Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Prijaté texty
PDF 79kWORD 35k
Štvrtok, 17. novembra 2011 - Štrasburg
Potreba záchranných služieb prístupných na čísle 112
P7_TA(2011)0519P7_DCL(2011)0035

Vyhlásenie Európskeho parlamentu zo 17. novembra 2011 o potrebe záchranných služieb prístupných na čísle 112

Európsky parlament,

–  so zreteľom na jednotné európske núdzové číslo 112 v Európskej únii, ktoré sa zaviedlo rozhodnutím Rady 91/396/EHS z 29. júla 1991 a bolo podporené smernicou 98/10/ES o uplatňovaní otvoreného prístupu k sieti (ONP) pre hlasové telefonovanie a o univerzálnej službe pre telekomunikácie v konkurenčnom prostredí,

–  so zreteľom na smernicu 2009/136/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb,

–  so zreteľom na článok 123 rokovacieho poriadku,

A.  keďže väčšina záchranných služieb v EÚ je prístupná len hlasovým volaním, čo zbavuje milióny občanov, napríklad nepočujúcich, nedoslýchavých, rečovo postihnutých užívateľov, možnosti využitia služieb zachraňujúcich život, a to v situáciách, kde je v súvislosti s volaním potrebná diskrétnosť,

B.  keďže Európska únia ratifikovala Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a prijala stratégiu pre oblasť zdravotného postihnutia na roky 2010 – 2020, ako aj digitálnu agendu, ktorá podporuje zásadu univerzálneho dizajnu,

1.  vyzýva Komisiu, aby predložila legislatívne a štandardizačné návrhy, vďaka ktorým bude číslo služby 112 plne prístupné pre všetkých občanov, pričom sa uprednostnia služby znakovej reči prostredníctvom videotechnológií a služby založené na texte, aby sa zabezpečilo začlenenie nepočujúcich, nedoslýchavých a rečovo postihnutých užívateľov;

2.  vyzýva Komisiu, aby podporovala vývoj plne prístupných a spoľahlivých služieb novej generácie na čísle 112 , ktoré budú nezávislé od prístrojov a sietí, využitím koncepcie „absolútnej konverzácie“;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto vyhlásenie spolu s menami jeho signatárov(1) Rade, Komisii a vládam členských štátov.

(1) Zoznam podpísaných poslancov je uvedený v prílohe 1 k zápisnici zo 17. novembra 2011 (P7_PV(2011)11-17(ANN1)).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia