Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2866(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0572/2011

Ingivna texter :

B7-0572/2011

Debatter :

PV 16/11/2011 - 12
CRE 16/11/2011 - 12

Omröstningar :

Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0511

Antagna texter
PDF 127kWORD 45k
Torsdagen den 17 november 2011 - Strasbourg
Ett öppet internet och nätneutralitet i Europa
P7_TA(2011)0511B7-0572/2011

Europaparlamentets resolution av den 17 november 2011 om ett öppet internet och nätneutralitet i Europa

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 19 april 2011 om ett öppet internet och nätneutralitet i Europa (KOM (2011)0222),

–  med beaktande av frågorna av den 12 oktober och av den 14 oktober 2011 till rådet om ett öppet internet och nätneutralitet i Europa (O-000243/2011 – B7-0641/2011 och O-000261/2011 - B7-0653/2011),

–  med beaktande av kommissionens uttalande av den 18 december 2009 om nätneutralitet(1),

–  med beaktande av artikel 1.8 g i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/140/EG av den 25 november 2009 om ändring av direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, direktiv 2002/19/EG om tillträde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter och direktiv 2002/20/EG om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster,

–  med beaktande av artiklarna 20.1 b, 21.3 c–d och 22.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG av den 07 mars 2002 om ändring av direktiv 2009/136/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1211/2009 av den 25 november 2009 om inrättande av organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och byrån,

–  med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2011 ”Europeiska bredbandssektorn: investeringar i digitalt baserad tillväxt”(2),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 maj 2010 om en digital agenda för Europa (KOM (2010)0245),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 31 maj 2010 om en digital agenda för Europa,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 april 2011 ”Inremarknadsakten – Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten och stärka förtroendet för inre marknaden – Gemensamma insatser för att skapa ny tillväxt” (KOM(2011)0206),

–  med beaktande av toppmötet om ett öppet internet och nätneutralitet i Europa som anordnades gemensamt av Europaparlamentet och kommissionen i Bryssel den 11 november 2010,

–  med beaktande av studien från maj 2011 från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd med titeln ”Nätneutralitet – utmaningar och åtgärder i EU och i Förenta staterna” (IP/A/IMCO/ST/2011-02),

–  med beaktande av Europeiska datatillsynsmannens yttrande av den 7 oktober 2011 om nätneutralitet, trafikstyrning, integritetsskydd och skydd av personuppgifter,

–  med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Rådet planerar att anta slutsatser om ett öppet internet och nätneutralitet i Europa vid sitt möte (transport, telekommunikation och energi) den 13 december 2011.

B.  EU:s medlemsstater skulle ha uppfyllt kraven i 2009 års reformpaket för telekommunikationer i EU senast den 25 maj 2011, och kommissionen har redan vidtagit nödvändiga åtgärder för att se till att principerna i EU-fördraget och i unionens regelverk följs.

C.  Parlamentet har uppmanat kommissionen att slå vakt om principerna om ett neutralt och öppet internet och att främja slutanvändarnas möjligheter att skaffa sig tillgång till och distribuera information samt använda applikationer och tjänster efter eget val.

D.  Kommissionen har bett organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) att undersöka hinder för operatörsbyte, blockering eller strypning av internettrafiken samt transparens och tjänstekvalitet i medlemsstaterna.

E.  Det öppna internet har varit en viktig drivkraft för konkurrenskraft, ekonomisk tillväxt, social utveckling och innovation och skapat en otrolig utveckling av tillämpningar, innehåll och tjänster online och därmed en ökad tillgång och efterfrågan på innehåll och tjänster. Det öppna internet har haft en avgörande betydelse för en snabb och fri spridning av kunskap, idéer och information, även i länder där tillgången till oberoende medier är begränsad.

F.  Det finns tredjeländer där leverantörer av mobila bredband har förhindrats att blockera legala webbplatser och tillämpningar för IP- eller videotelefoni som konkurrerar med deras egna tjänster för röst- eller videotelefoni.

G.  Internettjänster erbjuds över gränserna, och internet befinner sig i den globala ekonomins absoluta centrum.

H.  Bredband och internet är framför allt viktiga drivkrafter för att skapa ekonomisk tillväxt, arbetstillfällen och europeisk konkurrenskraft på global nivå, vilket även betonas i den digitala agendan för Europa.

I.  Europa kommer att kunna utnyttja den digitala ekonomins fulla potential endast genom att stimulera en väl fungerande inre digital marknad.

1.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande och ställer sig bakom analysen, särskilt nödvändigheten av att internet förblir öppet och neutralt som en drivkraft för innovation och konsumentefterfrågan och samtidigt kan fortsätta att tillhandahålla kvalitetstjänster inom ramar som främjar och respekterar grundläggande rättigheter.

2.  Europaparlamentet konstaterar att slutsatserna i kommissionens meddelande ger vid handen att det i nuläget inte finns något tydligt behov av ytterligare reglering av nätneutraliteten på europeisk nivå.

3.  Europaparlamentet framhåller dock risken för konkurrensbegränsande och diskriminerande beteende i trafikstyrningen, särskilt inom vertikalt integrerade företag. Parlamentet välkomnar kommissionens avsikt att offentliggöra resultaten av Berecs utredningar när det gäller påvisade fall av verksamhet som kan påverka nätneutraliteten i medlemsstaterna.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att EU:s befintliga regelverk för telekommunikationer tillämpas och efterlevs på ett enhetligt sätt och att senast sex månader efter det att resultaten av Berecs utredning offentliggjorts bedöma huruvida det behövs ytterligare regleringsåtgärder för att säkerställa yttrandefriheten, friheten att ta del av information, konsumenternas valfrihet samt mediemångfald, och för att få till stånd en effektivt fungerande konkurrens och innovation samt göra det lättare att uppnå långtgående fördelar i fråga om internetanvändning för enskilda människor, företag och offentlig förvaltning. Parlamentet poängterar att alla förslag till EU-reglering på nätneutralitetens område bör bli föremål för en konsekvensbedömning.

5.  Europaparlamentet välkomnar Berecs arbete på detta område och uppmanar medlemsstaterna, särskilt de nationella tillsynsmyndigheterna, till ett nära samarbete med Berec.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med Berec och i samarbete med medlemsstaterna nära följa utvecklingen i fråga om trafikstyrning och samtrafiksavtal, särskilt med avseende på blockering, strypning eller orimlig prissättning av IP-telefoni och fildelning samt konkurrensbegränsande beteende och orimligt försämrad kvalitet, i enlighet med kraven i EU:s regelverk för telekommunikationer. Vidare uppmanas kommissionen att se till att leverantörer av internettjänster inte blockerar, diskriminerar, hindrar eller försämrar människors möjligheter att använda en tjänst för att få tillgång till, använda, skicka, lägga ut, ta emot eller erbjuda innehåll, tillämpningar eller tjänster av valfritt slag, oavsett källa eller mål.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge parlamentet information om befintlig trafikstyrning, samtrafikmarknaden och överbelastning i näten samt om huruvida det finns något samband med bristande investeringar. Kommissionen uppmanas även att ytterligare analysera frågan om ”utrustningsneutralitet”.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och Berec att uppvisa en enhetlig inställning till nätneutralitet och säkerställa ett effektivt genomförande av EU:s regelverk för telekommunikationer.

9.  Europaparlamentet understryker att alla lösningar på frågan om nätneutralitet kräver en enhetlig europeisk strategi för att fungera effektivt. Därför uppmanar parlamentet kommissionen att nära följa antagandet av nationella bestämmelser om nätneutralitet och deras effekter på de nationella marknaderna och på den inre marknaden. Parlamentet anser att alla berörda parter skulle gynnas av att kommissionen antog EU-omfattande riktlinjer, även i fråga om mobilmarknaden, så att bestämmelserna om nätneutralitet i telekompaketet tillämpas och genomförs på ett ordentligt och konsekvent sätt.

10.  Europaparlamentet framhåller betydelsen av samarbete och samordning mellan medlemsstaterna, särskilt mellan de nationella tillsynsmyndigheterna, tillsammans med kommissionen, för att EU ska kunna dra full nytta av den potential som internet erbjuder.

11.  Europaparlamentet uppmärksammar de allvarliga riskerna med att frångå nätneutralitet – exempelvis i form av konkurrensbegränsande beteenden, blockering av innovation, inskränkningar i yttrandefrihet och mediemångfald, bristande medvetenhet bland konsumenterna och kränkningar av privatlivet – vilket kommer att inverka menligt på företag, konsumenter och det demokratiska samhället i stort. Parlamentet erinrar om Europeiska datatillsynsmannens yttrande om hur trafikstyrning inverkar på konfidentialiteten vid kommunikation.

12.  Europaparlamentet påpekar att syftet med EU:s regelverk för telekommunikationer är att främja yttrandefrihet, icke-diskriminerande tillgång till innehåll, tillämpningar och tjänster samt effektiv konkurrens. Alla åtgärder som avser nätneutralitet bör därför, vid sidan av redan befintliga konkurrenslagar, syfta till att motverka konkurrensbegränsande metoder samt leda till investeringar och underlätta innovativa affärsmodeller för onlineekonomin.

13.  Europaparlamentet anser att principen om nätneutralitet är en viktig förutsättning för att säkerställa ett innovativt ekosystem på internet och för att garantera lika villkor till gagn för Europas medborgare och företagare.

14.  Europaparlamentet anser att effektiv konkurrens inom elektroniska kommunikationstjänster, transparens i fråga om trafikstyrning och tjänstekvalitet och möjlighet att lätt byta operatör tillhör de nödvändiga minimikraven för nätneutralitet, så att slutanvändarna garanteras frihet att göra de val och förfrågningar de vill.

15.  Europaparlamentet inser att det krävs en rimlig trafikstyrning för att undvika att slutanvändarnas anslutning avbryts på grund av överbelastade nät. Europaparlamentet inser att det krävs en rimlig trafikstyrning för att undvika att slutanvändarnas anslutning avbryts på grund av överbelastade nät. Parlamentet uppmanar med kraft de behöriga nationella myndigheterna att till fullo utnyttja sina befogenheter enligt direktivet om samhällsomfattande tjänster för att införa minimistandarder för tjänsternas kvalitet, och anser att kvalitetssäkringen vid överföring av tidskritiska tjänster inte får tas som en förevändning för att åsidosätta ”best effort”-principen.

16.  Parlamentet uppmanar med kraft de behöriga nationella tillsynsmyndigheterna att se till att ingrepp för att styra trafiken inte medför konkurrensbegränsande eller skadlig diskriminering. Parlamentet anser att specialiserade (eller administrerade) tjänster inte får inverka negativt på upprätthållandet av stabil internettillgång enligt ”best effort”-principen. På så sätt främjar man innovation och yttrandefrihet, säkerställer konkurrens och undviker en ny digital klyfta.

Konsumentskydd

17.  Europaparlamentet anser att trafikstyrningen måste vara öppen, bland annat genom bättre information till slutanvändarna, och framhåller att konsumenterna måste kunna göra underbyggda val och ha en reell möjlighet att byta till en ny leverantör som bäst kan tillgodose deras behov och önskemål, även när det gäller hastighet och mängd för nedladdningar och tjänster. Parlamentet framhåller i detta sammanhang vikten av att ge konsumenterna tydlig, verksam, meningsfull och jämförbar information om alla relevanta affärsmetoder med motsvarande verkan, i synnerhet för mobilt internet.

18.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att offentliggöra ytterligare vägledning om rätten att byta operatör, i syfte att uppfylla kraven på öppenhet och främja lika rättigheter för konsumenter i hela EU.

19.  Europaparlamentet noterar konsumenternas växande oro inför avvikelser mellan den påstådda och den faktiska hastigheten hos en internetanslutning. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang medlemsstaterna att genomdriva förbudet mot vilseledande reklam på ett konsekvent sätt.

20.  Europaparlamentet inser att det behövs nya sätt att öka medborgarnas förtroende och tillit till internetmiljön. Parlamentet uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att gå vidare med att utveckla utbildningsprogram som syftar till att höja konsumenternas IKT-kompetens och minska den digitala utestängningen.

21.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bjuda in representanter för konsumenterna och det civila samhället att aktivt och på jämställd fot med representanter för näringslivet delta i diskussionerna om internets framtid i EU.

o
o   o

22.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT C 308, 18.12.2009, s. 2.
(2) Antagna texter, P7_TA(2011)0322.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy