Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0046(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0360/2011

Ingediende teksten :

A7-0360/2011

Debatten :

PV 16/11/2011 - 17
CRE 16/11/2011 - 17

Stemmingen :

PV 17/11/2011 - 6.3
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0509

Aangenomen teksten
PDF 357kWORD 109k
Donderdag 17 november 2011 - Straatsburg
Kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor onderzoeks- en opleidingsactiviteiten inzake kernenergie *
P7_TA(2011)0509A7-0360/2011

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 november 2011 over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor onderzoeks- en opleidingsactiviteiten inzake kernenergie (2012-2013) (COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2011)0072),

–  gezien artikel 7 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0077/2011),

–  gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en het advies van de Begrotingscommissie (A7-0360/2011),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.  acht het bedrag dat in het voorstel is vastgesteld als voornaamst referentiepunt niet verenigbaar met het plafond van rubriek 1a van het huidige meerjarig financieel kader (MFK) 2007-2013; neemt kennis van het Commissievoorstel(1) het huidige MFK te herzien op de grondslag van de punten 21 tot en met 23 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer(2) (IA) om de onvoorziene extra uitgaven ten behoeve van ITER voor de jaren 2012 en 2013 op te vangen; is bereid, op de grondslag van alle middelen waarin het IA voorziet, onderhandelingen aan te knopen met de andere arm van de begrotingsautoriteit, om uiterlijk eind 2011 snel tot overeenstemming te komen over de financiering van het onderzoeksprogramma van Euratom; wijst er andermaal op dat het gekant is tegen iedere vorm van omleiding van kredieten uit het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013)(3), zoals in voornoemd Commissievoorstel wordt voorgesteld;

3.  verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie dienovereenkomstig te wijzigen;

4.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

5.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

6.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendement
Amendement 1
Voorstel voor een besluit
Overweging 4 bis (nieuw)
(4 bis)  Het ontwerp en de uitvoering van het kaderprogramma (2012-2013) moeten gebaseerd zijn op de beginselen van eenvoud, stabiliteit, doorzichtigheid, rechtszekerheid, samenhang, excellentie en vertrouwen indachtig de aanbevelingen van het Europees Parlement in zijn resolutie van 11 november 2010 inzake het vereenvoudigen van de tenuitvoerlegging van de kaderprogramma's voor onderzoek1.
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0401.
Amendement 2
Voorstel voor een besluit
Overweging 5 bis (nieuw)
(5 bis)  Aan verbetering van de veiligheid van kerninstallaties en, indien van toepassing, aan veiligheidsaspecten moet voorrang worden gegeven daar kerntechnische voorvallen grensoverschrijdende gevolgen kunnen hebben;
Amendement 3
Voorstel voor een besluit
Overweging 6 bis (nieuw)
(6 bis)  Doel van het Europees initiatief voor duurzame kernenergie (ESNII) is dat er tussen 2035 en 2040 snelle neutronenreactoren van de vierde generatie met gesloten splijtstofkringloop worden ingezet. Het volgt drie technische ontwikkelingslijnen en omvat vier hoofdprojecten: het (natriumgekoelde) prototype ASTRID, de (gasgekoelde) demonstratie-eenheid ALLEGRO, het (loodgekoelde) demonstratiemodel ALFREDO en als ondersteunende infrastructuur voor laatstgenoemde techniek de (lood-bismutgekoelde) snelle neutronenbestralingsinstallatie MYRRHA.
Amendement 4
Voorstel voor een besluit
Overweging 6 ter (nieuw)
(6 ter)  Binnen het zevende kaderprogramma van Euratom (2007 – 2011) zijn drie grote Europese samenwerkingsinitiatieven gestart op het gebied van nucleaire wetenschap en technologie: het Technologieplatform inzake duurzame kernenergie (SNETP), het Technologieplatform Implementatie van eindberging (IGDTP) en het Multidisciplinair Europees Lage Dosis Initiatief (MELODI). SNETP en IGDTP sluiten beide nauw aan op de doelen van het SET-plan.
Amendement 5
Voorstel voor een besluit
Overweging 6 quater (nieuw)
(6 quater)  Gezien het ongeval in de kernenergiecentrale te Fukushima in Japan als gevolg van de aardbeving en de vloedgolf van 11 maart 2011 is aanvullend onderzoek noodzakelijk op het gebied van de veiligheid van kernsplijting, om te burgers van de Unie ervan te overtuigen dat de veiligheid van kerninstallaties in de Unie nog steeds voldoet aan de strengste internationale normen. Voor deze aanvullende werkzaamheden moeten de kredieten die zijn uitgetrokken voor kernsplijting worden opgetrokken.
Amendement 6
Voorstel voor een besluit
Overweging 9 bis (nieuw)
(9 bis)  Een overeenkomst over aanvullende financiering van ITER uitsluitend via overdracht van in 2011 niet gebruikte restbedragen uit het meerjarig financieel kader (MFK) en zonder bedragen uit het zevende kaderprogramma van de EU (2007-2013) om te leiden naar het kaderprogramma (2012-2013) zou het mogelijk maken het programma in 2011 snel goed te keuren.
Amendement 7
Voorstel voor een besluit
Overweging 11
(11)  Volgens de conclusies van de Raad over de behoefte aan competenties op nucleair gebied, vastgesteld tijdens zijn vergadering van 1 en 2 december 2008, is het van essentieel belang binnen de Gemeenschap een hoog opleidingsniveau op nucleair gebied te handhaven.
(11)  Volgens de conclusies van de Raad over de behoefte aan competenties op nucleair gebied, vastgesteld tijdens zijn vergadering van 1 en 2 december 2008, is het van essentieel belang binnen de Gemeenschap een hoog opleidingsniveau en adequate arbeidsomstandigheden op nucleair gebied te handhaven.
Amendement 8
Voorstel voor een besluit
Overweging 14 bis (nieuw)
(14bis)  De Commissie, de Europese Raad , de Raad en de lidstaten moeten een procedure op gang brengen tot wijziging van het Euratom-Verdrag, ter consolidering van de Verdragsbepalingen over voorlichting aan en medewetgevingsbevoegdheden van het Europees Parlement in verband met Euratomonderzoek en milieubescherming, ten einde o.a. toekomstige begrotingsprocedures te versoepelen.
Amendement 9
Voorstel voor een besluit
Overweging 16
(16)  Dit besluit dient voor de gehele duur van het kaderprogramma (2012-2013) de financiële middelen vast te stellen die in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure voor de begrotingsautoriteit het voornaamste referentiepunt vormen in de zin van punt 37 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer.
(16)  Dit besluit dient voor de gehele duur van het kaderprogramma (2012-2013) de financiële middelen vast te stellen die in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure voor de begrotingsautoriteit het voornaamste referentiepunt vormen in de zin van punt 37 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (IA). Om in het MFK voor de jaren 2012 en 2013 te voldoen aan de behoeften van het Kaderprogramma (2012-2013) moet het MFK worden aangepast door het plafond van rubriek 1a te verhogen. Indien er geen andere MFK-restbedragen uit 2011 beschikbaar zijn voor overdracht naar 2012 en 2013, moet het flexibiliteitsinstrument overeenkomstig punt 27 van het IA worden ingezet.
Amendement 10
Voorstel voor een besluit
Overweging 16 bis (nieuw)
(16bis)  Voor het MFK 2014-2020 moeten de voor het ITER-project bestemde kredieten voor de gehele programmaperiode worden vastgesteld, zodat alle meerkosten boven het EU-aandeel van 6 600 000 000 EUR ten behoeve van de bouw van ITER, die volgens de huidige planning in 2020 voltooid dient te zijn, buiten de MFK-plafonds moeten worden gefinancierd („afscherming”);
Amendement 11
Voorstel voor een besluit
Overweging 18
(18)  De internationale en wereldwijde dimensie van de Europese onderzoeksactiviteiten is belangrijk met het oog op het verkrijgen van wederzijdse voordelen. Het kaderprogramma (2012-2013) dient open te staan voor deelname door landen die hiertoe de nodige overeenkomsten hebben gesloten, en, op het niveau van projecten en op basis van wederzijds voordeel, door entiteiten van derde landen en door internationale organisaties voor wetenschappelijke samenwerking.
(18)  De internationale en wereldwijde dimensie van de Europese onderzoeksactiviteiten is belangrijk met het oog op het verkrijgen van wederzijdse voordelen. Het kaderprogramma (2012-2013) dient enerzijds dan ook open te staan voor deelname door landen die hiertoe de nodige overeenkomsten hebben gesloten, en, op het niveau van projecten en op basis van wederzijds voordeel, door entiteiten van derde landen en door internationale organisaties voor wetenschappelijke samenwerking. Anderzijds houdt dit ook in dat de internationale partners, in het bijzonder in verband met het ITER-project, hun financiële verplichtingen ten volle moeten nakomen.
Amendement 12
Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1
1.  Het kaderprogramma (2012-2013) draagt bij tot de verwezenlijking van de algemene doelstellingen die zijn genoemd in artikel 1 en artikel 2, sub a), van het Verdrag en draagt bovendien, voortbouwend op een Europese Onderzoeksruimte, bij tot de realisatie van de Innovatie-Unie.
1.  Het kaderprogramma (2012-2013) draagt bij tot de verwezenlijking van de algemene doelstellingen die worden genoemd in artikel 1 en artikel 2, letter a), van het Verdrag, met bijzondere nadruk op nucleaire veiligheid, beveiliging en stralingsbescherming en draagt voorts, voortbouwend aan een Europese Onderzoeksruimte, bij tot de realisatie van de Innovatie-Unie.
Amendement 13
Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)
2 bis. Via het kaderprogramma (2012-2013) wordt een bijdrage geleverd tot tenuitvoerlegging van het SET-plan. In verband met de daaruit voortvloeiende maatregelen moet rekening worden gehouden met de strategische onderzoeksagenda van de drie bestaande Europese technologieplatformen voor kernenergie: SNETP, IGDTP en MELODI.

Amendement 14
Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – alinea 1 – inleidende formule
Het maximumbedrag voor de tenuitvoerlegging van het kaderprogramma (2012-2013) is 2 560 270 000 euro. Dit bedrag wordt als volgt verdeeld (in euro):

Het maximumbedrag voor de tenuitvoerlegging van het kaderprogramma (2012-2013) is 2 100 270.000 EUR. Dit bedrag wordt als volgt verdeeld (in EUR):

Amendement 30
Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – alinea 1 – letter a – streepje 1
– onderzoek inzake fusie-energie 2 208 809 000;
– onderzoek inzake fusie-energie 1 748 809 000; dit bedrag omvat de kredieten die noodzakelijk zijn voor de voortzetting van het JET-programma in Culham;
Amendement 16
Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – alinea 1 – letter a – streepje 2
– kernsplijting en stralingsbescherming 118 245 000;
– kernsplijting,in het bijzonder veiligheid, beter beheer van kernafval en stralingsbescherming 118 245 000;
Amendement 17
Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – alinea 1 – letter b – streepje 1
– nucleaire activiteiten van het GCO 233 216 000
– nucleaire activiteiten van het GCO in verband met nucleaire veiligheid, milieubescherming en ontmanteling 233 216 000
Amendement 18
Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – alinea 1 bis (nieuw)
Bijzondere aandacht gaat uit naar de ontwikkeling van contractuele regelingen die het risico op niet-nakoming alsook de spreiding van risico's in de tijd verkleinen;

Amendement 19
Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)
1 bis. Bijzondere aandacht gaat uit naar neveninitiatieven van het eigenlijke nucleair onderzoek, met name voor wat betreft de investering in personeel en adequate arbeidsomstandigheden en werkzaamheden die gericht zijn op het aanpakken van het gevaar dat er de komende jaren een gebrek aan vaardigheden ontstaat;

Amendement 20
Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)
2 bis. De lidstaten en de Commissie moeten een overzicht opstellen van beroepskwalificaties, opleiding en vaardigheden op het nucleaire gebied in de Unie, waarin een algemeen beeld wordt gegeven van de huidige toestand en waardoor het mogelijk wordt de juiste oplossingen te bepalen en ten uitvoer te leggen;

Amendement 21
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I.A – afdeling 3 – punt 2
Met een speciaal programma op het gebied van fysica en technologie worden de JET-faciliteit (Joint European Torus) en andere voor ITER relevante installaties voor magnetische opsluiting geëxploiteerd. Daarbij worden specifieke cruciale ITER-technologieën beoordeeld, ITER-projectkeuzen geconsolideerd en wordt de inwerkingstelling van ITER voorbereid.

Met een speciaal programma op het gebied van fysica en technologie worden de JET-faciliteit (Joint European Torus) en andere voor ITER relevante installaties voor magnetische opsluiting geëxploiteerd (inclusief, eventueel, door middel van nieuwe experimenten die ten uitvoer moeten worden gelegd en die tegelijk met ITER moeten worden uitgevoerd). Daarbij worden specifieke cruciale ITER-technologieën beoordeeld, ITER-projectkeuzen geconsolideerd en wordt de inwerkingstelling van ITER voorbereid.

Amendement 22
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I.B. – afdeling 1 – Doelstelling
Totstandbrenging van een hechte wetenschappelijke en technische basis ter bespoediging van de praktische ontwikkelingen voor een veiliger beheer van radioactieve afvalstoffen met een lange levensduur, ter verbetering van met name de veiligheid, de grondstoffenefficiëntie en de kosteneffectiviteit van kernenergie en de verzekering van een robuust en maatschappelijk aanvaardbaar systeem voor de bescherming van mens en milieu tegen de effecten van ioniserende straling.

Totstandbrenging van een hechte wetenschappelijke en technische basis ter bespoediging van de praktische ontwikkelingen voor een veiliger beheer van radioactieve afvalstoffen met een lange levensduur, ter verbetering van met name de veiligheid, de grondstoffenefficiëntie en de kosteneffectiviteit van kernenergie en de verzekering van een robuust en maatschappelijk aanvaardbaar systeem voor de bescherming van mens en milieu tegen de effecten van ioniserende straling. Bij de ontmanteling van verouderde systemen moet bijzondere aandacht worden geschonken aan langlevend kernafval.

Amendement 23
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I.B – afdeling 3 – punt 5
Steun voor het behoud en de verdere ontwikkeling van wetenschappelijke deskundigheid en menselijke capaciteit teneinde op langere termijn de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde onderzoekers, ingenieurs en medewerkers in de nucleaire sector te waarborgen.

Aanhoudende steun voor het behoud en de ontwikkeling van het bevoegde personeel dat nodig is om de onafhankelijkheid van de Unie op nucleair gebied te behouden, en het niveau van nucleaire veiligheid consequent te waarborgen en te verbeteren. Het is van wezenlijke betekenis nucleaire deskundigheid met betrekking tot stralingsbescherming en ontmanteling van kerninstallaties in de Unie te houden, daar kernenergie een sleutelrol zal blijven spelen in het energiepakket van de Unie, met inbegrip van ontmanteling en werkzaamheden in verband met het beheer van langlevend afval.

Amendement 24
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – afdeling 2 – paragraaf 2
Om dit doel te bereiken bestaat er een duidelijke behoefte aan de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en competenties teneinde de vereiste wetenschappelijke, onafhankelijke en betrouwbare geavanceerde expertise te bieden ter ondersteuning van het beleid van de Unie op de terreinen van veiligheid van kerninstallaties en de splijtstofcyclus, nucleaire veiligheidscontrole en beveiliging. De door de klant aangestuurde steun voor het beleid van de Unie zoals in de opdracht van het GCO opgenomen, wordt aangevuld met een proactieve rol binnen de Europese onderzoeksruimte bij het ondernemen van kwalitatief hoogwaardige onderzoeksactiviteiten in nauw contact met het bedrijfsleven en andere organen en het ontwikkelen van netwerken met openbare en particuliere instellingen in de lidstaten.

Om dit doel te bereiken bestaat er een duidelijke behoefte aan de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en competenties teneinde de vereiste wetenschappelijke, onafhankelijke en betrouwbare geavanceerde expertise te bieden ter ondersteuning van het beleid van de Unie op de terreinen nucleaire waarborgen en beveiliging. De opdracht van het GCO wordt aangevuld met een proactieve rol binnen de Europese onderzoeksruimte bij het ondernemen van kwalitatief hoogwaardige onderzoeksactiviteiten in nauw contact met het bedrijfsleven en andere organen en het ontwikkelen van netwerken met openbare en particuliere instellingen in de lidstaten. Zijn rol als informatieverstrekker aan de bevolking wordt uitgebreid.

Amendement 25
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – afdeling 3 – punt 3
3.  Nucleaire beveiliging biedt verdere ondersteuning met het oog op het verwezenlijken van de verbintenissen van de Gemeenschap, met name ontwikkeling van methoden voor het toezicht op de splijtstofkringloopfaciliteiten, de uitvoering van het aanvullende protocol inclusief milieubemonstering en geïntegreerde veiligheidscontrole en het voorkomen van onttrekking van nucleair en radioactief materiaal ten behoeve van de illegale handel in dergelijk materiaal, inbegrepen nucleair forensisch onderzoek.
3.  Nucleaire beveiliging biedt verdere ondersteuning met het oog op het verwezenlijken van de verbintenissen van de Gemeenschap, met name ontwikkeling van methoden voor het toezicht op de splijtstofkringloopfaciliteiten, de uitvoering van het aanvullende protocol inclusief milieubemonstering en geïntegreerde veiligheidscontrole en het voorkomen van onttrekking van nucleair en radioactief materiaal ten behoeve van de illegale handel in dergelijk materiaal, inbegrepen nucleair forensisch onderzoek. Er moet gebruik worden gemaakt van zo goed mogelijke instrumenten voor het toezicht op alle civiele nucleaire activiteiten, met inbegrip van vervoerswerkzaamheden of opslagplaatsen van radioactief materiaal.
Amendement 28
Voorstel voor een besluit
Bijlage II – inleiding – alinea 1 bis (nieuw)
Het beheer van de Europese financiering van onderzoek moet in iedere fase van projecten meer op vertrouwen gebaseerd en risicotolerant zijn ten opzichte van deelnemers, en tegelijkertijd verantwoordingsplicht waarborgen via soepele voorschriften van de Unie om zo mogelijk de aansluiting op bestaande uiteenlopende nationale regelgevingen en erkende boekhoudmethoden te verbeteren.

Amendement 29
Voorstel voor een besluit
Bijlage II – inleiding – alinea 1 ter (nieuw)
Er moet bij de waarborging van een gezond financieel beheer van de onderzoekkredieten van de Unie evenwicht worden gevonden tussen vertrouwen en toezicht – tussen het nemen van risico's en de gevaren die risico's met zich meebrengen.

Amendement 26
Voorstel voor een besluit
Bijlage II – punt 2 – letter a – punt 1
Ondersteuning van onderzoeksprojecten die worden uitgevoerd door consortia met deelnemers uit verschillende landen, gericht op het ontwikkelen van nieuwe kennis, nieuwe technologie, producten of gemeenschappelijke middelen voor onderzoek. De omvang, het bereik en de interne organisatie van de projecten kan variëren per gebied en per onderwerp. De projecten kunnen uiteenlopen van gerichte onderzoeksacties van kleine of middelgrote omvang tot grootschalige integrerende projecten waarbij voor het bereiken van een bepaalde doelstelling omvangrijke middelen worden ingezet. Ondersteuning van opleiding en loopbaanontwikkeling van onderzoekers zal in de projectwerkplannen worden opgenomen.

Ondersteuning van onderzoeksprojecten die worden uitgevoerd door consortia met deelnemers uit verschillende landen, gericht op het ontwikkelen van nieuwe kennis, nieuwe technologie, producten of gemeenschappelijke middelen voor onderzoek. De omvang, het bereik en de interne organisatie van de projecten kan variëren per gebied en per onderwerp. De projecten kunnen uiteenlopen van gerichte onderzoeksacties van kleine of middelgrote omvang tot grootschalige integrerende projecten waarbij voor het bereiken van een bepaalde doelstelling omvangrijke middelen worden ingezet. Ondersteuning van opleiding en loopbaanontwikkeling van onderzoekers zal in de projectwerkplannen worden opgenomen. Van het ontwerpwerkprogramma zullen normeringswerkzaamheden deel vormen.

Amendement 27
Voorstel voor een besluit
Bijlage II – punt 2 – letter a – punt 3
Steun voor activiteiten voor de coördinatie van coördinerende of ondersteunende onderzoeksactiviteiten (netwerken, uitwisselingen, transnationale toegang tot onderzoeksinfrastructuren, studies, conferenties, bijdragen tijdens het opzetten van een nieuwe infrastructuur, enz.) of ter bevordering van de ontwikkeling van personele middelen (bijv. netwerken en ontwikkelen van opleidingstrajecten). Deze acties kunnen ook op een andere wijze dan via uitnodigingen tot het indienen van voorstellen worden uitgevoerd.

Steun voor activiteiten ten behoeve van de coördinatie van coördinerend of ondersteunend onderzoek (netwerken, uitwisselingen, transnationale toegang tot onderzoeksinfrastructuren, studies, conferenties, deelname aan normeringsorganen, bijdragen tijdens het opzetten van een nieuwe infrastructuur, enz.) of ter bevordering van de ontwikkeling van personele middelen (bijv. netwerken en ontwikkelen van opleidingstrajecten). Deze acties kunnen ook op een andere wijze dan via uitnodigingen tot het indienen van voorstellen worden uitgevoerd.

(1) COM (2011)0226.
(2) PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.
(3) PB L 412 van 30.12.06, blz. 1.

Juridische mededeling - Privacybeleid