Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2866(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0572/2011

Esitatud tekstid :

B7-0572/2011

Arutelud :

PV 16/11/2011 - 12
CRE 16/11/2011 - 12

Hääletused :

Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0511

Vastuvõetud tekstid
PDF 122kWORD 44k
Neljapäev, 17. november 2011 - Strasbourg
Avatud internet ja võrgu neutraalsus Euroopas
P7_TA(2011)0511B7-0572/2011

Euroopa Parlamendi 17. novembri 2011. aasta resolutsioon avatud interneti ja võrgu neutraalsuse kohta Euroopas

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni 19. aprilli 2011. aasta teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Avatud internet ja võrgu neutraalsus Euroopas” (KOM(2011)0222),

–  võttes arvesse 12. ja 14. oktoobri 2011. aasta küsimusi nõukogule avatud interneti ja võrgu neutraalsuse kohta Euroopas (O-000243/2011 – B7-0641/2011 ja O-000261/2011 - B7-0653/2011),

–  võttes arvesse komisjoni 18. detsembri 2009. aasta deklaratsiooni Interneti erapooletuse kohta(1),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/140/EÜ (millega muudetakse direktiive 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta, 2002/19/EÜ elektroonilistele sidevõrkudele ja nendega seotud vahenditele juurdepääsu ja vastastikuse sidumise kohta ning 2002/20/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenustega seotud lubade andmise kohta) artikli 1 lõike 8 punkti g,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/22/EÜ universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste puhul (muudetud direktiiviga 2009/136/EÜ) artikli 20 lõike 1 punkti b, artikli 21 lõike 3 punkti c ja d ning artikli 22 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1211/2009, millega luuakse elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet (BEREC) ja büroo,

–  võttes arvesse oma 6. juuli 2011. aasta resolutsiooni Euroopa lairibaühenduse kohta: investeering digitaalvaldkonnale tuginevasse majanduskasvu(2),

–  võttes arvesse komisjoni 19. mai 2010. aasta teatist „Euroopa digitaalne tegevuskava” (KOM(2010)0245),

–  võttes arvesse nõukogu 31. mai 2010. aasta järeldusi Euroopa digitaalse tegevuskava kohta,

–  võttes arvesse komisjoni 13. aprilli 2011. aasta teatist „Ühtse turu akt. Kaksteist vahendit majanduskasvu edendamiseks ja usalduse suurendamiseks. ”Üheskoos uue majanduskasvu eest'' (KOM(2011)0206),

–  võttes arvesse tippkohtumist „Avatud internet ja võrgu neutraalsus Euroopas”, mille Euroopa Parlament ja komisjon korraldasid 11. novembril 2010 Brüsselis,

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni 2011. aasta mai uuringut „Võrgu neutraalsus: väljakutsed ja nendele reageerimine ELis ja USAs” (IP/A/IMCO/ST/2011-02),

–  võttes arvesse Euroopa andmekaitseinspektori 7. oktoobri 2011. aasta arvamust võrgu neutraalsuse, andmeliikluse haldamise ning eraelu ja isikuandmete kaitse kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 2,

A.  arvestades, et nõukogu (transport, telekommunikatsioon ja energeetika) kavatseb oma 13. detsembri 2011. aasta kohtumisel vastu võtta järeldused avatud interneti ja võrgu neutraalsuse kohta Euroopas;

B.  arvestades, et ELi liikmesriigid oleksid pidanud 25. maiks 2011 rakendama ELi telekommunikatsiooni reformipaketi ning et komisjon on juba astunud vajalikke samme, et tagada ELi lepingu ja ühenduse õigustiku põhimõtete järgimine;

C.  arvestades, et Euroopa Parlament on kutsunud komisjoni üles kaitsma interneti neutraalsuse ja avatuse põhimõtteid ning edendama lõppkasutajate võimet saada ja jagada teavet ning kasutada vabalt valitud teenuseid ja rakendusi;

D.  arvestades, et komisjon on palunud elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ametil (BEREC) uurida operaatori vahetamise takistusi, interneti andmeside blokeerimist või piiramist ning teenuse läbipaistvust ja kvaliteeti liikmesriikides;

E.  arvestades, et interneti avatus on olnud tähtis konkurentsivõimet, majanduskasvu, sotsiaalset arengut ja innovatsiooni soodustav tegur, mis on kaasa toonud internetipõhiste rakenduste, sisu ja teenuste erakordse arengutaseme ning seeläbi ka sisu ja teenuste pakkumise ning nõudluse kasvu, tehes internetist teadmiste, ideede ja teabe vaba liikumise olulise kiirendaja, sh riikides, kus juurdepääs sõltumatutele massiteabevahenditele on piiratud;

F.  arvestades, et mõned kolmandad riigid ei lase mobiilse lairibaühenduse pakkujatel blokeerida seaduslikke veebisaite ja IP-kõnede või videotelefonirakendusi, mis võistlevad nende enda hääl- ja videokõnede teenustega;

G.  arvestades, et internetiteenuseid pakutakse piiriülesel tasandil ning internet on maailmamajanduse keskmes;

H.  arvestades, et lairibaühendus ja internet on eelkõige olulised majanduskasvu, töökohtade loomise ja Euroopa rahvusvahelise konkurentsivõime mootorid, mida on rõhutatud Euroopa digitaalses tegevuskavas;

I.  arvestades, et Euroopa saab digitaalmajanduse potentsiaali täielikult kasutada ainult siis, kui edendatakse nõuetekohaselt toimivat digitaalset siseturgu;

1.  tunneb heameelt komisjoni teatise üle ja nõustub selles esitatud analüüsiga, eelkõige vajadusega säilitada interneti avatus ja neutraalsus, mis on peamine innovatsiooni ja tarbijate nõudlust soodustav tegur, kindlustades samas, et selle kaudu pakutakse ka edaspidi kõrge kvaliteediga teenuseid põhiõigusi edendavas ja austavas raamistikus;

2.  märgib, et komisjoni teatise järelduste kohaselt ei paista praegu olevat selget vajadust võrgu neutraalsuse täiendava reguleerimise järele Euroopa tasandil;

3.  juhib siiski tähelepanu sellele, et andmeliikluse haldamine annab võimaluse konkurentsi kahjustavaks ja diskrimineerivaks tegevuseks, eriti vertikaalselt integreeritud ettevõtete puhul; tunneb heameelt komisjoni kavatsuse üle avaldada võrgu neutraalsust liikmesriikides ohustada võivaid tavasid käsitleva BERECi uuringu tulemused;

4.  palub komisjonil tagada kehtiva ELi telekommunikatsiooni regulatiivse raamistiku järjepidev kohaldamine ja jõustamine ning hinnata kuue kuu jooksul alates BERECi uuringu tulemuste avaldamisest, kas täiendavad regulatiivmeetmed on sõnavabaduse, teabele vaba juurdepääsu, tarbijate valikuvabaduse ja meediapluralismi tagamiseks vajalikud, et saavutada tulemuslik konkurents ja innovatsioon ning aidata kodanikel, ettevõtetel ja avalikul sektoril internetist võimalikult suures ulatuses kasu saada; rõhutab, et kõigi võrgu neutraalsust reguleerivate Euroopa õigusaktide ettepanekute suhtes tuleb kohaldada mõju hindamist;

5.  väljendab heameelt BERECi töö üle selles valdkonnas ning palub liikmesriikidel ja eriti riikide reguleerivatel asutustel teha BERECiga tihedat koostööd;

6.  kutsub komisjoni üles jälgima koostöös BERECiga hoolsalt andmeliikluse haldamise tavade kujunemist ja vastastikuse sidumise lepingute koostamist, eriti seoses IP-kõnede ja failijagamise blokeerimise, piiramise või neile liiga kõrge hinna kehtestamisega ning konkurentsi kahjustava käitumise ja kvaliteedi ülemäärase halvenemisega, nagu seda nõutakse ELi telekommunikatsiooni regulatiivse raamistikuga; palub komisjonil tagada, et internetiteenuste pakkujad ei blokeeri, diskrimineeri, riku ega halvenda ühegi isiku võimalusi kasutada juurdepääsuteenust, et kasutada, saata, postitada, vastu võtta või pakkuda mis tahes sisu, rakendust või teenust algallikast või sihtkohast sõltumatult;

7.  palub komisjonil teavitada parlamenti andmeliikluse haldamise praegustest tavadest, võrkude sidumise turust ja võrgu ülekoormusest ning nende seotusest investeeringute vähesusega; kutsub komisjoni üles analüüsima põhjalikumalt nn seadmeneutraalsuse küsimust;

8.  palub komisjonil, liikmesriikidel ja BERECil tagada järjekindel lähenemisviis võrgu neutraalsusele ning ELi telekommunikatsiooni regulatiivse raamistiku tõhus rakendamine;

9.  rõhutab, et mis tahes võrgu neutraalsust käsitlev lahendus saab olla tulemuslik ainult ühtse Euroopa lähenemisviisi abil; palub komisjonil seetõttu jälgida tähelepanelikult kõigi võrgu neutraalsust reguleerivate riiklike õigusaktide vastuvõtmist, hinnates nende mõju nii asjakohastele siseriiklikele turgudele kui siseturule; on seisukohal, et kõigile sidusrühmadele oleks kasulik, kui komisjon koostaks kogu ELi hõlmavad suunised, sealhulgas mobiilsideturu kohta, et tagada võrgu neutraalsust reguleeriva telekommunikatsioonipaketi sätete nõuetekohane ja järjepidev kohaldamine ning jõustamine;

10.  rõhutab liikmesriikide ja eriti riikide reguleerivate asutuste vahelise koostöö ja koordineerimise tähtsust komisjoni osalusel, et EL võiks interneti potentsiaali täielikult ära kasutada;

11.  juhib tähelepanu võrgu neutraalsuse eiramisest tulenevatele tõsistele ohtudele, nagu konkurentsi kahjustav tegevus, innovatsiooni takistamine, sõnavabaduse ja meediavabaduse piiramine, tarbijate vähene teadlikkus ning eraelu puutumatuse põhimõtte rikkumine, mis kahjustavad nii ettevõtteid, tarbijaid kui ka ühiskonda tervikuna, ning tuletab meelde Euroopa andmekaitseinspektori arvamust andmeliikluse haldamise tavade mõju kohta teabevahetuse konfidentsiaalsusele;

12.  juhib tähelepanu sellele, et ELi telekommunikatsiooni regulatiivse raamistikuga püütakse edendada sõnavabadust, mittediskrimineerivat juurdepääsu sisule, rakendustele ja teenustele ning tulemuslikku konkurentsi, nii seetõttu peaks kõik võrgu neutraalsuse valdkonna meetmed lisaks kehtivale konkurentsiõigusele aitama kaotada tekkida võivaid konkurentsi kahjustavaid tavasid ning tooma investeeringuid ja hõlbustama uute innovaatiliste ärimudelite kasutamist internetimajanduses;

13.  on seisukohal, et võrgu neutraalsuse põhimõte on oluline eeltingimus, et võimaldada innovaatilist interneti ökosüsteemi ning tagada võrdsed võimalused Euroopa kodanike ja ettevõtjate huvides;

14.  on seisukohal, et tulemuslik konkurents elektroonilise side valdkonnas, andmeliikluse haldamise ja teenuste kvaliteedi läbipaistvus ning teenusepakkuja vahetamise hõlpsus peaks olema võrgu neutraalsuse mõned miinimumtingimused, millega tagatakse lõppkasutajate valikuvabadus;

15.  tunnistab, et on vaja mõistlikku andmeliikluse haldamist, et võrgu ülekoormus ei takistaks lõppkasutajate ühenduvust; märgib, et sel põhjusel võivad operaatorid riikide reguleerivate asutuste järelevalve all kasutada menetlusi interneti andmeliikluse mõõtmiseks ja reguleerimiseks, et tagada võrkude toimimine ning täita teenuse kvaliteedinõudeid; nõuab tungivalt, et pädevad riiklikud asutused kasutaksid neile universaalteenuse direktiiviga antud täisvolitusi, et kehtestada teenuse kvaliteedi miinimumstandardid ja on veendunud, et kiireloomuliste teenuste edastamise kvaliteedi tagamine ei tohi olla ettekäändeks, et „parima võimaliku” põhimõttest kõrvale kalduda;

16.  nõuab tungivalt, et pädevad riiklikud asutused tagaksid, et andmeliikluse haldamine ei hõlmaks konkurentsi kahjustavat diskrimineerimist; on veendunud, et eri- või hallatavad teenused ei tohiks kahjustada tugeva „parima võimaliku” internetijuurdepääsu tagamist ning peaks edendama innovatsiooni ja sõnavabadust, tagama konkurentsi ning vältima uut digitaalset lõhet;

Tarbijakaitse

17.  nõuab andmeliikluse haldamise läbipaistvust, muu hulgas paremat teavet lõppkasutajate jaoks, ning rõhutab vajadust võimaldada tarbijatel teha teadlikke valikuid ning vahetada tulemuslikult teenusepakkujat, kes vastab kõige rohkem nende vajadustele ja eelistele, muu hulgas allalaadimise ja teenuste kiiruse ning mahu osas; juhib sellega seoses tähelepanu kõiki võrdväärseid tavasid käsitleva selge, tõhusa, sisuka ja võrdleva teabe tarbijatele esitamise tähtsusele, seda eelkõige mobiilse interneti puhul;

18.  kutsub komisjoni üles avaldama täiendavaid suuniseid operaatorite vahetamise õiguse kohta, et järgida läbipaistvusnõudeid ning edendada tarbijate võrdseid õigusi kogu ELis;

19.  märgib, et tarbijad tunnevad järjest suuremat muret internetiühenduse reklaamitava ja tegeliku kiiruse erinevuse pärast; palub liikmesriikidel sellega seoses kindlalt jõustada eksitava reklaami keeld;

20.  tunnistab vajadust luua võimalused kodanike usalduse suurendamiseks internetikeskkonna vastu; kutsub komisjoni ja liikmesriike seetõttu üles jätkama koolitusprogrammide väljatöötamist, mille eesmärk on parandada tarbijate info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alaseid oskusi ning vähendada digitaalset tõrjutust;

21.  palub komisjonil kutsuda tarbijate ja kodanikuühiskonna esindajaid osalema aktiivselt ja tööstusharu esindajatega võrdselt aruteludes interneti tuleviku üle ELis;

o
o   o

22.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELT C 308, 18.12.2009, lk 2.
(2) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0322.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika