Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0046(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0360/2011

Texte depuse :

A7-0360/2011

Dezbateri :

PV 16/11/2011 - 17
CRE 16/11/2011 - 17

Voturi :

PV 17/11/2011 - 6.3
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0509

Texte adoptate
PDF 356kWORD 138k
Joi, 17 noiembrie 2011 - Strasbourg
Programul-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice pentru activități de cercetare și de formare în domeniul nuclear *
P7_TA(2011)0509A7-0360/2011

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 17 noiembrie 2011 referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului privind Programul-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice pentru activități de cercetare și de formare în domeniul nuclear (2012-2013) (COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE))

(Consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2011)0072),

–  având în vedere articolul 7 din Tratatul Euratom, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7–0077/2011),

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei pentru bugete (A7-0360/2011),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  consideră că principala valoare de referință indicată în propunerea legislativă nu este compatibilă cu plafonul de la rubrica 1a a actualului cadru financiar multianual 2007-2013 (CFM); ia act de propunerea Comisiei(1) de revizuire a actualului CFM în temeiul punctelor 21-23 din Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(2) (AII) pentru a răspunde nevoilor de finanțare suplimentare ale proiectului ITER pentru anii 2012-2013; dorește demararea de negocieri cu cealaltă componentă a autorității bugetare, prin intermediul tuturor mijloacelor prevăzute în AII, pentru a se ajunge la un acord rapid privind finanțarea programului de cercetare Euratom până la sfârșitul anului 2011; reamintește opoziția sa față de orice formă de redistribuire de la al șaptelea Program-cadru pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative (2007-2013)(3), după cum se propune în propunerea Comisiei, menționată mai sus;

3.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cu articolul 106a din Tratatul Euratom;

4.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

5.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de decizie
Considerentul 4a (nou)
(4a)  Elaborarea și punerea în aplicare a Programului-cadru (2012-2013) trebuie să se bazeze pe principiul simplității, al stabilității, al transparenței, al certitudinii juridice, al consecvenței, al excelenței și al încrederii și să urmeze recomandările Parlamentului European făcute în rezoluția sa din 11 noiembrie 2010 referitoare la simplificarea implementării programelor-cadru de cercetare.1
1Texte adoptate, P7_TA (2010)0401.
Amendamentul 2
Propunere de decizie
Considerentul 5a (nou)
(5a)  Având în vedere posibilul impact transfrontalier al incidentelor nucleare, sporirea siguranței nucleare și, după caz, aspectele privind securitatea trebuie să constituie o prioritate.
Amendamentul 3
Propunere de decizie
Considerentul 6a (nou)
(6a)  Obiectivul inițiativei europene industriale în domeniul energiei nucleare sustenabile (ESNII) constă realizarea până în 2035-2040 a unor reactoare cu neutroni rapizi cu ciclu de combustibil închis de generația a IV-a. Această inițiativă include trei linii de dezvoltare tehnologică și patru mari proiecte: prototipul ASTRID (răcire cu sodiu), modelul experimental ALLEGRO (răcire cu gaz), reactorul de demonstrație ALFRED (răcire cu plumb) și pentru aceeași tehnologie în cadrul infrastructurilor de suport, instalația de iradiere cu neutroni rapizi MYRRHA (răcire cu plumb-bismut).
Amendamentul 4
Propunere de decizie
Considerentul 6b (nou)
(6b)  În cadrul celui de-al șaptelea Program-cadru al Euratom au fost lansate trei inițiative europene de cooperare majore legate de știința și tehnologiile nucleare (2007-2011). Acestea sunt Platforma tehnologică pentru energie nucleară sustenabilă (Sustainable Nuclear Energy Technology Platform - SNETP), Platforma tehnologică pentru implementarea depozitării geologice a deșeurilor (Implementing Geological Disposal Technology Platform - IGDTP) și Inițiativa multidisciplinară europeană privind riscurile de iradiere la doze joase (Multidisciplinary European Low-Dose Initiative – MELODI). Atât SNETP, cât și IGDTP corespund obiectivelor planului SET.
Amendamentul 5
Propunere de decizie
Considerentul 6c (nou)
(6c)  Având în vedere accidentul produs la centrala nucleară de la Fukushima (Japonia), provocat de cutremurul și tsunamiul de la 11 martie 2011, este necesară intensificarea activității de cercetare în domeniul securității fisiunii nucleare pentru a asigura cetățenii Uniunii de faptul că securitatea instalațiilor nucleare din Uniune respectă în continuare cele mai înalte standarde internaționale. Astfel de eforturi suplimentare necesită o sporire a bugetului alocat domeniului fisiunii nucleare.
Amendamentul 6
Propunere de decizie
Considerentul 9a (nou)
(9a)  Un acord privind finanțarea suplimentară a ITER numai prin transferul resurselor cadrului financiar multianual (CFM) neutilizate în 2011 și fără redistribuiri din partea celui de-al șaptelea Program-cadru al UE (2007-2013) către Programul-cadru (2012-2013) ar permite adoptarea rapidă a programului în 2011.
Amendamentul 7
Propunere de decizie
Considerentul 11
(11)  Concluziile Consiliului privind necesitatea de competențe în domeniul nuclear, adoptate la reuniunea desfășurată la 1-2 decembrie 2008, recunosc că este esențial ca în cadrul Comunității să se mențină un nivel înalt de calificare în domeniul nuclear.
(11)  Concluziile Consiliului privind necesitatea de competențe în domeniul nuclear, adoptate la reuniunea desfășurată la 1-2 decembrie 2008, recunosc că este esențial ca în cadrul Comunității să se mențină un nivel înalt de calificare și condiții de muncă adecvate în domeniul nuclear.
Amendamentul 8
Propunere de decizie
Considerentul 14a (nou)
(14a)  Comisia, Consiliul European, Consiliul și statele membre trebuie să demareze un proces de modificare a tratatului Euratom, consolidând dispozițiile acestuia referitoare la informarea Parlamentului European și la drepturile de colegislator ale acestuia cu privire la aspectele legate de cercetare și mediu din cadrul Euratom pentru a facilita, printre altele, viitoarele proceduri bugetare.
Amendamentul 9
Propunere de decizie
Considerentul 16
(16)  Prezenta decizie trebuie să instituie, pe întreaga durată a Programului-cadru (2012-2013), un pachet financiar care reprezintă referința principală, în sensul punctului 37 din Acordul Interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară, pentru autoritatea bugetară, pe durata procedurii bugetare anuale.
(16)  Prezenta decizie trebuie să instituie, pe întreaga durată a Programului-cadru (2012-2013), un pachet financiar care reprezintă referința principală, în sensul punctului 37 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (AII), pentru autoritatea bugetară, pe durata procedurii bugetare anuale. Pentru a încadra Programul-cadru (2012-2013) în CFM pentru anii 2012 și 2013, va fi necesară modificarea CFM prin ridicarea plafonului de la rubrica 1a. Dacă nu mai sunt disponibile alte resurse ale CFM din 2011 în vederea transferului în 2012 și 2013, trebuie mobilizat instrumentul de flexibilitate, conform prevederilor de la punctul 27 din AII.
Amendamentul 10
Propunere de decizie
Considerentul 16a (nou)
(16a)  Pentru CFM 2014-2020, resursele financiare dedicate proiectului ITER trebuie fixate pentru întreaga perioadă de programare astfel încât orice costuri care depășesc suma de 6 600 000 000 euro de care dispune UE pentru perioada de construcție a ITER, care, conform actualelor planificări, ar trebui finalizat în 2020, să fie finanțate în afara plafoanelor CFM (alocare de fonduri în scopurile prestabilite, „ring fencing”).
Amendamentul 11
Propunere de decizie
Considerentul 18
(18)  Dimensiunea internațională și globală a activităților europene de cercetare este importantă în vederea obținerii de avantaje reciproce. Prin urmare, Programul-cadru (2012-2013) trebuie să fie deschis participării țărilor care au încheiat acordurile necesare în acest sens, dar și participării, la nivel de proiecte și pe baza interesului reciproc, a entităților din țări terțe și a organizațiilor internaționale de cooperare științifică.
(18)  Dimensiunea internațională și globală a activităților europene de cercetare este importantă în vederea obținerii de avantaje reciproce. Prin urmare, Programul-cadru (2012-2013) ar trebui să fie, pe de o parte, deschis participării țărilor care au încheiat acordurile necesare în acest sens, dar și participării, la nivel de proiecte și pe baza interesului reciproc, a entităților din țări terțe și a organizațiilor internaționale de cooperare științifică. Pe de altă parte, acest lucru înseamnă, de asemenea, că, îndeosebi cu privire la proiectul ITER, partenerii internaționali trebuie să își respecte pe deplin obligațiile financiare.
Amendamentul 12
Propunere de decizie
Articolul 2 - alineatul 1
(1)  Obiectivele generale ale Programului-cadru (2012-2013) sunt stabilite la articolul 1 și la articolul 2 litera (a) din tratat și contribuie la crearea „Uniunii inovării” și la construirea Spațiului European de Cercetare.
(1)  Obiectivele generale ale Programului-cadru (2012-2013) sunt stabilite la articolul 1 și la articolul 2 litera (a) din tratat, punându-se un accent deosebit pe siguranța nucleară, securitate și protecția împotriva radiațiilor, și contribuie la crearea „Uniunii inovării” și la construirea Spațiului European de Cercetare.
Amendamentul 13
Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 2a (nou)
(2a)  Programul-cadru (2012-2013) va contribui la punerea în aplicare a planului SET. Acțiunile sale ar trebui să țină seama de agendele strategice de cercetare ale celor trei platforme tehnologice europene din domeniul energiei nucleare: SNETP, IGTP și MELODI.
Amendamentul 14
Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 - partea introductivă
Suma maximă pentru implementarea Programului-cadru (2012-2013) este de 2 560 270 000 EUR. Această sumă se alocă după cum urmează (în EUR):

Suma maximă pentru implementarea Programului-cadru (2012-2013) este de 2 100 270 000 EUR. Această sumă se alocă după cum urmează (în EUR):

Amendamentul 30
Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a – liniuța 1
- cercetarea în domeniul energiei de fuziune 2.208.809.000;
- cercetarea în domeniul energiei de fuziune 1.748.809.000 EUR; această cifră include fondurile necesare pentru continuarea programului JET din Culham;
Amendamentul 16
Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a – liniuța 2
– fisiunea nucleară și protecția împotriva radiațiilor 118 245 000;
– fisiunea nucleară, în special siguranța, îmbunătățirea gestionării deșeurilor nucleare și protecția împotriva radiațiilor 118 245 000 EUR;
Amendamentul 17
Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b – liniuța 1
– activitățile nucleare ale JRC 233 216 000.
– activitățile nucleare ale JRC privind securitatea nucleară, protecția mediului și dezactivarea 233 216 000 EUR
Amendamentul 18
Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1a (nou)
Trebuie să se acorde o atenție deosebită evoluției acordurilor contractuale care să reducă atât riscul neexecutării, cât și redistribuirea riscurilor și a costurilor în timp.

Amendamentul 19
Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 1a (nou)
(1a)  Trebuie să se acorde o atenție deosebită inițiativelor care însoțesc activitățile principale de cercetare nucleară, îndeosebi cu privire la investițiile în capitalul uman și în condiții de lucru adecvate și la acțiunile care vizează abordarea riscului de deficit de competențe în următorii ani.
Amendamentul 20
Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 2a (nou)
(2a)  Statele membre și Comisia stabilesc o revizuire a calificărilor profesionale, a formării și a competențelor în domeniul nuclear în cadrul Uniunii, care să confere o imagine de ansamblu a situației actuale și să permită identificarea și aplicarea soluțiilor adecvate.
Amendamentul 21
Propunere de decizie
Anexa I – partea I.A – secțiunea 3 – punctul 2
Un program focalizat pe fizică și tehnologie va exploata Joint European Torus (JET) și alte dispozitive de confinare magnetică care prezintă relevanță pentru ITER. Acest program va evalua tehnologiile cheie specifice ITER, va consolida opțiunile proiectului ITER și va pregăti exploatarea acestuia.

Un program focalizat pe fizică și tehnologie va exploata Joint European Torus (JET) și alte dispozitive de confinare magnetică (inclusiv noi posibile experimente care se vor realiza și vor funcționa în paralel cu ITER) care prezintă relevanță pentru ITER. Acest program va evalua tehnologiile cheie specifice ITER, va consolida opțiunile proiectului ITER și va pregăti exploatarea acestuia.

Amendamentul 22
Propunere de decizie
Anexa I – partea I.B – secțiunea 1 – Obiectiv
Stabilirea unei baze științifice și tehnice solide pentru a accelera evoluțiile practice în direcția unei gestionări mai sigure a deșeurilor radioactive cu durată lungă de viață, pentru a spori în special securitatea, eficiența utilizării resurselor și rentabilitatea energiei nucleare și a asigura un sistem robust și acceptabil din punct de vedere social pentru protejarea oamenilor și a mediului împotriva efectelor radiației ionizante.

Stabilirea unei baze științifice și tehnice solide pentru a accelera evoluțiile practice în direcția unei gestionări mai sigure a deșeurilor radioactive cu durată lungă de viață, pentru a spori în special securitatea, eficiența utilizării resurselor și rentabilitatea energiei nucleare și a asigura un sistem robust și acceptabil din punct de vedere social pentru protejarea oamenilor și a mediului împotriva efectelor radiației ionizante. La dezafectarea sistemelor caduce ar trebui acordată o atenție deosebită deșeurilor nucleare cu durată lungă de viață.

Amendamentul 23
Propunere de decizie
Anexa X – partea I.B – secțiunea 3 – punctul 5
Sprijin pentru păstrarea și continuarea dezvoltării competențelor științifice și a capacităților umane pentru a se garanta disponibilitatea pe termen lung în sectorul nuclear a unor cercetători, ingineri și angajați calificați în mod corespunzător.

Sprijin continuu pentru păstrarea și formarea profesională a personalului, acesta fiind necesar pentru a menține independența nucleară a Uniunii și un nivel constant de furnizare și îmbunătățire a siguranței nucleare. Este esențial să se mențină expertiza în Uniune în ceea ce privește protecția împotriva radiațiilor și dezasamblarea instalațiilor nucleare, întrucât energia nucleară va juca un rol-cheie în mixul energetic al Uniunii, inclusiv în ceea ce privește dezafectarea și gestionarea pe termen lung a deșeurilor.

Amendamentul 24
Propunere de decizie
Anexa II – partea II – secțiunea 2 – punctul 2
Pentru realizarea acestui obiectiv, cunoștințele, aptitudinile și competențele trebuie să fie actualizate în permanență, pentru a se avea la dispoziție expertiza de ultimă oră, independentă și fiabilă, necesară în sprijinul politicilor Uniunii în domeniul securității reactorilor nucleari, al securității ciclului de combustibil, precum și al garanțiilor nucleare și protecției fizice și radiologice. Sprijinul orientat către client pentru politicile Uniunii exprimat în misiunea JRC va fi completat de asumarea unui rol proactiv în cadrul Spațiului European de Cercetare prin desfășurarea unor activități de cercetare de înaltă calitate în strânsă colaborare cu industria și cu alte organisme, precum și prin dezvoltarea de rețele cu instituții publice și private din statele membre.

Pentru realizarea acestui obiectiv, cunoștințele, aptitudinile și competențele trebuie să fie actualizate în permanență, pentru a se avea la dispoziție expertiza de ultimă oră, independentă și fiabilă, necesară în sprijinul politicilor Uniunii în domeniul securității reactorilor nucleari, al securității ciclului de combustibil, precum și al garanțiilor și securității nucleare. Misiunea JRC va fi completată de asumarea unui rol proactiv în cadrul Spațiului European de Cercetare prin desfășurarea unor activități de cercetare de înaltă calitate în strânsă colaborare cu industria și cu alte organisme, precum și prin dezvoltarea de rețele cu instituții publice și private din statele membre. Rolul acesteia de a difuza informații publicului va fi consolidat.

Amendamentul 25
Propunere de decizie
Anexa I – partea II – secțiunea 3 – punctul 3
3.  Protecția fizică și radiologică a materialelor nucleare – activitățile vor sprijini în continuare îndeplinirea angajamentelor Comunității, în particular în ceea ce privește dezvoltarea de metode de control al instalațiilor pentru ciclul de combustibil, implementarea Protocolului adițional, inclusiv eșantionarea de mediu și garanțiile integrate, prevenirea deturnării materialelor nucleare și radioactive asociate cu traficul ilegal de astfel de materiale, inclusiv criminalistica nucleară.
3.  Protecția fizică și radiologică a materialelor nucleare – activitățile vor sprijini în continuare îndeplinirea angajamentelor Comunității, în particular în ceea ce privește dezvoltarea de metode de control al instalațiilor pentru ciclul de combustibil, implementarea Protocolului adițional, inclusiv eșantionarea de mediu și garanțiile integrate, prevenirea deturnării materialelor nucleare și radioactive asociate cu traficul ilegal de astfel de materiale, inclusiv criminalistica nucleară. Este necesar să se utilizeze cele mai performante instrumente de monitorizare a tuturor activităților nucleare civile, inclusiv a operațiunilor de transport sau de stocare a oricărui tip de materiale radioactive.
Amendamentul 28
Propunere de decizie
Anexa II – introducere – alineatul 1a (nou)
Administrarea fondurilor europene alocate cercetării trebuie să se bazeze într-o mai mare măsură pe încredere și pe o abordare de toleranță la riscuri față de participanți în toate etapele proiectelor, fără a prejudicia răspunderea, cu norme flexibile ale Uniunii pentru îmbunătățirea armonizării, dacă este cazul, cu diferite reglementări naționale și practici contabile recunoscute;

Amendamentul 29
Propunere de decizie
Anexa II – introducere – alineatul 1b (nou)
Este necesară stabilirea unui echilibru între încredere și control – între asumarea de riscuri și pericolele pe care acestea le presupun – pentru asigurarea gestionării financiare raționale a fondurilor Uniunii alocate cercetării.

Amendamentul 26
Propunere de decizie
Anexa II – punctul 2 – litera a – punctul 1
Sprijin pentru proiecte de cercetare desfășurate de consorții cu participanți din diferite țări, cu scopul de a dezvolta noi cunoștințe, noi tehnologii, produse sau resurse comune de cercetare. Mărimea, domeniul de aplicare și organizarea internă a proiectelor pot varia de la un domeniu la altul și de la o temă la alta. Se pot întâlni de la proiecte reprezentând acțiuni dedicate cercetării la scară mică sau medie la proiecte mari de integrare care mobilizează un volum semnificativ de resurse pentru atingerea obiectivului definit. Sprijinul pentru activitățile de formare și de dezvoltare a carierei cercetătorilor va fi inclus în programele de lucru aferente proiectelor.

Sprijin pentru proiecte de cercetare desfășurate de consorții cu participanți din diferite țări, cu scopul de a dezvolta noi cunoștințe, noi tehnologii, produse sau resurse comune de cercetare. Mărimea, domeniul de aplicare și organizarea internă a proiectelor pot varia de la un domeniu la altul și de la o temă la alta. Se pot întâlni de la proiecte reprezentând acțiuni dedicate cercetării la scară mică sau medie la proiecte mari de integrare care mobilizează un volum semnificativ de resurse pentru atingerea obiectivului definit. Sprijinul pentru activitățile de formare și de dezvoltare a carierei cercetătorilor va fi inclus în programele de lucru aferente proiectelor. Se vor include în programele de lucru aferente proiectelor activități de standardizare.

Amendamentul 27
Propunere de decizie
Anexa II – punctul 2 – litera a – punctul 3
Sprijin pentru activitățile de coordonare sau auxiliare cercetării (colaborare în rețea, schimburi, acces transnațional la infrastructurile de cercetare, studii, conferințe, contribuții la construirea unor noi infrastructuri etc.) sau de promovare a dezvoltării resurselor umane (de exemplu, crearea de rețele și de scheme de formare). Aceste acțiuni vor putea fi aplicate, de asemenea, prin alte mijloace decât cererile de propuneri.

Sprijin pentru activitățile de coordonare sau auxiliare cercetării (colaborare în rețea, schimburi, acces transnațional la infrastructurile de cercetare, studii, conferințe, participare în cadrul organelor de standardizare, contribuții la construirea unor noi infrastructuri etc.) sau de promovare a dezvoltării resurselor umane (de exemplu, crearea de rețele și de scheme de formare). Aceste acțiuni vor putea fi aplicate, de asemenea, prin alte mijloace decât cererile de propuneri.

(1) COM(2011)0226.
(2) JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
(3) JO L 412, 30.12.2006, p.1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate