Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0046(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0360/2011

Predkladané texty :

A7-0360/2011

Rozpravy :

PV 16/11/2011 - 17
CRE 16/11/2011 - 17

Hlasovanie :

PV 17/11/2011 - 6.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0509

Prijaté texty
PDF 504kWORD 131k
Štvrtok, 17. novembra 2011 - Štrasburg
Rámcový program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy *
P7_TA(2011)0509A7-0360/2011

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. novembra 2011 o návrhu rozhodnutia Rady o rámcovom programe Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy (2012 – 2013) (KOM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2011)0072),

–  so zreteľom na článok 7 Zmluvy o Euratome, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0077/2011),

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru pre rozpočet (A7-0360/2011),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  domnieva sa, že hlavná referenčná suma stanovená v legislatívnom návrhu nie je zlučiteľná so stropom okruhu 1a súčasného viacročného finančného rámca na roky 2007 – 2013 (VFR); berie na vedomie návrh Komisie(1) preskúmať súčasný VFR na základe bodov 21 až 23 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(2) (MID) s cieľom zabezpečiť dodatočné nepredvídané financovanie projektu ITER na roky 2012 – 2013; je pripravený začať rokovania s druhou zložkou rozpočtového orgánu na základe všetkých prostriedkov, ktoré stanovuje MID, s cieľom dosiahnuť do konca roka 2011 rýchlu dohodu o financovaní výskumného programu Euratomu; pripomína svoj nesúhlas s akoukoľvek formou presunu zo siedmeho rámcového programu Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007-2013)(3), ako sa navrhuje v uvedenom návrhu Komisie;

3.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článkom 106a Zmluvy o Euratome;

4.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

5.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)  Zostavenie a implementácia rámcového programu (2012 – 2013) by mali byť založené na princípoch jednoduchosti, stability, transparentnosti, právnej istoty konzistentnosti, excelentnosti a dôvery na základe odporúčaní uvedených v uznesení Európskeho parlamentu z 11. novembra 2010 o zjednodušení realizácie rámcových programov pre výskum1.
1Prijaté texty, P7_TA(2010)0401.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)  Zlepšenie jadrovej bezpečnosti a v prípade potreby bezpečnostných aspektov by malo byť prioritou vzhľadom na možný cezhraničný vplyv jadrových incidentov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6 a (nové)
(6a)  Cieľom Európskej priemyselnej iniciatívy v oblasti udržateľnej jadrovej energie (ESNII) je zavedenie reaktorov štvrtej generácie (Gen-IV) s rýchlymi neutrónmi a uzavretým palivovým cyklom v rokoch 2035 až 2040. Sleduje tri línie technického vývoja a zahŕňa štyri významné projekty: prototyp ASTRID (chladený sodíkom), experimentálny model ALLEGRO (chladený plynom), demonštračný projekt ALFRED (chladený olovom) a infraštruktúru na jeho podporu, zariadenie na ožarovanie rýchlymi neutrónmi MYRRHA (chladené olovom a bizmutom).
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6 b (nové)
(6b)  V rámci siedmeho rámcového programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (2007 až 2011) vznikli tri hlavné európske iniciatívy zamerané na spoluprácu v oblasti jadrovej vedy a technológie. Patrí k nim Technologická platforma pre udržateľnú jadrovú energiu (SNETP), Technologická platforma pre vykonávanie geologického ukladania (IGDTP) a Európska viacodborová iniciatíva o nízkych dávkach (MELODI). Platformy SNETP a IGDTP sú v súlade s cieľmi plánu SET.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6 c (nové)
(6c)  Vzhľadom na nehodu v jadrovej elektrárni Fukušima v Japonsku, ktorá bola dôsledkom zemetrasenia a cunami z 11. marca 2011, je potrebný ďalší výskum v oblasti bezpečnosti jadrového štiepenia s cieľom uistiť občanov Únie, že jadrové zariadenia v Únii naďalej spĺňajú najprísnejšie medzinárodné normy bezpečnosti. Táto ďalšia činnosť si vyžaduje zvýšenie rozpočtu určeného na jadrové štiepenie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9 a (nové)
(9a)  Dohoda o dodatočnom financovaní projektu ITER výlučne prostredníctvom presunov nevyužitých rezerv viacročného finančného rámca (VFR) za rok 2011 by bez toho, aby došlo k presunom zo siedmeho rámcového programu EÚ pre výskum (2007 – 2013) do rámcového programu Euratomu (2012 – 2013), umožnila rýchle prijatie tohto programu v roku 2011.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 11
(11)  Závery Rady o potrebe zručností v oblasti jadrovej energie prijaté na jej zasadnutí, ktoré sa konalo v dňoch 1. a 2. decembra 2008, potvrdzujú, že je nevyhnutné udržiavať v Spoločenstve vysokú úroveň odbornej prípravy v oblasti jadrovej energie.
(11)  Závery Rady o potrebe zručností v oblasti jadrovej energie prijaté na jej zasadnutí, ktoré sa konalo v dňoch 1. a 2. decembra 2008, potvrdzujú, že je nevyhnutné udržiavať v Spoločenstve vysokú úroveň odbornej prípravy a dobré pracovné podmienky v oblasti jadrovej energie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 14 a (nové)
(14a)  Komisia, Európska rada, Rada a členské štáty začnú proces zmeny a doplnenia Zmluvy o Euratome, v rámci ktorého posilnia ustanovenia zmluvy o právach Európskeho parlamentu na informácie a legislatívne spolurozhodovanie v súvislosti s otázkami výskumného programu Euratomu a ochrany životného prostredia s cieľom uľahčiť okrem iného budúce rozpočtové postupy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 16
(16)  Toto rozhodnutie ustanovuje na celé obdobie trvania rámcového programu (2012 – 2013) finančné krytie, ktoré predstavuje v zmysle bodu 37 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení základný odkaz pre rozpočtový orgán v priebehu ročného rozpočtového postupu.
(16)  Toto rozhodnutie ustanovuje na celé obdobie trvania rámcového programu (2012 – 2013) finančné krytie, ktoré predstavuje v zmysle bodu 37 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (MID) hlavnú referenčnú sumu pre rozpočtový orgán v priebehu ročného rozpočtového postupu. Aby sa rámcový program (2012 – 2013) začlenil do VFR na roky 2012 a 2013, bude potrebné zmeniť a doplniť VFR zvýšením stropu v okruhu 1a. Ak nebudú k dispozícii žiadne iné rezervy VFR na presun na roky 2012 a 2013, mal by sa mobilizovať nástroj flexibility ustanovený v bode 27 MID.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 16 a (nové)
(16a)  V prípade VFR na roky 2014 – 2020 by sa finančné zdroje určené na projekt ITER mali stanoviť na celé programové obdobie, aby akékoľvek prekročenie nákladov nad rámec podielu EÚ vo výške 6 600 000 000 EUR na konštrukčnú fázu projektu ITER, ktorej ukončenie je v súčasnosti naplánované na rok 2020, bolo financované mimo stropov VFR (obmedzenie zdrojov, tzv. ring fencing).
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 18
(18)  Na dosiahnutie obojstranného prínosu je potrebné, aby mali európske výskumné činnosti medzinárodný a globálny rozmer. Na rámcovom programe (2012 – 2013) by sa mali podieľať krajiny, ktoré na tento účel uzavreli potrebné dohody, avšak na projektovej úrovni a v prípade obojstrannej výhodnosti by sa na ňom mali v rámci vedeckej spolupráce zúčastniť aj subjekty z tretích krajín a medzinárodné organizácie.
(18)  Na dosiahnutie obojstranného prínosu je potrebné, aby mali európske výskumné činnosti medzinárodný a globálny rozmer. Na rámcovom programe (2012 – 2013) by sa mali preto na jednej strane podieľať krajiny, ktoré na tento účel uzavreli potrebné dohody, avšak na projektovej úrovni a v prípade obojstrannej výhodnosti by sa na ňom mali v rámci vedeckej spolupráce zúčastniť aj subjekty z tretích krajín a medzinárodné organizácie. Na druhej strane to takisto znamená, že medzinárodní partneri musia najmä v súvislosti s projektom ITER v plnej miere dodržiavať svoje finančné záväzky.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1
1.  Rámcový program (2012 – 2013) sleduje všeobecné ciele stanovené v článku 1 a v článku 2 písm. a) zmluvy a zároveň prispieva k vytváraniu Inovácie v Únii, pričom sa opiera o Európsky výskumný priestor.
1.  Rámcový program (2012 – 2013) sleduje všeobecné ciele stanovené v článku 1 a v článku 2 písm. a) zmluvy s osobitným dôrazom na jadrovú bezpečnosť a ochranu a ochranu pred žiarením, a zároveň prispieva k vytváraniu Inovácie v Únii, pričom sa opiera o Európsky výskumný priestor.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 2 a (nový)
2a.  Rámcový program (2012 – 2013) prispeje k vykonávaniu plánu SET. V rámci jeho opatrení by sa mal zohľadňovať strategický plán výskumu troch existujúcich európskych technologických platforiem v oblasti jadrovej energie: SNETP, IGDTP a MELODI.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť
Maximálna suma určená na vykonávanie rámcového programu (2012 – 2013) je 2 560 270 000 EUR. Táto suma sa rozdelí takto (v EUR):

Maximálna suma určená na vykonávanie rámcového programu (2012 – 2013) je 2 100 270 000 EUR. Táto suma sa rozdelí takto (v EUR):

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a – zarážka 1
– výskum jadrovej syntézy 2 208 809 000
– výskum jadrovej syntézy 1 748 809 000; táto suma zahŕňa finančné prostriedky potrebné na pokračovanie v programe JET v Culhame;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a – zarážka 2
– jadrové štiepenie a ochrana pred žiarením 118 245 000;
– jadrové štiepenie, najmä bezpečnosť, lepšie nakladanie s jadrovým odpadom a ochrana pred žiarením 118 245 000;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b – zarážka 1
– činnosti JRC v oblasti jadrovej energie 233 216 000.
– činnosti JRC v oblasti jadrovej energie súvisiace s jadrovou bezpečnosťou, ochranou životného prostredia a vyraďovaním z prevádzky 233 216 000.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 1 a (nový)
Osobitná pozornosť sa venuje vypracovaniu zmluvných mechanizmov, ktoré znižujú riziko neúspechu ako aj rozloženie rizika a nákladov v čase.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 1 a (nový)
1a.  Osobitná pozornosť sa venuje doplnkovým iniciatívam k hlavnému jadrovému výskumu, najmä pokiaľ ide o investovanie do ľudského kapitálu a primeraných pracovných podmienok a činnosti zamerané na znižovanie rizika nedostatku kvalifikovaných pracovníkov v budúcich rokoch.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 2 a (nový)
2a.  Členské štáty a Komisia zavedú hodnotenie odborných spôsobilostí, odbornej prípravy a kvalifikácií Únie v jadrovej oblasti, ktoré poskytne komplexný pohľad na aktuálnu situáciu a umožní stanoviť a uplatniť vhodné riešenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I.A – oddiel 3 − bod 2
Projekt Spoločný európsky torus (JET) a iné nástroje magnetického ohraničenia týkajúce sa projektu ITER sa budú využívať v cielenom fyzikálnom a technologickom programe. Program zhodnotí osobitné kľúčové technológie projektu ITER, zjednotí rozhodnutia týkajúce sa projektu ITER a zabezpečí prípravu prevádzky projektu ITER.

Projekt Spoločný európsky torus (JET) a iné zariadenia na magnetické udržanie plazmy súvisiace s projektom ITER (prípadne aj prostredníctvom nových experimentov vykonávaných súbežne s projektom ITER) sa budú využívať v cielenom fyzikálnom a technologickom programe. Program zhodnotí osobitné kľúčové technológie projektu ITER, zjednotí rozhodnutia týkajúce sa projektu ITER a zabezpečí prípravu prevádzky projektu ITER.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I.B – oddiel 1 − cieľ
Vytvárať stabilnú vedeckú a technickú základňu s cieľom urýchliť praktický vývoj v záujme bezpečnejšieho nakladania s rádioaktívnym odpadom s dlhým časom rozpadu, zlepšovať najmä bezpečnosť jadrovej energie a hospodárnosť z hľadiska jej zdrojov i nákladov a zabezpečovať silný a spoločensky prijateľný systém ochrany ľudí a životného prostredia proti účinkom ionizujúceho žiarenia.

Vytvárať stabilnú vedeckú a technickú základňu s cieľom urýchliť praktický vývoj v záujme bezpečnejšieho nakladania s rádioaktívnym odpadom s dlhým časom rozpadu, zlepšovať najmä bezpečnosť jadrovej energie a hospodárnosť z hľadiska jej zdrojov i nákladov a zabezpečovať silný a spoločensky prijateľný systém ochrany ľudí a životného prostredia proti účinkom ionizujúceho žiarenia. Pri vyraďovaní zastaraných systémov z prevádzky by sa mala venovať osobitná pozornosť jadrovému odpadu s dlhým polčasom rozpadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť I.B – oddiel 3 – bod 5
Podpora udržiavania a ďalšieho rozvojavedeckej odbornosti a ľudskej kapacity s cieľom dlhodobo zabezpečiť dostupnosť primerane kvalifikovaných výskumných pracovníkov, inžinierov a zamestnancov v jadrovom sektore.

Stála podpora pre udržanie a rozvojkvalifikovaného personálu potrebného na zachovanie jadrovej nezávislosti Únie a konzistentné zabezpečenie a zlepšovanie úrovne jadrovej bezpečnosti. Je nevyhnutné zachovať v Únii odborné poznatky v oblasti ochrany pred žiarením a vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky, keďže jadrová energia bude mať kľúčový význam pre energetický mix Únie, vrátane činností týkajúcich sa vyraďovania zariadení z prevádzky a nakladania s odpadom s dlhým polčasom rozpadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – oddiel 2 – odsek 2
Na dosiahnutie tohto cieľa je jednoznačne potrebné rozvíjať poznatky, kvalifikáciu a schopnosti s cieľom zabezpečiť požadované najnovšie nezávislé a spoľahlivé odborné znalosti na podporu politík Únie v sfére bezpečnosti jadrových reaktorov a palivového cyklu, jadrových bezpečnostných opatrení a ochrany. Podpora politiky Únie na základe požiadaviek zákazníkov, zdôrazňovaná v poslaní JRC, bude doplnená proaktívnou úlohou v rámci Európskeho výskumného priestoru pri uskutočňovaní výskumných činností vysokej kvality v bezprostrednom kontakte s priemyslom a inými subjektmi a pri budovaní sietí v súčinnosti s verejnými a súkromnými inštitúciami v členských štátoch.

Na dosiahnutie tohto cieľa je jednoznačne potrebné rozvíjať poznatky, kvalifikáciu a schopnosti s cieľom zabezpečiť požadované najnovšie nezávislé a spoľahlivé vedecké poznatky na podporu politík Únie v oblasti jadrových bezpečnostných opatrení a ochrany. Poslanie JRC bude doplnené o proaktívnu úlohu v rámci Európskeho výskumného priestoru pri uskutočňovaní výskumných činností vysokej kvality v bezprostrednom kontakte s priemyslom a inými subjektmi a pri budovaní sietí v súčinnosti s verejnými a súkromnými inštitúciami v členských štátoch. Bude posilnená jeho úloha ako poskytovateľa informácií verejnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť II – oddiel 3 – bod 3
3.  Jadrová ochrana, bude naďalej podporovať plnenie záväzkov Spoločenstva, najmä vývoj metód na kontrolu zariadení palivového cyklu, vykonávania dodatočného protokolu vrátane environmentálneho odberu vzoriek a integrovaných ochranných opatrení, ako aj prevencie zneužitia nukleárneho a jadrového materiálu súvisiaceho s nezákonným obchodovaním s takým materiálom vrátane jadrovej súdnej analýzy.
3.  Jadrová ochrana bude naďalej podporovať plnenie záväzkov Spoločenstva, najmä vývoj metód na kontrolu zariadení palivového cyklu, vykonávania dodatočného protokolu vrátane environmentálneho odberu vzoriek a integrovaných ochranných opatrení, ako aj prevencie zneužitia nukleárneho a jadrového materiálu súvisiaceho s nezákonným obchodovaním s týmto materiálom vrátane jadrovej súdnej analýzy. Treba využívať optimálne nástroje monitorovania všetkých civilných jadrových činností vrátane prepravných činností alebo skladovacích priestorov rádioaktívnych materiálov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Návrh rozhodnutia
Príloha II – úvod – odsek 1 a (nový)
Riadenie financovania európskeho výskumu by malo byť založené na väčšej dôvere a malo by byť odolnejšie voči riziku vo vzťahu k účastníkom vo všetkých fázach projektov a zároveň by malo zaručovať zodpovednosť a pružné pravidlá Únie na zlepšovanie súladu s rôznymi platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi a uznávanými účtovnými postupmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Návrh rozhodnutia
Príloha II – úvod – odsek 1 b (nový)
Pri zabezpečovaní riadneho finančného hospodárenia s prostriedkami Únie určenými na výskum je nevyhnutné nájsť rovnováhu medzi dôverou a kontrolou, a teda medzi riskovaním a nástrahami, ktoré riskovanie zahŕňa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Návrh rozhodnutia
Príloha II – bod 2 – písmeno a – bod 1
Podpora výskumných projektov uskutočňovaných konzorciami s účastníkmi z rôznych krajín s cieľom získať nové poznatky, vyvíjať nové technológie, výrobky alebo vytvárať spoločné zdroje v oblasti výskumu. Úroveň, rozsah a vnútorná organizácia projektov sa môže v rámci jednotlivých oblastí a tém líšiť. Projekty môžu mať malý alebo stredný rozsah so zameraním na výskumné akcie, prípadne môže ísť aj o rozsahom veľké integračné projekty, ktoré na dosiahnutie stanoveného cieľa potrebujú významný objem finančných prostriedkov. Pracovné programy projektov budú obsahovať podporu vzdelávania a profesionálneho rastu výskumných pracovníkov.

Podpora výskumných projektov uskutočňovaných konzorciami s účastníkmi z rôznych krajín s cieľom získať nové poznatky, vyvíjať nové technológie, výrobky alebo vytvárať spoločné zdroje v oblasti výskumu. Úroveň, rozsah a vnútorná organizácia projektov sa môže v rámci jednotlivých oblastí a tém líšiť. Projekty môžu mať malý alebo stredný rozsah so zameraním na výskumné akcie, prípadne môže ísť aj o rozsahom veľké integračné projekty, ktoré na dosiahnutie stanoveného cieľa potrebujú významný objem finančných prostriedkov. Pracovné programy projektov budú obsahovať podporu vzdelávania a profesionálneho rastu výskumných pracovníkov. Do pracovného programu v rámci projektov budú zahrnuté aj činnosti v oblasti štandardizácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Návrh rozhodnutia
Príloha II – bod 2 – písmeno a – bod 3
Podpora činností, ktoré slúžia na koordináciu alebo podporu výskumu (vytváranie sietí, výmeny, nadnárodný prístup k výskumným infraštruktúram, štúdie, konferencie, príspevky počas budovania novej infraštruktúry atď.) alebo podpora rozvoja ľudských zdrojov (napr. vytváranie sietí a plánov odbornej prípravy). Tieto akcie možno vykonávať aj inými spôsobmi, ako sú výzvy na predloženie návrhov.

Podpora činností, ktoré slúžia na koordináciu alebo podporu výskumu (vytváranie sietí, výmeny, nadnárodný prístup k výskumným infraštruktúram, štúdie, konferencie, účasť v orgánoch pre štandardizáciu, príspevky počas budovania novej infraštruktúry atď.) alebo podporu rozvoja ľudských zdrojov (napr. vytváranie sietí a plánov odbornej prípravy). Tieto akcie možno vykonávať aj inými spôsobmi, ako sú výzvy na predloženie návrhov.

(1) KOM(2011)0226.
(2) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia