Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2126(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0353/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0353/2011

Συζήτηση :

PV 26/10/2011 - 3
CRE 26/10/2011 - 3

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2011 - 6.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0520

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 275kWORD 40k
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2011 - Βρυξέλλες
Κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας
P7_TA(2011)0520A7-0353/2011
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας υπέρ της Στρατηγικής ΕΕ 2020 και της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, σύμφωνα με το σημείο 27 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (COM(2011)0373 – C7-0164/2011 – 2011/2126(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2011)0300), το οποίο υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 20 Απριλίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0373 – C7-0164/2011),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1) (διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006), και ιδίως το σημείο 27 αυτής,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του που εγκρίθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2011 όσον αφορά το σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού του 2012(2),

–  έχοντας υπόψη τα κοινά συμπεράσματα επί του προϋπολογισμού του 2012 που εγκρίθηκαν στις 19 Νοεμβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α7-0353/2011),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανώτατα όρια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, ιδιαίτερα όσον αφορά τον υποτομέα 1α και τον τομέα 4, δεν επιτρέπουν τη χρηματοδότηση προτεραιοτήτων της Ένωσης χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο τα υπάρχοντα μέσα και πολιτικές,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή είχε προτείνει στη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2012 την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας υπέρ της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας στο πλαίσιο του τομέα 4 για ποσό ύψους 153 343 576 EUR,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτροπή συνδιαλλαγής που συνήλθε για τον προϋπολογισμό του 2012 αποφάσισε την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για συνολικό ποσό 200 εκατομμυρίων EUR πέραν των ανωτάτων ορίων του υποτομέα 1α και του τομέα 4·

1.  σημειώνει ότι, παρά τη συγκρατημένη ενίσχυση σε αναλήψεις υποχρεώσεων για έναν περιορισμένο αριθμό κονδυλίων του προϋπολογισμού και τις διάφορες μειώσεις σε άλλες θέσεις του προϋπολογισμού, τα ανώτατα όρια του υποτομέα 1α και του τομέα 4 δεν επιτρέπουν την επαρκή χρηματοδότηση επιλεγμένων προτεραιοτήτων οι οποίες αναδείχθηκαν από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο·

2.  συμφωνεί κατά συνέπεια με την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για τη χρηματοδότηση της Στρατηγικής ΕΕ 2020 στο πλαίσιο του υποτομέα 1α, και για τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, στο πλαίσιο του τομέα 4 για συνολικό ποσό ύψους 200 εκατομμυρίων EUR·

3.  επαναλαμβάνει ότι η κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας, όπως προβλέπεται στο σημείο 27 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006, καταδεικνύει, για μία ακόμη φορά, την κρίσιμη ανάγκη να δοθεί περισσότερη ευελιξία στον προϋπολογισμό της Ένωσης·

4.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την απόφαση με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, περιλαμβανομένου του παραρτήματος, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA(2011)0461.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση 2012/3/EE.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου