Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2011/2866(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0572/2011

Predložena besedila :

B7-0572/2011

Razprave :

PV 16/11/2011 - 12
CRE 16/11/2011 - 12

Glasovanja :

Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0511

Sprejeta besedila
PDF 270kWORD 55k
Četrtek, 17. november 2011 - Strasbourg
Odprti internet in nevtralnost omrežja v Evropi
P7_TA(2011)0511B7-0572/2011

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. novembra 2011 o odprtem internetu in nevtralnosti omrežja v Evropi

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z dne 19. aprila 2011 o odprtem internetu in nevtralnosti omrežja v Evropi (KOM(2011)0222),

–  ob upoštevanju vprašanj z dne 12. oktobra in 14. oktobra 2011 Svetu o odprtem internetu in nevtralnosti omrežja v Evropi (O-000243/2011 – B7-0641/2011 in O-000261/2011 - B7-0653/2011),

–  ob upoštevanju izjave Komisije z dne 18. decembra 2009 o nevtralnosti omrežja(1),

–  ob upoštevanju člena 1(8)(g) Direktive 2009/140/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o spremembi direktiv 2002/21/ES o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve, 2002/19/ES o dostopu do elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajočih naprav ter o njihovem medomrežnem povezovanju in 2002/20/ES o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev,

–  ob upoštevanju členov 20(1)(b), 21(3)(c) in (d) ter 22(3) Direktive 2002/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2009/136/ES,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1211/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) in Urada,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. julija 2011 o evropskih širokopasovnih povezavah: naložbe v rast, ki jo poganja digitalizacija(2),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 19. maja 2010 z naslovom Evropska digitalna agenda (KOM(2010)0245),

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 31. maja 2010 o evropski digitalni agendi,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 13. aprila 2011 z naslovom Akt za enotni trg: dvanajst pobud za okrepitev rasti in zaupanja „Skupaj za novo rast“ (KOM(2011)0206),

–  ob upoštevanju vrhunskega srečanja o odprtem internetu in nevtralnosti omrežja v Evropi, ki sta ga 11. novembra 2010 organizirala Parlament in Komisija,

–  ob upoštevanju študije Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov z naslovom Nevtralnost omrežja: izzivi in odzivi v EU in ZDA (IP/A/IMCO/ST/2011-02) iz maja 2011,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega nadzornika za varstvo podatkov z dne 7. oktobra 2011 o nevtralnosti omrežja, upravljanju prometa ter varstvu zasebnosti in osebnih podatkov,

–  ob upoštevanju člena 115(5) in člena 110(2) svojega poslovnika,

A.  ker Svet načrtuje sprejetje sklepov o odprtem internetu in nevtralnosti omrežja v Evropi na seji Sveta za promet, telekomunikacije in energijo 13. decembra 2011;

B.  ker bi morale države članice EU do 25. maja 2011 svojo zakonodajo uskladiti s svežnjem telekomunikacijskih reform EU iz leta 2009, Komisija pa je že sprejela ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev spoštovanja načel iz Pogodbe o EU in iz pravnega reda Skupnosti;

C.  ker je Parlament pozval Komisijo, naj varuje načela nevtralnosti in odprtosti interneta ter naj spodbuja možnost, da končni uporabniki lahko po lastni izbiri dostopajo do informacij in jih širijo ter uporabljajo aplikacije in storitve;

D.  ker je Komisija pozvala BEREC, naj preuči ovire pri zamenjavi operaterjev, blokiranje ali oviranje spletnega prometa ter transparentnost in kakovost storitev v državah članicah;

E.  ker je odprt značaj interneta ključna gonilna sila konkurenčnosti, gospodarske rasti, socialnega razvoja in inovacij, kar je imelo za posledico zelo hiter razvoj spletnih uporabniških programov, vsebin in storitev, ter posledično rasti v ponudbi in povpraševanju po vsebinah in storitvah, in je zato izredno pomemben pospeševalec prostega pretoka znanja, idej in informacij, tudi v državah, kjer je dostop do neodvisnih sredstev obveščanja omejen;

F.  ker obstajajo tretje države, ki so preprečile operaterjem mobilnih širokopasovnih povezav, da blokirajo zakonite spletne strani in prenos govora prek internetnega protokola (VoIP) ali uporabniških programov za video telefonijo, ki konkurirajo njihovim storitvam govorne ali videotelefonije;

G.  ker so internetne storitve na voljo na čezmejni ravni, internet pa je v središču svetovne trgovine;

H.  ker sta širokopasovna povezava in internet, kot je poudarjeno v evropski digitalni agendi, pomembna za gospodarsko rast, ustvarjanje delovnih mest in evropsko konkurenčnost na svetovni ravni;

I.  ker bo Evropa lahko v celoti izkoristila potencial digitalnega gospodarstva le prek spodbujanja dobro delujočega notranjega digitalnega trga;

1.  pozdravlja sporočilo Komisije in se strinja z njeno analizo, zlasti glede potrebe po ohranitvi odprtega in nevtralnega značaja interneta kot ključne gonilne sile inovacij in povpraševanja potrošnikov, ki lahko hkrati še naprej zagotavlja visokokakovostne storitve v okviru, ki spodbuja in spoštuje temeljne pravice;

2.  ugotavlja, da sklepi v sporočilu Komisije nakazujejo, da v tej fazi ni jasne potrebe po dodatnem regulativnem poseganju v nevtralnost omrežja na evropski ravni;

3.  poudarja, da obstaja potencial za nekonkurenčno in diskriminatorno obnašanje pri upravljanju prometa, zlasti pri vertikalno povezanih podjetjih; pozdravlja namero Komisije, da objavi dokaze, ki jih je v okviru preiskave praks, ki lahko vplivajo na nevtralnost omrežja v državah članicah, pridobil BEREC;

4.  poziva Komisijo, naj zagotovi skladno uporabo in izvrševanje obstoječega telekomunikacijskega regulativnega okvira za komunikacije ter v roku šestih mesecev po objavi ugotovitev preiskave, ki jo je opravil BEREC, oceni ali so potrebni nadaljnji regulatorni ukrepi za zagotovitev svobode izražanja, svobodnega dostopa do informacij, svobodne izbire potrošnikov in medijskega pluralizma, da bi dosegli učinkovito konkurenco in inovacije ter povečali vsestranske koristi pri uporabi interneta za državljane, podjetja in javno upravo; poudarja, da bi moral biti vsak evropski regulativni predlog na področju nevtralnosti omrežja predmet presoje vpliva;

5.  pozdravlja delo organa BEREC na tem področju in poziva države članice, zlasti nacionalne regulativne organe, naj tesno sodelujejo z njim;

6.  poziva Komisijo, naj v sodelovanju z organom BEREC in državami članicami, skrbno nadzoruje razvoj upravljanja prometa in dogovorov o medsebojnih povezavah, zlasti v zvezi z blokiranjem in oviranjem ali pretiranega zaračunavanja storitev prenosa govora prek internetnega protokola in izmenjave datotek, ter nekonkurenčnega ravnanja in izrednega zmanjšanja kakovosti, kot je zahtevano v regulativnem okviru EU za telekomunikacije; nadalje poziva Komisijo, naj zagotovi, da ponudniki internetnih storitev ne blokirajo, diskriminirajo, škodujejo ali zmanjšujejo zmožnost posameznikov, da uporabljajo storitve za dostop, uporabo, pošiljanje, objavljanje, prejemanje ali ponujanje katerekoli vsebine, uporabniškega programa ali storitve po lastni izbiri, ne glede na vir ali cilj;

7.  poziva Komisijo, naj Parlamentu zagotovi informacije o sedanjih praksah v zvezi z upravljanjem prometa, trgom o medsebojnih povezavah in preobremenjenostjo omrežja ter o pomanjkanju naložb; poziva Komisijo, naj nadalje analizira vprašanje nevtralnosti naprav;

8.  poziva Komisijo, države članice in BEREC, naj zagotovijo skladnost pristopov k nevtralnosti omrežja in učinkovito izvajanje regulativnega okvira EU na področju telekomunikacij;

9.  poudarja, da bi lahko bila vsaka rešitev, predlagana v zvezi z nevtralnostjo omrežja učinkovita samo s skladnim evropskim pristopom; zato poziva Komisijo, naj skrbno spremlja sprejetje katerih koli nacionalnih predpisov, povezanih z nevtralnostjo omrežja, in sicer z vidika njihovega vpliva na zadevne nacionalne trge ter notranji trg; meni, da bi vsem zainteresiranim stranem koristilo, če bi Komisija zagotovila smernice na ravni EU, vključno z mobilnim trgom, da se zagotovi skladna in ustrezna uporaba ter izvrševanje določb telekomunikacijskega svežnja o nevtralnosti omrežja;

10.  poudarja, da morajo države članice in predvsem nacionalni regulativni organi sodelovati in se usklajevati med seboj ter s Komisijo, da bi EU v celoti izkoristila potencial interneta;

11.  opozarja na resna tveganja, povezana z oddaljevanjem od nevtralnega omrežja, kot so nekonkurenčno ravnanje, oviranje inovacij, omejevanje svobode izražanja, pomanjkanje ozaveščenosti potrošnikov in kršenje zasebnosti, kar škoduje podjetjem, potrošnikom in demokratični družbi kot celoti ter opominja na mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o vplivu prakse upravljanja prometa na zaupnost telekomunikacij;

12.  poudarja, da je cilj regulativnega okvira EU na področju telekomunikacij spodbujanje svobode izražanja, nediskriminatornega dostopa do vsebin, uporabniških programov in storitev ter učinkovita konkurenca, zato bi moral biti vsak ukrep na področju nevtralnosti omrežja poleg obstoječega konkurenčnega prava namenjen odpravi nekonkurenčnih praks, ki se lahko pojavijo, ter bi moral voditi v naložbe in olajšati inovativne poslovne modele za spletno gospodarstvo;

13.  meni, da je načelo nevtralnosti omrežja bistven predpogoj za omogočanje inovativnega internetnega ekosistema in za zagotavljanje enakih pogojev za storitve evropskih državljanov in podjetnikov;

14.  meni, da morajo biti med minimalnimi pogoji, nujnimi za nevtralnost omrežja, ki končnim uporabnikom zagotavlja svobodo izbire in zahteve, učinkovito konkurenco pri elektronskih komunikacijskih storitvah, transparentnost v povezavi z upravljanjem prometa in kakovostjo storitev ter enostavnost zamenjave ponudnika;

15.  priznava, da je potrebno zmerno upravljanje prometa, da bi zagotovili, da povezovanje končnih uporabnikov ne bi bilo prekinjeno zaradi preobremenjenosti omrežja; ugotavlja, da lahko v tem kontekstu operaterji, ki so predmet nadzora nacionalnih regulativnih organov, uporabijo postopke za merjenje in oblikovanje internetnega prometa, da bi ohranili zmogljivost in stabilnost delovanja omrežja ter zagotovili kakovost zahtev po storitvah; poziva pristojne nacionalne organe, da uporabijo vsa svoja pooblastila v okviru direktive o univerzalnih storitvah, da uveljavijo minimalne standarde kakovosti storitev; je prepričan, da zagotavljanje kakovosti pri prenosu časovno kritičnih storitev ne bi smel biti razlog za opustitev načela najboljše kakovosti;

16.  poziva pristojne nacionalne organe, naj zagotovijo, da posegi v upravljanje prometa ne vključujejo anti-konkurenčne ali škodljive diskriminacije; meni, da specializirane (ali upravljane) storitve ne bi smele škoditi varovanju zanesljivega internetnega dostopa najboljše kakovosti, ki spodbuja inovacije in svobodo izražanja, zagotavlja konkurenco in preprečuje novo digitalno delitev;

Varstvo potrošnikov

17.  poziva k transparentnosti pri upravljanju prometa, vključno z boljšo obveščenostjo končnih uporabnikov, ter poudarja, da je treba potrošnikom omogočiti sprejemanje odločitev na podlagi informacij in dejansko možnost prehoda k novemu ponudniku, ki lahko bolje zadovolji njihove potrebe in preference, vključno s hitrostjo in obsegom prenosov in storitev; s tem v zvezi poudarja pomembnost zagotavljanja jasnih, učinkovitih, smiselnih in primerljivih informacij potrošnikom o vseh pomembnih poslovnih praksah z enakovrednim učinkom, zlasti o mobilnem internetu;

18.  poziva Komisijo, naj objavi nadaljnje smernice o pravici do zamenjave operaterja ter tako izpolni zahteve glede transparentnosti in spodbuja enake pravice za potrošnike po vsej EU;

19.  se seznanja z zaskrbljenostjo potrošnikov, ki se je pojavila v zvezi z razliko med oglaševanimi in dejansko zagotovljenimi hitrostmi internetnih povezav; s tem v zvezi poziva države članice, naj skladno izvajajo prepoved zavajajočega oglaševanja;

20.  priznava potrebo po vzpostavljanju načinov za povečevanje zaupanja potrošnikov v spletno okolje; zato poziva Komisijo in države članice, naj si prizadevajo za razvoj izobraževalnih programov, katerih namen je povečanje znanja potrošnikov na področju informacijske in komunikacijske tehnologije in zmanjšanje digitalne izključenosti;

21.  poziva Komisijo, naj povabi predstavnike potrošnikov in civilne družbe naj aktivno in enakovredno sodelujejo s predstavniki panoge v razpravi o prihodnosti interneta v EU;

o
o   o

22.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1) UL C 308, 18.12.2009, str. 2.
(2) Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0322.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov