Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2870(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0577/2011

Rozpravy :

PV 16/11/2011 - 11
CRE 16/11/2011 - 11

Hlasování :

PV 17/11/2011 - 6.4
CRE 17/11/2011 - 6.4

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0510

Přijaté texty
PDF 204kWORD 57k
Čtvrtek, 17. listopadu 2011 - Štrasburk
Summit EU-USA, který se bude konat dne 28. listopadu 2011
P7_TA(2011)0510RC-B7-0577/2011

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. listopadu 2011 o summitu EU a USA, který se bude konat dne 28. listopadu 2011

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení na téma transatlantických vztahů,

–  s ohledem na čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že ačkoli řada výzev celosvětového rozsahu v oblasti zahraniční politiky, bezpečnosti, rozvoje a životního prostředí vyžaduje společný postup a transatlantickou spolupráci, do popředí zájmu se jako největší problém, který je v těchto dnech zapotřebí řešit, dostala současná hospodářská krize;

B.  vzhledem k tomu, že EU a USA společně představují polovinu světové ekonomiky a že jejich partnerská výměna ve výši 4,28 bilionu USD je největším, nejvíce integrovaným a nejdéle trvajícím ekonomickým vztahem na světě a klíčovým tahounem celosvětové hospodářské prosperity;

C.  vzhledem k tomu, že finanční a hospodářská krize probíhající jak v Evropě, tak i ve Spojených státech ohrožuje stabilitu a prosperitu našich ekonomik a životní úroveň našich občanů, a vzhledem k tomu, že v zájmu boje proti této krizi je nyní užší hospodářské spolupráce mezi Evropou a Spojenými státy zapotřebí naléhavěji než kdy předtím;

D.  vzhledem k tomu, že je naprosto nezbytné zajistit na vlastním území svobodu a bezpečnost, avšak nikoli za cenu obětování stěžejních zásad, které souvisejí s občanskými svobodami a nutností prosazovat společné normy v oblasti lidských práv;

E.  vzhledem k tomu, že transatlantické partnerství je založeno na základních společných hodnotách, jako je svoboda, demokracie, lidská práva a právní stát, a dále na společných cílech, jako je sociální pokrok a začlenění, otevřené a integrované hospodářství, udržitelný rozvoj a řešení konfliktů mírovými prostředky, a je základním kamenem bezpečnosti a stability v evropsko-atlantické oblasti;

Zaměstnanost a růst

1.  vítá závěry summitu skupiny G20, který se konal v Cannes ve dnech 3.–4. listopadu 2011, a to zejména co se týče akčního plánu pro růst a zaměstnanost, reformy na posílení mezinárodního měnového systému, pokračujícího úsilí o zlepšení regulace finančního sektoru a závazků k oživení mnohostranného obchodu a zabraňování protekcionismu; považuje za zásadní, aby se na summitu EU a USA obě partnerské strany zavázaly k zaujetí vůdčí úlohy při plnění závazků skupiny G20; poukazuje na diskusi skupiny G20 o souboru možností inovativního financování a na skutečnost, že EU dále rozvíjí myšlenku zavedení daně z finančních transakcí;

2.   vyzývá EU a vládu USA, aby vyvinuly a začaly uplatňovat společnou transatlantickou iniciativu zaměřenou na pracovní příležitosti a růst, jejíž součástí by byl plán postupu s cílem podpořit obchod a investice;

3.   žádá, aby EU a USA zřídily mechanismus včasného varování, který by odhaloval protekcionismus v jejich dvoustranných vztazích a odrazoval od něj; připomíná, že pro transatlantický obchod jsou důležité otevřené trhy s veřejnými zakázkami, které všem dodavatelům nabízejí rovný přístup, především malým a středně velkým podnikům, a proto vyzývá USA, aby se zdržely zavádění jakýchkoli opatření podněcujících nákup výhradně amerických výrobků („Buy American“); zdůrazňuje význam, jaký má pro zajištění takového otevřeného a vyváženého přístupu na oba trhy dohoda Světové obchodní organizace o zadávání veřejných zakázek ;

4.   zdůrazňuje, že k dosažení těchto cílů je nutné posílit působení Transatlantické hospodářské rady (TEC), a to zejména vytváření společných norem pro nové oblasti vyžadující regulaci, k nimž patří například nanotechnologie, nebo pro rozvíjející se hospodářská odvětví, jako je technologie výroby elektrických vozidel; naléhavě vyzývá EU a Spojené státy, aby do činnosti TEC plně zapojily zástupce transatlantického dialogu zákonodárců, protože zákonodárci nesou spolu s jejich příslušnými výkonnými orgány odpovědnost za provádění mnoha rozhodnutí TEC a dohled nad nimi;

5.   vybízí k tomu, aby si EU a USA vyměňovaly zkušenosti a osvědčené postupy týkající se různých způsobů podpory podnikání, včetně poskytování podpory začínajícím podnikům a řešení úpadků společností;

6.   zdůrazňuje, že je třeba posílit úsilí o spolupráci v rámci partnerství v oblasti výzkumu a inovací;

7.   zdůrazňuje, že je třeba přijmout a uplatňovat plán EU a USA pro suroviny vytyčený do roku 2020, který by měl podporovat spolupráci v oblasti účelného využívání zdrojů, inovací technologií pro těžbu a recyklaci surovin a výzkumu zástupných zdrojů; požaduje transatlantickou strategii, která by podporovala globální správu a řízení v oblasti surovin prostřednictvím společně vyvíjeného úsilí, například v rámci mezinárodního fóra pro suroviny;

8.   zdůrazňuje, že je důležité spolupracovat na celosvětové podpoře energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů a přísných norem jaderné bezpečnosti, a vítá pokračující koordinaci programů pro označování energetické účinnosti kancelářského vybavení a spolupráci na vývoji energetických technologií;

9.   vyzývá Komisi, aby pokročila v jednáních s USA v oblasti bezpečnosti výrobků, a vítá vytvoření právního základu, jenž umožní americkému Výboru pro bezpečnost výrobků pro spotřebitele jednat s EU o dohodě, která by zlepšila výměnu informací o nebezpečných výrobcích, zraněních a nápravných opatřeních přijatých v členských státech EU i v USA;

Globální správa a řízení, zahraniční politika a rozvoj

10.  připomíná, že svobodné a otevřené demokracie podporují mír a stabilitu a jsou nejlepší zárukou pro celosvětovou bezpečnost, a vyzývá EU a Spojené státy k intenzivnější spolupráci na podpoře míru, zejména na Blízkém východě, a k podpoře rodících se demokracií v severní Africe;

11.  naléhavě vyzývá EU a USA, aby prosazovaly obnovení přímých jednání mezi Izraelem a Palestinci, která budou plně v souladu s mezinárodním právem a povedou k realizaci řešení založeného na existenci dvou států, jejichž hranice budou odpovídat stavu v roce 1967 a hlavním městem obou států bude Jeruzalém, aby mohly vedle sebe v míru a bezpečí existovat bezpečný Stát Izrael a nezávislý, demokratický a životaschopný palestinský stát; vyzývá členské státy a USA, aby se zabývaly legitimním požadavkem Palestinců, aby byli v OSN zastoupeni jako stát, a to na základě výsledku vyjednávání v rámci této organizace;

12.  vyzývá zejména k tomu, aby EU a USA přijaly společnou iniciativu s cílem přesvědčit izraelskou vládu, aby změnila rozhodnutí, které učinila v reakci na přijetí Palestiny do organizace UNESCO a podle něhož zamýšlí urychlit vybudování 2000 obytných jednotek na Západním břehu a odepřít vydání celních příjmů, jež dluží palestinské samosprávě;

13.  důrazně odsuzuje vzrůstající používání síly v Sýrii a podporuje úsilí, které USA a členské státy EU vyvíjejí v Radě bezpečnosti OSN s cílem prosadit rezoluci, jež odsoudí používání smrtících zbraní ze strany syrského režimu, vyzve k ukončení tohoto násilí a zajistí uplatnění sankcí v případě, že se tak nestane; vítá zrušení členství Sýrie v Lize arabských států i výzvu jordánského krále Abdulláha určenou prezidentu Bašárovi al-Asadovi, aby odstoupil;

14.  vyzývá EU i Spojené státy, aby nadále podporovaly veškeré úsilí přechodných libyjských orgánů o vybudování inkluzivní a demokratické společnosti; současně zdůrazňuje, že tato podpora musí být podmíněna dodržováním lidských práv, právního státu a účasti všech občanů, zejména žen, na politickém životě;

15.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) ve své poslední zprávě hovoří o pokroku, který učinil Írán ve snaze o získání poznatků potřebných k navržení a vyrobení jaderné zbraně;lituje skutečnosti, že Írán i přes svá opakovaná tvrzení, že jeho jaderný program slouží pouze pro mírové, civilní účely v oblasti energetiky, nebyl ochoten plně s MAAE spolupracovat;je přesvědčen, že by EU a Spojené státy měly i nadále úzce spolupracovat a angažovat se v rámci P 5+1 a vyvíjet na Írán s použitím veškerých politických, diplomatických a hospodářských prostředků včetně sankcí neustálý tlak s cílem donutit jej, aby dostál svým mezinárodním závazkům, pokud jde o nešíření jaderných zbraní, a také s cílem odvrátit a ukončit hrozby, které tato země představuje pro mezinárodní bezpečnost

16.  zdůrazňuje, že EU a USA společně spravují 90 % celosvětové rozvojové pomoci v oblasti zdravotní péče a 80 % celkové pomoci; vítá obnovení dialogu o rozvoji mezi EU a USA, k němuž došlo v září 2011, protože k dosažení rozvojových cílů tisíciletí zbývá již pouze pět let;

17.  vyzývá EU a USA, aby v rámci skupiny G20 prosazovaly kroky k větší globální spolupráci na zabraňování nekalým spekulacím s cenami potravin a nadměrnému kolísání cen potravin ve světě; zdůrazňuje, že má-li se dosáhnout globální konvergence, musí skupina G20 přizvat ke svým jednáním i země, které nejsou jejími členy;

18.  zdůrazňuje, že summit by také měl být příležitostí k výměně názorů a posílení spolupráce, pokud jde o vztahy s třetími zeměmi, a především se zeměmi BRIC;

19.  zdůrazňuje, že změna klimatu je globálním problémem, a vyzývá Komisi, aby usilovala o to, aby se USA zavázaly k ambicióznímu záměru dosáhnout na nadcházející konferenci v Durbanu pokroku, a to s cílem zajistit, aby byl vytvořen podrobný mandát k uzavření jednání o celosvětové komplexní dohodě o klimatu do roku 2015; je v této souvislosti znepokojen návrhem zákona č. 2594, který nedávno přijala Sněmovna reprezentantů USA a jenž požaduje, aby byla zakázána účast leteckých společností Spojených států v systému EU pro obchodování s emisními povolenkami; vyzývá Senát USA, aby návrh tohoto zákona zamítl, a požaduje konstruktivní dialog na toto téma;

20.  vyzývá k tomu, aby se summit EU a USA v rámci diskusí o ekonomice zabýval tématy, jako je například problematika ochrany klimatu, nedostatku zdrojů, bezpečnosti zásobování energií, inovací a konkurenceschopnosti; opět připomíná, že opatření koordinovaná na mezinárodní úrovni pomáhají nalézt odpovědi na problematiku přesunu emisí uhlíku, která je předmětem zájmu příslušných odvětví, zejména odvětví s vysokou energetickou náročností;

Svoboda a bezpečnost

21.  uznává, že by veškeré toky cestujících a zboží v transatlantické oblasti měly podléhat odpovídajícím a přiměřeným bezpečnostním opatřením;

22.  v této souvislosti vyzývá Spojené státy, aby přešly od široce uplatňovaných obecných omezení, jako jsou 100% kontroly kontejnerů pomocí skenerů či zákaz tekutin na palubě letadla, k cílenějším a na konkrétní riziko orientovaným přístupům, jako je předpisový rámec pro „bezpečné provozovatele“ a kontroly tekutin pomocí skenerů;

23.   vítá v této souvislosti skutečnost, že v březnu 2011 byla zahájena jednání o dohodě mezi EU a USA o ochraně osobních údajů, bere na vědomí prohlášení Komise o ukončení jednání o dohodě o zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR), jež bude Evropským parlamentem prozkoumána s cílem zajistit soulad s požadavky, které Evropský parlament formuloval ve svých usneseních ze dne 5. května 2010(1) a 11. listopadu 2010(2);

24.  podtrhuje význam řádného provádění dohod uzavřených mezi EU a USA o vydávání a vzájemné právní pomoci a zdůrazňuje rovněž význam uplatňování odpovídajících dvoustranných nástrojů;

25.  opakuje svůj názor, že EU musí ve vztahu ke Spojeným státům na politické i technické úrovni nadále zdůrazňovat význam, který přisuzuje co nejrychlejšímu přijetí čtyř zbývajících členských států EU do programu bezvízového styku;

26.  zdůrazňuje, že je třeba ochránit integritu internetu na celém světě a současně i svobodu komunikace, avšak nepoužívat přitom jednostranná opatření spočívající v rušení adres IP nebo názvů domén;

27.  Bere na vědomí konkrétní návrhy různých výborů Evropského parlamentu a žádá aby delegace Evropského parlamentu v transatlantickém dialogu zákonodárců použila jejich příspěvky;

o
o   o

28.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, Kongresu USA, spolupředsedům transatlantického dialogu zákonodárců a spolupředsedům a sekretariátu Transatlantické hospodářské rady.

(1) Úř. věst. C 81, 15.3.2011, s. 70.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2010)0397.

Právní upozornění - Ochrana soukromí