Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2020(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0414/2011

Внесени текстове :

A7-0414/2011

Разисквания :

PV 01/12/2011 - 4
CRE 01/12/2011 - 4

Гласувания :

PV 01/12/2011 - 6.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0521

Приети текстове
PDF 820kWORD 359k
Четвъртък, 1 декември 2011 г. - Брюксел
Бюджетна процедура за 2012 г.: общ проект
P7_TA(2011)0521A7-0414/2011
Резолюция
 Приложение
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2011 г. относно общия проект, одобрен от помирителния комитет в рамките на бюджетната процедура за 2012 г. (17470/2011 ADD 1, 2, 3, 4, 5 – C7-0446/2011 – 2011/2020(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид общия проект, одобрен от помирителния комитет (17470/2011 ADD 1, 2, 3, 4, 5 – C7-0446/2011) и изявленията на Парламента, Съвета и Комисията, приложени към настоящата резолюция,

–  като взе предвид своята резолюция от 26 октомври 2011 г. относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, във вида, в който е изменен от Съвета – всички раздели(1), и бюджетните изменения в нея,

–  като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, приет от Комисията на 20 април 2011 г. (COM(2011)0300),

–  като взе предвид позицията по проекта на общ бюджет на Европейския съюз, приета от Съвета на 25 юли 2011 г. (13110/2011),

–  като взе предвид писма № 1/2012, № 2/2012 и № 3/2012 за внасяне на корекции в проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, представени от Комисията съответно на 17 юни 2011 г., 16 септември 2011 г. и 25 октомври 2011 г.,

–  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности(2),

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(4),

–  като взе предвид членове 75г и 75д от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на делегацията на Парламента за заседанието на помирителния комитет (А7-0414/2011),

1.  Одобрява общия проект, приет от помирителния комитет и състоящ се от следните документи, взети заедно:

   списък на бюджетните редове без изменения в сравнение с проектобюджета или позицията на Съвета;
   обобщени стойности по функции от многогодишната финансова рамка;
   стойности по бюджетни редове за всички бюджетни позиции;
   консолидиран документ със стойностите и окончателния текст на всички изменени в хода на помирителната процедура бюджетни редове;

2.  Потвърждава съвместната декларация на Парламента, Съвета и Комисията, включена в приетите от помирителния комитет съвместни заключения, приложени към настоящата резолюция;

3.  Възлага на своя председател да обяви общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година за окончателно приет и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

4.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, другите засегнати институции и националните парламенти.

(1) Приети текстове, P7_TA(2011)0461.
(2) OВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17.
(3) OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(4) OВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

19.11.2011

Бюджет за 2012 г. – Съвместни заключения

Настоящите съвместни заключения обхващат три раздела:

   1. Бюджет за 2012 г.
   2. Бюджет за 2011 г – Коригиращ бюджет 6/2011
   3. Съвместни изявления

1.  Бюджет за 2012 г.

1.1.  „Затворени“ бюджетни редове

Освен ако не е посочено друго по-долу в настоящите заключения, всички бюджетни редове, които не са били изменени от Съвета или Парламента, както и бюджетните редове, за които Парламентът е приел измененията на Съвета по време на съответните четения в двете институции, се утвърждават.

За останалите бюджетни позиции помирителният комитет стигна до следните заключения:

1.2.  Хоризонтални въпроси

Децентрализирани агенции

Общата вноска на ЕС през 2012 г. (състояща се от бюджетни кредити, които ще бъдат вписани в бюджета за 2012 г., и от налични целеви приходи, в бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания) за децентрализираните агенции се намалява с 1 % в сравнение с проектобюджета (ПБ) във вида, в който е изменен с писмо № 3/2012 за внасяне на корекции. Въпреки това за Frontex (дялове 1 и 2), Европейска служба за подкрепа в областта на убежището, Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари общата вноска на ЕС (в бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания) се определя на равнището от ПБ. По отношение на Frontex (дял 3) вж. функция 3а в раздел 1.3 по-долу.

Спрямо проектобюджета на Комисията това води до общо намаление на вноската на ЕС за следните децентрализирани агенции с 6,1 милиона евро, както е посочено в таблицата по-долу:

в млн. евро

Бюджетен ред

Наименование на децентрализираната агенция

Обща вноска на ЕС за 2012 г. (бюджетни кредити и целеви приходи): бюджетни кредити за поети задължения

Бюджет за 2012 г.

Първоначална сума

Преразгледана сума

Намаление в Бюджет 2012 г.

02 03 03

Европейска агенция по химикалите (ECHA) – химически вещества

p.m.

p.m.

p.m.

02 05 02

Европейска агенция за ГНСС (GSA)

10,600

10,494

- 0,106

04 04 03

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)

20,590

20,384

- 0,206

04 04 04

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)

14,830

14,682

- 0,148

06 02 01

Европейска агенция за авиационна безопасност (ЕААБ)

35,214

34,862

- 0,352

06 02 02

Европейска агенция за морска безопасност (EMSA)

От които мерки срещу замърсяването (06 02 02 03)

53,565

20,000

53,229

20,000

- 0,336

-

06 02 08

Европейска железопътна агенция (ERA)

25,260

25,007

- 0,253

09 02 03

Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA)

8,420

8,336

- 0,084

09 02 04

Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) ‐ Служба

4,336

4,293

- 0,043

15 02 25

Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)

17,610

17,434

- 0,176

17 03 10

Европейска агенция по лекарствата (EMA)

От които „лекарства сираци“ (17 03 10 03)

39,188

4,488

38,841

4,488

- 0,347

-

32 04 10

Европейска агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)

7,315

7,242

- 0,073

33 06 03

Европейски институт за равенство между половете (EIGE)

7,820

7,742

- 0,078

Междинна сума

Функция 1а

- 2,203

07 03 09

Европейска агенция за околната среда (ЕАОС)

36,676

36,309

- 0,367

07 03 60

Европейска агенция по химикалите (ECHA) – биоциди

2,756

2,728

- 0,028

07 03 70

Европейска агенция по химикалите (ECHA) – предварително обосновано съгласие

1,470

1,455

- 0,015

11 08 05

Агенция на Общността за контрол на рибарството (CFCA)

9,310

9,217

- 0,093

Междинна сума

Функция 2

- 0,502

18 02 11

Агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи

20,000

19,800

- 0,200

18 05 02

Европейска полицейска служба (Eвропол)

84,500

83,655

- 0,845

18 05 05

Европейски полицейски колеж (СЕПОЛ)

8,536

8,451

- 0,085

18 05 11

Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН)

15,708

15,551

- 0,157

33 02 03

Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)

20,400

20,196

- 0,204

33 03 02

Евроюст

33,300

32,967

- 0,333

Междинна сума

Функция 3а

- 1,824

17 03 03

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)

57,300

56,727

- 0,573

17 03 07

Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)

77,122

76,351

- 0,771

Междинна сума

Функция 3б

- 1,344

15 02 27

Европейска фондация за обучение (ETF)

20,247

20,045

- 0,202

Междинна сума

Функция 4

- 0,202

31 01 09

Център за преводи

p.m.

p.m.

p.m.

Междинна сума

Функция 5

p.m.

Общо

Нетно отражение

- 6,076

По отношение на равнището на бюджетни кредити, което ще бъде вписано в бюджета за 2012 г., посочените по-горе намаления за отделните агенции по бюджетна статия ще бъдат разбити по бюджетни позиции пропорционално съобразно относителното тегло на съответните две бюджетни позиции в проектобюджета (вноска по дялове 1 и 2 и вноска по дял 3).

Броят длъжности за всички децентрализирани агенции се определя на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с писмо № 3/2012 за внасяне на корекции.

Изпълнителни агенции

Вноската на ЕС (в бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания) и броят на длъжностите за изпълнителните агенции се определят на предложеното в проектобюджета равнище, с изключение на „затворения“ бюджетен ред за вноската на ЕС за Изпълнителна агенция за конкурентоспособност и иновации (EACI) от програма „Марко Поло II“ (06 01 04 32).

Пилотни проекти и подготвителни действия

Приема се цялостен пакет от 70 пилотни проекта и подготвителни действия (ПП/ПД), в това число два проекта/действия в раздел Х (ЕСВД) на бюджета, за сума в размер на 105,4 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения, в това число всички предложени от Парламента, Комисията и Европейската служба за външна дейност ПП/ПД. Когато се счита, че даден пилотен проект или подготвително действие са покрити от действащо правно основание, Комисията може да предложи трансфер на бюджетни кредити към съответното правно основание с цел да улесни изпълнението на това действие. Освен това се приемат промените в бюджетните забележки за пилотен проект „Европейски институт за мир“ от раздел Х (ЕСВД), посочени в приложението.

По отношение на бюджетните кредити за пилотните проекта и подготвителните действия в раздел 1.4 по-долу са посочени конкретни правила.

Пакетът съответства напълно на посочените в МИС тавани за пилотните проекти и подготвителните действия.

1.3.  Разходни бюджетни редове във финансовата рамка – бюджетни кредити за поети задължения(1)

След като взе под внимание горните заключения относно „затворените“ бюджетни редове, агенциите и пилотните проекти и подготвителните действия, помирителният комитет прие следното:

Функция 1а

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета, като се изменят следните програми и действия:

в млн. евро

Бюджетен ред

Наименование

Увеличения/намаления на бюджетните кредити за поети задължения

ПБ 2012 г.

Бюджет за 2012 г.

Разлика

02 02 01

Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации – Програма за предприемачество и иновации

148,6

156,1

+ 7,5

02 04 01 01

Научни изследвания в областта на космическото пространство

250,3

251,3

+ 1,0

02 04 01 02

Научни изследвания в областта на сигурността

242,1

243,0

+ 0,9

04 03 04

EURES (Европейски служби по заетостта)

19,5

20,6

+ 1,1

04 03 15

Европейска година на активния живот на възрастните хора (вече затворен)

-

2,7

+ 2,7

08 02 01

Сътрудничество – здравеопазване

637,2

639,5

+ 2,3

08 03 01

Сътрудничество ‐ храни, селско стопанство и биотехнологии

311,6

312,8

+ 1,2

08 04 01

Сътрудничество – нанонауки, нанотехнологии, материали и нови производствени технологии

499,2

501,0

+ 1,8

08 05 01

Сътрудничество – енергетика

166,0

178,3

+ 12,3

08 06 01

Сътрудничество – околна среда (включително изменение на климата)

279,8

280,9

+ 1,1

08 07 01

Сътрудничество – транспорт (включително аеронавтика)

322,6

323,8

+ 1,2

08 08 01

Сътрудничество – социално-икономически и хуманитарни науки

92,1

92,4

+ 0,3

08 09 01

Сътрудничество – инструмент за финансиране с поделяне на риска (ИФПР)

197,3

198,0

+ 0,7

08 10 01

Идеи

1 547,5

1 564,9

+ 17,4

08 12 01

Капацитет – инфраструктури за научни изследвания

50,0

50,2

+ 0,2

08 13 01

Капацитет – научни изследвания в полза на малките и средните предприятия (МСП)

238,6

251,2

+ 12,6

08 14 01

Капацитет – региони на знанието

20,0

20,1

+ 0,1

08 15 01

Капацитети – потенциал за научни изследвания

66,4

66,6

+ 0,2

08 16 01

Капацитет – наука в обществото

44,6

44,8

+ 0,2

08 17 01

Капацитет –дейности в областта на международното сътрудничество

32,0

32,1

+ 0,1

08 19 01

Капацитет – подкрепа за съгласувано разработване на политиките в областта на научните изследвания

13,1

13,1

+ 0,0

09 04 01 01

Подкрепа за сътрудничество в научните изследвания в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ – сътрудничество)

1 240,4

1 244,5

+ 4,1

09 05 01

Капацитет – инфраструктури за научни изследвания

31,2

31,3

+ 0,1

10 02 01

Неядрени дейности на Съвместния изследователски център (СИЦ)

31,4

31,5

+ 0,1

15 02 02

Еразмус Мундус

103,8

105,6

+ 1,9

15 02 22

Програма „Учене през целия живот“

1 058,5

1 110,5

+ 52,0

15 07 77

Хора

886,4

905,7

+ 19,3

32 04 06

Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации ‐ програма „Интелигентна енергия“

122,3

129,8

+ 7,5

32 06 01

Научни изследвания, свързани с енергетиката

147,6

162,6

+ 15,0

Междинна сума

Увеличения

+ 165,0

- от които увеличения за Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации

+ 15,0

- от които увеличения за Седмата рамкова програма

+ 92,0

04 03 07

Анализ, проучвания и по-добра информираност (вече затворен)

4,9

2,2

- 2,7

Намаления на разходите за подкрепа (различни бюджетни редове – вече затворени)

- 0,5

Междинна сума

Намаления

- 3,2

Общо

Нетно отражение

+ 161,8

Марж по функция 1а

- 50,0

Отражението по отношение на бюджетните кредити за плащания на приетите увеличения и намаления в бюджетните кредити за поети задължения, както е посочено в таблицата по-горе, е разяснено в раздел 1.4 по-долу.

Инструментът за гъвкавост ще бъде мобилизиран за сума в размер на 50 милиона евро за стратегията „Европа 2020“.

Без да се засяга съвместното изявление относно финансирането на проекта ITER, посочено в раздел 3.4 по-долу, бюджетните кредити за поети задължения, поставени в резерв за проекта ITER (бюджетна статия 08 20 02), се определят на 417,9 милиона евро.

Функция 1б

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището от проектобюджета, с изключение на бюджетен ред 13 03 31 „Техническа помощ и разпространение на информация за стратегията на ЕС за региона на Балтийско море и подобряване на познанията за макрорегионалната стратегия“, за който беше приета сума в размер на 2,5 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения. Вследствие на това маржът в рамките на тавана на разходите по функция 1б възлиза на 8,4 милиона евро.

Функция 2

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с писмо № 3/2012 за внасяне на корекции, като се внасят изменения по отношение на следните програми и действия:

в млн. евро

Бюджетен ред

Наименование

Увеличения/намаления на бюджетните кредити за поети задължения

ПБ 2012 г.

Бюджет за 2012 г.

Разлика

Увеличение на бюджетните кредити за селското стопанство в писмо № 3/2012 за внасяне на корекции

- от които увеличение на помощите за предварително признати групи производители (бюджетна позиция 05 02 08 11)

150,0

195,0

+ 115,5

+ 45,0

Намаление на бюджетните кредити за селското стопанство в писмо № 3/2012 за внасяне на корекции

- 201,2

Междинна сума

Нетно намаление на бюджетните кредити за селското стопанство в писмо № 3/2012 за внасяне на корекции

- 85,7

05 07 01 06

Уравняване на сметките

- 69,0

- 200,0

- 131,0

05 02 12 08

Мляко за училища

81,0

90,0

+ 9,0

Междинна сума

Нетно отражение на промените

- 122,0

Марж по функция 2

834,2

Отражението по отношение на бюджетните кредити за плащания на приетите увеличения и намаления в бюджетните кредити за поети задължения, както е посочено в таблицата по-горе, е разяснено в раздел 1.4 по-долу.

В съответствие с политическото споразумение, което беше постигнато във връзка с „Програмите за нуждаещите се лица“ (бюджетна позиция 05 02 04 01), бюджетните кредити, които понастоящем са в резерв за тази цел, се вписват по въпросния бюджетен ред.

Трите институции постигнаха споразумение относно съвместното изявление, посочено в раздел 3.3 по-долу.

Функция 3а

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета, като се внасят изменения по отношение на следните програми и действия съобразно договореното от Съвета и Парламента равнище („затворени“ бюджетни редове):

в млн. евро

Бюджетен ред

Наименование

Увеличения/намаления на бюджетните кредити за поети задължения

ПБ 2012 г.

Бюджет за 2012 г.

Разлика

18 02 03 02

Frontex – дял 3

50,5

59,5

+ 9,0

18 03 03

Европейски бежански фонд

93,5

102,5

+ 9,0

33 02 05

„Дафне“

17,5

19,5

+ 2,0

Междинна сума

Увеличения

+ 20,0

18 01 04 16

Предотвратяване, подготвеност и управление на последиците от тероризма – разходи за подкрепа (вече затворен)

0,3

0,2

- 0,10

33 01 04 01

Основни права и гражданство – разходи за подкрепа (вече затворен)

0,35

0,3

- 0,05

33 01 04 03

Наказателно правосъдие – разходи за подкрепа (вече затворен)

0,4

0,35

- 0,05

33 01 04 04

Гражданско правосъдие – разходи за подкрепа (вече затворен)

0,3

0,25

- 0,05

Междинна сума

Намаления

- 0,25

Общо

Нетно отражение

+ 19,75

Марж по функция 3а

38,2

Отражението по отношение на бюджетните кредити за плащания на приетите намаления в бюджетните кредити за поети задължения, както е посочено в таблицата по-горе, е разяснено в раздел 1.4 по-долу.

Функция 3б

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета, като бяха приети изменения по отношение на следните програми и действия:

в млн. евро

Бюджетен ред

Наименование

Увеличения/намаления на бюджетните кредити за поети задължения

ПБ 2012 г.

Бюджет за 2012 г.

Разлика

15 05 06

Специални ежегодни събития

p.m.

1,5

+ 1,5

15 05 55

Младежта в действие

134,6

139,6

+ 5,0

16 02 02

Мултимедийни действия

30,5

31,5

+ 1,0

16 03 04

Да общуваме на тема Европа в партньорство

12,7

13,0

+ 0,3

Междинна сума

Увеличения

+ 7,8

Намаления на разходите за подкрепа (различни бюджетни редове – вече затворени)

- 0,3

Междинна сума

Намаления

- 0,3

Общо

Нетно отражение

+ 7,5

Марж по функция 3б

1,6

Отражението по отношение на бюджетните кредити за плащания на приетите увеличения и намаления в бюджетните кредити за поети задължения, както е посочено в таблицата по-горе, е разяснено в раздел 1.4 по-долу.

Функция 4

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета, като се взема предвид и писмо № 1/2012 за внасяне на корекции, като бяха приети изменения по отношение на следните програми и действия:

в млн. евро

Бюджетен ред

Наименование

Увеличения/намаления на бюджетните кредити за поети задължения

ПБ 2012 г.

Бюджет за 2012 г.

Разлика

19 08 01 02

ЕСП – Палестина, МПБИ, UNRWA

200,0

200,0

AB6

19 04 03

Наблюдение на избори

35,1

38,0

+ 2,9

19 06 01 01

Инструмент за стабилност

225,0

232,8

+ 7,8

19 09 01

Латинска Америка

352,6

364,3

+ 11,7

19 10 01 01

Азия

506,4

520,9

+ 14,5

22 02 07 03

Турската кипърска общност

25,0

28,0

+ 3,0

Междинна сума

Увеличения

39,9 + КБ6

01 03 02

Макроикономическа помощ (вече затворен)

105,0

95,6

- 9,45

04 06 01

ИПП – Човешки ресурси

114,2

112,2

- 2,0

05 05 02

ИПП – Развитие на селските райони

237,5

234,5

- 3,0

05 06 01

Международни споразумения в сферата на селското стопанство (вече затворен)

6,5

6,4

- 0,1

07 02 01

Многостранни и международни дейности по околната среда (вече затворен)

2,3

2,2

- 0,1

19 05 01

Индустриализирани трети държави (вече затворен)

25,0

24,0

- 1,0

19 10 01 02

Афганистан

199,9

198,9

- 1,0

19 11 01

Оценка на резултатите, по-нататъшни мерки и мерки за одит (вече затворен)

15,6

14,0

- 1,6

19 11 02

Информационни програми за трети държави

12,5

11,5

- 1,0

19 11 03

ЕС по света

5,0

2,5

- 2,5

20 02 01

Външнотърговски отношения (вече затворен)

9,8

7,3

- 2,5

20 02 03

Помощи за търговията – многостранни (вече затворен)

4,5

3,8

- 0,7

21 06 03

Подкрепа за адаптация на страните, подписали протокола за захарта

186,4

174,8

- 11,6

21 07 04

Споразумения относно основни продукти (вече затворен)

5,9

3,4

-2,5

21 08 01

Оценка на резултатите, по-нататъшни мерки и мерки за одит (вече затворен)

11,7

9,6

- 2,2

21 08 02

Привличане на общественото внимание към въпроси на развитието (вече затворен)

10,8

9,9

- 0,9

22 02 10 02

Информация и комуникация за трети държави

11,0

10,0

- 1,0

23 02 03

Готовност при бедствия (вече затворен)

35,2

34,8

- 0,4

19 01 04 04

ОВППС – разходи за подкрепа (вече затворен)

0,75

0,5

- 0,25

Намаления на ЕП на разходите за подкрепа (различни бюджетни редове)

177,3

168,0

- 9,25

Междинна сума

Намаления

- 53,0

Общо

Нетно отражение

- 13,1

Марж по функция 4

- 150,0

Отражението по отношение на бюджетните кредити за плащания на приетите увеличения и намаления в бюджетните кредити за поети задължения, както е посочено в таблицата по-горе, е разяснено в раздел 1.4 по-долу.

Инструментът за гъвкавост ще бъде мобилизиран за сума в размер на 150 милиона евро за Европейската политика за съседство. Освен това се одобрява съсредоточаването в началото на периода на бюджетните кредити за поети задължения за 2011 г. за Палестина, както е посочено в раздел 2 по-долу.

Функция 5

По отношение на бюджетните кредити и длъжностите в щатните разписания на институциите се одобрява позицията на Европейския парламент. Освен това се одобряват увеличенията, предложени в писмо № 2/2012 за внасяне на корекции. На последно място, прибавя се сума в размер на 10,4 милиона евро за пенсии. Вследствие на това маржът в рамките на тавана на разходите по функция 5 възлиза на 474,4 милиона евро.

1.4.  Бюджетни кредити за плащания

Общото равнище на бюджетните кредити за плащания в бюджета за 2012 г. се определя на 129 088,043 милиона евро. Като част от цялостния компромис помирителният комитет одобрява съвместното изявление относно плащанията, както е посочено в раздел 3.1 по-долу.

Прилага се следната методология за разпределяне на приетото намаление на общото равнище на плащанията в сравнение с проектобюджета (във вида, в който е изменен от писмата за внасяне на корекции) по функции и бюджетни редове, за да се отрази цялостният компромис по отношение на поетите задължения в съответните плащания и за да се уравновеси общото равнище на плащанията по функции.

1.  Изходната точка за изчисляването на общото равнище на плащанията, одобрено по-горе, възлиза на 129 088,043 милиона евро през 2012 г.

2.  На второ място в метода се взема предвид одобреното равнище на задълженията за едногодишните бюджетни кредити.

По дефиниция равнището на бюджетните кредити за поети задължения за този вид разходи е равно на равнището на бюджетните кредити за плащания, което не се засяга от следващите стъпки.

Същото важи аналогично за децентрализираните агенции, за които вноската на ЕС в бюджетни кредити за плащания се определя на предложеното в раздел 1.2 по-горе равнище.

3.  Трето, бюджетните кредити за плащания за пилотни проекти и подготвителни действия се определят, както следва:

o раздел III (Комисия): бюджетните кредити за плащания за всички нови пилотни проекти и подготвителни дейности се определят на 50 % от съответните поети задължения или на предложеното равнище, ако то е по-ниско; при удължаване на съществуващи пилотни проекти и подготвителни действия равнището на плащанията съответства на определеното в проектобюджета равнище плюс 50 % от съответните нови поети задължения или на предложеното равнище, ако то е по-ниско;

o раздел X (ЕСВД): бюджетните кредити за плащания за пилотни проекти и подготвителни дейности се определят на равнището, предложено от Европейския парламент.

4.  Четвърто, в допълнение към договорените увеличения и намаления на бюджетните кредити за поети задължения за диференцирани (многогодишни) разходи, посочени в горепосочения проект на компромисно предложение по функции на финансовата рамка, се приемат следните специфични суми под формата на бюджетни кредити за плащания:

а)  функция 1а: равнището на бюджетните кредити за плащания за „Европейския фонд за приспособяване към глобализацията“ се определя на 50 милиона евро; равнището на бюджетните кредити за плащания за „Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията“ се определя на равнището, договорено между Съвета и Парламента („затворен“ бюджетен ред);

б)  функция 2: равнището на бюджетните кредити за плащания за „Международни споразумения в областта на рибарството“ се определя на равнището, предложено в писмо № 3/2012 за внасяне на корекции;

в)  функция 3б: равнището на бюджетните кредити за плащания за „Специални ежегодни събития“ се определя на равнището, предложено в позицията на Парламента;

г)  функция 4: равнището на бюджетните кредити за плащания за „Резерва за спешна помощ“ се определя на 90 милиона евро; равнището на бюджетните кредити за плащания за „Палестина“ се определя на равнището, предложено в проектобюджета; равнището на бюджетните кредити за плащания за „Макрофинансова помощ“ се определя на равнището, договорено между Съвета и Парламента („затворен“ бюджетен ред); равнището на бюджетните кредити за плащания за „Страни, подписали протокола за захарта“ се определя на равнището, договорено между Съвета и Парламента („затворен“ бюджетен ред, под формата на бюджетни кредити за плащания).

5.  Общото намаление на плащанията, което трябва се разпредели между отделните функции и бюджетни редове, се равнява на:

  а) общото равнище на плащанията, прието съгласно точка 1 по-горе, с изключение на:
   б) проектобюджета във вида, в който е изменен с писма № 1/2012, № 2/2012 и № 3/2012 за внасяне на корекции, в съчетание с отражението върху плащанията във връзка с мерките по точки 2, 3 и 4 по-горе.

После това общо намаление на равнището на плащанията (5а – 5б) се разпределя между бюджетните редове за диференцирани разходи по разходни функции съгласно следния коефициент на разпределение, който отчита ограничено преразпределение на съкращенията на плащанията от функции 2 и 4 във функция 1а:

а)  функция 1а: 31,00 %;

б)  функция 1б: 38,45 %;

в)  функция 2: 21,25 %;

г)  функция 3а: 1,00 %;

д)  функция 3б: 0 %;

е)  функция 4: 8,30 %.

6.  Без да се засягат сумите, определени в точки 2, 3 и 4 по-горе, съкращенията по функции, определени в точка 5 по-горе, се разпределят между бюджетните редове, включително „затворените“ редове, въз основа на относителното тегло на плащанията за съответните отделни бюджетни редове от проектобюджета във вида, в който е изменен с писма № 1/2012, № 2/2012 и № 3/2012 за внасяне на корекции.

Като изключение от това правило обаче се предлага разпределение на общите съкращения по функция 1б в съответствие с позицията на Съвета, т.е. като се запази проектобюджетът за целта „Сближаване“.

1.5.  Бележки към бюджета

Всички изменения по текста, внесени от Европейския парламент или от Съвета, се приемат при условие, че не променят, нито разширяват обхвата на съществуващо правно основание.

1.6.  Нови бюджетни редове

Освен ако не е упоменато друго в съвместните заключения, приети от помирителния комитет или договорени съвместно от двете направления на бюджетния орган при съответното им четене (нова бюджетна статия 04 03 15 „Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията“), бюджетната номенклатура, предложена от Комисията в нейния проектобюджет и нейните писма за внасяне на корекции, остава непроменена, с изключение на пилотните проекти и подготвителните действия.

Приема се предложеното от Европейския парламент разделяне на бюджетна статия 16 03 02 между бюджетна позиция 16 03 02 01 (функция 3б) „Комуникация на представителствата на Комисията“ и бюджетна позиция 16 03 02 02 (функция 5) „Европейско обществено пространство“.

1.7.  Резерви

Запазват се всички резерви, гласувани от Европейския парламент. Размерът на резервите по бюджетен ред 26 01 20 (EPSO) се намаля с 50 %, както и размерът на резервите по бюджетни редове A4 01 01 и A4 02 01 01.

2.  Бюджет за 2011 г.

Проект на коригиращ бюджет 6/2011 се одобрява със следните промени:

в млн. евро

Бюджетен ред

Наименование

Увеличения/намаления на бюджетните кредити за поети задължения

ПКБ № 6/2011

Разлика

КБ № 6/2011

04 02 20

ЕСФ – оперативна техническа помощ

+ 3,25

-

+ 3,25

19 08 01 02

ЕСП – Палестина, МПБИ, UNRWA

+ 60,4

+ 39,6

+ 100,0

21 06 07

Придружаващи мерки в сектора на бананите

-

+ 13,4

+ 13,4

Междинна сума

Увеличения

+ 63,7

+ 53,0

+ 116,7

01 03 02

Макрофинансова помощ

- 51,4

- 53,0

- 104,4

05 06 01

Международни споразумения в сферата на селското стопанство

- 0,1

-

- 0,1

07 11 01

Многостранни и международни споразумения в областта на околната среда

- 0,2

-

- 0,2

14 03 03

Международни организации в областта на митниците и данъчното облагане

- 0,1

-

- 0,1

15 02 03

Трети държави – образование и професионално обучение

- 6,3

-

- 6,3

21 07 03

Принос на ФАО

- 0,3

-

- 0,3

21 07 04

Споразумения относно основни продукти

- 2,0

-

- 2,0

Междинна сума

Намаления

- 60,4

- 53,0

- 113,4

Общо

Нетно отражение

+ 3,25

-

+ 3,25

в млн. евро

Бюджетен ред

Наименование

Увеличения/намаления на бюджетните кредити за плащания

ПКБ № 6/2011

КБ № 6/2011

04 02 17

ЕСФ – сближаване

+ 204,0

+ 226,35

04 02 19

ЕСФ – регионална конкурентоспособност

+ 204,0

+ 226,35

04 02 20

ЕСФ – оперативна техническа помощ

+ 0,3

+ 0,3

08 04 01

Сътрудничество – нанонауки, нанотехнологии

+ 82,0

+ 82,0

09 04 01

Сътрудничество – ИКТ

+ 60,0

+ 60,0

Междинна сума

Увеличения

+ 550,3

+ 595,0

05 04 05 01

Развитие на селските райони

p.m.

- 395,0

Междинна сума

Намаления

p.m.

- 395,0

Общо

Нетно отражение

+550,3

+ 200,0

Както беше предложено от Комисията, намалението на бюджетните кредити за плащания за „Програми за развитие на селските райони“ се използва за удовлетворяване на потребностите на Европейския социален фонд (ЕСФ) във връзка с дължими плащания.

В съответствие със съвместното изявление относно проект на коригиращ бюджет 7/2011 (фонд „Солидарност“ на Европейския съюз), по което беше постигнато споразумение, както е посочено в раздел 3.2 по-долу, сумата от 38 милиона евро под формата на бюджетни кредити за плащания следва да се преразпредели от „Програми за развитие на селските райони“ с цел финансиране на бюджетните кредити за плащания за мобилизирането на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, както е посочено в таблицата по-долу:

в млн. евро

Бюджетен ред

Наименование

Увеличения/намаления на бюджетните кредити за плащания

ПКБ № 7/2011

13 06 01

Фонд за солидарност ‐ държави-членки

+ 38,0

Междинна сума

Увеличения

+ 38,0

05 04 05 01

Развитие на селските райони

- 38,0

Междинна сума

Намаления

- 38,0

Общо

Нетно отражение

0

3.  Съвместни изявления

Като част от споразумението за бюджета за 2012 г. и посочения по-горе проект на коригиращ бюджет 6/2011 бяха договорени следните съвместни изявления.

3.1.  Съвместно изявление относно бюджетните кредити за плащания

Предвид фискалната консолидация, извършвана в момента в държавите-членки, Европейският парламент и Съветът се договарят за намаляване на размера на бюджетните кредити за плащания за 2012 г. спрямо проектобюджета на Комисията. Те отправят искане към Комисията да поиска допълнителни бюджетни кредити за плащания в коригиращ бюджет, в случай че вписаните в бюджета за 2012 г. бюджетни кредити са недостатъчни за покриване на разходите по подфункция 1а (Конкурентоспособност за растеж и заетост), подфункция 1б (Кохезия за растеж и заетост), функция 2 (Опазване и управление на природните ресурси), функция 3 (Гражданство, свобода, сигурност и правосъдие) и функция 4 (ЕС ‐ фактор от световно значение).

По-специално, Европейският парламент и Съветът настойчиво приканват Комисията да представи най-късно до края на септември 2012 г. актуализирани стойности, отразяващи състоянието към момента и прогнозите по отношение на бюджетните кредити за плащания по подфункция 1б и тези за развитие на селските райони по функция 2, както и да представи, ако е необходимо, проект за коригиращ бюджет.

Европейският парламент и Съветът ще приемат позиция по представен проект за коригиращ бюджет във възможно най-кратък срок, за да се избегне недостиг на бюджетните кредити за плащания. Освен това Европейският парламент и Съветът се ангажират да вземат бързо решения по евентуални трансфери на бюджетни кредити за плащания, включително между функции от финансовата рамка, с цел вписаните в бюджета бюджетни кредити за плащания да се използват по най-добрия възможен начин и да се привеждат в съответствие с реалното изпълнение и действителните нужди.

3.2.  Съвместно изявление относно проект на коригиращ бюджет 7/2011

Европейският парламент и Съветът вземат под внимание намерението на Комисията да представи на 21 ноември 2011 г. проект за коригиращ бюджет (ПКБ) № 7/2011 за мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, които се очаква да възлязат на 38 млн. евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания. Бюджетните кредити за плащания ще бъдат преразпределени от „Програми за развитие на селските райони“ (бюджетна позиция 05 04 05 01).

Европейският парламент и Съветът ще положат усилия да приемат позиция по ПКБ № 7/2011 преди края на 2011 г. съобразно съответните им вътрешни процедури.

3.3.  Съвместно изявление относно мерките за предотвратяване на бъдещи кризи в сектора на плодовете и зеленчуците

Кризата с E-coli посочи необходимостта от подходящ механизъм за реагиране на пазарна криза в ЕС. Във връзка с това Европейският парламент и Съветът поемат ангажимент да предприемат бързи действия в отговор на свързани с това искания от Комисията за трансфер на бюджетни кредити или ‐ след като се разгледа възможността за преразпределяне на разрешени бюджетни кредити ‐ по коригиращ бюджет, който Комисията трябва да предложи в случай на извънредна пазарна криза в сектора на плодовете и зеленчуците, изискваща определяне на специфични извънредни мерки, както е предвидено в член 191 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 („Общ регламент за ООП“), в духа на предложението на Комисията да се разполага с механизми за предотвратяване на бъдещи кризи чрез организациите на производителите.

3.4.  Съвместно изявление относно финансирането на проекта ITER

Европейският парламент и Съветът изразяват съгласие да организират тристранна среща с участието на Комисията в сряда следобед, 23 ноември 2011 г., за да разгледат въпроса за допълнителните разходи по проекта ITER през 2012‐2013 г., с оглед да се постигне споразумение преди края на годината.

Европейският парламент и Съветът приканват Комисията да улесни постигането на споразумение по допълнителните нужди от финансиране на проекта ITER, като вземе предвид опасенията и на двата клона на бюджетния орган.

(1) Обобщените таблици с бюджетните редове от финансовата рамка в настоящия раздел не включват намалението на бюджетните кредити за децентрализираните агенции, нито одобрения пакет пилотни проекти и подготвителни действия (вж. раздел 1.2 по-горе).


Приложение

промени в бележките към бюджета:

Пилотен проект Раздел X (ЕСВД)

Гласуван текст, с предложените промени, маркирани с получер курсив

Пилотен проект ‐ Европейски институт за мир

Като се основава на концепцията от 2009 г. за повишаване на способностите на ЕС за посредничество и диалог, пилотният проект има за цел , да анализира и проучи възможностите и свързаните с тях разходи и ползи за ефективно обслужване на потребностите на ЕС във връзка с посредничеството за мир.

Въз основа на предишните и настоящи усилия на ЕИМ, като се вземат предвид съществуващите проучвания, включително и на Европейския парламент, както и съществуващите бизнес планове, разработени за тази цел, този анализ на разходите и ползите ще разглежда въпроси, като например евентуалната институционална структура, включително структурите на разходите, системите за управление и изискванията за финансиране.

Пилотният проект следва по-специално да изследва възможностите за оптимизиране на потенциала и гарантиране на взаимодействията с наличния капацитет в рамките на ЕСВД, други институции на ЕС, Европейския институт за изследвания на сигурността, Европейския колеж по сигурност и отбрана, държавите-членки и техни национални организации, ангажирани с посредничеството за мир, както и други заинтересовани страни.

Целите на ЕИМ следва да се базират на основните ценности и цели на ЕС, определени в договорите.

Без предубеждения по отношение на резултата от пилотния проект задачите на ЕИМ биха могли да включват консултации, изследвания и обучение, посредническа дейност и неформална дипломация с цел предотвратяване на конфликти и мирно разрешаване на конфликти; натрупан опит и най-добри практики при изпълнението и управлението на съответните мисии на ЕС, достигане до по-широк кръг от академичната и изследователската общност и НПО, както и до дейностите по защита на публичните интереси в тези области. Пилотният проект следва по-конкретно да се съсредоточи върху въпроса как евентуален независим институт би могъл едновременно да подкрепя ЕСВД и да разшири капацитета на ЕС в тези области и да оптимизира съществуващите ресурси в сътрудничество със съответните институции на ЕС.

Подготвително действие Раздел III (Комисия)

Трансгранична журналистика (Бюджетен ред 16 02 06)

В края на забележките се добавя параграф, както следва:

Това подготвително действие за предоставяне на безвъзмездни европейски средства за разследвания на журналисти има за цел да улеснява и развива сериозни трансгранични журналистически разследвания на равнището на Съюза. Ще бъдат обявени обществени поръчки с оглед избирането на общи проекти за разследване, с участието на журналисти от поне две държави-членки, като проектите трябва да имат трансгранично или европейско измерение, произтичащо от национална, регионална или местна перспектива. Резултатът от избраното журналистическо разследване ще бъде публикуван най-малко във всички участващи в проекта държави-членки.

За тази цел ще бъде започнато проучване на осъществимостта за намиране на нови начини за стартирането на този проект. Проучването трябва да разгледа начините, по които независимата и критична журналистика може да бъде финансирана от ЕС, като се гарантира независимост на информацията.

Правна информация - Политика за поверителност