Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2898(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0608/2011

Debatter :

PV 16/11/2011 - 15
CRE 16/11/2011 - 15

Omröstningar :

PV 17/11/2011 - 6.7

Antagna texter :

P7_TA(2011)0513

Antagna texter
PDF 114kWORD 35k
Torsdagen den 17 november 2011 - Strasbourg
Modernisering av mervärdesskattelagstiftningen i syfte att stärka den digitala inre marknaden
P7_TA(2011)0513RC-B7-0608/2011

Europaparlamentets resolution av den 17 november 2011 om en modernisering av mervärdesskattelagstiftningen i syfte att stärka den digitala inre marknaden

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av frågan av den 30 september 2011 till kommissionen om en modernisering av lagstiftningen om mervärdesskatt för att stärka den digitala inre marknaden (O-000226/2011 – B7-0648/2011),

–  med beaktande av artiklarna 113 och 167 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–  med beaktande av direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt(1),

–  med beaktande av direktiv 2008/8/EG av den 12 februari 2008 om ändring av direktiv 2006/112/EG med avseende på platsen för tillhandahållande av tjänster(2),

–  med beaktande av kommissionens meddelande ”Europa 2020: En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla” (KOM(2010)2020),

–  med beaktande av kommissionens meddelande ”En digital agenda för Europa” (KOM(2010)0245),

–  med beaktande av Europeiska kommissionens grönbok om mervärdesskattens framtid (KOM(2010)0695),

–  med beaktande av sin resolution av den 12 maj 2011 om att ta tillvara potentialen i den kulturella och den kreativa sektorn(3),

–  med beaktande av sin resolution av 13 oktober 2011 om mervärdesskattens framtid(4),

–   med beaktande av OECD:s riktlinjer om mervärdeskattens neutralitet,

–  med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Ett av Europa 2020-strategins centrala initiativ är att skapa en digital inre marknad.

B.  EU:s digitala inre marknad är fortfarande splittrad.

C.  Den ekonomiska krisen har allvarligt försämrat utsikterna till ekonomisk tillväxt. Den digitala ekonomin har potential att på ett betydande sätt bidra till välståndet i Europa under de kommande åren.

D.  Internet Tax Freedom Act i Förenta staterna, som trädde i kraft 1998 och sedan dess har utvidgats, och som förbjuder federala och lokala myndigheter att tillämpa diskriminerande momssatser på onlineförsäljning, har haft stor betydelse för e-handeln och bidragit till framväxten av bolag som nu dominerar de globala marknaderna.

E.  EU behöver nå den inre marknadens fulla potential genom att underlätta onlinehandel och gränsöverskridande handel mellan medlemsstaterna.

F.  Kommissionen utreder för närvarande mervärdesskattens framtid. I detta sammanhang måste Europa 2020-strategin beaktas.

1.  Europaparlamentet påpekar att det nuvarande rättsliga ramverket, särskilt bilaga 3 till direktiv 2006/112/EG, är ett hinder för utvecklingen av nya digitala tjänster och därför oförenligt med de mål som fastställts i den digitala agendan.

2.  Europaparlamentet anser att de momssatser som tillämpas på böcker illustrerar bristerna i den nuvarande lagstiftningen. Medan medlemsstaterna får tillämpa reducerade mervärdesskattesatser på tillhandahållande av böcker i alla fysiska former omfattas e-böcker av en standardmoms på som lägst 15 procent. Parlamentet anser att denna diskriminering är ohållbar med tanke på tillväxtmöjligheterna för detta marknadssegment.

3.  Europaparlamentet understryker att EU måste ha ambitioner och gå längre än att bara rätta till inkonsekvenser i det nuvarande rättsliga ramverket. Parlamentet anser att en prioritering vid översynen av momsbestämmelserna bör vara att uppmuntra företagen att utveckla och erbjuda nya alleuropeiska onlinetjänster.

4.  Europaparlamentet påpekar dock att EU bör utarbeta skräddarsydda lösningar utifrån sina egna behov. Parlamentet anser att i syfte att utveckla en verklig inre marknad skulle EU-lagstiftningen kunna tillåta medlemsstaterna att tillfälligt tillämpa en reducerad moms för tjänster med kulturellt innehåll som tillhandahålls elektroniskt.

5.  Europaparlamentet anser att denna nya kategori, som skulle ingå i nuvarande bilaga 3 till direktiv 2006/112/EG, skulle kunna täcka tillhandahållande av onlinetjänster, såsom tv, musik, böcker, tidningar och tidskrifter, av en EU-baserad leverantör till alla konsumenter i EU.

6.  Europaparlamentet anser att digital distribution av kulturellt, journalistiskt och kreativt innehåll gör det möjligt för upphovsmännen och innehållsleverantörerna att nå nya och större publiker. Parlamentet anser att Europa behöver gå i bräschen när det gäller skapande, produktion och distribution (via alla plattformar) av digitalt innehåll, och att tillämpningen av en reducerad momssats för kulturellt innehåll online definitivt skulle kunna stimulera tillväxten.

7.  Europaparlamentet påminner om OECD:s principer om beskattning av e-handel som fastställdes på en konferens i Ottawa 1998 och som anger att bestämmelserna för skatt på konsumtion, såsom moms, bör leda till beskattning i den jurisdiktion där konsumtionen äger rum. Parlamentet konstaterar att enligt direktiv 2008/8/EG kommer OECD-principerna att gälla för EU från och med den 1 januari 2015.

8.  Europaparlamentet anser att en översyn av momslagstiftningen som ger mer flexibilitet åt medlemsstaterna i tillämpningen av reducerade momssatser bör gå hand i hand med tillämpningen av principerna i direktiv 2008/8/EG. Parlamentet påpekar dock att för att alla medlemsstater ska kunna dra lika stor nytta av den digitala inre marknaden så bör principen om beskattning i den medlemsstat där konsumtionen äger rum tillämpas så snart som möjligt. Parlamentet betonar att en översyn måste leda till en förenkling av momssystemet, som t.ex. en enda kontaktpunkt för moms och eliminering av dubbelbeskattning.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka möjligheten att se över direktiv 2008/8/EG så att moms obligatoriskt betalas i enlighet med destinationsprincipen före den 1 januari 2015.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.
(2) EUT L 44, 20.2.2008, s. 11.
(3) Antagna texter, P7_TA(2011)0240.
(4) Antagna texter, P7_TA(2011)0436.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy