Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2913(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0588/2011

Разисквания :

PV 16/11/2011 - 14
CRE 16/11/2011 - 14

Гласувания :

PV 17/11/2011 - 6.6

Приети текстове :

P7_TA(2011)0512

Приети текстове
PDF 275kWORD 46k
Четвъртък, 17 ноември 2011 г. - Страсбург
Забрана на касетъчните боеприпаси
P7_TA(2011)0512RC-B7-0588/2011

Резолюция на Европейския парламент от 17 ноември 2011 г. относно забрана на касетъчните боеприпаси

Европейският парламент,

–  като взе предвид Конвенцията по касетъчните боеприпаси, която влезе в сила на 1 август 2010 г. и която до 8 ноември 2011 г. беше подкрепена от 111 държави (подписана от 108 държави, в т.ч. три държави-членки на ЕС, ратифицирана от 63 държави, в т.ч. 19 държави-членки на ЕС, и три държави кандидатки),

–  като взе предвид Проект на протокол VІ относно касетъчните боеприпаси, с дата 26 август 2011 г., към Конвенцията за забрани или ограничения върху използването на определени конвенционални оръжия, които може да се смятат за прекомерно нараняващи или за имащи неизбирателни действия (ККО),

–  като взе предвид резолюцията относно Конвенцията по касетъчните боеприпаси, приета от Общото събрание на ООН на 2 декември 2008 г.,

–  като взе предвид посланието на генералния секретар на ООН до Второто заседание на държавите ‐ страни по Конвенцията по касетъчните боеприпаси, предадено от г-н Sergio Duarte, върховен представител по въпросите на разоръжаването, в Бейрут на 13 септември 2011 г.,

–  като взе предвид декларациите на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Катрин Аштън, по-специално декларацията от 1 август 2010 г. относно Конвенцията по касетъчните боеприпаси и от 29 април 2011 г. относно съобщенията за използване на касетъчни боеприпаси в Либия,

–  като взе предвид своята резолюция от 20 ноември 2008 г. относно Конвенцията за забраната на касетъчните боеприпаси(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 8 юли 2010 г. относно влизането в сила на Конвенцията за забраната на касетъчните боеприпаси (КЗКБ) и ролята на ЕС(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 7 юли 2011 г. относно напредъка, постигнат в рамките на борбата срещу мините(3),

–  като взе предвид член 110, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че касетъчните боеприпаси представляват сериозна заплаха за гражданското население поради типичното за тях широко смъртоносно действие, както и че в райони с приключили конфликти използването на такива боеприпаси е причинило многобройни трагични наранявания и смърт на цивилни, тъй като неексплодиралите суббоеприпаси често са намирани от деца и други нищо неподозиращи невинни лица;

Б.  като има предвид, че подкрепата на повечето държави-членки на ЕС, парламентарните инициативи и работата на организациите на гражданското общество бяха решаващи за успешното приключване на „процеса от Осло“, довел до влизането в сила на Конвенцията по касетъчните боеприпаси (ККБ); като има предвид, че 22 държави-членки на ЕС са страни по ККБ, а пет държави-членки на ЕС нито са подписали, нито са ратифицирали ККБ;

В.  като има предвид, че ККБ забранява на държавите, които са страни по нея, да използват, разработват, произвеждат, придобиват по друг начин, натрупват, запазват или предават на някого, пряко или косвено, касетъчни боеприпаси и да съдействат, насърчават или подтикват някого да се заеме с дейност, забранена за държава ‐ страна по тази конвенция;

Г.  като има предвид, че ККБ установява нов хуманитарен стандарт за подпомагане на жертвите, които включват лицата, пряко засегнати от касетъчни боеприпаси, и техните семейства и общности;

Д.  като има предвид, че проектът на текст на Протокол VІ към ККО, който трябва да бъде обсъден по време на Четвъртата конференция ‐ преглед, не е нито юридически съвместим с ККБ, нито я допълва; като има предвид, че докато държавите ‐ страни по ККБ са юридически задължени да унищожат всички боеприпаси, този проект на протокол би забранил само касетъчните боеприпаси от преди 1980 г., предвижда продължителен преходен период, който би дал възможност спазването да се отложи с поне 12 години, би дал възможност за използването на касетъчни боеприпаси само с един механизъм за самоунищожаване, и би позволил на държавите да използват касетъчни боеприпаси с т.нар. процент на неуспех до 1 %;

Е.  като има предвид, че се съобщава, че след подписването на ККБ касетъчни боеприпаси са били неотдавна използвани срещу гражданското население в Камбоджа, Тайланд и Либия, както и че сега трябва да се предприемат спешни действия, за да се гарантира, че неексплодиралите касетъчни суббоеприпаси се разчистват, за да се предотвратят по-нататъшни смъртни случаи или наранявания;

1.  Призовава държавите-членки да не приемат, одобряват или впоследствие ратифицират никакъв Протокол към ККО, разрешаващ използването на касетъчни боеприпаси, които са забранени по ККБ, и призовава Съвета и държавите-членки да предприемат съответните действия в рамките на Четвъртата конференция ‐ преглед на ККО, която ще се проведе в Женева от 14 до 25 ноември 2011 г.;

2.  Изразява дълбоко съжаление относно факта, че проектът на текст на Протокол VІ, който трябва да бъде обсъден на посочената конференция, заплашва да подкопае ясния и строг стандарт на международното хуманитарно право, установен от ККБ, която налага всеобхватна забрана на касетъчните боеприпаси, и също така би отслабил защитата на гражданското население;

3.  Настоятелно призовава държавите да признаят хуманитарните последствия и високата политическа цена на подкрепата за предложения проект на протокол, който е пълен с изключения и вратички, които биха позволили използването на касетъчни боеприпаси;

4.  Призовава държавите-членки и държавите кандидатки, които не са страни по ККБ, да се присъединят към нея, а държавите, които са подписали ККБ ‐ да я ратифицират възможно най-скоро;

5.  Счита, че Протокол VI към ККО е несъвместим с ККБ и че държавите-членки, които са подписали последната, носят юридическа отговорност да се противопоставят категорично на неговото въвеждане и да го отхвърлят;

6.  Решително призовава заместник-председателя/върховен представител да напомни на държавите-членки техните юридически отговорности по ККБ; призовава заместник-председателя/върховен представител да постави особен акцент върху тематичната цел за намаляване на опасността от касетъчни боеприпаси и да осъществи присъединяването на Европейския съюз към ККБ, което вече е възможно след влизането в сила на Договора от Лисабон;

7.  Приветства факта, че 15 държави ‐ страни по Конвенцията са завършили унищожаването на запасите си, а други 12 ще приключат в рамките на срока, като същевременно операции по прочистване са в ход в 18 страни и три други области;

8.  Призовава държавите-членки, които още не са се присъединили към ККБ, но биха искали да намалят хуманитарното въздействие на касетъчните боеприпаси, да предприемат решителни и прозрачни национални мерки преди присъединяването си, включително да приемат мораториум върху използването, производството и трансфера на касетъчни боеприпаси, както и спешно да започнат унищожаването на запасите си от тези боеприпаси;

9.  Призовава държавите-членки, подписали ККБ, да приемат закони за нейното прилагане на национално равнище; настоятелно призовава държавите-членки на ЕС да проявяват прозрачност относно усилията, които предприемат в отговор на настоящата резолюция, както и да докладват редовно, например на своите парламенти, за дейностите си по Конвенцията;

10.  Призовава Съвета и Комисията да включват позоваване на забраната на касетъчните боеприпаси като стандартна клауза в споразуменията с трети държави наред със стандартната клауза за неразпространението на оръжия за масово унищожение, особено в контекста на отношенията на ЕС с неговите съседи;

11.  Призовава Съвета и Комисията да направят борбата срещу касетъчните боеприпаси неразделна част от програмите на Съюза за външна помощ с цел да подкрепят трети страни в унищожаването на запасите и предоставянето на хуманитарна помощ;

12.  Призовава държавите-членки, Съвета и Комисията да предприемат мерки, за да убедят други държави да не предоставят касетъчни боеприпаси на недържавни субекти;

13.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки на ЕС и на държавите кандидатки, генералния секретар на ООН и Коалицията против касетъчните боеприпаси.

(1) ОВ C 16 E, 22.1.2010 г., стр. 61.
(2) Приети текстове, P7_TA(2010)0285.
(3) Приети текстове, P7_TA(2011)0339.

Правна информация - Политика за поверителност