Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2898(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0608/2011

Forhandlinger :

PV 16/11/2011 - 15
CRE 16/11/2011 - 15

Afstemninger :

PV 17/11/2011 - 6.7

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0513

Vedtagne tekster
PDF 18kWORD 39k
Torsdag den 17. november 2011 - Strasbourg
Modernisering af momslovginingen med henblik på at fremme det digitale indre marked
P7_TA(2011)0513RC-B7-0608/2011

Europa-Parlamentets beslutning af 17. november 2011 om modernisering af momslovgivningen med henblik på at fremme det digitale indre marked

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forespørgsel af 30. september 2011 til Kommissionen om modernisering af momslovgivningen med henblik på at styrke det digitale indre marked (O-000226/2011 - B7-0648/2011),

–  der henviser til artikel 113 og 167 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem(1),

–  der henviser til direktiv 2008/8/EF 12. februar 2008 om ændring af direktiv 2006/112/EF med hensyn til leveringsstedet for tjenesteydelser(2),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen »Europa 2020: En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst« (KOM(2010)2020),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen »En digital dagsorden for Europa« (KOM(2010)0245),

–  der henviser til Kommissionens grønbog om momssystemets fremtid (KOM(2010)0695),

–  der henviser til sin beslutning af 12. maj 2011 om frigørelse af de kulturelle og kreative industriers potentiale(3),

–  der henviser til sin beslutning af 13. oktober 2011 om momssystemets fremtid(4),

–   der henviser til OECD's retningslinjer for momsneutralitet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 4,

A.  der henviser til, at en af Europa 2020-strategiens flagskibsinitiativer vedrører oprettelsen af et digitalt indre marked;

B.  der henviser til, at EU's digitale indre marked fortsat er fragmenteret;

C.  der henviser til, at den økonomiske krise i alvorlig grad har ødelagt udsigterne til økonomisk vækst, og at den digitale økonomi har potentialet til at bidrage betydeligt til Europas velstand i de kommende år;

D.  der henviser til, at USA's Internet Tax Freedom Act, som trådte i kraft i 1998 og er blevet udvidet lige siden, og som forbyder, at forbunds- og lokalregeringer anvender diskriminerende salgsafgifter på onlinesalg, har haft en betydelig indvirkning på e-handelen og har bidraget til oprettelse af virksomheder, som dominerer markedet på verdensplan;

E.  der henviser til, at EU skal opfylde det indre markeds potentiale ved at fremme onlinehandel og grænseoverskridende handel mellem medlemsstaterne;

F.  der henviser til, at Kommissionen for øjeblikket ser på momssystemets fremtid, og at der i denne forbindelse skal tages hensyn til Europa 2020-strategiens mål;

1.  påpeger, at den nuværende lovgivningsmæssige ramme, navnlig hvad angår bilag 3 i direktiv 2006/112/EF er en hindring for udviklingen af nye digitale tjenester og er derfor uforenelig med de mål, der er fastsat i den digitale dagsorden;

2.  mener, at momssatserne på bøger er et tegn på manglerne ved den nuværende lovgivning ved, at mens medlemsstaterne kan anvende nedsatte momssatser på levering af bøger på alle fysiske medier, er e-bøger pålagt en standard-momssats på ikke mindre end 15 %; mener, at denne forskelsbehandling er uholdbar som følge af dette markedssegments vækstpotentiale;

3.  understreger, at EU skal være ambitiøs og gå længere end blot at rette op på den nuværende lovgivningsmæssige rammes mangel på konsekvens; mener, at opfordringen til virksomheder til at udvikle og tilbyde nye paneuropæiske onlinetjenester bør være en prioritet i revisionen af momsreglerne;

4.  påpeger dog, at EU bør udarbejde skræddersyede løsninger til sine egne behov; mener, at EU-lovgivningen med henblik på at udvikle et reelt indre marked kunne give medlemsstaterne mulighed for midlertidigt at anvende en nedsat momssats for elektronisk leverede tjenester med kulturelt indhold;

5.  mener, at denne nye kategori, som ville blive inkluderet i bilag 3 i direktiv 2006/112/EF, kunne dække udbud af onlinetjenester såsom tv, musik, bøger eller aviser og tidsskrifter, fra en leverandør etableret i EU til enhver forbruger, der også er etableret inden for EU;

6.  påpeger, at digital distribution af kulturelt, journalistisk og kreativt indhold gør det muligt for forfattere og indholdsleverandører at nå ud til et nyt og større publikum; mener, at EU har brug for at gå videre med skabelse, produktion og distribution (på alle platforme) af digitalt indhold, og at anvendelsen af en nedsat momssats for kulturelt indhold online bestemt kunne øge væksten;

7.  henleder opmærksomheden på OECD's principper for beskatning af e-handel, som blev vedtaget på konferencen i Ottawa i 1998, og som foreskriver, at reglerne for forbrugsafgifter, som f.eks. moms bør føre til en beskatning i den jurisdiktion, hvor forbruget finder sted; påpeger, at OECD's principper i henhold til direktiv 2008/8/EF vil finde anvendelse i Den Europæiske Union fra den 1. januar 2015;

8.  mener, at en revision af momslovgivningen, der giver mere fleksibilitet til medlemsstaterne med hensyn til at anvende nedsatte momssatser, bør gå hånd i hånd med anvendelsen af principperne i direktiv 2008/8/EF; påpeger imidlertid, at princippet om beskatning i den medlemsstat, hvor forbruget finder sted, bør finde anvendelse snarest muligt, for at alle medlemsstater i samme omfang kan drage fordel af det digitale indre marked; understreger, at enhver revision bør føre til en forenkling af momssystemet, med f.eks. en »one-stop-shop« vedrørende moms og fjernelse af dobbeltbeskatningen;

9.  opfordrer derfor Kommissionen til inden den 1. januar 2015 at undersøge muligheden for at revidere direktiv 2008/8/EF for at kræve, at momsen vil blive betalt i overensstemmelse med destinationsprincippet;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.
(2) EUT L 44 af 20.2.2008, s. 11.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0240.
(4) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0436.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik