Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2866(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0572/2011

Texte depuse :

B7-0572/2011

Dezbateri :

PV 16/11/2011 - 12
CRE 16/11/2011 - 12

Voturi :

Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0511

Texte adoptate
PDF 282kWORD 67k
Joi, 17 noiembrie 2011 - Strasbourg
Internetul deschis și neutralitatea rețelelor în Europa
P7_TA(2011)0511B7-0572/2011

Rezoluția Parlamentului European din 17 noiembrie 2011 referitoare la internetul deschis și neutralitatea rețelei în Europa

Parlamentul European,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 19 aprilie 2011 intitulată: „Internetul deschis și neutralitatea rețelei în Europa” (COM(2011)0222),

–  având în vedere întrebările din 12 octombrie şi din 14 octombrie 2011 adresată Consiliului referitoare la internetul deschis și neutralitatea rețelei în Europa (O-000243/2011 – B7-0641/2011şi O-000261/2011 - B7-0653/2011),

–  având în vedere Declarația Comisiei din 18 decembrie 2009 cu privire la neutralitatea internetului(1),

–  având în vedere articolul 1 alineatul (8) litera (g) din Directiva 2009/140/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 de modificare a Directivelor 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice, 2002/19/CE privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora și 2002/20/CE privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice,

–  având în vedere articolul 20 alineatul (1) litera (b), articolul 21 alineatul (3) literele (c) și (d) și articolul 22 alineatul (3) din Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/136/CE,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1211/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 de instituire a Organismului autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (OAREC) și a Oficiului,

–  având în vedere Rezoluția sa din 6 iulie 2011 întitulată „Banda largă europeană: o investiție într-un promotor digital al creșterii(2),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 19 mai 2010 intitulată „O Agendă digitală pentru Europa” (COM(2010)0245),

–  având în vedere concluziile Consiliului din 31 mai 2010 privind „O Agendă digitală pentru Europa”,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 13 aprilie 2011 intitulată „Actul privind piața unică. Douăsprezece pârghii pentru stimularea creșterii și întărirea încrederii. ”Împreună pentru o nouă creștere'' (COM(2011)0206),

–  având în vedere reuniunea la nivel înalt având ca subiect „Internetul deschis și neutralitatea rețelei în Europa”, organizată în comun la Bruxelles de Parlament și de Comisie la 11 noiembrie 2010,

–  având în vedere studiul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor intitulat „Neutralitatea rețelei: provocări și răspunsuri în UE și SUA” (IP/A/IMCO/ST/2011-02) din mai 2011,

–  având în vedere avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor (AEPD) din 7 octombrie 2011 privind neutralitatea rețelei, managementul traficului și protecția vieții private și a datelor personale,

–  având în vedere articolul 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Consiliul are în plan adoptarea unor concluzii privind internetul deschis și neutralitatea rețelei în Europa în cadrul Consiliului Transporturi, Telecomunicații și Energie din 13 decembrie 2011;

B.  întrucât ar trebui ca, până la 25 mai 2011, statele membre să fi terminat aplicarea pachetului UE de reforme privind telecomunicațiile din 2009, și întrucât Comisia a luat deja măsurile necesare pentru a garanta respectarea principiilor Tratatului UE și ale acquis-ului comunitar;

C.  întrucât Parlamentul a invitat Comisia să garanteze principiul caracterului neutru și deschis al internetului și să promoveze capacitatea utilizatorilor finali de a accesa și de a distribui informații și de a utiliza ce aplicații și servicii doresc;

D.  întrucât Comisia a solicitat OAREC să investigheze obstacolele întâmpinate de consumatori în schimbarea operatorilor, blocarea sau îngreunarea traficului pe internet, precum și transparența și calitatea serviciilor din statele membre;

E.  întrucât caracterul deschis al internetului a reprezentat un motor principal pentru competitivitate, dezvoltare economică și socială și inovație, care a condus la niveluri spectaculoase de dezvoltare a aplicațiilor online, a conținutului și serviciilor și, prin urmare, de creștere a ofertei și a cererii de conținut și servicii și întrucât internetul a devenit un factor esențial de accelerare a circulației libere a cunoștințelor, ideilor și informațiilor, inclusiv în țările cu acces limitat la informații independente;

F.  întrucât există țări terțe care au împiedicat furnizorii de bandă largă mobilă să blocheze site-urile web licite și VoIP sau aplicațiile de telefonie video aflate în concurență cu serviciile proprii de telefonie video sau vocală;

G.  întrucât serviciile de internet sunt oferite la scară transfrontalieră, iar internetul este de importanță centrală pentru economia mondială;

H.  întrucât, în special, așa cum este subliniat în Agenda digitală pentru Europa, banda largă și internetul sunt motoare importante pentru creșterea economică, crearea de locuri de muncă și competitivitatea europeană la nivel mondial;

I.  întrucât Europa va fi capabilă să exploateze la maximum potențialul unei economii digitale numai prin stimularea unei piețe interne digitale funcționale,

1.  salută comunicarea Comisiei și se declară de acord cu analiza acesteia, în special cu privire la necesitatea de a conserva caracterul deschis și neutru al internetului, ca motor principal al inovării și al cererii consumatorilor, garantând în același timp că internetul poate continua să furnizeze servicii de înaltă calitate într-un cadru care promovează și respectă drepturile fundamentale;

2.  observă, din concluziile desprinse din comunicarea Comisiei, că nu există în această fază o nevoie clară de intervenții normative suplimentare cu privire la neutralitatea rețelei la nivel european;

3.  subliniază, totuși, potențialul de comportament anticoncurențial și discriminatoriu în gestionarea traficului, în special din partea întreprinderilor integrate vertical; salută intenția Comisiei de a publica dovezile care se desprind din investigațiile OAREC privind practicile care au potențialul de a afecta neutralitatea rețelei în statele membre;

4.  solicită Comisiei să garanteze aplicarea coerentă și asigurarea respectării cadrului de reglementare existent al UE privind telecomunicațiile și să evalueze, în termen de șase luni de la publicarea concluziilor investigației OAREC, dacă sunt necesare măsuri suplimentare de reglementare pentru a asigura libertatea de expresie, libertatea de acces la informații și libertatea de alegere a consumatorilor și pluralismul mijloacelor de informare, pentru a asigura concurența efectivă și inovarea și pentru a facilita o gamă largă de beneficii ale utilizării internetului pentru cetățeni, întreprinderi și administrația publică; subliniază că orice propunere de reglementare la nivel european privind neutralitatea rețelei ar trebui să facă obiectul unei evaluări de impact;

5.  salută activitatea depusă de OAREC în acest domeniu și solicită statelor membre, în special autorităților naționale de reglementare (ANR), să colaboreze îndeaproape cu OAREC;

6.  îndeamnă Comisia ca, împreună cu OAREC și în cooperare cu statele membre, să monitorizeze îndeaproape dezvoltarea de practici de gestionare a traficului și contractele de interconectare, în special în ceea ce privește blocarea și limitarea la sursă sau stabilirea unor prețuri excesive pentru VoIP și partajarea de fișiere, comportamentul anticoncurențial și degradarea excesivă a calității, conform cadrului de reglementare al UE în materie de telecomunicații; invită Comisia să garanteze că furnizorii de servicii de internet nu blochează, nu discriminează, nu împiedică și nu reduc capacitatea vreunei persoane de a utiliza un serviciu de a accesa, a utiliza, a trimite, a publica, a primi sau a oferi orice conținut, aplicație sau serviciu pe care îl dorește, indiferent de sursă sau țintă;

7.  solicită Comisiei să furnizeze Parlamentului European date privind practicile curente de gestionare a traficului, piața de interconectare și congestionarea rețelei, precum și orice legătură cu lipsa investițiilor; solicită Comisiei să analizeze orice aspect legat de „neutralitatea dispozitivelor”;

8.  solicită Comisiei, statelor membre și OAREC să asigure o abordare coerentă a neutralității rețelei și punerea în aplicare efectivă a cadrului de reglementare al UE în domeniul telecomunicațiilor;

9.  subliniază că orice soluție propusă pe tema neutralității rețelei poate fi eficientă numai printr-o abordare europeană coerentă; prin urmare, solicită Comisiei să urmărească îndeaproape adoptarea oricăror regulamente naționale în materie de neutralitate a internetului în ceea ce privește efectele lor asupra piețelor naționale respective, precum și asupra pieței interne; consideră că ar fi în interesul tuturor părților implicate dacă Comisia ar pune la dispoziție orientări la nivelul UE, inclusiv cu privire la piața comunicațiilor mobile, pentru a garanta punerea în aplicare într-o manieră adecvată și coerentă și respectarea dispozițiilor pachetului în domeniul telecomunicațiilor privind neutralitatea rețelei;

10.  subliniază importanța cooperării și coordonării dintre statele membre, în special dintre autoritățile naționale de reglementare, împreună cu Comisia, pentru ca UE să beneficieze de întregul potențial al internetului;

11.  atrage atenția asupra pericolelor importante reprezentate de devierea de la neutralitatea rețelei, printre care se numără comportamentul anticoncurențial, blocarea inovației, restrângerea libertății de expresie și al pluralismului informațiilor, necunoașterea propriilor drepturi de către consumatori și încălcarea dreptului la viața privată, precum și asupra faptului că lipsa neutralității rețelei aduce atingere atât întreprinderilor, cât și consumatorilor, precum și societății ca atare și reamintește avizul AEPD privind impactul practicilor de gestionare a traficului asupra confidențialității comunicațiilor;

12.  subliniază faptul că scopul cadrului de reglementare privind telecomunicațiile este acela de a promova libertatea de expresie, accesul nediscriminatoriu la conținut, aplicații și servicii, precum și concurența reală și, prin urmare, că orice măsură luată în domeniul neutralității rețelei ar trebui să furnizeze, în plus față de legislația din domeniul concurenței, instrumente pentru combaterea practicilor anticoncurențiale care ar putea să apară, precum și să conducă la investiții și să faciliteze apariția unor noi modele comerciale inovatoare;

13.  consideră că principiul neutralității rețelei reprezintă o condiție preliminară importantă pentru asigurarea unui ecosistem internet inovator și a unor condiții echitabile de concurență, în serviciul cetățenilor și întreprinzătorilor europeni;

14.  consideră că o concurență eficace a serviciilor de comunicații electronice, transparența gestionării traficului și calitatea serviciilor, precum și posibilitatea de a schimba ușor furnizorii sunt condițiile minime necesare pentru neutralitatea rețelei, care să garanteze utilizatorilor finali libertatea de a alege și de a cere;

15.  recunoaște că este necesar un nivel rezonabil de gestionare a traficului pentru a asigura că conectivitatea utilizatorului final nu este perturbată de congestia pe rețea; remarcă, în acest context, faptul că operatorii pot, sub controlul ANR, să folosească proceduri pentru a măsura și a modela traficul de internet pentru a menține capacitatea funcțională a rețelelor și stabilitatea și pentru a îndeplini cerințele în materie de calitate a serviciilor; îndeamnă autoritățile naționale competente să se folosească pe deplin de competențele care le revin în temeiul Directivei privind serviciul universal pentru a impune standarde minime privind calitatea serviciilor și consideră că garantarea calității transferului în cazul serviciilor pentru care timpul este esențial nu trebuie să constituie un argument pentru neglijarea principiului de diligență („best-effort”);

16.  îndeamnă autoritățile naționale competente să garanteze că intervențiile în materie de gestionare a traficului nu implică acțiuni anti-competitive sau dăunătoare; consideră că serviciile specializate (sau de gestionare) nu ar trebui să afecteze accesul solid la internet, cu respectarea principiului diligenței, favorizând astfel inovarea și libertatea de expresie, garantând existența concurenței și evitând un nou decalaj digital;

Protecția consumatorilor

17.  cere transparența gestionării traficului, inclusiv informații mai bune pentru utilizatorii finali și subliniază nevoia de a permite consumatorilor să facă alegeri informate și să aibă opțiunea efectivă de a alege un nou furnizor care să îi îndeplinească nevoile și preferințele, inclusiv în ceea ce privește viteza și volumul descărcărilor și serviciile; subliniază, în acest sens, importanța de a pune la dispoziția consumatorilor informații clare, eficace, semnificative și comparabile privind toate practicile comerciale relevante cu efect echivalent, în special în ceea ce privește internetul mobil;

18.  solicită Comisiei să continue publicarea de orientări cu privire la dreptul de a schimba operatorii, pentru a respecta cerințele de transparență și pentru a promova drepturi egale pentru consumatori în UE;

19.  ia act de existența îngrijorărilor consumatorilor privind diferența dintre viteza anunțată în reclame și viteza reală a unei conexiuni la internet; invită, în acest context, statele membre să pună aplicare în mod coerent interdicția privind publicitatea înșelătoare;

20.  recunoaște necesitatea creării unor modalități de creștere a încrederii cetățenilor în mediul online; prin urmare, solicită Comisiei și statelor membre să continue dezvoltarea de programe educaționale vizând creșterea competențelor consumatorilor în materie de TIC și reducerea excluziunii digitale;

21.  solicită Comisiei să invite reprezentanții consumatorilor și societatea civilă să participe în mod activ, de pe poziție de egalitate cu reprezentanții industriei, la discuțiile pe tema viitorului internetului în UE;

o
o   o

22.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și parlamentelor și guvernelor statelor membre.

(1) JO C 308, 18.12.2009, p. 2.
(2) Texte adoptate, P7_TA(2011)0322.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate