Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2151(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0351/2011

Texte depuse :

A7-0351/2011

Dezbateri :

PV 16/11/2011 - 20
CRE 16/11/2011 - 20

Voturi :

PV 17/11/2011 - 6.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0515

Texte adoptate
PDF 223kWORD 72k
Joi, 17 noiembrie 2011 - Strasbourg
Integrarea perspectivei de gen în activitatea Parlamentului European
P7_TA(2011)0515A7-0351/2011

Rezoluţia Parlamentului European din 17 noiembrie 2011 referitoare la integrarea perspectivei de gen în activitatea Parlamentului European (2011/2151(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere cea de-a 4-a Conferință mondială privind femeile organizată la Beijing, în septembrie 1995, Declarația și Platforma de acțiune adoptate la Beijing, precum și documentele care au rezultat ulterior,

–  având în vedere articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, care subliniază o serie de valori comune statelor membre, cum ar fi pluralismul, nediscriminarea, toleranța, justiția, solidaritatea și egalitatea între bărbați și femei,

–  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolele 1, 2, 3, 4, 5, 21 și 23,

–  având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948,

–  având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite din 1979 privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW),

–  având în vedere Pactul european pentru egalitatea de gen (2011-2020), adoptat de Consiliul European în martie 2011(1),

–  având în vedere comunicarea Comisiei, intitulată „Strategia pentru egalitatea între femei și bărbați 2010-2015” (COM(2010)0491),

–  având în vedere raportul cuprinzător pregătit de Președinția suedeză a Uniunii Europene în 2009, intitulat Beijing+15: „Platforma de acțiune și Uniunea Europeană”, care reliefează obstacolele curente din calea realizării depline a egalității de gen,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 2-3 iunie 2005, în care statele membre și Comisia sunt invitate să consolideze mecanismele instituționale de promovare a egalității de gen și să creeze un cadru pentru evaluarea punerii în aplicare a Platformei de acțiune de la Beijing, pentru a realiza o monitorizare mai consecventă și mai sistematică a evoluțiilor în acest domeniu,

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 iunie 1995, referitoare la cea de-a 4-a Conferință mondială privind femeile de la Beijing: „Egalitate, dezvoltare și pace”(2) din 10 martie 2005, referitoare la acțiunile rezultate în urma Platformei de acțiune din cadrul celei de-a patra Conferințe mondiale privind femeile (Beijing +10)(3) și din 25 februarie 2010 privind Beijing + 15 – Platforma de acțiune a Organizației Națiunilor Unite privind egalitatea de gen(4),

–  având în vedere rezoluția sa din 13 martie 2003 privind integrarea perspectivei de gen („gender mainstreaming”) în cadrul Parlamentului European(5),

–  având în vedere rezoluția sa din 18 ianuarie 2007 privind abordarea integrată a egalității între femei și bărbați în cadrul lucrărilor comisiilor(6),

–  având în vedere rezoluția sa din 22 aprilie 2009 privind abordarea integrată a perspectivei de gen în cadrul lucrărilor comisiilor(7),

–  având în vedere rezoluția sa din 7 mai 2009 privind integrarea perspectivei de gen în relațiile externe ale UE(8),

–  având în vedere activitățile de pionierat ale Consiliului Europei în ceea ce privește integrarea perspectivei de gen, și în special „Declarația cu privirea la transformarea egalității de gen în realitate”, a celei de a 199-a sesiuni a Comitetului de miniștri(9),

–  având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere Raportul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A7-0351/2011),

A.  întrucât integrarea perspectivei de gen presupune ca eforturile de promovare a egalității să nu se limiteze doar la implementarea măsurilor specifice în favoarea femeilor, sau, în unele cazuri, a sexului sub-reprezentat, ci să implice și mobilizarea tuturor politicilor și măsurilor generale în scopul specific al realizării egalității de gen;

B.  întrucât ONU a înființat entitatea ONU- Femei, care, începând cu 1 ianuarie 2011, a consolidat aranjamentele instituționale ale sistemului ONU în sprijinul egalității de gen și a autonomizării femeilor, alături de Declarația de la Beijing și cadrul oferit de Platforma de acțiune(10),

C.  întrucât articolul 8 din Tratatul privind Uniunea Europeană instituie principiul integrării perspectivei de gen, prevăzând că Uniunea, în cadrul tuturor activităților sale, va urmări eliminarea inegalităților și promovarea egalității între bărbați și femei;

D.  întrucât articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană stabilește principiul egalității de gen, statuând, în același timp, faptul că Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților, și că aceste valori sunt comune statelor membre, într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați;

E.  întrucât includerea perspectivei de gen în activitățile legislative și în politicile Parlamentului, în unele cazuri, se realizează cel mai bine prin introducerea în proiectele de raport a unor amendamente specifice, depuse în comisia responsabilă sub forma unor amendamente concentrate pe integrarea problematicii de gen - strategie care a fost urmărită activ de către Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen începând cu 2009;

F.  întrucât această procedură a fost folosită cu succes pentru a introduce dimensiunea de gen în rezoluţia din 18 mai 2010 referitoare la „Competențele-cheie pentru o lume în schimbare: implementarea programului de lucru ”Educație și formare profesională 2010„(11), și rezoluţia din 8 iunie 2011 referitoare la revizuirea intermediară a celui de al șaptelea program-cadru al Uniunii Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative(12);

G.  întrucât statele membre sunt părți la toate cadrele internaționale importante privind egalitatea de gen și drepturile femeilor; întrucât există, la nivel comunitar, o serie de documente privind politicile , întrucât, cu toate acestea, angajamentul practic în direcția continuării integrării problematicii de gen și a abilitării femeilor trebuie consolidat deoarece implementarea politicilor existente este modestă, iar resursele bugetare rezervate special pentru problematica de gen sunt insuficiente;

H.  întrucât Comisia, în plus față de Strategia pentru egalitatea dintre femei și bărbați (2010 -2015), a identificat o serie de acțiuni-cheie care urmează a fi realizate de fiecare dintre direcțiile sale generale - ceea ce reflectă faptul că UE se îndreaptă către o abordare mai holistă și mai coerentă a integrării problematicii de gen(13);

I.  întrucât Comisia s-a angajat, în cadrul Cartei femeilor(14), să consolideze perspectiva de gen în toate politicile sale pe parcursul mandatului său;

J.  întrucât Institutul european pentru egalitatea de gen (IEEG) a fost însărcinat cu dezvoltarea, evaluarea și diseminarea instrumentelor metodologice în sprijinul integrării egalității de gen în toate politicile Comunității și în politicile naționale rezultate în urma acestora și al integrării problematicii de gen în toate instituțiile și organismele Comunității(15);

K.  întrucât este necesară o colaborare strânsă cu EIGE în îndeplinirea rolului său de diseminare a instrumentelor metodologice corecte și pentru o mai bună evaluare a integrării perspectivei de gen în activitatea Parlamentului;

L.  întrucât Comisia urmărește să implementeze integrarea problematicii de gen ca parte integrală a procesului său de realizare a politicilor, inclusiv prin intermediul evaluărilor de impact din perspectiva genului și a proceselor de evaluare și a elaborat în acest scop un Ghid privind evaluarea impactului de gen(16);

M.  întrucât măsurile de integrare a problematicii de gen nu înlocuiesc, ci vin în completarea politicilor specifice privind egalitatea și a măsurilor pozitive, ca parte a abordării duale de realizare a egalității de gen;

N.  întrucât discriminarea pe criterii de sex sau gen afectează negativ persoanele transgender și întrucât politicile și activitățile Parlamentului European, ale Comisiei Europene și ale mai multor state membre în domeniul egalității de gen includ din ce în ce mai mult identitatea de gen;

O.  întrucât majoritatea comisiilor parlamentare în general acordă importanță abordării integrate a problematicii de gen (de exemplu, în cadrul lucrărilor legislative, al relațiilor oficiale cu Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen sau al elaborării unor planuri de acțiune în domeniul egalității), în timp ce câteva comisii acordă puțin interes sau nu acordă interes deloc acestei probleme,

1.  se angajează să adapteze și să implementeze periodic un plan de politici dedicate integrării problematicii de gen în Parlament, în cadrul obiectivului general de promovare a egalității între bărbați și femei, prin intermediul unei incorporări veritabile și eficiente a perspectivei de gen în toate politicile și activitățile sale, astfel încât să se evalueze impactul diferit al măsurilor asupra femeilor și a bărbaților, să se coordoneze inițiativele existente și să se precizeze obiectivele, prioritățile, precum și mijloacele de realizare a acestora;

2.  susține că planul de măsuri privind integrarea problematicii de gen pentru următorii trei ani ar trebui, în primul rând, să conducă la o implementare mai coerentă și mai eficientă a integrării problematicii de gen în toate activitățile Parlamentului, având la bază următoarele priorități:

   (a) angajamentul continuu la nivelul Biroului Parlamentului, prin activitățile Grupului la nivel înalt pentru egalitate de gen și diversitate,
   (b) o abordare dublă - integrarea problematicii de gen în activitățile Parlamentului prin, pe de o parte, activitățile efective ale comisiei responsabile și, pe de altă parte, integrarea perspectivei de gen în activitățile celorlalte comisii și delegații;
   (c) conștientizarea necesității unui echilibru de gen la nivelul procesului decizional, care se va realiza prin creșterea reprezentării femeilor în structurile de conducere ale Parlamentului, în birourile grupurilor politice, în birourile comisiilor și delegațiilor, în compoziția delegațiilor și a altor misiuni, cum ar fi cele de observare a alegerilor, precum și prin reprezentarea bărbaților în domeniile în care sunt subreprezentați;
   (d) includerea analizelor de gen în toate stadiile procesului bugetar pentru a se asigura că necesitățile și prioritățile femeilor și bărbaților sunt avute în vedere în mod egal și că este evaluat impactul asigurării resurselor UE asupra femeilor și bărbaților;
   (e) o presă și o politică de informare eficiente care țin cont în mod sistematic de egalitatea de gen și care evită stereotipele de gen;
   (f) continuarea prezentării de rapoarte periodice în fața plenului referitoare la realizările înregistrate în integrarea problematicii de gen în activitățile comisiilor și delegațiilor Parlamentului;
   (g) concentrarea asupra necesității unor resurse financiare și umane adecvate, astfel încât structurile Parlamentului să aibă la dispoziție instrumentele necesare, inclusiv analizele de gen și instrumentele de evaluare, împreună cu expertiza de gen adecvată (studii și documentări, personal instruit, experți), alături de date și statistici defalcate pe genuri; solicită Secretariatului să asigure schimburi regulate de bune practici și stabilirea de contacte, precum și formarea funcționarilor Parlamentului European în domeniul integrării perspectivei de gen în general și al integrării dimensiunii de gen în procesul bugetar;
   (h) dezvoltarea în continuare a rețelei responsabile de abordarea integrată a problematicii de gen din cadrul Parlamentului, în care fiecare comisie a numit un membru responsabil cu implementarea integrării problematicii de gen în activitățile sale;
   (i) atenție față de importanța utilizării unei terminologii și a unor definiții specifice, conforme cu normele internaționale, atunci când se utilizează termeni referitori la integrarea problematicii de gen;
   (j) sprijin metodologic și analitic din partea IEEG;

3.  solicită comisiei competente să examineze modul optim în care procedura prin care Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen adoptă amendamente la un raport prin care sunt subliniate implicațiile de gen ale unui domeniu de politici, ținând seama de termenele-limită și de procedurile stabilite de comisia în cauză, poate fi integrată în Regulamentul de procedură;

4.  solicită comisiilor Parlamentului European responsabile de Cadrul financiar multianual și de fondurile structurale să evalueze impactul din perspectiva genului al priorităților propuse în materie de cheltuieli, surse de venit și instrumente de guvernanță, înaintea adoptării Cadrului financiar multianual, pentru a garanta că CFM aferent perioadei de după 2013 ține seama de problematica de gen și că toate programele finanțate de UE includ obiective legate de egalitatea de gen în cadrul reglementărilor de bază și că alocă fonduri specifice pentru realizarea acestor obiective;

5.  felicită Rețeaua Parlamentului responsabilă de abordarea integrată a problematicii de gen și comisiile parlamentare care au pus în aplicare abordarea integrată a problematicii de gen în lucrările lor și solicită celorlalte comisii să se asigure de angajamentul propriu față de strategia privind integrarea perspectivei de gen și să o pună în practică în cadrul activității lor;

6.  subliniază necesitatea dotării comisiilor parlamentare cu instrumentele necesare pentru înțelegerea corectă a perspectivei de gen, (cum ar fi indicatori, date și statistici defalcate pe genuri) și a alocării resurselor din perspectiva egalității de gen, astfel încât comisiile să fie încurajate să profite de expertiza internă (secretariatul comisiei competente, departamentul tematic, biblioteca etc.) și de expertiza externă din alte instituții locale, regionale, naționale și supranaționale, indiferent dacă sunt din domeniul public sau din cel privat, din întreprinderile mici și mijlocii sau din întreprinderile mari, precum și de cea din universitățile cu activități în domeniul egalității de gen;

7.  salută inițiativele specifice în acest domeniu adoptate de mai multe comisii parlamentare, îndeosebi elaborarea unui raport din proprie inițiativă al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală privind rolul femeilor în agricultură și în zonele rurale și organizarea unei audieri publice de către Comisia pentru pescuit referitoare la rolul femeilor în dezvoltarea durabilă a zonelor de pescuit;

8.  concluzionează că, plecând de la chestionarul transmis președinților și vicepreședinților responsabili cu integrarea problematicii de gen în cadrul comisiilor parlamentare, activitățile dedicate integrării problematicii de gen în activitățile comisiilor parlamentare sunt foarte variabile și pe bază voluntară, în unele domenii înregistrându-se o concentrare intensă asupra aspectelor de gen, în timp ce în altele astfel de preocupări sunt aproape inexistente;

9.  salută activitatea și eforturile delegațiilor interparlamentare și a misiunilor de observare a alegerilor, în relațiile lor cu parlamentele din țările terțe, dedicate abordării aspectelor legate de egalitatea de gen și abilitarea femeilor, prin intermediul unei monitorizări și urmăriri mai sistematice a unor probleme precum mutilarea genitală a femeilor și mortalitatea maternă și prin colaborarea mai strânsă cu Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen în organizarea reuniunilor comune și a schimburilor de informații în aceste domenii;

10.  solicită Comisiei să se ocupe și să acorde prioritate într-o manieră mai consistentă și mai sistematică, inegalităților de gen la nivelul proiectării și al implementării tuturor politicilor și insistă asupra necesității îmbunătățirii aspectelor legate de integrarea perspectivei de gen în toate politicile, pentru a putea realiza obiectivele egalității de gen;

11.  reiterează necesitatea concentrării atenției asupra relațiilor de gen dintre bărbați și femei, care creează și perpetuează inegalitățile de gen;

12.  consideră că activitatea Parlamentului în materie de integrare a perspectivei de gen ar trebui să includă și identitatea de gen și să evalueze modul în care politicile și activitățile au impact asupra persoanelor transgender; solicită Comisiei să ia în considerare identitatea de gen în toate activitățile sale și în cadrul politicilor din domeniul egalității de gen;

13.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și Consiliului Europei.

(1) Anexa la concluziile Consiliului din 7 martie 2011.
(2) JO C 166, 3.7.1995, p. 92.
(3) JO C 320 E, 15.12.05, p. 247.
(4) JO C 348 E, 21.12.10, p. 11.
(5) JO C 61 E, 10.03.04, p. 384.
(6) JO C 244 E, 18.10.07, p. 225.
(7) JO C 184 E, 08.07.10, p. 18.
(8) JO C 212 E, 05.08.10, p. 32.
(9) Cea de a 199-a sesiune a Comitetului de miniștri, Madrid, 12 mai 2009.
(10) Rezoluția Adunării Generale a ONU nr. 64/289 din 21 iulie 2010, privind coerența la nivelul întregului sistem.
(11) JO C 161 E, 31.5.2011, p. 8.
(12) Texte adoptate, P7_TA(2011)0256.
(13) Documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat: „Acțiuni în vederea implementării Strategiei pentru egalitatea dintre femei și bărbați (SEC(2010)1079/2).
(14) Comunicarea privind „Un angajament consolidat în favoarea egalității dintre femei și bărbați: O cartă a femeii” (COM(2010)0078).
(15) Regulamentul (CE) nr. 1922/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea unui Institut european pentru egalitatea între femei și bărbați (JO L 403, 30.12 2006, p. 9).
(16) http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=5599&langId=en

Aviz juridic - Politica de confidențialitate