Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2898(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0608/2011

Arutelud :

PV 16/11/2011 - 15
CRE 16/11/2011 - 15

Hääletused :

PV 17/11/2011 - 6.7

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0513

Vastuvõetud tekstid
PDF 114kWORD 35k
Neljapäev, 17. november 2011 - Strasbourg
Käibemaksu käsitlevate õigusaktide ajakohastamine digitaalse ühtse turu hoogustamiseks
P7_TA(2011)0513RC-B7-0608/2011

Euroopa Parlamendi 17. novembri 2011. aasta resolutsioon käibemaksu käsitlevate õigusaktide ajakohastamise kohta digitaalse ühtse turu edendamiseks

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse 30. septembri 2011. aasta küsimust komisjonile „Käibemaksu käsitlevate õigusaktide kaasajastamine digitaalse ühtse turu edendamiseks” (O-000226/2011 – B7-0648/2011),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 113 ja 167,

–  võttes arvesse nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi(1),

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2008. aasta direktiivi 2008/8/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ seoses teenuste osutamise kohaga(2),

–  võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa 2020. aastal. Aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia” (KOM(2010)2020),

–  võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa digitaalne tegevuskava” (KOM(2010)0245),

–  võttes arvesse komisjoni rohelist raamatut käibemaksu tuleviku kohta (KOM(2010)0695),

–  võttes arvesse oma 12. mai 2011. aasta resolutsiooni kultuuri- ja loomemajanduse potentsiaali rakendamise kohta(3),

–  võttes arvesse oma 13. oktoobri 2011. aasta resolutsiooni käibemaksu tuleviku kohta(4),

–  võttes arvesse OECD suuniseid käibemaksu neutraalsuse kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 4,

A.  arvestades, et ELi 2020. aasta strateegia üks juhtalgatusi hõlmab ühtse digitaalse turu loomist;

B.  arvestades, et ELi ühtne digitaalne turg on endiselt killustunud;

C.  arvestades, et majanduskriis on majanduskasvu võimalusi tõsiselt kärpinud, ning arvestades, et digitaalsel majandusel on potentsiaali anda tulevastel aastatel märkimisväärne panus heaolu tagamisse Euroopas;

D.  arvestades, et USA interneti maksuvabaduse aktil (Internet Tax Freedom Act), mis jõustus 1998. aastal ja mille kehtivusaega on sellest alates pikendatud ning mis keelab föderaalvalitsusel ja kohalikul valitsusel kohaldada internetimüügile diskrimineerivat maksumäära, on olnud märkimisväärne mõju e-kaubandusele ning see on aidanud asutada ettevõtteid, mis domineerivad nüüd kogu maailma turgudel;

E.  arvestades, et EL peab ära kasutama ühtse turu potentsiaali, hõlbustades elektroonilist ja piiriülest kaubandust liikmesriikide vahel;

F.  arvestades, et komisjon peab hetkel arutelusid käibemaksu tuleviku üle, ning arvestades, et ELi 2020. aasta strateegiat tuleb sellega seoses arvesse võtta;

1.  juhib tähelepanu asjaolule, et praegune õiguslik raamistik ja eelkõige direktiivi 2006/112/EÜ III lisa takistab uute digitaalteenuste väljatöötamist ega ole seega kooskõlas digitaalses tegevuskavas sätestatud eesmärkidega;

2.  on arvamusel, et raamatutele kohaldatav käibemaksumäär annab tunnistust praeguste õigusaktide puudustest, sest kui liikmesriigid võivad kohaldada vähendatud käibemaksumäära raamatute pakkumisele kõigil füüsilistel andmekandjatel, kohaldatakse e-raamatutele vähemalt 15%-list standardset käibemaksumäära; on seisukohal, et selline diskrimineerimine on selle turusegmendi kasvupotentsiaali silmas pidades vastuvõetamatu;

3.  rõhutab, et EL peab seadma kaugeleulatuvaid sihte ning ta ei tohi piirduda üksnes praeguse õigusliku raamistiku vastuolude lahendamisega; on seisukohal, et käibemaksu käsitlevate õigusaktide läbivaatamisel tuleks seada prioriteediks ettevõtete ergutamine, et nad töötaksid välja ja pakuksid uusi üleeuroopalisi internetiteenuseid;

4.  juhib sellegipoolest tähelepanu asjaolule, et EL peaks töötama välja oma vajadustele vastavad lahendused; on seisukohal, et tõelise ühtse turu väljaarendamiseks võiks ELi õigusaktides lubada liikmesriikidel ajutiselt kohaldada vähendatud käibemaksumäära elektrooniliselt osutatavatele kultuurisisuga teenustele;

5.  on arvamusel, et see uus kategooria, mis tuleks kanda direktiivi 2006/112/EÜ III lisasse, võiks hõlmata internetiteenuste osutamist, nagu televisioon, muusika, raamatud või ajalehed ja ajakirjad, ELis asuva tarnija poolt mis tahes tarbijale, kes samuti asub ELis;

6.  juhib tähelepanu sellele, et kultuurilise, ajakirjandusliku ja loomingulise sisu digitaalne levitamine võimaldab autoritel ning sisu pakkujatel jõuda uue ja suurema tarbijaskonnani; on seisukohal, et EL peab ergutama digitaalse infosisu loomist, tootmist ja levitamist (kõikidel platvormidel) ning et veebipõhisele kultuurisisule vähendatud käibemaksumäära kohaldamine aitaks kindlasti majanduskasvu edendada;

7.  juhib tähelepanu 1998. aastal Ottawas toimunud konverentsil kokku lepitud OECD põhimõtetele e-kaubanduse maksustamise kohta, millega sätestati, et tarbimismakse, näiteks käibemaksu käsitlevate eeskirjadega tuleks saavutada, et maks tasutakse selles liikmesriigis, kus leiab aset tarbimine; juhib tähelepanu asjaolule, et vastavalt direktiivile 2008/8/EÜ hakatakse ELis OECD põhimõtteid kohaldama alates 1. jaanuarist 2015;

8.  on arvamusel, et paralleelselt käibemaksu käsitlevate õigusaktide läbivaatamisega, millega liikmesriikidele antakse võimalus paindlikumalt kohaldada vähendatud käibemaksumäära, tuleks kohaldada direktiivis 2008/8/EÜ sätestatud põhimõtteid; juhib sellegipoolest tähelepanu asjaolule, et selleks, et anda kõikidele liikmesriikidele võimalus saada ühtsest digitaalsest turust võrdselt kasu, tuleks võimalikult kiiresti hakata kohaldama põhimõtet, mille kohaselt tasutakse maks selles liikmesriigis, kus leiab aset tarbimine; rõhutab, et iga läbivaatamine peaks tooma kaasa käibemaksusüsteemi lihtsustamise, näiteks käibemaksu teeninduskeskuse loomise ning topeltmaksustamise kaotamise;

9.  kutsub komisjoni seetõttu üles kaaluma võimalust vaadata läbi direktiiv 2008/8/EÜ, et sätestada nõue, et hiljemalt 1. jaanuarist 2015 hakatakse käibemaksu tasuma sihtkoha põhimõttest lähtuvalt;

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELT L 347, 11.12.2006, lk 1.
(2) ELT L 44, 20.2.2008, lk 11.
(3) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0240.
(4) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0436.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika