 ods. 2 a článok 195 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0292/2010),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 16. februára 2011(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 27. januára 2011(2),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 6. októbra 2011, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 55 a 37 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanoviská Výboru pre rybné hospodárstvo, Výboru pre rozpočet, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre regionálny rozvoj (A7-0163/2011),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

4.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 107, 6.4.2011, s. 64.
(2) Ú. v. EÚ C 104, 2.4.2011, s. 47.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 17. novembra 2011 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2011, ktorým sa zriaďuje program na podporu budúceho rozvoja integrovanej námornej politiky
P7_TC1-COD(2010)0257

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 1255/2011.)


Príloha k legislatívnemu uzneseniu

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie

Podľa článku 9 je finančné krytie na vykonávanie tohto programu na podporu ďalšieho rozvoja INP na roky 2011 – 2013 40 miliónov EUR. Toto krytie bude pozostávať z 23,14 milióna EUR, ktoré sa čerpajú z rozpočtu na rok 2011 bez toho, aby sa čerpalo z rezervy, ktorá je k dispozícii v kapitole 2 viacročného finančného rámca, a zo sumy 16,66 milióna EUR vrátane pridelenia finančného príspevku na technickú pomoc, ktorá je uvedená v návrhu rozpočtu a ktorú Rada prijala pri prerokovávaní rozpočtu na rok 2012, ako aj z dodatočnej sumy 200 000 EUR na technickú pomoc, ktorá bude súčasťou rozpočtu na rok 2013.

Na tento účel bude potrebné zmeniť a doplniť rozpočet na rok 2011 tak, aby sa vytvorilo potrebné označenie a aby sa rozpočtové prostriedky zahrnuli do rezervy. Do prijatých rozpočtov na rok 2012 a 2013 sa tiež budú musieť zahrnúť príslušné sumy na tieto roky.

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady

Európsky parlament a Rada nevylučujú možnosť stanoviť delegované akty v budúcich programoch po roku 2013 na základe príslušných návrhov Komisie.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia