Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2151(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0351/2011

Indgivne tekster :

A7-0351/2011

Forhandlinger :

PV 16/11/2011 - 20
CRE 16/11/2011 - 20

Afstemninger :

PV 17/11/2011 - 6.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0515

Vedtagne tekster
PDF 38kWORD 64k
Torsdag den 17. november 2011 - Strasbourg
Integrering af kønsaspektet i Europa-Parlamentets arbejde
P7_TA(2011)0515A7-0351/2011

Europa-Parlamentets beslutning af 17. november 2011 om integrering af kønsaspektet i Europa-Parlamentets arbejde (2011/2151(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til den fjerde verdenskvindekonference afholdt i Beijing i september 1995, til den herunder vedtagne erklæring og handlingsplan og til de efterfølgende dokumenter, som udsprang heraf,

–  der henviser til artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union, som fremhæver de værdier, der er fælles for medlemsstaterne, herunder pluralisme, ikke-forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd,

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig artikel 1, 2, 3, 4, 5, 21 og 23,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til FN's konvention fra 1979 om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder (CEDAW),

–  der henviser til den europæiske ligestillingspagt (2011-2020), som Det Europæiske Råd vedtog i marts 2011(1),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen »Strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd 2010-2015« (KOM(2010)0491),

–  der henviser til den omfattende rapport udarbejdet under det svenske formandskab for Den Europæiske Union i 2009 med titlen »Beijing + 15: The Platform for Action and the European Union«, der identificerer de hindringer, der for øjeblikket står i vejen for en fuldstændig gennemførelse af ligestilling mellem kønnene,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 2.-3. juni 2005, hvori medlemsstaterne og Kommissionen opfordres til at styrke de institutionelle mekanismer til fremme af ligestilling og skabe rammer for vurdering af gennemførelsen af Beijing-handlingsplanen med henblik på at skabe en mere sammenhængende og systematisk overvågning af fremskridtene,

–  der henviser til sin beslutning af 15. juni 1995 om den fjerde internationale kvindekonference i Beijing: »Ligestilling, udvikling og fred«(2), af 10. marts 2005 om opfølgningen af den fjerde verdenskvindekonference - Handlingsprogrammet Platform for Action (Beijing+10)(3) samt af 25. februar 2010 om Beijing +15 - FN's handlingsplan for ligestilling(4),

–  der henviser til sin beslutning af 13. marts 2003 om integrering af ligestillingsaspektet i Europa-Parlamentet(5),

–  der henviser til sin beslutning af 18. januar 2007 om integrering af ligestilling mellem kvinder og mænd i udvalgsarbejdet(6),

–  der henviser til sin beslutning af 22. april 2009 om integrering af ligestilling mellem kvinder og mænd i udvalgs- og delegationsarbejdet(7),

–  der henviser til sin beslutning af 7. maj 2009 om ligestillingsaspektet i EU's eksterne forbindelser(8),

–  der henviser til det pionerarbejde, Europarådet har gjort for integreringen af ligestillingsaspektet, herunder navnlig til erklæringen »Making Gender Equality a Reality« fra det 119. møde i Ministerkomiteen(9),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A7-0351/2011),

A.  der påpeger, at integreringen af kønsaspektet ikke kun går ud på at fremme ligestilling via gennemførelse af specifikke foranstaltninger til støtte for kvinder eller, i visse tilfælde, det underrepræsenterede køn, men sigter på at mobilisere alle generelle politikker og foranstaltninger med det specifikke formål at opnå ligestilling;

B.  der henviser til FN har etableret »UN Women«, som med virkning fra 1. januar 2011 har forstærket de institutionelle ordninger i FN-systemet til støtte for ligestilling og kvinders myndiggørelse med udgangspunkt i Beijing-erklæringen og Beijing-handlingsprogrammet(10);

C.  der henviser til, at artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde knæsætter princippet om integrering af kønsaspektet ved at fastslå, at Unionen i alle sine aktiviteter tilstræber at fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder;

D.  der henviser til, at princippet om kønnenes ligestilling er fastlagt i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union, ifølge hvilken Unionen bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal, og at dette er medlemsstaternes fælles værdigrundlag i et samfund præget af pluralisme, ikke-forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd;

E.  der henviser til, at integreringen af kønsaspektet i Parlamentets lovgivningsmæssige og politiske arbejde i nogle tilfælde bedst kan opnås ved at stille målrettede ændringsforslag til udkast til betænkninger i hovedudvalget i form af ændringsforslag om kønsmainstreaming - en strategi, der har været aktivt forfulgt af Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling siden 2009;

F.  der henviser til, at denne fremgangsmåde med held har været anvendt til at integrere kønsaspektet i de nylige betænkninger af 18. maj 2010 om »nøglekompetencer i en verden under forandring: gennemførelse af arbejdsprogrammet for uddannelse og erhvervsuddannelse 2010«(11) og af 8. juni 2011 om »den foreløbige evaluering af EU's syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration«(12);

G.  der henviser til, at medlemsstaterne har underskrevet alle store internationale rammeaftaler om ligestilling og om kvinders rettigheder, og at der findes en række politikdokumenter herom på EU-plan; der imidlertid samtidig påpeger nødvendigheden af at forstærke den indsats, der gøres i praksis for at styrke integreringen af kønsaspektet og kvinders myndiggørelse, idet der kun er gjort beskedne fremskridt med gennemførelsen af de eksisterende politikdokumenter, ligesom der ikke er afsat tilstrækkelige budgetmidler til ligestillingsspørgsmål;

H.  der henviser til, at Kommissionen ud over sin strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd (2010-2015) har opstillet specifikke mål, som skal opfyldes af hvert af dets generaldirektorater - et tegn på, at EU bevæger sig hen imod et mere holistisk og sammenhængende tilgang til integreringen af kønsaspektet(13);

I.  der henviser til, at Kommissionen inden for rammerne af sit kvindecharter(14) har forpligtet sig til at styrke kønsperspektivet i alle sine politikker i hele sin embedsperiode;

J.  der henviser til, at Det Europæiske Ligestillingsinstitut (EIGE) har til opgave at udvikle, analysere, evaluere og udbrede kendskabet til metodiske redskaber for at støtte integrationen af ligestilling mellem mænd og kvinder i alle fællesskabspolitikker og de heraf afledte nationale politikker og støtte integreringen af kønsaspektet i alle Fællesskabets institutioner og organer(15);

K.  der påpeger behovet for et snævert samarbejde med EIGE i forbindelse med dettes indsats for at udbrede kendskabet til nøjagtige metodiske redskaber og med henblik på en mere effektiv evaluering af kønsaspektets integrering i Parlamentets arbejde;

L.  der henviser til, at Kommissionen har til hensigt at gøre kønsaspektet til en integrerende del af sin politikformulering, herunder via kønsrelaterede konsekvensvurderinger og evalueringsprocesser, og har udformet en vejledning (»Guide to gender impact assessment«) til dette formål(16);

M.  der påpeger, at politikken for integrering af kønsaspektet supplerer, men ikke erstatter de specifikke ligestillingspolitikker og positive særbehandlingsforanstaltninger, idet der er tale om en tostrenget tilgang med det formål at opnå ligestilling mellem kønnene;

N.  der påpeger, at forskelsbehandling på grund af køn har negativ indvirkning på transkønnede personer, og at Europa-Parlamentets, Kommissionens og flere medlemsstaters arbejde på ligestillingsområdet i stigende grad omfatter kønsidentitet;

O.  der henviser til, at de fleste af Parlamentets udvalg generelt lægger vægt på integreringen af kønsaspektet (f.eks. som led i deres lovgivningsarbejde, deres institutionelle forhold til Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, i forbindelse med udarbejdelsen af handlingsplaner for ligestilling m.m.), medens et mindretal af udvalgene sjældent eller aldrig beskæftiger sig med spørgsmålet;

1.  forpligter sig til med mellemrum at vedtage og gennemføre politikplaner for integrering af kønsaspektet i Europa-Parlamentet med det overordnede mål at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd gennem en reel og effektiv integration af kønsaspektet i alle politikker og aktiviteter, således at de forskellige foranstaltningers virkninger for henholdsvis kvinder og mænd vurderes, eksisterende initiativer koordineres, og målsætninger og prioriteringer samt midlerne til at nå dem specificeres;

2.  finder, at dets politikplan for den kommende treårsperiode bør gå ud på at opnå en mere konsekvent og effektiv integrering af kønsaspektet i alt Parlamentets arbejde på grundlag af følgende prioriteter:

   a) et fortsat engagement i Parlamentets Præsidium gennem arbejdet i Gruppen på Højt Plan om Ligestilling og Mangfoldighed
   b) en dobbelt strategi for integrering af kønsaspektet i Parlamentets aktiviteter, dels gennem en effektiv indsat fra det ansvarlige udvalgs side, dels ved at integrere kønsaspektet i de øvrige udvalgs og delegationers arbejde
   c) bevidsthed om behovet for at opnå en ligelig kønsfordeling i beslutningsprocesserne, hvilket skal ske ved at øge repræsentationen af kvinder i Parlamentets styrende organer, i de politiske gruppers bestyrelser og udvalgenes og delegationernes formandskaber, i sammensætningen af delegationer og andre missioner, såsom valgobservationsdelegationer, samt ved at øge repræsentationen af mænd på områder, hvor de er underrepræsenterede
   d) indarbejdelse af en kønsspecifik analyse i alle faser af budgetproceduren for at sikre, at der tages ligeligt hensyn til kvinders og mænds behov og prioriteringer, og at EU-bevillingers indvirkning på kvinder og mænd vurderes
   e) en effektiv presse- og informationspolitik, der systematisk inddrager ligestillingsaspektet og undgår kønsstereotyper
   f) fortsat fremlæggelse af regelmæssige rapporter til Plenarforsamlingen om fremskridtene i integreringen af kønsaspektet i arbejdet i Parlamentets udvalg og delegationer
   g) fokusering på behovet for tilstrækkelige finansielle og menneskelige ressourcer, således at Parlamentets organer udstyres med de nødvendige redskaber, herunder kønsspecifikke analyse- og vurderingsværktøjer, med relevant kønsspecifik ekspertise (forskning og dokumentation, særligt uddannet personale, eksperter) samt med kønsspecifikke data og statistikker; opfordrer i den forbindelse sekretariatet til at arrangere en løbende udveksling af bedste praksis og netværkssamarbejde samt uddannelse i kønsmainstreaming og kønsbudgettering for Parlamentets personale
   h) fortsat udvikling af Parlamentets netværk for integrering af kønsaspektet (Gender Mainstreaming Network) bestående af medlemmer, som de enkelte udvalg har udpeget til at forestå integreringen af kønsaspektet i deres arbejde
   i) opmærksomhed på betydningen af at anvende specifikke termer og definitioner, der overholder de internationale normer, når der tales om integrering af kønsaspektet
   j) metodologisk og analytisk støtte fra EIGE;

3.  anmoder sit kompetente udvalg om at undersøge, hvordan den procedure, hvorved Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling vedtager ændringsforslag til en konkret betænkning med henblik på at belyse de kønsmæssige aspekter af et politisk tema under hensyntagen til det berørte udvalgs tidsfrister og procedurer, bedst kan indarbejdes i forretningsordenen;

4.  opfordrer de af Parlamentets udvalg, der har ansvar for den flerårige finansielle ramme (FFR) og strukturfondene, til at vurdere de ligestillingsmæssige virkninger af de foreslåede udgiftsprioriteringer, indtægtskilder og styringsværktøjer forud for vedtagelsen af FFR for at sikre, at post-2013-FFR'en tager hensyn til ligestillingsaspektet, og til at sørge for, at alle EU-finansieringsprogrammer har ligestillingsmål i deres grundforordninger og afsætter specifikke midler til foranstaltninger med dette formål;

5.  lykønsker Parlamentets Gender Mainstreaming Network og de parlamentariske udvalg, der har omsat princippet om kønsmainstreaming til praksis i deres arbejde, og opfordrer de øvrige udvalg til at sikre, at de er engageret i strategien for kønsmainstreaming og omsætter den til praksis i deres arbejde;

6.  understreger nødvendigheden af, at Parlamentets udvalg råder over hensigtsmæssige redskaber, der kan sætte dem i stand til at opnå en god forståelse af kønsmainstreaming, f.eks. kønsspecifikke indikatorer, oplysninger og statistikker, samt at fordelingen af budgetmidler sker ud fra et ligestillingssynspunkt, idet udvalgene tilskyndes til at udnytte intern ekspertviden (det relevante udvalgs sekretariat, temaafdeling, bibliotek osv.) og ekstern ekspertviden fra andre lokale, regionale, nationale eller overnationale offentlige som private institutioner samt små, mellemstore og store virksomheder og universiteter, der beskæftiger sig med ligestilling;

7.  glæder sig over de konkrete initiativer, som en række parlamentariske udvalg har taget på dette område, herunder initiativbetænkningen om kvinders rolle i landbruget og landdistrikterne fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og Fiskeriudvalgets offentlige høring om kvinders rolle i den bæredygtige udvikling af fiskeriområder;

8.  konkluderer ud fra svarene på det spørgeskema, der er fremsendt til formænd og næstformænd med ansvar for kønsmainstreaming i de parlamentariske udvalg, at den indsats, der gøres for kønsmainstreaming i Parlamentets udvalg, varierer meget og sker på et frivilligt grundlag, samt at der fokuseres meget på kønsaspektet på nogle områder og kun lidt eller tilsyneladende slet ikke på andre;

9.  påskønner den indsats, som de interparlamentariske delegationer og valgobservationsmissioner gør i deres forbindelser med tredjelandes parlamenter for at kaste lys over spørgsmål vedrørende ligestilling og kvinders myndiggørelse ved at foretage en mere systematisk overvågning og opfølgning af emner såsom kønslemlæstelse af kvinder og mødredødelighed og ved at arbejde tættere sammen med Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling om organisering af fælles møder og udveksling af oplysninger på disse områder;

10.  anmoder Kommissionen om på en mere konsekvent og systematisk facon at fokusere på og prioritere spørgsmålet om kønsskævheder i programmeringen og gennemførelsen af alle politikker og understreger, at integreringen af kønsaspektet i alle politikker bør forbedres for at nå målene for ligestilling mellem kønnene;

11.  gentager behovet for at fokusere på de faktorer i forholdet mellem kønnene, som skaber og fastholder uligheder;

12.  finder, at Parlamentets indsats for kønsmainstreaming også bør omfatte kønsidentitet, herunder en vurdering af politikkers og aktiviteters indvirkning på transkønnede personer; opfordrer Kommissionen til at inddrage hensynet til kønsidentitet i alle aktiviteter og politikker på ligestillingsområdet;

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til Europarådet.

(1) Bilag til Rådets konklusioner af 7. marts 2011.
(2) EFT C 166 af 3.7.1995, s. 92.
(3) EUT C 320 E af 15.12.2005, s. 247.
(4) EUT C 348E af 21.12.2010, s. 11.
(5) EUT C 61 E af 10.3.2004, s. 384.
(6) EUT C 244 E af 18.10.2007, s. 225.
(7) EUT C 184 E af 8.7.2010, s. 18.
(8) EUT C 212 E af 5.8.2010, s. 32.
(9) 119. møde i Europarådets Ministerkomité, Madrid den 12. maj 2009.
(10) Resolution 64/289 af 21. juli 2010 fra FN's Generalforsamling om sammenhæng i hele FN-systemet (system-wide coherence).
(11) EUT C 161 E af 31.5.2011, s. 8.
(12) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0256.
(13) Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene: »Actions to implement the Strategy for Equality between Women and Men 2010-2015« (SEC(2010)1079/2).
(14) Kommissionens meddelelse, »Fornyet vilje til at opnå ligestilling mellem mænd og kvinder: et kvindecharter (KOM(2010)0078).
(15) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1922/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af et europæisk institut for ligestilling mellem mænd og kvinder (EUT L 403 af 30.12.2006, s. 9).
(16) http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4376&langId=en.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik