Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2913(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0588/2011

Rozpravy :

PV 16/11/2011 - 14
CRE 16/11/2011 - 14

Hlasování :

PV 17/11/2011 - 6.6

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0512

Přijaté texty
PDF 125kWORD 46k
Čtvrtek, 17. listopadu 2011 - Štrasburk
Zákaz kazetové munice
P7_TA(2011)0512RC-B7-0588/2011

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. listopadu 2011 o zákazu kazetové munice

Evropský parlament,

–  s ohledem na Úmluvu o kazetové munici (CCM), která vstoupila v platnost dne 1. srpna 2010 a kterou dne 8. listopadu 2011 schválilo celkem 111 států (108 signatářů včetně 3 členských států EU, 63 ratifikací včetně 19 členských států EU a 3 nově přistoupivší země),

–  s ohledem na návrh Protokolu VI o kazetové munici ze dne 26. srpna 2011, na Úmluvu o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky (CCW),

–  s ohledem na usnesení o Úmluvě o kazetové munici přijaté Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 2. prosince 2008,

–  s ohledem na sdělení generálního tajemníka OSN, které na druhém zasedání států, které jsou smluvními stranami Úmluvy o kazetové munici, přednesl dne 13. září 2011 v Bejrútu Sergio Duarte, vysoký představitel pro otázky odzbrojení,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonové, zejména týkající se Úmluvy o kazetové munici ze dne 1. srpna 2010 a údajného používaní kazetové munice v Libyi ze dne 29. dubna 2011,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 20. listopadu 2008 o Úmluvě o kazetové munici(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 8. července 2010 o vstupu Úmluvy o kazetové munici (CCM) v platnost a o úloze EU(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 7. července 2011 o pokroku v odminování(3),

–  s ohledem na čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že kazetová munice představuje vážné riziko pro civilisty, neboť se vyznačuje rozsáhlým smrtícím dosahem, a vzhledem k tomu, že i po skončení konfliktů vede používání této munice k mnoha tragických zraněním a úmrtím civilistů, jelikož zbytky nevybuchlých náloží často naleznou děti či jiné, nic netušící nevinné osoby;

B.  vzhledem k tomu, že pro úspěšné uzavření procesu dohodnutého v Oslu, jehož výsledkem bylo vstoupení v platnost Úmluvy o kazetové munici (CCM), byla rozhodující podpora většiny členských států EU, parlamentních iniciativ a práce organizací občanské společnosti; vzhledem k tomu, že 22 členských států EU je smluvními státy Úmluvy o kazetové munici a že pět členských států EU ji nepodepsalo ani neratifikovalo;

C.  vzhledem k tomu, že Úmluva o kazetové munici zakazuje používání, vývoj, výrobu, jakýkoli jiný způsob získávání, skladování, držení nebo přímý či nepřímý převod kazetové munice na kohokoli a rovněž napomáhání, pobízení či podněcování k zapojení se do jakékoli činnosti, která je úmluvou smluvní straně zakázána;

D.  vzhledem k tomu, že Úmluva o kazetové munici stanovuje nový humanitární standard pro pomoc obětem, k nimž patří jak osoby přímo zasažené kazetovou municí, tak jejich příbuzní a komunity;

E.  vzhledem k tomu, že návrh znění Protokolu VI k Úmluvě o použití některých konvenčních zbraní (CCW), který bude projednáván na čtvrté hodnotící konferenci CCW, není s Úmluvou o kazetové munici z právního hlediska slučitelný, ani ji nedoplňuje; vzhledem k tomu, že zatímco státy, které jsou smluvními stranami Úmluvy o kazetové munici, se právně zavázaly veškerou munici zničit, návrh protokolu v daném znění pouze zakazuje kazetovou munici vyrobenou před rokem 1980, období přechodu v něm stanovené je zdlouhavé, neboť umožňuje odložit splnění podmínek nejméně o 12 let, dovoluje používání kazetové munice pouze se samolikvidačním mechanismem a povoluje, aby státy používaly kazetovou munici s tzv. poměrem selhání maximálně 1 %;

F.  vzhledem k tomu, že od podepsání Úmluvy o kazetové munici byla kazetová munice v poslední době údajně použita proti civilními obyvatelstvu v Kambodži, Thajsku a Libyi a vzhledem k tomu, že je nezbytné přijmout bezodkladně opatření, kterými se zajistí odstranění nevybuchlých kazetových náloží a zabrání se tak dalším ztrátám na životech a zraněním;

1.  vyzývá členské státy, aby nepřijímaly, nepotvrzovaly ani následně neratifikovaly žádný protokol k Úmluvě o některých konvenčních zbraních, jenž umožňuje používání kazetové munice, které je podle Úmluvy o kazetové munici zakázáno, a vyzývá Radu a členské státy, aby podle toho jednaly na čtvrté hodnotící konferenci CCW, jež se bude konat ve dnech 14. až 25. listopadu 2011 v Ženevě;

2.  vyjadřuje hluboké politování nad skutečností, že návrh znění Protokolu VI, o němž se bude na konferenci jednat, může oslabit jasné a obsáhlé mezinárodní humanitární právo vytvořené Úmluvou o kazetové munici, která zakazuje kazetovou munici v plném rozsahu, a že by oslabil ochranu civilního obyvatelstva;

3.  naléhavě vyzývá státy, aby uznaly, jaké humanitární důsledky a neblahý politický dopad bude mít podpora vyjádřená tomuto předkládanému návrhu protokolu, který je plný výjimek a mezer, jež umožní používání kazetové munice;

4.  vyzývá členské státy a kandidátské země, jež nejsou smluvními stranami Úmluvy o kazetové munici, aby ji přijaly, a signatářské země této úmluvy, aby ji ratifikovaly co nejdříve;

5.  domnívá se, že Protokol VI není s Úmluvou o kazetové munici slučitelný a že členské státy, jež tuto úmluvu podepsaly, jsou právně povinny proti němu ostře vystoupit a odmítnout jeho přijetí;

6.  důrazně a naléhavě vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Evropské unie, aby členským státům připomněla jejich právní závazky vyplývající z Úmluvy o kazetové munici; vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Evropské unie, aby kladla mimořádný důraz na tematické cíle snížení ohrožení, které představuje kazetová munice, a aby zajistila přistoupení Unie k Úmluvě o kazetové munici, které je podle Lisabonské smlouvy možné;

7.  vítá skutečnost, že patnáct států, které jsou stranami úmluvy nebo ji podepsaly, dokončilo likvidaci svých zásob a dalších dvanáct tak ve stanovené lhůtě učiní a že v osmnácti zemích a třech dalších oblastech pokračuje odminovávání;

8.  vyzývá členské státy, které dosud k Úmluvě o kazetové munici nepřistoupily, ale přejí si omezit humanitární dopad kazetové munice, aby ještě před přistoupením přijaly rozhodná a transparentní opatření na vnitrostátní úrovni, včetně přijetí moratoria na používání, výrobu a převod kazetové munice a okamžitého zahájení likvidace zásob kazetové munice;

9.  vyzývá členské státy, které úmluvu podepsaly, aby přijaly právní předpisy k jejímu provedení na vnitrostátní úrovni; naléhavě žádá členské státy, aby ve svém úsilí, jež v souvislosti s tímto rozhodnutím vynakládají, jednaly transparentně, a aby o svých činnostech v rámci Úmluvy o kazetové munici pravidelně podávaly zprávy, například svým parlamentům;

10.  vyzývá Radu a Komisi, aby vedle standardní doložky o nešíření zbraní hromadného ničení, zejména v kontextu vztahů EU s jejími sousedy, začlenily do dohod se třetími zeměmi jako standardní doložku také odkaz na zákaz kazetové munice;

11.  vyzývá Radu a Komisi, aby začlenily boj proti kazetové munici jako nedílnou součást do programů vnější pomoci Společenství s cílem podporovat třetí země při ničení zásob munice a při poskytování humanitární pomoci;

12.  vyzývá členské státy, Radu a Komisi, aby přijaly opatření, jež budou státy odrazovat od poskytování kazetové munice nestátním subjektům;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a kandidátským zemím, generálnímu tajemníkovi OSN a koalici proti kazetové munici.

(1) Úř. věst. C 16 E, 22.1.2010, s. 61.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2010)0285.
(3) Přijaté texty, P7_TA(2011)0339.

Právní upozornění - Ochrana soukromí