Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2133(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0374/2011

Teksty złożone :

A7-0374/2011

Debaty :

PV 16/11/2011 - 19
CRE 16/11/2011 - 19

Głosowanie :

PV 17/11/2011 - 6.8
CRE 17/11/2011 - 6.8
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0514

Teksty przyjęte
PDF 313kWORD 83k
Czwartek, 17 listopada 2011 r. - Strasburg
Zalecenia dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie negocjacji układu o stowarzyszeniu UE-Gruzja
P7_TA(2011)0514A7-0374/2011

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 listopada 2011 r. zawierające zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji oraz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w sprawie negocjacji dotyczących układu o stowarzyszeniu między UE a Gruzją (2011/2133(INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając trwające obecnie negocjacje między UE i Gruzją dotyczące zawarcia układu o stowarzyszeniu,

–  uwzględniając konkluzje nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej z dnia 1 września 2008 r. i konkluzje Rady ds. Stosunków Zewnętrznych Unii Europejskiej z dnia 15 września 2008 r.,

–  uwzględniając konkluzje Rady z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie Gruzji, w których przyjęto wytyczne negocjacyjne,

–  uwzględniając umowę o partnerstwie i współpracy pomiędzy Unią Europejską a Gruzją, która weszła w życie 1 lipca 1999 roku,

–  uwzględniając porozumienie w sprawie zawieszenia broni z dnia 12 sierpnia 2008 r., w którym rolę mediatora pełniła UE, a które podpisały Gruzja i Federacja Rosyjska, a także porozumienie wykonawcze z dnia 8 września 2008 r.,

–  uwzględniając przemówienie wygłoszone w Parlamencie Europejskim przez prezydenta Gruzji Micheila Saakaszwilego dnia 23 listopada 2010 r.,

–  uwzględniając wspólną deklarację przyjętą podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego w Pradze w dniu 7 maja 2009 r.,

–  uwzględniając konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych w sprawie Partnerstwa Wschodniego z dnia 25 października 2010 r.,

–  uwzględniając wspólny komunikat w sprawie nowej koncepcji działań w obliczu zmian zachodzących w sąsiedztwie z dnia 25 maja 2011 r.,

–  uwzględniając wspólny plan działania UE i Gruzji w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa, zatwierdzony przez Radę Współpracy UE-Gruzja dnia 14 listopada 2006 r., który określa strategiczne i konkretne cele w oparciu o zobowiązania na rzecz wspólnych wartości oraz skutecznej realizacji reform politycznych, gospodarczych i instytucjonalnych,

–  uwzględniając sprawozdanie okresowe Komisji Europejskiej dotyczące Gruzji przyjęte dnia 25 maja 2011 r.,

–  uwzględniając porozumienia w sprawie ułatwień wizowych i readmisji między UE a Gruzją, które weszły w życie dnia 1 marca 2011 r.,

–  uwzględniając Wspólną deklarację w sprawie partnerstwa na rzecz mobilności pomiędzy Unią Europejską a Gruzją z dnia 30 listopada 2009 r.,

–  uwzględniając kluczowe zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące przygotowań Gruzji do otwarcia negocjacji w sprawie pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu z Gruzją, wydane w 2009 r.,

–  uwzględniając podpisanie umowy między Unią Europejską a Gruzją w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych z dnia 14 lipca 2011 r.,

–  uwzględniając podpisanie umowy w sprawie Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego między UE i jej państwami członkowskimi a Gruzją z dnia 2 grudnia 2010 r.,

–  uwzględniając sprawozdanie specjalne nr 13/2010 Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczące Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI) w Kaukazie Południowym,

–  uwzględniając swoją rezolucję w sprawie sytuacji w Gruzji z dnia 3 września 2008 r.(1), rezolucję dotyczącą strategii UE dla Kaukazu Południowego z dnia 20 maja 2010 r.(2) oraz rezolucję w sprawie przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa - wymiaru wschodniego z dnia 7 kwietnia 2011 r.(3),

–  uwzględniając art. 90 ust. 4 oraz art. 48 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A7-0374/2011),

A.  mając na uwadze, że Partnerstwo Wschodnie stworzyło ważne ramy polityczne dla pogłębienia stosunków, przyspieszenia stowarzyszenia na poziomie politycznym oraz dalszej integracji gospodarczej między UE a Gruzją poprzez wspieranie reform politycznych i społeczno-gospodarczych oraz ułatwianie zbliżania się do UE;

B.  mając na uwadze, że Partnerstwo Wschodnie przewiduje wzmocnienie stosunków dwustronnych dzięki nowym układom o stowarzyszeniu, z uwzględnieniem szczególnej sytuacji i ambicji danego kraju partnerskiego oraz jego zdolności spełnienia zobowiązań wynikających z takiego układu;

C.  mając na uwadze, że aktywne zaangażowanie Gruzji oraz zobowiązanie do przestrzegania wspólnych wartości i zasad, w tym w zakresie demokracji, praworządności, dobrego zarządzania oraz poszanowania praw człowieka, są konieczne dla kontynuacji procesu oraz dla powodzenia negocjacji i następującej po nich realizacji układu o stowarzyszeniu oraz zadbania o to, by miał on trwały wpływ na rozwój kraju;

D.  mając na uwadze, że zbliżenie przepisów jest ważnym narzędziem sprzyjającym współpracy między UE a Gruzją;

E.  mając na uwadze, że w ramach Partnerstwa Wschodniego Gruzja jest jednym z partnerów odnoszących najlepsze wyniki w zakresie przyjmowania reform, chociaż nadal istnieją problemy z ich realizacją; mając na uwadze, że potrzebne są dalsze postępy w zakresie reform systemu sądownictwa oraz praw pracowniczych, praw kobiet i integracji mniejszości;

F.  mając na uwadze, że nierozwiązany konflikt Rosja-Gruzja stanowi przeszkodę dla stabilności i rozwoju Gruzji; mając na uwadze, że Rosja nadal okupuje gruzińskie regiony Abchazji i Cchinwali w Osetii Południowej, łamiąc podstawowe normy i przepisy prawa międzynarodowego; mając na uwadze, że na terenach znajdujących się pod skuteczną kontrolą okupantów, którzy ponoszą odpowiedzialność za łamanie praw człowieka na tych obszarach, doszło do czystek etnicznych i wymuszonych zmian demograficznych;

G.  mając na uwadze, że we wspólnym komunikacie w sprawie nowej koncepcji działań w obliczu zmian zachodzących w sąsiedztwie Unia Europejska oświadczyła, że chce w bardziej aktywny sposób zaangażować się w rozwiązanie konfliktu; mając na uwadze, że misja obserwacyjna Unii Europejskiej odgrywa ważną rolę na miejscu, a Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej ds. Kaukazu Południowego i Kryzysu w Gruzji współprzewodniczy rozmowom genewskim; mając na uwadze, że jak dotąd rozmowy te przyniosły niewielkie rezultaty;

H.  mając na uwadze, że UE podkreśla prawo Gruzji do zostania członkiem międzynarodowej organizacji lub stowarzyszenia, przy poszanowaniu prawa międzynarodowego, i ponownie wyraża swoje głębokie przywiązanie do zasady, zgodnie z którą żaden kraj trzeci nie może zawetować suwerennej decyzji innego kraju o przystąpieniu do danej organizacji lub stowarzyszenia, ani nie ma prawa destabilizować demokratycznie wybranego rządu;

I.  mając na uwadze, że negocjacje z Gruzją w sprawie układu o stowarzyszeniu szybko postępują, chociaż negocjacje w sprawie pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu jeszcze się nie rozpoczęły;

1.  w kontekście trwających negocjacji w sprawie zawarcia układu o stowarzyszeniu kieruje do Rady, Komisji i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych następujące zalecenia:

o
o   o

   a) należy dopilnować, by negocjacje z Gruzją były kontynuowane w równym tempie;
   b) należy również działać tak, by układ o stowarzyszeniu stanowił kompleksowe i dalekosiężne ramy dla dalszego rozwoju stosunków z Gruzją w nadchodzących latach;
   Dialog polityczny i współpraca
   c) należy uznać Gruzję za państwo europejskie oraz uznać jej aspiracje, także te oparte na art. 49 Traktatu o Unii Europejskiej i oprzeć zobowiązanie UE i trwające negocjacje z Gruzją na europejskiej perspektywie, uznawanego za wartościową dźwignię dla realizacji reform i niezbędny katalizator społecznego poparcia dla tych reform, które mogą dodatkowo wzmocnić zobowiązanie Gruzji do przyjęcia wspólnych wartości i zasad w zakresie demokracji, praworządności, poszanowania praw człowieka oraz dobrego zarządzania;
   d) należy zwiększyć poparcie UE dla suwerenności i integralności terytorialnej Gruzji oraz zadbać o to, by układ – po jego zawarciu – został zastosowany na całym terytorium Gruzji; w tym celu należy nadal aktywnie angażować się w rozwiązanie konfliktu, m.in. poprzez misję obserwacyjną Unii Europejskiej, której mandat został niedawno przedłużony do 15 września 2012 r.;
   e) należy podkreślić potrzebę bezpiecznego i godnego powrotu wszystkich osób wewnętrznie przesiedlonych i uchodźców do miejsc ich stałego pobytu oraz fakt, że wymuszone zmiany demograficzne są niedopuszczalne;
   f) należy podkreślić znaczenie tolerancji międzyetnicznej i religijnej; z zadowoleniem przyjmuje przyjętą niedawno przez gruziński parlament ustawę o rejestracji organizacji religijnych oraz środki dotyczące pozytywnej dyskryminacji przyjęte przez gruziński rząd w zakresie edukacji, mające na celu poprawę integracji mniejszości narodowych;
   g) należy uznać gruzińskie regiony Abchazji i Cchinwali w Osetii Południowej za tereny okupowane;
   h) należy zintensyfikować rozmowy z Federacją Rosyjską w celu zagwarantowania, że bezwarunkowo spełnia ona wszystkie postanowienia porozumienia w sprawie zawieszenia broni z dnia 12 sierpnia 2008 r. między Rosją a Gruzją, zwłaszcza postanowienie, które stanowi, że Rosja zagwarantuje misji obserwacyjnej Unii Europejskiej pełny i nieograniczony dostęp do okupowanych terytoriów Abchazji i Cchinwali w Osetii Południowej; należy podkreślić konieczność zapewnienia stabilności we wspomnianych regionach Gruzji;
   i) należy wezwać Rosję, aby odwołała swoją decyzję w sprawie uznania odłączenia gruzińskich regionów Abchazji i Cchinwali/ Osetii Południowej, by zakończyła okupowanie tych gruzińskich terytoriów i w pełni szanowała suwerenność i integralność terytorialną Gruzji, a także nienaruszalność jej granic uznanych przez społeczność międzynarodową, zgodnie z ustaleniami prawa międzynarodowego, Karty Narodów Zjednoczonych, Aktu końcowego helsińskiej Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych;
   j) należy z zadowoleniem przyjąć jednostronne zobowiązanie Gruzji do niestosowania siły w celu przywrócenia kontroli w regionach Abchazji i Osetii Południowej, co zadeklarował w Parlamencie Europejskim 23 listopada 2010 r. prezydent Micheil Saakaszwili, oraz wezwać Rosję do odwzajemnienia zobowiązania do niestosowania siły wobec Gruzji; należy z zadowoleniem przyjąć gruzińską strategię w sprawie ziem okupowanych i plan działania na rzecz zaangażowania, które są ważnym narzędziem służącym pojednaniu, a także należy podkreślić konieczność nasilenia dialogu i bezpośrednich kontaktów z lokalna społecznością Abchazji i Osetii Południowej, aby umożliwić proces pojednania;
   k) należy pozytywnie ocenić porozumienie osiągnięte przez rządy Rosji i Gruzji w sprawie przystąpienia Rosji do Światowej Organizacji Handlu (WTO), w nadziei że na mocy tego porozumienia Abchazja i Osetia Południowa traktowane są jako integralne części Gruzji;
   l) należy wezwać Gruzję i Rosję do podjęcia bezpośrednich rozmów, bez określania warunków wstępnych, w sprawie szeregu kwestii i −jeśli to konieczne− przy mediacji obustronnie zaakceptowanej strony trzeciej; rozmowy te powinny uzupełniać obecnie trwający proces genewski, a nie zastępować go;
   m) należy wyrazić zaniepokojenie doniesieniami o zamachach terrorystycznych w Gruzji, jakie mają miejsce od zeszłego roku, oraz wezwać Gruzję i Rosję do współpracy w dochodzeniu w sprawie wspomnianych wyżej ataków terrorystycznych; należy wezwać Gruzję i Rosję do złagodzenia retoryki na temat zamachów bombowych i wspierania terroryzmu, aby stworzyć klimat zaufania przy prowadzeniu dochodzeń;
   n) z zadowoleniem przyjmuje porozumienie osiągnięte przez Gruzję i Federacją Rosyjską w sprawie przystąpienia Rosji do WTO, obejmujące porozumienie dotyczące monitorowania handlu między tymi dwoma krajami;
   Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo
   o) należy z zadowoleniem przyjąć znaczny postęp, jakiego dokonała Gruzja w zakresie reform demokratycznych, w tym w odniesieniu do wzmacniania instytucji demokratycznych, zwłaszcza Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, walki z korupcją, reformy systemu sądownictwa, a także reform gospodarczych i liberalizacji; należy pogratulować Gruzji zmniejszenia ogólnego wskaźnika przestępczości w kraju, a w szczególności wskaźnika poważnych przestępstw;
   p) należy wezwać rząd gruziński do większego zaangażowania w konstruktywny dialog polityczny z siłami opozycji oraz do dalszego kształtowania demokratycznych warunków dla wolności słowa, a szczególnie dostępu wszystkich grup politycznych do mediów publicznych;
   q) wzywa rząd Gruzji do dalszego poprawiania warunków materialnych w więzieniach i aresztach, do dalszego udzielania pełnego wsparcia gruzińskiemu Rzecznikowi Praw Człowieka, odpowiedzialnemu za monitorowanie przypadków łamania praw człowieka, oraz do rozważenia możliwości zezwolenia organizacjom społeczeństwu obywatelskiemu i organizacjom pozarządowym zajmującym się obroną praw człowieka na składanie wizyt osobom przetrzymywanym w więzieniach i aresztach;
   r) należy ocenić realizację porozumień w sprawie ułatwień wizowych i readmisji oraz partnerstwa na rzecz mobilności między UE a Gruzją; następnie należy rozważyć możliwość rozpoczęcia we właściwym czasie dialogu wizowego między UE a Gruzją, mającego na celu osiągnięcie liberalizacji wizowej; należy zadbać o to, by układ o stowarzyszeniu odzwierciedlał postęp w kierunku liberalizacji wizowej osiągnięty w momencie zamykania negocjacji w sprawie układu;
   s) do układu o stowarzyszeniu należy włączyć klauzule dotyczące ochrony i propagowania praw człowieka odzwierciedlające najwyższe normy międzynarodowe i europejskie, w pełni wykorzystując ramy Rady Europy i OBWE oraz kładąc szczególny nacisk na prawa osób wewnętrznie przesiedlonych oraz osób należących do mniejszości narodowych i innych mniejszości;
   t) należy zwrócić uwagę na znaczny wysiłek, jaki podjęła Gruzja wdrażając plan działań na rzecz osób wewnętrznie przesiedlonych, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do lokali mieszkalnych;
   u) należy zachęcać władze gruzińskie do przyjęcia i wdrożenia kompleksowego i efektywnego prawodawstwa antydyskryminacyjnego zgodnie z duchem i literą prawodawstwa unijnego oraz Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, obejmującego między innymi przepisy zabezpieczające przed przypadkami dyskryminacji na tle orientacji seksualnej i tożsamości płciowej;
   v) w układzie o stowarzyszeniu należy podkreślić znaczenie zagwarantowania podstawowych wolności, praworządności, dobrego zarządzania i nieustannej walki z korupcją oraz kontynuować wspieranie reformy systemu sądownictwa jako jednej z kwestii priorytetowych, w celu zwiększenia zaufania społecznego do systemu sprawiedliwości oraz należy podkreślić potrzebę stworzenia w pełni niezależnego sądownictwa, m.in. poprzez podjęcie działań dążących do zagwarantowania, że sprawy dotyczące wysokich sfer politycznych, a także sprawy dotyczące praw człowieka oraz przywłaszczania dóbr, zostaną bezstronnie rozpatrzone;
   w) należy wezwać rząd gruziński do propagowania wolnych mediów, wolności słowa oraz pluralizmu środków przekazu; należy zezwolić mediom na niezależne i obiektywne dziennikarstwo, wolne od nacisków politycznych i gospodarczych; należy zagwarantować wiarygodne i skuteczne wdrażanie środków ochrony dziennikarzy; należy zapewnić przejrzystości w zakresie własności środków przekazu, zwłaszcza w odniesieniu do mediów nadawczych, oraz wolny dostęp do informacji publicznej;
   x) do układu o stowarzyszeniu należy włączyć rozdział o ochronie praw dziecka, w tym harmonizacji właściwego ustawodawstwa gruzińskiego z Konwencją o prawach dziecka;
   y) należy podkreślić znaczenie osiągnięcia pełnego równouprawnienia płci, szczególnie w odniesieniu do ogromnej różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn;
   Gospodarka i współpraca sektorowa
   z) należy jak najszybciej rozpocząć negocjacje w sprawie pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu i w związku z tym zapewnić gruzińskim partnerom odpowiednią pomoc w przeprowadzeniu negocjacji, a następnie w realizacji koncepcji pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu, po wykonaniu dokładnej i wnikliwej oceny jej wpływu społecznego i środowiskowego;
   aa) należy poprzeć rozpoczęcie negocjacji w sprawie DCFTA w możliwie krótkim terminie oraz niezwłocznie po zastosowaniu się przez Gruzję do głównych zaleceń sformułowanych przez Komisję i zatwierdzonych przez państwa członkowskie, aby umożliwić bliższą integrację Gruzji z jej największym partnerem handlowym, co jest konieczne dla utrzymania wzrostu gospodarczego Gruzji oraz pokonania kryzysu gospodarczego i zniwelowania szkód spowodowanych wojną z Rosją w 2008 r.;
   ab) w celu spełnienia przez Gruzję wymogów określonych przez Komisję Europejską należy zachęcać ten kraj, by czynił postępy w zakresie udoskonalania prawa, zwiększania skuteczności instytucji i zapewnienia wysokich norm kontroli jakości gruzińskich produktów;
   ac) należy zapewnić Gruzji wsparcie finansowe i techniczne UE, aby zagwarantować kontynuację reform ustawodawczych i instytucjonalnych koniecznych w celu dostosowania do wymogów DCFTA oraz przyspieszenia procesu wdrażania głównych zaleceń określonych w planie działania UE-Gruzja;
   ad) należy podkreślić znaczenie, jakie ma dla Unii zagwarantowanie przez Gruzję prawidłowego usuwania odpadów toksycznych i radioaktywnych na własnym terytorium, co jest wstępnym warunkiem ułatwiania wymiany handlowej, w szczególności w dziedzinie rolnictwa, z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa żywności;
   ae) do układu o stowarzyszeniu należy włączyć zobowiązania do przestrzegania praw i norm pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy, w szczególności konwencji 87 i 98, oraz europejskiej karty społecznej, jak również zobowiązania dotyczące nawiązania autentycznego, zorganizowanego i niedyskryminującego dialogu społecznego w praktyce, uwzględniając fakt, że zbliżenie Gruzji do dorobku społecznego UE ułatwiłoby ewentualną integrację tego kraju z UE;
   af) należy wezwać władze gruzińskie do bardziej zdecydowanego zaangażowania się na rzecz polityki pracy i kształtowania spójności społecznej oraz do dalszego kształtowania warunków sprzyjających spełnieniu unijnych standardów w zakresie społecznej gospodarki rynkowej;
   ag) należy wziąć pod uwagę znaczące starania poczynione przez rząd gruziński w ostatnich latach na rzecz otwarcia gospodarki krajowej poprzez ustalenie bardzo niskich stawek przemysłowych, przyjęcie ram prawnych i regulacyjnych sprzyjających przedsiębiorstwom i inwestycjom oraz egzekwowanie rządów prawa;
   ah) należy uwzględnić kolejne zobowiązania obejmujące główne rozdziały związane z handlem, takie jak bariery pozataryfowe, ułatwienia w handlu, reguły pochodzenia, środki sanitarne i fitosanitarne, prawa własności intelektualnej, polityka inwestycyjna i polityka konkurencji, oraz zakończyć działania w obszarach uwzględnionych w planie działania;
   ai) należy wspierać Gruzję w przeprowadzaniu reform służących poprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej, większej skuteczności poboru podatków i doskonaleniu mechanizmu rozstrzygania sporów dotyczących umów, przy jednoczesnym wspieraniu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwoju, a także należy zachęcać Gruzję do inwestowania w infrastrukturę, zwłaszcza związaną z usługami użyteczności publicznej, oraz do zwalczania istniejących nierówności, w szczególności na obszarach wiejskich, a także do sprzyjania współpracy między ekspertami z państw członkowskich UE i z Gruzji w celu wspierania realizacji reform w kraju i prowadzonej na bieżąco wymiany najlepszych praktyk z zakresu zarządzania na szczeblu UE;
   aj) należy zachęcać do szeroko zakrojonej współpracy sektorowej; należy przede wszystkim wyjaśnić korzyści i propagować konwergencję regulacyjną w tym zakresie;
   ak) do układu o stowarzyszeniu należy włączyć postanowienia dotyczące możliwości udziału Gruzji w programach wspólnotowych i jej współpracy z agencjami wspólnotowymi, co stanowi podstawowe narzędzie promowania europejskich standardów na wszystkich szczeblach;
   al) należy podkreślić potrzebę zrównoważonego rozwoju, w tym poprzez propagowanie źródeł energii odnawialnej oraz efektywności energetycznej z uwzględnieniem celów UE w zakresie zmiany klimatu; należy podkreślić znaczenie Gruzji dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego UE poprzez promowanie projektów priorytetowych i środków polityki na rzecz rozwoju południowego korytarza gazowego (NABUCCO, AGRI, gazociąg na dnie Morza Kaspijskiego, White Stream, Euroazjatycki Korytarz Transportu Ropy Naftowej);
   am) należy wspierać władze gruzińskie i pomagać im w realizacji programu inwestycyjnego na rzecz budowy elektrowni wodnych o wydajności nowej generacji zgodnie ze standardami i normami UE, co posłuży za narzędzie służące dywersyfikacji zasobów energetycznych Gruzji;
   Inne zagadnienia
   an) należy konsultować się z Parlamentem Europejskim w sprawie przepisów dotyczących współpracy parlamentarnej;
   ao) należy określić jasne wskaźniki w zakresie realizacji układu o stowarzyszeniu i zadbać o mechanizmy monitorujące, w tym regularne dostarczanie sprawozdań Parlamentowi Europejskiemu;
   ap) należy zapewnić Gruzji ukierunkowane wsparcie finansowe i techniczne, by zagwarantować, że jest ona w stanie wywiązać się z zobowiązań wynikających z negocjacji dotyczących układu o stowarzyszeniu oraz by zagwarantować jej pełną realizację poprzez dalsze zapewnianie kompleksowych programów w zakresie wzmacniania instytucji; należy udostępnić więcej środków na rozwój zdolności administracyjnej lokalnych i regionalnych organów władzy przy pomocy środków w ramach partnerstwa wschodniego, na programy partnerskie, konsultacje na wysokim szczeblu, programy szkoleniowe i programy wymiany pracowników, a także staże i stypendia w celach kształcenia zawodowego;
   aq) zgodnie ze wspólnym komunikatem w sprawie nowej koncepcji działań w obliczu zmian zachodzących w sąsiedztwie należy zwiększyć pomoc UE na rzecz organizacji społeczeństwa obywatelskiego i środków przekazu w Gruzji, aby umożliwić im zapewnianie wewnętrznego kontrolowania reform i zobowiązań, których podjął się rząd, oraz większej odpowiedzialności za wspomniane reformy i zobowiązania;
   ar) należy zachęcić zespół negocjacyjny UE, aby kontynuował dobrą współpracę z Parlamentem Europejskim, nieustannie dostarczając informacje – poparte dokumentacją – na temat postępów w zakresie negocjacji, zgodnie z art. 218 ust. 10 TFUE, który stanowi, że Parlament jest natychmiast i w pełni informowany na wszystkich etapach procedury;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji zawierającej zalecenia Parlamentu Europejskiego Radzie, Komisji i Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, jak również Gruzji w celach informacyjnych.

(1) Dz.U. C 295E z 4.12.2009, s. 26.
(2) Dz.U. C 161E z 31.5.2011, s. 136.
(3) Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0153.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności