Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2913(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0588/2011

Forhandlinger :

PV 16/11/2011 - 14
CRE 16/11/2011 - 14

Afstemninger :

PV 17/11/2011 - 6.6

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0512

Vedtagne tekster
PDF 20kWORD 41k
Torsdag den 17. november 2011 - Strasbourg
Forbud mod klyngebomber
P7_TA(2011)0512RC-B7-0588/2011

Europa-Parlamentets beslutning af 17. november 2011 om forbud mod klyngeammunition

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til konventionen om klyngeammunition, der trådte i kraft den 1. august 2010, og som den 8. november 2011 var undertegnet af 111 stater (108 medundertegnere, herunder tre EU-medlemsstater, 63 ratifikationer, herunder 19 EU-medlemsstater og 3 tiltrædelseslande),

–  der henviser til udkastet til protokol VI om klyngeammunition af 26. august 2011, konvention om forbud mod eller begrænsninger i anvendelsen af visse konventionelle våben, som må anses for at være unødigt skadevoldende eller for at ramme i flæng (CCW),

–  der henviser til resolutionen, som De Forenede Nationers Generalforsamling vedtog 2. december 2008, om konventionen om klyngeammunition,

–  der henviser til meddelelsen fra FN's generalsekretær til det andet møde mellem de kontraherende stater til konventionen om klyngeammunition, fremlagt af Sergio Duarte, højtstående repræsentant for nedrustning, i Beirut den 13. september 2011,

–  der henviser til erklæringerne fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Catherine Ashton, især den af 1. august 2010 vedrørende konventionen om klyngeammunition og den af 29. april 2011 om den rapporterede anvendelse af klyngeammunition i Libyen,

–  der henviser til sin beslutning af 20. november 2008 om konventionen om fragmentationsammunition(1),

–  der henviser til sin beslutning af 8. juli 2010 om ikrafttrædelsen af konventionen om klyngeammunition og EU's rolle(2),

–  der henviser til sin beslutning af 7. juli 2011 om fremskridt med hensyn til minerydning(3),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 4,

A.  der henviser til, at klyngeammunition udgør en alvorlig fare for civile som følge af dens typisk omfattende dødelige følger, og at brugen af denne type ammunition har medført mange tragiske kvæstelser og dødsfald blandt civile i postkonfliktsituationer, eftersom efterladt ueksploderet subammunition ofte findes af børn og andre intetanende uskyldige personer;

B.  der henviser til, at støtten fra de fleste EU-medlemsstater, parlamentariske initiativer og civilsamfundsorganisationers arbejde har været afgørende for den vellykkede afslutning af Oslo-processen, som førte til ikrafttrædelsen af konventionen mod klyngeammunition (CCM); der henviser til, at 22 EU-medlemsstater er kontraherede stater til CCM, og at fem EU-medlemsstater hverken har undertegnet eller ratificeret CCM;

C.  der henviser til, at det i henhold til CCM er forbudt for kontraherede stater at bruge, udvikle, fremstille, på anden måde erhverve, oplagre, opbevare eller direkte eller indirekte overføre klyngeammunition eller hjælpe, tilskynde eller foranledige andre til at deltage i aktiviteter, der er forbudte for en kontraherende stat i konventionen;

D.  der henviser til, at CCM indfører en ny humanitær standard for hjælp til ofre, herunder personer, der er direkte påvirket af klyngeammunition, og deres familier og lokalsamfund;

E.  der henviser til, at udkastet til protokol VI til CCW, der vil blive drøftet under den fjerde konference om revision af CCW, hverken er juridisk forenelig med eller supplerer CCM, der henviser til, at kontraherende stater til CCM er juridisk forpligtet til at destruere al ammunition, og at dette udkast til protokol kun forbyder klyngeammunition fra før 1980, indeholder en lang overgangsperiode, der gør det muligt at udskyde overholdelsen i mindst 12 år og tillader anvendelse af klyngeammunition med kun en selvdestruktionsmekanisme, og tillader stater at anvende klyngeammunition med en såkaldt fejlrate på 1 % eller derunder;

F.  der henviser til, at der efter undertegnelsen af CCM har været indberetninger om, at klyngeammunition for nylig er blevet anvendt mod civilbefolkningen i Cambodja, Thailand og Libyen, og at det nu haster med at tage skridt til at sikre, at ueksploderet subammunition fjernes for at forhindre yderligere dødsfald eller kvæstelser;

1.  opfordrer medlemsstaterne til ikke at vedtage, støtte eller efterfølgende ratificere nogen protokol til CCW, som tillader brug af klyngeammunition, der er forbudt i CCM, og opfordrer Rådet og medlemsstaterne til at handle i overensstemmelse hermed på den fjerde konference til revision af CCW, der skal afholdes i Genève den 14.-25. november 2011;

2.  beklager dybt, at udkastet til protokol VI, der skal drøftes under denne konference, truer den klare og stærke internationale humanitære folkeretlige standard, som er fastlagt af CCM, der udgør et omfattende forbud mod klyngeammunition, og at udkastet også svækker beskyttelsen af civile;

3.  opfordrer indtrængende staterne til at anerkende de humanitære konsekvenser og høje politiske omkostninger ved at støtte det foreslåede protokoludkast, som er fuldt af undtagelser og smuthuller, der vil muliggøre anvendelse af klyngeammunition;

4.  opfordrer de medlemsstater og kandidatlande, som ikke er kontraherende stater til CCM, til at tiltræde den, og de stater, der har undertegnet CCM, til at ratificere den hurtigst muligt;

5.  mener, at protokol VI til CCW ikke er forenelig med CCM, og at de medlemsstater, der har undertegnet CCM, har en juridisk forpligtelse til kraftigt at modsætte sig og afvise dens indførelse;

6.  opfordrer indtrængende næstformanden i Kommissionen/den højtstående repræsentant til at minde medlemsstaterne om deres juridiske forpligtelse i henhold til CCM; opfordrer næstformanden i Kommissionen/den højtstående repræsentant til at lægge særlig vægt på de tematiske mål om mindskelse af klyngeammunitionstruslen og derfor gennemføre Den Europæiske Unions tiltrædelse af CMM, hvilket nu er muligt efter ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten;

7.  glæder sig over, at 15 kontraherende stater og medundertegnere har gennemført destruktion af lagre, at yderligere 12 vil gøre det inden fristens udløb, og at der er rydningsoperationer i gang i 18 lande og tre andre områder;

8.  opfordrer de medlemsstater, der endnu ikke har tiltrådt CCM, men ønsker at begrænse de humanitære følger af klyngeammunition, til at træffe effektive og gennemsigtige nationale foranstaltninger i afventning af deres tiltrædelse, herunder vedtage et moratorium for brug, fremstilling og overførsel af klyngeammunition, og hurtigst muligt begynde at destruere klyngeammunitionslagre;

9.  opfordrer de medlemsstater, der har undertegnet konventionen, til at vedtage lovgivning om gennemførelse af den på nationalt plan; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at være åbne om de foranstaltninger, de vil træffe som reaktion på denne beslutning, og til at rapportere regelmæssigt om deres aktiviteter;

10.  opfordrer Rådet og Kommissionen til parallelt med standardklausulen om ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben at medtage en henvisning til et forbud mod klyngeammunition som en standardklausul i aftaler med tredjelande, navnlig ved EU's forbindelser med dets nabolande;

11.  opfordrer Rådet og Kommissionen til at gøre bekæmpelse af klyngeammunition til en integrerende del af EU's programmer for ekstern støtte for at bistå tredjelande med at destruere lagre og yde humanitær bistand;

12.  opfordrer EU-medlemsstaterne, Rådet og Kommissionen til at tage skridt til at forhindre, at tredjelande forsyner ikke-statslige aktører med klyngeammunition;

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes og kandidatlandenes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær og Koalitionen mod Klyngebomber.

(1) EUT C 16 E af 22.1.2010, s. 61.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0285.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0339.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik