Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2870(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0577/2011

Rozpravy :

PV 16/11/2011 - 11
CRE 16/11/2011 - 11

Hlasovanie :

PV 17/11/2011 - 6.4
CRE 17/11/2011 - 6.4

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0510

Prijaté texty
PDF 291kWORD 59k
Štvrtok, 17. novembra 2011 - Štrasburg
Samit EÚ – USA 28. novembra 2011
P7_TA(2011)0510RC-B7-0577/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. novembra 2011 o samite EÚ – USA, ktorý sa bude konať 28. novembra 2011

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o transatlantických vzťahoch,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže napriek tomu, že mnohé globálne výzvy v oblasti zahraničnej politiky, bezpečnosti, rozvoja a životného prostredia si vyžadujú jednotnú akciu a transatlantickú spoluprácu, súčasná hospodárska kríza sa dostala do popredia záujmu a je hlavnou výzvou, ktorú dnes treba riešiť;

B.  keďže EÚ a USA spolu predstavujú polovicu celosvetového hospodárstva a keďže ich partnerstvo v hodnote 4,28 bilióna USD je najväčším, najintegrovanejším a najdlhšie trvajúcim hospodárskym vzťahom na svete a kľúčovou hybnou silou prosperity celosvetového hospodárstva;

C.  keďže pretrvávajúca finančná a hospodárska kríza v Európe a v Spojených štátoch ohrozuje stabilitu a prosperitu našich ekonomík a blahobyt našich občanov a keďže potreba užšej hospodárskej spolupráce medzi Európou a Spojenými štátmi v záujme boja proti tejto kríze nebola nikdy naliehavejšia;

D.  keďže nevyhnutnosť zabezpečiť vo svojej krajine slobodu a bezpečnosť by nemala mať za následok obetovanie základných zásad týkajúcich sa občianskych slobôd a potreby podporovať spoločné normy v oblasti ľudských práv;

E.  keďže transatlantické partnerstvo je založené na spoločných kľúčových hodnotách, ako sú sloboda, demokracia, ľudské práva a zásady právneho štátu, ako aj na spoločných cieľoch, ako sú sociálny pokrok a začleňovanie, otvorené a integrované ekonomiky, trvalo udržateľný rozvoj a mierové riešenie konfliktov, a keďže je základným kameňom bezpečnosti a stability v euroatlantickom priestore;

Zamestnanosť a rast

1.  víta závery samitu G20, ktorý sa konal 3. − 4. novembra 2011 v Cannes, najmä pokiaľ ide o akčný plán pre rast a zamestnanosť, reformu na posilnenie medzinárodného menového systému, pokračujúce úsilie o zlepšenie finančnej regulácie a záväzky podporovať mnohostranný obchod a predchádzať protekcionizmu; považuje za kľúčové, aby sa na samite EÚ – USA obaja partneri zaviazali prevziať vedúcu úlohu, pokiaľ ide o plnenie záväzkov skupiny G20; berie na vedomie rokovania krajín G20 o súbore možností inovačného financovania a skutočnosť, že EÚ pokračuje v rozvoji myšlienky zaviesť daň z finančných transakcií;

2.  vyzýva administratívy EÚ a USA, aby vytvorili a začali uplatňovať spoločnú transatlantickú iniciatívu zameranú na vytváranie pracovných miest a rast vrátane plánu podpory obchodu a investícií;

3.  žiada EÚ a USA, aby zaviedli mechanizmus včasného varovania na zisťovanie a bránenie protekcionizmu v bilaterálnych vzťahoch; pripomína význam transatlantických otvorených trhov verejného obstarávania, na ktoré majú rovnaký prístup všetci dodávatelia, najmä malé a stredné podniky, a preto vyzýva USA, aby nezavádzali žiadne podmienky súvisiace so zásadou nákupu amerických výrobkov; zdôrazňuje význam dohody WTO o vládnom obstarávaní pri zabezpečovaní takéhoto otvoreného a vyváženého prístupu na obidva trhy;

4.  zdôrazňuje potrebu posilniť činnosť Transatlantickej hospodárskej rady (TEC) v snahe dosiahnuť tieto ciele, a to najmä vytvoriť spoločné normy pre nové oblasti, ktoré si vyžadujú úpravu, ako je nanotechnológia, alebo pre vznikajúce hospodárske odvetvia, ako je technológia výroby elektrických vozidiel; naliehavo vyzýva EÚ a USA, aby do úzkej spolupráce s TEC zapojili zástupcov Transatlantického dialógu zákonodarcov, keďže zákonodarcovia nesú so svojimi príslušnými výkonnými zložkami spoluzodpovednosť za vykonávanie mnohých rozhodnutí TEC, ako aj za dohľad nad nimi;

5.  nabáda k tomu, aby si EÚ a USA vymieňali skúsenosti a najlepšie postupy pri podpore podnikania vrátane skúseností a najlepších postupov pri podpore začínajúcich podnikov a riešení konkurzov spoločností;

6.  zdôrazňuje potrebu posilniť snahy o spoluprácu v rámci výskumného a inovačného partnerstva;

7.  zdôrazňuje potrebu schváliť a uplatňovať plán EÚ a USA v oblasti surovín do roku 2020 s osobitným zameraním na vzácne zeminy, ktorý by mal podporovať spoluprácu v oblasti efektívnosti zdrojov, inovácií technológií na ťažbu a recykláciu surovín a výskumu náhradných surovín; požaduje transatlantickú stratégiu, ktorá by podporovala globálnu správu týkajúcu sa surovín prostredníctvom spoločného úsilia, napríklad v rámci medzinárodného fóra v oblasti surovín, podobného Medzinárodnému energetickému fóru;;

8.  zdôrazňuje, že je dôležité spolupracovať pri presadzovaní energetickej účinnosti, obnoviteľných zdrojov a prísnych noriem v oblasti jadrovej bezpečnosti na celom svete, a víta nepretržitú koordináciu programov označovania energeticky účinného kancelárskeho zariadenia a spoluprácu v oblasti vývoja energetických technológií;

9.  vyzýva Komisiu, aby urýchlila rokovania s USA v oblasti bezpečnosti výrobkov, a víta zavedenie právneho základu, ktorý umožní Komisii USA pre bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov rokovať s EÚ o dohode, ktorá by mala zlepšiť výmenu informácií o nebezpečných výrobkoch, zraneniach a o nápravných krokoch prijatých tak v členských štátoch EÚ, ako aj v USA;

Globálne riadenie, zahraničná politika a rozvoj

10.  pripomína, že najlepšou zárukou globálnej bezpečnosti sú slobodné a otvorené demokracie, ktoré presadzujú mier a stabilitu, a vyzýva EÚ a USA, aby ešte zintenzívnili spoluprácu pri presadzovaní mieru, hlavne na Blízkom východe, a pri podporovaní vznikajúcich demokracií v severnej Afrike;

11.  naliehavo vyzýva EÚ a USA, aby presadzovali obnovenie priamych rokovaní medzi Izraelom a Palestínčanmi, ktoré budú v úplnom súlade s medzinárodným právom a ktoré povedú k realizácii riešenia v podobe existencie dvoch štátov, ktorého podstatou sú hranice z roku 1967 a Jeruzalem ako hlavné mesto oboch štátov, pričom v mieri a bezpečnosti by vedľa seba nažívali Izraelský štát a nezávislý, demokratický a životaschopný štát Palestína; vyzýva členské štáty a USA, aby sa venovali oprávnenej požiadavke Palestínčanov byť zastúpení v Organizácii spojených národov ako štát, a to na základe rokovaní v rámci OSN;

12.  vyzýva najmä, aby EÚ a USA prijali spoločnú iniciatívu s cieľom presvedčiť izraelskú vládu, aby zrušila svoje rozhodnutie urýchliť výstavbu 2 000 jednotiek na Západnom brehu a zadržať colné príjmy, ktoré dlhuje Palestínskej samospráve, v reakcii na prijatie Palestíny do UNESCO;

13.  dôrazne odsudzuje zvyšujúce sa používanie sily v Sýrii a podporuje úsilie USA a členských štátov EÚ v Bezpečnostnej rade OSN o presadzovanie rezolúcie, v ktorej by sa odsúdilo používanie smrtiacej sily zo strany sýrskeho režimu a žiadalo jeho ukončenie, ako aj zavedenie sankcií v prípade, že sa tak nestane; víta pozastavenie členstva Sýrie v Lige arabských štátov, ako aj výzvy jordánskeho kráľa Abdulláha na odstúpenie prezidenta Baššára al-Assada;

14.  vyzýva EÚ a USA, aby naďalej podporovali líbyjské dočasné orgány v ich snahe vytvoriť inkluzívnu a demokratickú spoločnosť; zároveň zdôrazňuje, že táto podpora musí byť podmienená dodržiavaním ľudských práv, ustanovením právneho štátu a zastúpením všetkých občanov v politike, obzvlášť žien;

15.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad tvrdeniami uvedenými v poslednej správe Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), ktoré sa týkajú Iránu a jeho pokroku dosiahnutého v získavaní potrebných znalostí na navrhnutie a zostrojenie jadrovej zbrane; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Irán aj napriek opakovaným tvrdeniam o tom, že jeho jadrový program je určený iba na mierové, civilné energetické účely, plne nespolupracoval s MAAE; vyjadruje presvedčenie, že EÚ a USA by mali naďalej úzko spolupracovať a v rámci skupiny P5+1 vyvíjať neustály tlak na Irán, a to za pomoci všetkých politických, diplomatických a hospodárskych prostriedkov vrátane sankcií s cieľom presvedčiť Irán, aby splnil svoje medzinárodné záväzky v oblasti nešírenia jadrových zdraní, a s cieľom odvrátiť a ukončiť hrozby, ktoré tento štát predstavuje pre medzinárodnú bezpečnosť;

16.  zdôrazňuje, že EÚ a USA spoločne spravujú 90 % celosvetovej rozvojovej pomoci v oblasti zdravia a 80 % celkovej pomoci; víta, že sa v septembri 2011 obnovil rozvojový dialóg medzi EÚ a USA, pretože na dosiahnutie miléniových rozvojových cieľov ostáva už len päť rokov;

17.  vyzýva EÚ a USA, aby sa v rámci skupiny G20 zasadili o prijatie opatrení, ktorými sa dosiahne väčšia globálna spolupráca v boji proti zneužívaniu cien potravín na špekulácie a nadmernému kolísaniu svetových cien potravín; zdôrazňuje, že skupina G20 musí do tohto procesu zapojiť aj krajiny nepatriace do tohto zoskupenia, aby sa zabezpečilo zbližovanie noriem na celosvetovej úrovni;

18.  zdôrazňuje, že samit by sa mal využiť aj na výmenu názorov a posilnenie koordinácie vo vzťahu k tretím krajinám, najmä krajinám BRIC;

19.  zdôrazňuje, že zmena klímy je globálnym problémom, a vyzýva Komisiu, aby sa na nadchádzajúcej konferencii v Durbane usilovala získať od USA ambiciózny záväzok dosiahnuť v tejto problematike pokrok s cieľom zabezpečiť vypracovanie podrobného mandátu, aby sa do roku 2015 uzavreli rokovania o celosvetovej komplexnej dohode o klíme; vyjadruje v tejto súvislosti znepokojenie nad návrhom zákona č. 2594, ktorý nedávno prijala Snemovňa reprezentantov USA a ktorý požaduje zákaz účasti amerických leteckých spoločností na systéme EÚ na obchodovanie s emisiami; vyzýva Senát USA, aby tento návrh zákona neprijal, a žiada konštruktívny dialóg na túto tému;

20.  žiada, aby sa na samite EÚ – USA v rámci rokovaní o ekonomike zohľadnili otázky, ako sú ochrana klímy, nedostatok a efektívnosť zdrojov, energetická bezpečnosť, inovácie a konkurencieschopnosť; opätovne zdôrazňuje, že medzinárodne koordinované opatrenia pomáhajú riešiť problémy úniku uhlíka v príslušných odvetviach, najmä pokiaľ ide o energeticky náročné odvetvia;

Sloboda a bezpečnosť

21.  uznáva, že všetky toky cestujúcich a tovaru v transatlantickom priestore by mali byť zaistené prostredníctvom náležitých a primeraných bezpečnostných opatrení;

22.  v tejto súvislosti vyzýva USA, aby prešli od rozsiahlych všeobecných obmedzení, akým je 100 % skenovanie kontajnerov alebo zákaz tekutín na palubách lietadiel, na cielenejšie prístupy orientované na riziko, akými sú systémy bezpečných prevádzkovateľov a snímanie tekutín;

23.  v tejto súvislosti víta skutočnosť, že sa v marci 2011 otvorili rokovania o dohode medzi EÚ a USA o ochrane osobných údajov, poukazuje na vyhlásenie Komisie o ukončení rokovaní o dohode medzi EÚ a USA o osobných záznamoch o cestujúcich (PNR), ktorá bude preskúmaná Európskym parlamentom v súlade s požiadavkami Európskeho parlamentu uvedenými v jeho uzneseniach z 5. mája 2010(1) a 11. novembra 2010(2);

24.  zdôrazňuje význam riadneho vykonávania dohôd medzi EÚ a USA o vydávaní osôb a vzájomnej právnej pomoci a súvisiacich dvojstranných nástrojov;

25.  pripomína svoj názor, že EÚ musí aj naďalej vo vzťahu k USA zdôrazňovať význam, ktorý prikladá čo najrýchlejšiemu pristúpeniu štyroch zostávajúcich členských štátov EÚ k programu bezvízového styku, a to na politickej i technickej úrovni;

26.  zdôrazňuje potrebu ochrániť integritu internetu na celom svete a slobodu komunikácie tým, že sa nebudú uplatňovať jednostranné opatrenia na odoberanie IP adries alebo názvov domén;

27.  berie do úvahy konkrétne návrhy rôznych výborov Európskeho parlamentu a žiada delegácie Európskeho parlamentu v Transatlantickom dialógu zákonodarcov, aby využili ich príspevok;

o
o   o

28.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Kongresu USA, spolupredsedom Transatlantického dialógu zákonodarcov a spolupredsedom a sekretariátu Transatlantickej hospodárskej rady.

(1) Ú. v. EÚ C 81 E, 15.3.2011, s. 70.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2010)0397.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia