Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2133(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0374/2011

Předložené texty :

A7-0374/2011

Rozpravy :

PV 16/11/2011 - 19
CRE 16/11/2011 - 19

Hlasování :

PV 17/11/2011 - 6.8
CRE 17/11/2011 - 6.8
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0514

Přijaté texty
PDF 317kWORD 78k
Čtvrtek, 17. listopadu 2011 - Štrasburk
Jednání o dohodě o přidružení mezi EU a Gruzií
P7_TA(2011)0514A7-0374/2011

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. listopadu 2011 obsahující doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost k jednáním o dohodě o přidružení Gruzie k EU (2011/2133(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na probíhající jednání mezi EU a Gruzií o uzavření dohody o přidružení,

–  s ohledem na závěry mimořádného zasedání Evropské rady ze dne 1. září 2008 a závěry Rady Evropské unie ve složení pro vnější vztahy ze dne 15. září 2008,

–  s ohledem na závěry Rady týkající se Gruzie ze dne 10. května 2010, v nichž schválila hlavní směry pro vyjednávání,

–  s ohledem na Dohodu o partnerství a spolupráci mezi Gruzií a Evropskou unií, která vstoupila v platnost dne 1. července 1999,

–  s ohledem na dohodu o příměří ze dne 12. srpna 2008, kterou zprostředkovala EU a kterou podepsaly Gruzie a Ruská federace, a na prováděcí dohodu ze dne 8. září 2008,

–  s ohledem na projev prezidenta Gruzie Michaila Saakašviliho k Evropskému parlamentu ze dne 23. listopadu 2010,

–  s ohledem na společné prohlášení přijaté na vrcholné schůzce Východního partnerství, která se konala v Praze dne 7. května 2009,

–  s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci k evropské politice Východního partnerství ze dne 25. října 2010,

–  s ohledem na společné sdělení nazvané „Nová reakce na měnící se situaci v sousedních zemích“ ze dne 25. května 2011,

–  s ohledem na společný akční plán k evropské politice sousedství EU s Gruzií, který schválila Rada pro spolupráci mezi EU a Gruzií dne 14. listopadu 2006 a který stanovuje strategické a konkrétní cíle založené na závazcích ke společným hodnotám a účinnému zavádění politických, hospodářských a institucionálních reforem,

–  s ohledem na zprávu Evropské komise o pokroku Gruzie přijatou dne 25. května 2011,

–  s ohledem na uzavření dohod o zjednodušení vízového styku mezi EU a Gruzií a o zpětném přebírání osob, které vstoupily v platnost dne 1. března 2011,

–  s ohledem na Společné prohlášení o partnerství v oblasti mobility mezi Evropskou unií a Gruzií ze dne 30. listopadu 2009,

–  s ohledem na klíčová doporučení Evropské komise vydaná v roce 2009, pokud jde o přípravy Gruzie na zahájení jednání o prohloubené a komplexní zóně volného obchodu,

–  s ohledem na podpis dohody mezi EU a Gruzií o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin ze dne 14. července 2011,

–  s ohledem na podpis dohody o společném leteckém prostoru mezi EU a jejími členskými státy a Gruzií ze dne 2. prosince 2010,

–  s ohledem na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora č. 13/2010 o výsledcích evropského nástroje sousedství a partnerství v oblasti jižního Kavkazu,

–  s ohledem na svá usnesení o situaci v Gruzii ze dne 3. září 2008(1), o potřebě vypracovat strategii EU pro oblast jižního Kavkazu ze dne 20. května 2010(2) a o přezkumu evropské politiky sousedství – východním rozměru ze dne 7. dubna 2011(3),

–  s ohledem na čl. 90 odst. 4 a článek 48 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A7-0374/2011),

A.  vzhledem k tomu, že Východní partnerství tvoří smysluplný politický rámec pro prohlubování vztahů, rychlejší politické přidružení a další hospodářskou integraci mezi EU a Gruzií na základě podpory politických a sociálně hospodářských reforem a pomoci při sbližování s EU;

B.  vzhledem k tomu, že Východní partnerství zajišťuje posilování dvoustranných vztahů pomocí nových dohod o přidružení a zohledňuje přitom konkrétní situaci a úsilí každé partnerské země a její schopnost plnit výsledné závazky;

C.  vzhledem k tomu, že aktivní zapojení Gruzie a závazek ke společným hodnotám a zásadám, včetně demokracie, právního státu, řádné správy věcí veřejných a dodržování lidských práv, má zásadní význam pro dosažení pokroku v tomto procesu, úspěšné dokončení jednání a následné uplatňování dohody o přidružení a pro zajištění toho, aby měla trvalý dopad na rozvoj v této zemi;

D.  vzhledem k tomu, že sbližování právních předpisů je důležitým nástrojem na podporu spolupráce mezi EU a Gruzií;

E.  vzhledem k tomu, že Gruzie je jedním z partnerů Východního partnerství, kteří dosahují nejlepších výsledků při přijímání reforem, ačkoli neustále přetrvávají problémy s jejich prováděním; vzhledem k tomu, že je třeba dosáhnout lepších výsledků při provádění reforem soudního systému a v souvislosti s pracovními právy, právy žen a integrací menšin;

F.  vzhledem k tomu, že nevyřešený konflikt mezi Ruskem a Gruzií brání stabilitě a rozvoji Gruzie; vzhledem k tomu, že Rusko nadále okupuje gruzínské regiony Abcházii a Cchinvali/Jižní Osetii v rozporu se základními normami a principy mezinárodního práva; vzhledem k tomu, že došlo k etnickým čistkám a násilným demografickým změnám v oblastech pod faktickou kontrolou okupačních sil, které v těchto oblastech nesou odpovědnost za porušování lidských práv;

G.  vzhledem k tomu, že ve svém společném sdělení nazvaném „Nová reakce na měnící se situaci v sousedních zemích“ EU vyjádřila svou ambici aktivněji se zapojit do řešení konfliktů; vzhledem k tomu, že pozorovatelská mise EU hraje důležitou úlohu přímo v oblasti a že zvláštní zástupce EU pro Jižní Kavkaz a pro krizi v Gruzii spolupředsedá ženevským rozhovorům; vzhledem k tomu, že tyto rozhovory dosud přinesly jen zanedbatelné výsledky;

H.  vzhledem k tomu, že EU zdůrazňuje právo Gruzie vstoupit do jakékoli mezinárodní organizace nebo jakéhokoli uskupení při současném dodržování mezinárodního práva, a vzhledem k tomu, že je pevně přesvědčen o tom, že musí platit zásada, aby žádná třetí země neměla právo veta u svrchovaného rozhodnutí jiné země vstoupit do jakékoli mezinárodní organizace nebo jakéhokoliv mezinárodního uskupení nebo právo destabilizovat demokraticky zvolenou vládu;

I.  vzhledem k tomu, že jednání s Gruzií o dohodě o přidružení rychle pokračují, avšak jednání o prohloubené a komplexní zóně volného obchodu ještě ani nezačala;

1.  v souvislosti s probíhajícími jednáními o dohodě o přidružení předkládá Radě, Komisi a ESVČ tato doporučení:

o
o   o

   a) zajistit, aby jednání s Gruzií pokračovala stabilním tempem;
   b) zajistit dále, aby dohoda o přidružení představovala komplexní rámec zaměřený na budoucnost, který by v příštích letech dále rozvíjel vztahy s Gruzií;
   Politický dialog a spolupráce
   c) uznat Gruzii jako evropský stát a gruzínské ambice, včetně těch, které vycházejí z článku 49 Smlouvy o Evropské unii, a založit závazek EU a probíhající jednání s Gruzií na evropské perspektivě, která je považována za významné pobídnutí k zavádění reforem a nezbytný katalyzátor pro podporu veřejnosti těmto reformám, jež by mohly dále posílit závazek Gruzie vyznávat společné hodnoty a zásady demokracie, právního státu, lidských práv a řádné správy věcí veřejných;
   d) posílit podporu EU suverenitě a územní celistvosti Gruzie a zajistit použitelnost této dohody, jakmile jí bude dosaženo, pro celé území Gruzie; pokračovat za tímto účelem ve svém aktivním zapojení při řešení konfliktů mimo jiné díky pozorovatelské misi Evropské unie, jejíž mandát byl nedávno prodloužen do 15. září 2012;
   e) zdůraznit potřebu bezpečného a důstojného návratu všech vnitřně vysídlených osob a uprchlíků do oblastí jejich trvalého pobytu a nepřípustnost vynucených demografických změn;
   f) zdůraznit důležitost tolerance mezi etniky a náboženské tolerance; uvítat zákon, který nedávno přijal gruzínský parlament a který se týká registrace náboženských organizací, a pozitivní opatření přijatá gruzínskou vládou v oblasti vzdělávání, jejichž cílem je lepší integrace národnostních menšin;
   g) uznat gruzínské regiony Abcházii a Cchinvali/Jižní Osetii jako okupovaná území;
   h) posílit rozhovory s Ruskou federací s cílem zajistit, aby bezpodmínečně plnila všechna ustanovení dohody o příměří ze dne 12. srpna 2008 mezi Ruskem a Gruzií, především ustanovení, podle kterého má Rusko pozorovatelské misi Evropské unie zaručit plný a neomezený přístup do okupovaných oblastí Abcházie a Cchinvali/Jižní Osetie; podtrhnout, že je nezbytné zajistit ve výše zmíněných regionech Gruzie stabilitu;
   i) vyzvat Rusko, aby odvolalo uznání oddělení gruzínských regionů Abcházie a Cchinvali/Jižní Osetie, ukončilo okupaci těchto gruzínských území a plně respektovalo svrchovanost a územní celistvost Gruzie, stejně jako neporušitelnost jejích mezinárodně uznaných hranic, jak je uznává mezinárodní právo, Charta OSN, závěrečný akt helsinské Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a příslušné rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů;
   j) uvítat jednostranné závazky Gruzie, která se zavázala nepoužít síly k obnově kontroly nad regiony Abcházie a Jižní Osetie, jak uvedl prezident Saakašvili ve svém projevu k Evropskému parlamentu dne 23. listopadu 2010, a vyzvat Rusko, aby rovněž přijalo závazek k nepoužití síly proti Gruzii; uvítat gruzínskou strategii týkající se okupovaných území a akční plán pro zapojení jako důležitý nástroj pro usmíření a zdůraznit potřebu širšího dialogu a mezilidských kontaktů s místními obyvateli Abcházie a Jižní Osetie v zájmu umožnění tohoto smíření;
   k) vítá dohodu mezi ruskou a gruzínskou vládou o přistoupení Ruské federace ke Světové obchodní organizaci (WTO), neboť doufá, že tato dohoda bude přistupovat k Abcházii a k jižní Osetii jako k nedílné součásti Gruzie;
   l) vyzvat Gruzii a Rusko, aby vedly přímá jednání o různých otázkách bez stanovení předběžných podmínek, případně prostřednictvím mediace pro obě strany přijatelnou třetí stranou, což by mělo doplňovat, nikoliv nahradit stávající Ženevský proces;
   m) vítá dohodu mezi Gruzií a Ruskem o přistoupení Ruské federace k WTO, která obsahuje ustanovení o sledování obchodu mezi oběma státy;
   n) vyjádřit znepokojení nad teroristickými útoky, k nimž v Gruzii došlo od loňského roku, a vyzvat Gruzii a Rusko ke spolupráci na vyšetřování výše uvedených teroristických útoků; naléhavě vyzvat Gruzii a Rusko, aby zmírnily prohlášení o bombových útocích a podpoře terorismu s cílem vytvořit při provádění tohoto šetření prostředí důvěry;
   Právo, svoboda a bezpečnost
   o) uvítat značný pokrok, kterého Gruzie dosáhla při provádění demokratických reforem, včetně posílení demokratických institucí, zejména úřadu veřejného ochránce práv, boje proti korupci a reformy soudního systému, jakož i při provádění hospodářských reforem a liberalizace; blahopřát Gruzii ke snížení počtu trestných činů v zemi, zejména těch závažných;
   p) vyzvat gruzínskou vládu, aby ještě intenzivněji vstoupila do politického dialogu s opozičními silami a dále rozvíjela demokratické prostředí pro svobodu slova, zejména co se týče přístupu k veřejnoprávním médiím pro všechny politické strany;
   q) vyzvat gruzínskou vládu, aby dále zlepšovala fyzické podmínky ve věznicích a vazebních zařízeních, pokračovat v poskytování plné podpory veřejnému ochránci práv v Gruzii, který je zodpovědný za sledování případů porušování lidských práv, a zvážit umožnění organizacím občanské společnosti a nevládním lidskoprávním organizacím navštěvovat osoby ve vězení a ve vazebních zařízeních;
   r) vyhodnotit provádění dohod o zjednodušení vízového styku a dohod o zpětném přebírání osob a partnerství v oblasti mobility mezi EU a Gruzií; zvážit poté vhodně načasované zahájení dialogu mezi EU a Gruzií o vízové politice s cílem uvolnit vízový režim; zajistit, aby se v dohodě projevil pokrok směrem k uvolnění vízového režimu dosažený při ukončení jednání o této dohodě;
   s) začlenit do dohody ustanovení o ochraně a prosazování lidských práv, jež by odrážela nejpřísnější mezinárodní a evropské normy, a zároveň plně využít možností rámce Rady Evropy a OBSE a trvat především na právech vnitřně vysídlených osob a příslušníků národnostních a jiných menšin;
   t) vzít na vědomí značný pokrok, kterého Gruzie dosáhla při provádění akčního plánu pro vnitřně vysídlené osoby se zvláštním ohledem na přístup k bydlení;
   u) nabádat gruzínské orgány, aby přijaly a prováděly ucelený a efektivní soubor antidiskriminačních právních předpisů, které budou v souladu s literou i duchem právních předpisů EU a Listinou základních práv EU, mimo jiné včetně opatření proti diskriminaci založené na sexuální orientaci a genderové identitě;
   v) zdůraznit v dohodě význam zajištění základních svobod, právního státu, řádné správy věcí veřejných a pokračujícího boje proti korupci a nadále podporovat reformu soudnictví jako jednu z priorit s cílem zvýšit důvěru veřejnosti v soudní systém a zdůraznit potřebu vytvoření zcela nezávislého systému soudnictví, a to i přijetím kroků k zajištění toho, aby případy politického násilí, násilí v oblasti lidských a vlastnických práv ze strany vysoce postavených osob byly náležitě vyšetřeny;
   w) vyzvat gruzínskou vládu, aby podporovala svobodu sdělovacích prostředků, svobodu projevu a pluralismus médií; umožnit sdělovacím prostředkům podávat nezávislé a objektivní zpravodajství bez politického a ekonomického nátlaku; zajistit důvěryhodné a efektivní provádění opatření na ochranu novinářů; zajistit transparentnost vlastnictví médií, zejména s ohledem na audiovizuální sdělovací prostředky, a volný přístup k veřejným informacím;
   x) zahrnout do dohody oddíl o ochraně práv dítěte, včetně uvedení příslušných gruzínských právních předpisů v soulad s Úmluvou OSN o právech dítěte;
   y) zdůraznit důležitost dosažení plné rovnoprávnosti mužů a žen zejména s ohledem na obrovské rozdíly ve výši mezd mužů a žen;
   Hospodářská a odvětvová spolupráce
   z) zahájit co nejdříve jednání o prohloubené a komplexní zóně volného obchodu a v této souvislosti poskytnout příslušnou pomoc svým gruzínským protějškům při vedení jednání a následném provádění této zóny po pečlivém a důkladném zhodnocení jejích sociálních a environmentálních dopadů;
   aa) podpořit zahájení jednání o prohloubené a komplexní zóně volného obchodu v co možná nejkratším termínu a jakmile Gruzie vyhoví klíčovým doporučením, která předložila Komise a která podpořily členské státy EU, aby Gruzie mohla být těsněji integrována se svým největším obchodním partnerem, což je nutné v zájmu udržitelného ekonomického růstu Gruzie a k překonání hospodářské krize a škod způsobených válkou s Ruskem v roce 2008;
   ab) podpořit pokrok Gruzie ve zlepšování právních předpisů, zvyšování efektivity institucí a zajišťování vysokých standardů kontroly kvality svých produktů s cílem splnit požadavky stanovené Evropskou komisí;
   ac) poskytnout Gruzii finanční a odbornou pomoc EU s cílem zajistit pokračování legislativních a institucionálních reforem nutných k přizpůsobení se prohloubené a komplexní zóně volného obchodu a urychlit proces provádění klíčových doporučení stanovených v akčním plánu EU-Gruzie;
   ad) zdůraznit, nakolik je pro EU důležité, aby Gruzie zaručila řádnou likvidaci toxického a radioaktivního odpadu na svém území jakožto nezbytný předpoklad pro usnadnění obchodu, zejména s ohledem na zemědělství v zájmu zajištění bezpečnosti potravin;
   ae) začlenit do dohody závazky dodržovat práva pracujících a pracovní normy dle Mezinárodní organizace práce, zejména úmluvy 87 a 98, a Evropskou sociální chartu, rozvíjet v praxi skutečný, strukturovaný a nediskriminační sociální dialog a zohlednit skutečnost, že sbližování gruzínských právních předpisů se sociálním acquis EU by usnadnilo výhledy Gruzie na její integraci do EU;
   af) vyzvat gruzínské orgány, aby přijaly pevnější závazky týkající se politik zaměstnanosti, sociální soudržnosti a dalšího vytváření prostředí, které bude směřovat k sociálně tržnímu hospodářství dle standardů EU;
   ag) vzít v úvahu, že gruzínská vláda vyvíjí v posledních letech značné úsilí o rozproudění ekonomiky země zavedením velmi nízkých průmyslových cel, přijetím právního a správního rámce usnadňujícího obchod a investice a prosazováním právního státu;
   ah) zahrnout posloupné závazky doplňující klíčové kapitoly související s obchodem, jako necelní překážky, usnadnění obchodu, pravidla původu, hygienická a rostlinolékařská opatření, práva duševního vlastnictví, investice a hospodářskou soutěž a dokončit kroky v oblastech zahrnutých v akčním plánu;
   ai) nabádat Gruzii, aby uskutečnila reformy s cílem zlepšit své podnikatelské prostředí, schopnost svého daňového systému a mechanismus řešení smluvních sporů a aby zároveň podporovala sociální odpovědnost podniků a udržitelný rozvoj; podporovat Gruzii, aby investovala do své infrastruktury, zejména co se týče veřejných služeb, aby bojovala se stávajícími nerovnostmi, zejména ve venkovských oblastech, aby podporovala spolupráci mezi odborníky z členských států EU a jejich partnery v Gruzii s cílem usnadňovat provádění reforem v této zemi a každodenně si vyměňovat osvědčené postupy v oblasti správy v EU;
   aj) podporovat širokou odvětvovou spolupráci; objasnit zejména výhody a podporovat sbližování právních předpisů v této oblasti;
   ak) začlenit do dohody ustanovení týkající se možnosti, že by se Gruzie účastnila programů Společenství a podílela se na agenturách Společenství – základních nástrojích podpory evropských standardů na všech úrovních;
   al) zdůraznit nezbytnost udržitelného rozvoje, a to i prostřednictvím podpory obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti s přihlédnutím k cílům EU v oblasti klimatické změny; podtrhnout význam Gruzie pro zlepšení bezpečnosti dodávek energie do EU tím, že se podpoří prioritní projekty a opatření politiky pro rozvoj jižního koridoru (plynovod NABUCCO, propojení Ázerbájdžán-Gruzie-Rumunsko, plynovod, jenž povede přes Kaspické moře, plynovod White Stream, euroasijský koridor (EAOTC));
   am) nabádat gruzínské orgány k uskutečňování jejich investičního programu pro výstavbu vodních elektráren nové generace jako nástroje k diversifikaci energetických potřeb v souladu se standardy a normami EU a pomáhat jim při uskutečňování tohoto programu;
   Jiné záležitosti
   an) konzultovat s Evropským parlament v otázkách ustanovení o parlamentní spolupráci;
   ao) zařadit jasná kritéria pro uplatňování dohody o přidružení a poskytovat monitorovací mechanismy, včetně předkládání pravidelných zpráv Evropskému parlamentu;
   ap) poskytovat cílenou finanční a odbornou pomoc Gruzii a tím zajistit, aby dodržovala své závazky vycházející z jednání o dohodě o přidružení a jejího úplného uplatňování tím, že bude i nadále poskytovat komplexní program pro budování institucí; věnovat více prostředků na zvyšování administrativních schopností místních a oblastních orgánů využitím opatření navrhovaných v iniciativě Východní partnerství, na programy partnerství, konzultace na vysoké úrovni, programy odborné přípravy a výměnné programy pro zaměstnance a na pracovní příležitosti a stipendia pro účely odborné přípravy;
   aq) zvýšit pomoc EU organizacím občanské společnosti a sdělovacím prostředkům v Gruzii v souladu se společným sdělením o nové reakci na měnící se situaci v sousedních zemích s cílem umožnit jim zajistit interní monitorování reforem a závazků vlády a převzetí větší odpovědnosti za ně;
   ar) podpořit vyjednávací tým EU, aby pokračoval v dobré spolupráci s Evropským parlamentem a aby v souladu s čl. 218 odst. 10 SFEU, jenž stanovuje, že Evropský parlament musí být okamžitě a plně informován ve všech etapách tohoto postupu, průběžně poskytoval a dokládal informace o stavu jednání;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení, které obsahuje doporučení Evropského parlamentu, Radě, Komisi a ESVČ a pro informaci i gruzínským státním orgánům.

(1) Úř. věst. C295 E, 4.12.2009, s. 26.
(2) Úř. věst. C161 E, 31.5.2011, s. 136.
(3) Přijaté texty, P7_TA(2011)0153.

Právní upozornění - Ochrana soukromí