Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2126(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0353/2011

Predkladané texty :

A7-0353/2011

Rozpravy :

PV 26/10/2011 - 3
CRE 26/10/2011 - 3

Hlasovanie :

PV 01/12/2011 - 6.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0520

Prijaté texty
PDF 286kWORD 40k
Štvrtok, 1. decembra 2011 - Brusel
Mobilizácia nástroja flexibility
P7_TA(2011)0520A7-0353/2011
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 1. decembra 2011 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility v prospech stratégie EÚ 2020 a európskeho susedstva v súlade s bodom 27 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (KOM(2011)0373 – C7-0164/2011 – 2011/2126(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2012, ktorý Komisia predložila 20. apríla 2011 (KOM(2011)0300),

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2011)0373 – C7-0164/2011),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1) (ďalej len „MID zo 17. mája 2006“), a najmä na jej bod 27,

–  so zreteľom na svoju pozíciu k návrhu všeobecného rozpočtu na rok 2012(2) prijatú 26. októbra 2011,

–  so zreteľom na spoločné závery o rozpočte na rok 2012 prijaté 19. novembra 2011,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7-0353/2011),

A.  keďže stropy viacročného finančného rámca, najmä pokiaľ ide o podokruh 1a a okruh 4, neumožňujú financovanie priorít Únie bez toho, aby boli ohrozené existujúce nástroje a politiky;

B.  keďže Komisia v opravnom liste č. 1/2012 navrhla mobilizovať nástroj flexibility s cieľom vyvážiť posilnenie európskej susedskej politiky v rámci okruhu 4 vo výške 153 343 576 EUR;

C.  keďže zmierovací výbor zvolaný pre rozpočet na rok 2012 udelil súhlas s mobilizáciou nástroja flexibility v celkovej výške 200 miliónov EUR nad rámec stropov podokruhu 1a a okruhu 4;

1.  konštatuje, že napriek miernemu zvýšeniu záväzkov v obmedzenom množstve rozpočtových položiek a ich zníženiu v prípade niektorých iných rozpočtových položiek neumožňujú stropy podokruhu 1a a okruhu 4 adekvátne financovanie vybraných priorít, ktoré presadzujú Európsky parlament a Rada;

2.  vyjadruje preto súhlas s mobilizáciou nástroja flexibility na financovanie stratégie EÚ 2020 v rámci podokruhu 1a a na financovanie politiky európskeho susedstva v rámci okruhu 4 v celkovej výške 200 miliónov EUR;

3.  opätovne zdôrazňuje, že mobilizácia nástroja flexibility, ako sa stanovuje v bode 27 MID zo 17. mája 2006, opäť poukazuje na zásadnú potrebu neustáleho zvyšovania pružnosti rozpočtu Únie;

4.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

5.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s jeho prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2011)0461.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii nástroja flexibility

(Text prílohy tu nie je uvedený, pretože zodpovedá záverečnému aktu, rozhodnutiu 2012/3/EÚ.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia