Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2133(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0374/2011

Predkladané texty :

A7-0374/2011

Rozpravy :

PV 16/11/2011 - 19
CRE 16/11/2011 - 19

Hlasovanie :

PV 17/11/2011 - 6.8
CRE 17/11/2011 - 6.8
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0514

Prijaté texty
PDF 312kWORD 78k
Štvrtok, 17. novembra 2011 - Štrasburg
Rokovania o dohode o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom
P7_TA(2011)0514A7-0374/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. novembra 2011 obsahujúce odporúčania Európskeho parlamentu Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) k rokovaniam o dohode o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom (2011/2133(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na prebiehajúce rokovania medzi EÚ a Gruzínskom o uzavretí dohody o pridružení,

–  so zreteľom na závery mimoriadneho zasadnutia Európskej rady z 1. septembra 2008 a na závery zasadnutia Rady pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy Európskej únie z 15. septembra 2008,

–  so zreteľom na závery Rady o Gruzínsku z 10. mája 2010, v ktorých prijala smernice na rokovania,

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Gruzínskom a Európskou úniou, ktorá nadobudla platnosť 1. júla 1999,

–  so zreteľom na dohodu o prímerí z 12. augusta 2008, ktorú sprostredkovala Európska únia a podpísalo Gruzínsko a Ruská federácia, a vykonávaciu dohodu z 8. septembra 2008,

–  so zreteľom na vystúpenie prezidenta Gruzínska Michaila Saakašviliho v Európskom parlamente 23. novembra 2010,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie zo samitu Východného partnerstva, ktorý sa uskutočnil 7. mája 2009 v Prahe,

–  so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o Východnom partnerstve z 25. októbra 2010,

–  so zreteľom na spoločné oznámenie s názvom Nová reakcia na meniace sa susedstvo z 25. mája 2011,

–  so zreteľom na spoločný akčný plán európskej susedskej politiky EÚ a Gruzínska, ktorý podporila Rada pre spoluprácu EÚ – Gruzínsko 14. novembra 2006 a ktorý stanovuje strategické a konkrétne ciele založené na záväzkoch, pokiaľ ide o spoločné hodnoty a účinnú realizáciu politických, hospodárskych a inštitucionálnych reforiem,

–  so zreteľom na správu Európskej komisie o pokroku Gruzínska, ktorá bola prijatá 25. mája 2011,

–  so zreteľom na dohody o zjednodušení vízového režimu a readmisii medzi EÚ a Gruzínskom, ktoré nadobudli platnosť 1. marca 2011,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie týkajúce sa partnerstva v oblasti mobility medzi Európskou úniou a Gruzínskom z 30. novembra 2009,

–  so zreteľom na kľúčové odporúčania Európskej komisie z roku 2009 týkajúce sa príprav Gruzínska na začatie rokovaní o vytvorení rozsiahlej a komplexnej zóny voľného obchodu,

–  so zreteľom na podpísanie dohody medzi Európskou úniou a Gruzínskom o ochrane zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín zo 14. júla 2011,

–  so zreteľom na podpísanie Dohody o spoločnom leteckom priestore medzi EÚ a jej členskými štátmi a Gruzínskom 2. decembra 2010,

–  so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 13/2010 týkajúcu sa výsledkov nástroja európskeho susedstva a partnerstva (ENPI) v južnom Kaukaze,

–  so zreteľom na svoje uznesenie o situácii v Gruzínsku z 3. septembra 2008(1), o potrebe stratégie EÚ pre Zakaukazsko z 20. mája 2010(2), a o revízii východnej dimenzie európskej susedskej politiky zo 7. apríla 2011(3),

–  so zreteľom na článok 90 ods. 4 a článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A7-0374/2011),

A.  keďže Východné partnerstvo vytvára zmysluplný politický rámec pre upevňovanie vzťahov, urýchľovanie politického združovania a prehlbovanie hospodárskej integrácie medzi EÚ a Gruzínskom, a to podporou politických a sociálno-ekonomických reforiem a uľahčovaním zbližovania s EÚ;

B.  keďže Východné partnerstvo umožňuje posilňovať dvojstranné vzťahy prostredníctvom nových dohôd o pridružení, pričom sa zohľadňuje osobitná situácia a ambície každej partnerskej krajiny a jej schopnosť plniť výsledné záväzky;

C.  keďže aktívna angažovanosť Gruzínska a záväzok dodržiavať spoločné hodnoty a zásady vrátane demokracie, právneho štátu, dobrej správy vecí verejných a rešpektovania ľudských práv majú zásadný význam pre dosiahnutie pokroku v procese a úspešné dokončenie rokovaní a následné vykonávanie dohody o pridružení a zabezpečujú, aby táto dohoda mala trvalý vplyv na rozvoj v krajine;

D.  keďže aproximácia právnych predpisov je dôležitým nástrojom podpory spolupráce medzi EÚ a Gruzínskom;

E.  keďže Gruzínsko je v rámci Východného partnerstva jednou z najúspešnejších krajín, pokiaľ ide o prijímanie reforiem, hoci ešte stále pretrvávajú problémy s ich vykonávaním; keďže je potrebné ďalšie zlepšenie, pokiaľ ide o reformy súdnictva, pracovné práva, práva žien a integráciu menšín;

F.  keďže nevyriešený konflikt s Ruskom bráni Gruzínsku v dosahovaní stability a rozvoja; keďže Rusko pokračuje v okupácii gruzínskych regiónov Abcházska a regiónu Cchinvali/Južného Osetska v rozpore so základnými normami a zásadami medzinárodného práva; keďže v oblastiach pod kontrolou okupačných síl sa uskutočnili etnické čistky a násilné demografické zmeny a okupačné sily nesú za porušovanie ľudských práv v týchto oblastiach zodpovednosť;

G.  keďže vo svojom spoločnom oznámení s názvom Nová reakcia na meniace sa susedstvo uviedla EÚ svoju ambíciu aktívnejšie sa zapojiť do riešenia konfliktov; keďže pozorovateľská misia Európskej únie plní významnú úlohu v teréne a osobitný zástupca EÚ pre južný Kaukaz a krízu v Gruzínsku spolupredsedá rokovaniam v Ženeve; keďže tieto rokovania doposiaľ neviedli k takmer žiadnym výsledkom;

H.  keďže EÚ zdôrazňuje právo Gruzínska stať sa členom akejkoľvek medzinárodnej organizácie alebo aliancie pri rešpektovaní medzinárodného práva, opakuje svoju pevnú vieru v zásadu, že žiadna tretia krajina nemá právo vetovať suverénne rozhodnutie inej krajiny vstúpiť do akejkoľvek medzinárodnej organizácie alebo aliancie, ani právo destabilizovať demokraticky zvolenú vládu;

I.  keďže rokovania o dohode o pridružení s Gruzínskom rýchle napredujú, ale rokovania o vytvorení rozsiahlej a komplexnej zóny voľného obchodu sa ešte nezačali;

1.  predkladá v súvislosti s prebiehajúcimi rokovaniami o dohode o pridružení Rade, Komisii a ESVČ tieto odporúčania:

o
o   o

   a) zabezpečiť, aby rokovania s Gruzínskom plynulo pokračovali;
   b) zabezpečiť tiež, aby dohoda o pridružení bola komplexným a perspektívnym rámcom ďalšieho rozvoja vzťahov s Gruzínskom v nadchádzajúcich rokoch;
   Politický dialóg a spolupráca
   c) uznať Gruzínsko za európsky štát a gruzínske ambície vrátane tých, ktoré vychádzajú ž článku 49 Zmluvy o Európskej únii, vychádzať pri záväzku EÚ a v rámci prebiehajúcich rokovaní s Gruzínskom z európskej perspektívy, ktorá sa považuje za významný nástroj vykonávania reforiem a potrebný katalyzátor verejnej podpory pre tieto reformy, na základe ktorých by sa mohol upevniť záväzok Gruzínska voči spoločným hodnotám a zásadám demokracie, právneho štátu, ľudských práv a dobrej správy vecí verejných;
   d) zintenzívniť podporu suverenity a územnej celistvosti Gruzínska zo strany EÚ a po uzavretí dohody zabezpečiť jej vykonateľnosť na celom území Gruzínska; v záujme dosiahnutia tohto cieľa sa naďalej aktívne angažovať v oblasti riešenia konfliktov, okrem iného vďaka pozorovateľskej misii Európskej únie, ktorej mandát sa nedávno predĺžil do 15. septembra 2012;
   e) zdôrazniť potrebu bezpečného a dôstojného návratu všetkých vnútorne vysídlených osôb a utečencov na svoje miesta trvalého pobytu a neprijateľnosť násilných demografických zmien;
   f) zdôrazňovať význam medzietnickej a náboženskej tolerancie; privítať nedávny zákon prijatý gruzínskym parlamentom o registrácii náboženských organizácií, ako i opatrenia pozitívnej diskriminácie prijaté gruzínskou vládou v oblasti vzdelávania s cieľom dosiahnuť lepšiu integráciu národnostných menšín;
   g) uznať gruzínske regióny Abcházsko a región Cchinvali/Južné Osetsko za okupované územia;
   h) zintenzívniť rokovania s Ruskou federáciou s cieľom zabezpečiť, aby bezpodmienečne splnila všetky ustanovenia dohody o prímerí z 12. augusta 2008 medzi Ruskom a Gruzínskom, predovšetkým ustanovenie, na základe ktorého má Rusko zaručiť pozorovateľskej misii Európskej únie neobmedzený prístup na okupované územia Abcházska a regiónu Cchinvali/Južného Osetska; zdôrazniť potrebu zabezpečiť na uvedených územiach Gruzínska stabilitu;
   i) vyzvať Rusko, aby zrušilo uznanie oddelenia gruzínskych regiónov Abcházska a regiónu Cchinvali/Južného Osetska, aby ukončilo okupáciu týchto gruzínskych území a aby v plnom rozsahu rešpektovalo suverenitu a územnú celistvosť Gruzínska, ako aj nedotknuteľnosť medzinárodne uznaných hraníc, tak ako je stanovené v medzinárodnom práve, v Charte OSN, v Záverečnom akte Helsinskej konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe a v príslušných rezolúciách Bezpečnostnej rady OSN;
   j) privítať jednostranný záväzok Gruzínska nevyužiť silu na obnovenie kontroly nad regiónmi Abcházska a Južného Osetska, tak ako to vyhlásil prezident Saakašvili vo svojom vystúpení v Európskom parlamente 23. novembra 2010, a vyzvať Rusko, aby sa rovnako zaviazalo k nepoužitiu sily proti Gruzínsku; privítať stratégiu Gruzínska pre okupované územia a akčný plán pre angažovanosť ako významný nástroj na zmierenie a zdôrazňovať potrebu prehĺbenia dialógu a medziľudských kontaktov s miestnym obyvateľstvom Abcházska a Južného Osetska s cieľom umožniť zmierenie;
   k) víta dohodu medzi vládami Ruska a Gruzínska týkajúcu sa prijatia Ruska do Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a verí, že táto dohoda bude pristupovať k Abcházsku a Južnému Osetsku ako neoddeliteľným súčastiam Gruzínska;
   l) vyzvať Gruzínsko a Rusko, aby pristúpili k priamym rozhovorom bez predbežných podmienok o celom spektre tém s prípadným sprostredkovaním vzájomne prijateľnou treťou stranou, čo by malo doplniť, nie nahradiť, súčasný ženevský proces;
   m) vyjadriť znepokojenie nad teroristickými útokmi v Gruzínsku, ku ktorým došlo od minulého roka, a vyzvať Gruzínsko a Rusko, aby spolupracovali na ich vyšetrovaní; naliehavo žiadať Gruzínsko a Rusko, aby zastavili eskaláciu slovných prejavov o bombových útokoch a podpore terorizmu s cieľom vytvoriť ovzdušie dôvery pri tomto vyšetrovaní;
   n) víta dohodu medzi Gruzínskom a Ruskom o prístupe Ruska k WTO, ktorá zahŕňa opatrenie na monitorovanie obchodu medzi obomi krajinami;
   Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť
   o) privítať významný pokrok, ktorý Gruzínsko dosiahlo v oblasti demokratických reforiem, vrátane posilnenia demokratických inštitúcií, predovšetkým úradu ombudsmana, boja proti korupcii a reformy súdneho sektora, ako aj ekonomických reforiem a liberalizácie; zablahoželať Gruzínsku k zníženiu miery celkovej a najmä závažnej kriminality v krajine;
   p) vyzvať gruzínsku vládu, aby začala dôkladnejší konštruktívny politický dialóg s opozičnými silami a aby ďalej rozvíjala demokratické prostredie slobody slova, najmä prístupnosť verejných médií pre všetky politické strany;
   q) vyzvať gruzínsku vládu, aby ďalej zlepšovala fyzické podmienky vo väzniciach a strediskách na zadržiavanie osôb, naďalej v plnej miere podporovala gruzínskeho verejného ochrancu, ktorý je zodpovedný za monitorovanie prípadov porušovania ľudských práv a zvážila uľahčenie možnosti mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti občianskej spoločnosti a ľudských práv navštevovať osoby vo väzniciach a strediskách na zadržiavanie osôb;
   r) posúdiť vykonávanie dohôd o zjednodušení vízového režimu a readmisii a partnerstva v oblasti mobility medzi EÚ a Gruzínskom; posúdiť možnosť následného začatia rokovaní o vízach medzi EÚ a Gruzínskom s cieľom liberalizovať vízový režim; zabezpečiť, aby bol v dohode zohľadnený pokrok smerom k liberalizácii vízového režimu dosiahnutý v čase ukončenia rokovaní o dohode;
   s) začleniť do dohody ustanovenia o ochrane a presadzovaní ľudských práv, v ktorých sú zohľadnené najprísnejšie medzinárodné a európske normy, ktoré v plnom rozsahu čerpajú z rámca Rady Európy a OBSE a sú v nich predovšetkým zdôraznené práva vnútorne vysídlených osôb a osôb patriacich k vnútroštátnym a iným menšinám;
   t) vziať do úvahy významné množstvo práce, ktorú Gruzínsko vykonalo pri realizácii svojho akčného plánu pre vnútorne vysídlené osoby, a to s osobitným zameraním na prístup k bývaniu;
   u) nabádať gruzínske orgány k tomu, aby prijali a zaviedli komplexné a účinné antidiskriminačné právne predpisy, ktoré budú v súlade s literou aj duchom právnych predpisov EÚ a Charty základných práv EÚ, pričom tieto právne predpisy budú okrem iného zahŕňať ustanovenia proti diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity;
   v) zdôrazniť v dohode význam zabezpečenia základných slobôd, zásad právneho štátu, dobrej správy vecí verejných a neustáleho boja proti korupcii a naďalej podporovať reformu súdnictva ako jednu z priorít s cieľom zvýšiť v tejto oblasti dôveru verejnosti, a potrebu vytvoriť úplne nezávislé súdnictvo, a to aj tým, že sa prijmú kroky na zabezpečenie toho, aby sa spravodlivo prehodnotili známe politické prípady, prípady týkajúce sa ľudských práv a prípady uzurpovania majetku;
   w) vyzvať gruzínsku vládu, aby presadzovala slobodné médiá, slobodu prejavu a pluralitu médií; aby umožnila médiám nezávislé a objektívne spravodajstvo bez politického a hospodárskeho nátlaku; aby zabezpečila dôveryhodné a účinné zavádzanie opatrení na ochranu novinárov; aby zabezpečila transparentnosť vlastníctva médií, najmä pokiaľ ide o vysielajúce médiá, a voľný prístup k verejným informáciám;
   x) začleniť do dohody kapitolu o ochrane práv dieťaťa vrátane harmonizácie príslušných právnych predpisov gruzínskej legislatívy s Dohovorom o právach dieťaťa;
   y) zdôrazniť význam dosiahnutia úplnej rodovej rovnosti, najmä pokiaľ ide o obrovský rozdiel v odmeňovaní žien a mužov;
   Hospodárstvo a odvetvová spolupráca
   z) začať čo najskôr rokovania o vytvorení rozsiahlej a komplexnej zóny voľného obchodu a v tejto súvislosti poskytnúť gruzínskym kolegom príslušnú pomoc pri vedení rokovaní a následnom vytváraní tejto zóny po presnom a dôkladnom posúdení jej sociálneho a environmentálneho vplyvu;
   aa) podporiť čo najrýchlejšie začatie rokovaní o rozsiahlej a komplexnej zóne voľného obchodu a to hneď ako Gruzínsko splní kľúčové odporúčania, ktoré predložila Komisia a ktoré schválili členské štáty EÚ, aby sa Gruzínsko mohlo užšie prepojiť so svojím najväčším obchodným partnerom, čo je nevyhnutnou podmienkou toho, aby si Gruzínsko udržalo hospodársky rast a prekonalo hospodársku krízu a škody spôsobené vojnou s Ruskom v roku 2008;
   ab) podporiť pokrok Gruzínska v zdokonaľovaní jeho právnych predpisov, zvyšovaní efektívnosti inštitúcií a zabezpečovaní vysokých noriem kontroly kvality jeho výrobkov s cieľom splniť požiadavky, ktoré stanovila Európska komisia;
   ac) poskytovať Gruzínsku finančnú a technickú podporu EÚ s cieľom zabezpečiť pokračovanie legislatívnych a inštitucionálnych reforiem na účely prispôsobenia sa prehĺbenej a komplexnej zóne voľného obchodu a urýchliť proces vykonávania kľúčových odporúčaní stanovených v Akčnom pláne EÚ – Gruzínsko;
   ad) zdôrazniť, aké je pre EÚ dôležité, aby Gruzínsko zabezpečilo riadnu likvidáciu toxického a rádioaktívneho odpadu na svojom území ako nevyhnutného predpokladu pre uľahčenie obchodu, najmä s ohľadom na poľnohospodárstvo, s cieľom zaistiť bezpečnosť potravín;
   ae) začleniť do dohody záväzky dodržiavať pracovné práva a normy Medzinárodnej organizácie práce, najmä dohovory 87 a 98, a Európsku sociálnu chartu, ako aj záväzky rozvíjať v praxi skutočný, štruktúrovaný a nediskriminačný sociálny dialóg, a záväzky týkajúce sa toho, že približovanie gruzínskych právnych predpisov sociálnemu acquis EÚ by uľahčilo európsku perspektívu krajiny;
   af) vyzvať gruzínske orgány, aby sa dôraznejšie zaviazali k plneniu politík v oblasti zamestnanosti a k sociálnej súdržnosti a k pokračovaniu vo vytváraní prostredia, ktoré povedie k európskym normám sociálneho trhového hospodárstva;
   ag) zohľadniť značné úsilie gruzínskej vlády v uplynulých rokoch o otvorenie hospodárstva krajiny spočívajúce v tom, že zaviedla veľmi nízke priemyselné clá, prijala právny a regulačný rámec uľahčujúci obchod a investície a uplatňovala zásady právneho štátu;
   ah) začleniť postupné záväzky vzťahujúce sa na kľúčové kapitoly súvisiace s obchodom, ako sú necolné prekážky, uľahčenie obchodu, pravidlá o pôvode, sanitárne a fytosanitárne opatrenia, práva duševného vlastníctva, investície a hospodárska súťaž, ako aj dokončiť kroky v oblastiach, ktorých sa týka akčný plán;
   ai) povzbudiť Gruzínsko, aby uskutočnilo reformy zlepšujúce podnikateľské prostredie, svoje možnosti v oblasti výberu daní, ako aj mechanizmus urovnávania sporov a aby zároveň podporovalo sociálnu zodpovednosť podnikov a trvalo udržateľný rozvoj; povzbudiť Gruzínsko, aby investovalo do svojej infraštruktúry, najmä s ohľadom na verejné služby, bojovalo proti existujúcim nerovnostiam, najmä vo vidieckych oblastiach, podporovalo spoluprácu medzi odborníkmi zo všetkých členských štátov EÚ a ich partnermi v Gruzínsku, s cieľom posilniť vykonávanie reforiem v tejto krajine a každodenne si vymieňať najlepšie postupy v oblasti správy vecí verejných EÚ;
   aj) nabádať na širokú odvetvovú spoluprácu; objasňovať predovšetkým prínosy a presadzovať regulačnú konvergenciu v tejto oblasti;
   ak) začleniť do dohody ustanovenia týkajúce sa možnosti zapojenia Gruzínska do programov a agentúr Spoločenstva, čo je základným nástrojom podpory európskych noriem na všetkých úrovniach;
   al) zdôrazniť potrebu trvalo udržateľného rozvoja, i na základe presadzovania obnoviteľných zdrojov energie a energetickej účinnosti so zreteľom na ciele EÚ v oblasti zmeny klímy; zdôrazniť významnú úlohu Gruzínska pri zvyšovaní úrovne energetickej bezpečnosti EÚ podporou prioritných projektov a politických opatrení v oblasti rozvoja južného koridoru (NABUCCO, AGRI, transkaspické vedenie, White Stream, EAOTC);
   am) podporovať gruzínske orgány a pomáhať im v ich investičnom programe v oblasti výstavby vodných elektrární novej generácie ako nástroja diverzifikácie energetických potrieb krajiny v súlade so štandardami a normami EÚ;
   Iné otázky
   an) viesť konzultácie s Európskym parlamentom, pokiaľ ide o ustanovenia o parlamentnej spolupráci;
   ao) prijať jasné kritériá na vykonávanie dohody o pridružení a zabezpečiť monitorovacie mechanizmy vrátane poskytovania pravidelných správ Európskemu parlamentu;
   ap) poskytovať Gruzínsku cielenú finančnú a technickú podporu s cieľom zaistiť, aby krajina mohla plniť záväzky vyplývajúce z rokovaní o dohode o pridružení a jej plného vykonávania, a to pokračovaním v realizácii komplexných programov budovania inštitúcií; sprístupniť viac prostriedkov na rozvoj administratívnych schopností miestnych a regionálnych orgánov s pomocou opatrení Východného partnerstva, na programy partnerstva, konzultácie na vysokej úrovni, programy odbornej prípravy a programy výmen pracovníkov, ako aj na pracovné umiestnenia a štipendiá na účely odbornej prípravy;
   aq) v súlade so spoločným oznámením s názvom Nová reakcia na meniace sa susedstvo zvýšiť pomoc EÚ pre organizácie občianskej spoločnosti a médiá v Gruzínsku, s cieľom umožniť im vykonávať vnútorné monitorovanie a väčšiu zodpovednosť, pokiaľ ide o reformy a záväzky, na ktoré sa vláda podujala;
   ar) nabádať rokovací tím EÚ, aby pokračoval v dobrej spolupráci s Európskym parlamentom a nepretržite poskytoval informácie doplnené dokumentáciou o pokroku rokovaní v súlade s článkom 218 ods. 10 ZFEÚ, ktorý stanovuje, že Parlament sa ihneď a v plnom rozsahu informuje vo všetkých fázach konania;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie obsahujúce odporúčania Európskeho parlamentu Rade, Komisii a ESVČ a pre informáciu aj Gruzínsku.

(1) Ú. v. EÚ C 295 E, 4.12.2009, s. 26.
(2) Ú. v. EÚ C 161 E, 31.5.2011, s. 136.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2011)0153.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia