Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2913(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0588/2011

Debaty :

PV 16/11/2011 - 14
CRE 16/11/2011 - 14

Głosowanie :

PV 17/11/2011 - 6.6

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0512

Teksty przyjęte
PDF 122kWORD 46k
Czwartek, 17 listopada 2011 r. - Strasburg
Zakaz stosowania amunicji kasetowej
P7_TA(2011)0512RC-B7-0588/2011

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zakazu stosowania broni kasetowej

Parlament Europejski,

–  uwzględniając Konwencję dotyczącą broni kasetowej (CCM), która weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2010 r. i została poparta w dniu 8 listopada 2011 r. przez 111 państw (podpisało ją 108 państw, w tym 3 państwa członkowskie UE, ratyfikowały ją 63 państwa, w tym 19 państw członkowskich UE, a przystąpiły do niej 3 państwa),

–  uwzględniając projekt protokołu VI w sprawie broni kasetowej, z dnia 26 sierpnia 2011 r., do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki (CCW),

–  uwzględniając rezolucję w sprawie Konwencji o broni kasetowej, przyjętą w dniu 2 grudnia 2008 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ,

–  uwzględniając komunikat sekretarza generalnego ONZ na 2. posiedzenie państw-stron Konwencji o broni kasetowej, wygłoszony w Bejrucie w dniu 13 września 2011 r. przez Sergia Duartego, wysokiego przedstawiciela ds. rozbrojenia,

–  uwzględniając oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Catherine Ashton, w szczególności z dnia 1 sierpnia 2010 r. w sprawie Konwencji dotyczącej broni kasetowej oraz z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie przypadków wykorzystania broni kasetowej w Libii,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie Konwencji o broni kasetowej(1),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji o broni kasetowej (CCM) oraz roli UE(2),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 lipca 2011 r. sprawie postępów w zakresie rozminowywania(3),

–  uwzględniając art. 110 ust. 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że broń kasetowa stanowi poważne zagrożenie dla osób cywilnych ze względu na śmiertelne skutki, jakie zwykle powoduje na szeroką skalę, oraz że stosowanie tej broni prowadzi do wielu tragicznych obrażeń i zgonów wśród ludności cywilnej po zakończeniu konfliktu, gdyż niewybuchłe podpociski są często znajdowane przez dzieci i inne niewinne, niczego niepodejrzewające osoby;

B.  mając na uwadze, że decydującą rolę w pomyślnym zakończeniu „procesu z Oslo”, w którego wyniku weszła w życie Konwencja dotycząca broni kasetowej, odegrało poparcie ze strony większości państw członkowskich UE, inicjatywy parlamentarne oraz praca organizacji społeczeństwa obywatelskiego; mając na uwadze, że 22 państwa członkowskie UE są państwami-stronami CCM, zaś 5 państw członkowskich UE nie podpisało CCM ani jej nie ratyfikowało;

C.  mając na uwadze, że państwa-strony CCM obowiązuje zakaz stosowania, opracowywania, produkowania, nabywania w inny sposób, składowania, przetrzymywania lub pośredniego bądź bezpośredniego przekazywania komukolwiek broni kasetowej, a także zakaz pomagania komukolwiek w prowadzeniu jakichkolwiek działań zakazanych w konwencji oraz zakaz zachęcania i nakłaniania do takich działań;

D.  mając na uwadze, że CCM wprowadza nową normę humanitarną dotyczącą pomocy ofiarom, czyli m.in. osobom, które bezpośrednio ucierpiały w wyniku stosowania broni kasetowej, a także ich rodzinom i społecznościom;

E.  mając na uwadze, że wstępny tekst protokołu VI do CCW, który będzie omawiany na 4. konferencji przeglądowej w sprawie CCW, nie jest ani zgodny prawnie z CCM, ani jej nie uzupełnia; mając na uwadze, że państwa-strony CCM są prawnie zobowiązane do likwidacji całej broni tego rodzaju, zaś powyższy projekt protokołu wprowadziłby jedynie zakaz stosowania broni kasetowej sprzed 1980 r., przewiduje długi okres przejściowy, który umożliwiłby odroczenie stosowania postanowień konwencji o co najmniej 12 lat, pozwalałby na stosowanie broni kasetowej zawierającej tylko jeden mechanizm samoniszczący oraz zezwalałby państwom na stosowanie broni kasetowej o współczynniku zawodności do 1%;

F.  mając na uwadze, że po podpisaniu CCM według doniesień broń kasetową wykorzystywano niedawno przeciw ludności cywilnej w Kambodży, Tajlandii i Libii oraz że należy podjąć pilne działania w celu zapewnienia, że niewybuchłe podpociski kasetowe zostaną usunięte, aby nie dopuścić do kolejnych ofiar śmiertelnych i obrażeń;

1.  wzywa państwa członkowskie UE, aby nie przyjmowały, nie zatwierdzały, a następnie nie ratyfikowały żadnego protokołu do CCW, który zezwala na stosowanie broni kasetowej zakazanej na mocy CCM, oraz wzywa Radę i państwa członkowskie UE do takiego właśnie działania na czwartej konferencji przeglądowej w sprawie CCW odbywającej się w dniach 14-25 listopada 2011 r. w Genewie;

2.  z głębokim żalem zauważa, że wstępny tekst protokołu VI, który będzie omawiany na tej konferencji, grozi naruszeniem jasnej i stanowczej normy międzynarodowego prawa humanitarnego ustanowionej w CCM, zakazującej stosowania broni kasetowej, a także mógłby osłabić ochronę ludności cywilnej;

3.  apeluje do państw o uznanie negatywnego wpływu na sytuację humanitarną oraz wysokiej ceny politycznej poparcia proponowanego tekstu protokołu, który zawiera wiele wyjątków i luk pozwalających na wykorzystywanie broni kasetowej;

4.  wzywa państwa członkowskie i kraje kandydujące, które nie są stronami CCM, aby przystąpiły do niej, a państwa-sygnatariuszy CCM – aby jak najszybciej ją ratyfikowały;

5.  uważa, że protokół VI do CCW nie jest spójny z CCM oraz że państwa członkowskie, które podpisały CCM, mają prawny obowiązek zdecydowanie oprotestować i odrzucić jego wprowadzenie;

6.  stanowczo apeluje do wiceprzewodniczącej/wysokiej przedstawiciel, aby przypomniała państwom członkowskim o ich zobowiązaniach prawnych wynikających z CCM; wzywa wiceprzewodniczącą/wysoką przedstawiciel, aby położyła szczególny nacisk na cel tematyczny dotyczący ograniczenia zagrożenia bronią kasetową oraz doprowadziła do przystąpienia Unii Europejskiej do CCM, co jest obecnie możliwe w związku z wejściem w życie Traktatu z Lizbony;

7.  docenia fakt, że 15 państw-stron i sygnatariuszy konwencji zakończyło likwidację zapasów broni kasetowej, a kolejne 12 państw uczyni to w wyznaczonym terminie, zaś oczyszczanie terenu z niewybuchów tego rodzaju trwa w 18 krajach i na trzech innych terytoriach;

8.  wzywa wszystkie państwa członkowskie UE, które nie przystąpiły jeszcze do CCM, ale chcą ograniczyć wpływ stosowania broni kasetowej na sytuację humanitarną, by w oczekiwaniu na przystąpienie do CCM przyjęły na szczeblu krajowym zdecydowane i przejrzyste środki, w tym przyjęły moratorium na stosowanie, produkcję i przekazywanie broni kasetowej, oraz potraktowały rozpoczęcie niszczenia zapasów broni kasetowej jako sprawę pilną;

9.  wzywa państwa członkowskie UE, które podpisały CCM, do przyjęcia przepisów wdrażających ją na szczeblu krajowym; apeluje do państw członkowskich o przejrzystość co do starań podejmowanych w reakcji na niniejszą rezolucję i o regularne informowanie, np. parlamentów państw członkowskich, o działaniach prowadzonych zgodnie z CCM;

10.  wzywa Radę i Komisję, aby do porozumień z krajami trzecimi włączały odniesienie do zakazu stosowania broni kasetowej. jako klauzulę standardową obok klauzuli standardowej dotyczącej nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia, szczególnie w kontekście stosunków UE z państwami ościennymi;

11.  wzywa Radę i Komisję, aby uczyniły z walki z bronią kasetową nieodłączną część wspólnotowych programów pomocy zagranicznej w celu wsparcia krajów trzecich w niszczeniu zapasów broni oraz udzielaniu pomocy humanitarnej;

12.  wzywa państwa członkowskie, Radę i Komisję do podjęcia działań z myślą o zniechęceniu krajów trzecich do dostarczania broni kasetowej podmiotom niepaństwowym;

13.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich i krajów kandydujących, sekretarzowi generalnemu ONZ oraz Koalicji przeciwko Broni Kasetowej.

(1) Dz.U. C 16 E z 22.1.2010, s. 61.
(2) Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0285.
(3) Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0339.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności