Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2020(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0414/2011

Indgivne tekster :

A7-0414/2011

Forhandlinger :

PV 01/12/2011 - 4
CRE 01/12/2011 - 4

Afstemninger :

PV 01/12/2011 - 6.2
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0521

Vedtagne tekster
PDF 542kWORD 328k
Torsdag den 1. december 2011 - Bruxelles
2012-budgetproceduren: fælles udkast
P7_TA(2011)0521A7-0414/2011
Beslutning
 Bilag
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 1. december 2011 om Forligsudvalgets fælles udkast i forbindelse med 2012-budgetproceduren (17470/2011 ADD 1, 2, 3, 4, 5 – C7-0446/2011 – 2011/2020(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Forligsudvalgets fælles udkast (17470/2011 ADD 1, 2, 3, 4, 5 – C7-0446/2011) og de erklæringer fra Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der er vedføjet denne beslutning som bilag,

–  der henviser til sin beslutning af 26. oktober 2011 om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012 som ændret af Rådet - alle sektioner(1) og de deri indeholdte ændringsforslag til budgettet,

–  der henviser til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, vedtaget af Kommissionen den 20. april 2011 (KOM(2011)0300),

–  der henviser til Rådets holdning af 25. juli 2011 til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012 (13110/2011),

–  der henviser til ændringsskrivelse nr. 1/2012, 2/2012 og 3/2012 til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, forelagt af Kommissionen henholdsvis den 17. juni 2011, den 16. september 2011 og den 25. oktober 2011,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 106a i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter(2),

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(4),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 75d og 75e,

–  der henviser til sin delegation til Forligsudvalget (A7-0414/2011),

1.  godkender Forligsudvalgets fælles udkast, som består af følgende dokumenter under ét:

   liste over budgetposter, der er uændrede i forhold til budgetforslaget eller Rådets holdning
   oversigter over tal efter udgiftsområder i den flerårige finansielle ramme
   tal for hver enkelt budgetpost
   konsolideret dokument med tal og endelig tekst for alle budgetposter ændret i forbindelse med forliget;

2.  bekræfter de fælles erklæringer fra Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der er vedføjet Forligsudvalgets fælles konklusioner, som er vedføjet denne beslutning som bilag;

3.  pålægger sin formand at bekendtgøre, at Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

4.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, de øvrige berørte institutioner og de nationale parlamenter.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0461.
(2) EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17.
(3) EFT L 248 af 16.9 2002, s. 1.
(4) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.


BILAG

19.11.2011

Budget 2012 – Fælles konklusioner

Disse fælles konklusioner omfatter tre dele:

   1. Budget 2012
   2. Budget 2011 – Ændringsbudget nr. 6/2011
   3. Fælles erklæringer

1.  Budget 2012

1.1.  »Færdigbehandlede« budgetposter

Medmindre andet er anført nedenfor i disse konklusioner, bekræftes alle budgetposter, der ikke er ændret af enten Rådet eller Parlamentet, og de budgetposter, for hvilke Parlamentet accepterede Rådets ændringsforslag i forbindelse med deres respektive behandling.

For de øvrige budgetposters vedkommende er Forligsudvalget nået frem til følgende konklusioner:

1.2.  Horisontale spørgsmål

Decentrale organer

For 2012 reduceres det samlede EU-bidrag til decentrale organer (bestående af de bevillinger, der skal opføres på 2012-budgettet, og disponible formålsbestemte indtægter, i forpligtelsesbevillinger og betalingsbevillinger) med 1 % i forhold til budgetforslaget (BF) som ændret ved ændringsskrivelse nr. 3/2012. Dog er det samlede EU-bidrag (i forpligtelsesbevillinger og betalingsbevilliger) fastsat på BF-niveau for så vidt angår FRONTEX (afsnit 1 og 2), Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO), Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA). Hvad angår FRONTEX afsnit 3 henvises der til udgiftsområde 3a under del 1.3 nedenfor.

I forhold til Kommissionens budgetforslag fører dette til en samlet nedskæring i EU's bidrag til nedennævnte decentrale organer på 6,1 mio. EUR, således som det fremgår af nedenstående tabel:

EUR

Budget-post

Decentralt organ

Samlet EU-bidrag i 2012 (budgetbevillinger og formålsbestemte indtægter): Forpligtelsesbevillinger

Budget 2012

Oprindeligt beløb

Revideret beløb

Nedskæring i budget 2012

02 03 03

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) - Kemikalier

p.m.

p.m.

p.m.

02 05 02

Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA)

10,600

10,494

- 0,106

04 04 03

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)

20,590

20,384

- 0,206

04 04 04

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)

14,830

14,682

- 0,148

06 02 01

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)

35,214

34,862

- 0,352

06 02 02

Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA)

Heraf foranstaltninger til forureningsbekæmpelse (06 02 02 03)

53,565

20,000

53,229

20,000

- 0,336

-

06 02 08

Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA)

25,260

25,007

- 0,253

09 02 03

Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)

8,420

8,336

- 0,084

09 02 04

Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation - Kontor (BEREC)

4,336

4,293

- 0,043

15 02 25

Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (CEDEFOP)

17,610

17,434

- 0,176

17 03 10

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)

Heraf lægemidler til sjældne sygdomme

39,188

4,488

38,841

4,488

- 0,347

-

32 04 10

Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)

7,315

7,242

- 0,073

33 06 03

Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)

7,820

7,742

- 0,078

Subtotal

Udgiftsområde 1a

- 2,203

07 03 09

Det Europæiske Miljøagentur (EEA)

36,676

36,309

- 0,367

07 03 60

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) - Biocider

2,756

2,728

- 0,028

07 03 70

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) - Forudgående informeret samtykke

1,470

1,455

- 0,015

11 08 05

EF-Fiskerikontrolagenturet (CFCA)

9,310

9,217

- 0,093

Subtotal

Udgiftsområde 2

- 0,502

18 02 11

Agenturet for Den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed

20,000

19,800

- 0,200

18 05 02

Den Europæiske Politienhed (Europol)

84,500

83,655

- 0,845

18 05 05

Det Europæiske Politiakademi (CEPOL)

8,536

8,451

- 0,085

18 05 11

Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA)

15,708

15,551

- 0,157

33 02 03

Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)

20,400

20,196

- 0,204

33 03 02

Eurojust

33,300

32,967

- 0,333

Subtotal

Udgiftsområde 3a

- 1,824

17 03 03

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)

57,300

56,727

- 0,573

17 03 07

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)

77,122

76,351

- 0,771

Subtotal

Udgiftsområde 3b

- 1,344

15 02 27

Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)

20,247

20,045

- 0,202

Subtotal

Udgiftsområde 4

- 0,202

31 01 09

Oversættelsescentret

p.m.

p.m.

p.m.

Subtotal

Udgiftsområde 5

p.m.

I alt

Nettoindvirkning

- 6,076

Hvad angår niveauet for de bevillinger, der skal opføres på 2012-budgettet, vil ovennævnte nedskæringer i budgetartiklerne for de enkelte organer blive fordelt på de forskellige konti i forhold til den vægt, der i budgetforslaget er lagt på de to berørte konti (bidrag til afsnit 1 og 2 og bidrag til afsnit 3).

Antallet af stillinger til alle decentrale organer er fastsat på det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 3/2012.

Forvaltningsorganer

EU's bidrag (i forpligtelsesbevillinger og betalingsbevillinger) og antallet af stillinger til forvaltningsorganer er fastsat på det i budgetforslaget foreslåede niveau, undtagen for så vidt angår den »færdigbehandlede« budgetpost for EU's bidrag til EACI fra Marco Polo-programmet (06 01 04 32).

Pilotprojekter/ forberedende foranstaltninger

Der er opnået enighed om en samlet pakke bestående af 70 pilotprojekter/forberedende foranstaltninger (PP/FF), herunder to projekter/foranstaltninger i budgettets sektion X (EEAS), til et beløb på 105,4 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger, herunder alle PP/FF foreslået af Parlamentet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten. Når et pilotprojekt eller en forberedende foranstaltning synes omfattet af et eksisterende retsgrundlag, kan Kommissionen foreslå overførsel af bevillinger til dette retsgrundlag for at fremme foranstaltningens gennemførelse. Desuden er der opnået enighed om de ændringer til budgetanmærkningerne vedrørende pilotprojektet »et europæisk institut for fred« i sektion X (EEAS), der er anført i bilaget.

Hvad angår betalingsbevillinger til pilotprojekter og forberedende foranstaltninger er der fastsat særlige regler i del 1.4 nedenfor.

Denne pakke overholder fuldt ud de lofter for pilotprojekter og forberedende foranstaltninger, der er fastlagt i den interinstitutionelle aftale.

1.3.  Udgiftsområder i den finansielle ramme - betalingsbevillinger(1)

Efter at have taget højde for ovennævnte konklusioner vedrørende »færdigbehandlede« budgetposter, organer og pilotprojekter og forberedende foranstaltninger er Forligsudvalget nået til enighed om følgende:

Udgiftsområde 1a

Forpligtelsesbevillingerne er fastsat på det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget, med ændringer i følgende programmer og aktioner:

EUR

Budget-post

Navn

Forhøjelser af/nedskæringer i forpligtelsesbevilliger

BF 2012

Budget 2012

Forskel

02 02 01

CIP – Iværksætter- og innovationsprogrammet

148,6

156,1

+ 7,5

02 04 01 01

Rumforskning

250,3

251,3

+ 1,0

02 04 01 02

Sikkerhedsforskning

242,1

243,0

+ 0,9

04 03 04

EURES

19,5

20,6

+ 1,1

04 03 15

Det europæiske år for aktiv aldring (allerede færdigbehandlet)

-

2,7

+ 2,7

08 02 01

Samarbejde – sundhed

637,2

639,5

+ 2,3

08 03 01

Samarbejde ‐ fødevarer, landbrug og fiskeri, og bioteknologi

311,6

312,8

+ 1,2

08 04 01

Samarbejde – Nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og nye produktionsteknologier

499,2

501,0

+ 1,8

08 05 01

Samarbejde – Energi

166,0

178,3

+ 12,3

08 06 01

Samarbejde – Miljø (herunder klimaforandringer)

279,8

280,9

+ 1,1

08 07 01

Samarbejde – Transport (herunder luftfartsteknik)

322,6

323,8

+ 1,2

08 08 01

Samarbejde – Samfundsvidenskaber og humaniora

92,1

92,4

+ 0,3

08 09 01

Samarbejde – Finansieringsfacilitet for risikodeling (RSFF)

197,3

198,0

+ 0,7

08 10 01

Idéer

1 547,5

1 564,9

+ 17,4

08 12 01

Kapacitet - forskningsinfrastruktur

50,0

50,2

+ 0,2

08 13 01

Kapacitet – forskning til fordel for små og mellemstore virksomheder

238,6

251,2

+ 12,6

08 14 01

Kapacitet ‐ Videnbaserede regioner

20,0

20,1

+ 0,1

08 15 01

Kapacitet – Forskningspotentiale

66,4

66,6

+ 0,2

08 16 01

Kapacitet ‐ Videnskab og samfund

44,6

44,8

+ 0,2

08 17 01

Kapacitet ‐ Internationalt samarbejde

32,0

32,1

+ 0,1

08 19 01

Kapacitet – Støtte til en sammenhængende udvikling af forskningspolitikker

13,1

13,1

+ 0,0

09 04 01 01

Støtte til forskningssamarbejde på området informations- og kommunikationsteknologi (ikt-samarbejde)

1 240,4

1 244,5

+ 4,1

09 05 01

Kapacitet - Forskningsinfrastruktur

31,2

31,3

+ 0,1

10 02 01

Ikkenukleare aktiviteter på Det Fælles Forskningscenter (JRC)

31,4

31,5

+ 0,1

15 02 02

Erasmus Mundus

103,8

105,6

+ 1,9

15 02 22

Livslang læring

1 058,5

1 110,5

+ 52,0

15 07 77

Mennesker

886,4

905,7

+ 19,3

32 04 06

CIP – Intelligent energi

122,3

129,8

+ 7,5

32 06 01

Forskning – Energi

147,6

162,6

+ 15,0

Subtotal

Forhøjelser

+ 165,0

- Heraf forhøjelser CIP

+ 15,0

- Heraf forhøjelser RP 7

+ 92,0

04 03 07

Analyse, undersøgelser og oplysning (allerede færdigbehandlet)

4,9

2,2

- 2,7

Nedskæringer i støtteudgifter (forskellige budgetposter – allerede færdigbehandlet)

- 0,5

Subtotal

Nedskæringer

- 3,2

I alt

Nettoindvirkning

+ 161,8

Margen under udgiftsområde 1a

- 50,0

I del 1.4 nedenfor redegøres der for den indvirkning, som de i tabellen ovenfor anførte aftale forhøjelser af og nedskæringer i forpligtelsesbevillingerne vil få på betalingsbevillingerne.

Der vil fra fleksibilitetsinstrumentet blive frigjort et beløb på 50,0 mio. EUR til Europa 2020-strategien.

Uden at det berører den i del 3.4 nedenfor anførte fælles erklæring om finansieringen af ITER-projektet, er der i reserven til ITER (budgetartikel 08 20 02) opført 417,9 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger.

Udgiftsområde 1b

Forpligtelsesbevillingerne er fastsat på det i budgetforslaget foreslåede niveau, undtagen for så vidt angår budgetpost 13 03 31 »Teknisk bistand og udbredelse af oplysninger om EU-strategien for Østersøområdet samt øget viden om den makroregionale strategi«, for hvilken der er opnået enighed om et beløb på 2,5 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger. Følgelig beløber margenen under udgiftsloftet for udgiftsområde 1b sig til 8,4 mio. EUR.

Udgiftsområde 2

Forpligtelsesbevillingerne er fastsat på det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelse nr. 3/2012, med ændringer i følgende programmer og aktioner:

EUR

Budgetpost

Navn

Forhøjelser af/nedskæringer i forpligtelsesbevilliger

BF 2012

Budget 2012

Forskel

Forhøjelse af bevillingerne til landbrug i ændringsskrivelse nr. 3/2012

- Heraf forhøjelse af støtten til foreløbigt anerkendte producentsammenslutninger (konto 05 02 08 11)

15,0

19,0

+ 115,5

+ 45,0

Nedskæringer i bevillingerne til landbrug i ændringsskrivelse nr. 3/2012

- 201,2

Subtotal

Nettonedskæring i bevillingerne til landbrug i ændringsskrivelse nr. 3/2012

- 85,7

05 07 01 06

Regnskabsafslutning

- 69,0

- 200,0

- 131,0

05 02 12 08

Skolemælk

81,0

90,0

+ 9,0

Subtotal

Ændringernes nettoindvirkning

- 122,0

Margen under udgiftsområde 2

834,2

I del 1.4 nedenfor redegøres der for den indvirkning, som de i tabellen ovenfor anførte aftalte forhøjelser af og nedskæringer i forpligtelsesbevillingerne vil få på betalingsbevillingerne.

Som en afspejling af den politiske enighed, der er opnået om »Programmer for fattige« (konto 05 02 04 01), er de bevillinger, der i øjeblikket er opført i reserven til dette formål, opført på den pågældende konto.

De tre institutioner nåede til enighed om den i del 3.3 nedenfor indeholdte fælles erklæring.

Udgiftsområde 3a

Forpligtelsesbevillingerne er fastsat på det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget, med ændringer i følgende programmer og aktioner i tråd med det niveau, Rådet og Parlamentet er nået til enighed om (»færdigbehandlede« poster):

EUR

Budgetpost

Navn

Forhøjelser af/nedskæringer i forpligtelsesbevilliger

BF 2012

Budget 2012

Forskel

18 02 03 02

Frontex – Afsnit 3

50,5

59,5

+ 9,0

18 03 03

Den Europæiske Flygtningefond

93,5

102,5

+ 9,0

33 02 05

Daphne

17,5

19,5

+ 2,0

Subtotal

Forhøjelser

+ 20,0

18 01 04 16

Forebyggelse, beredskab og konsekvensstyring i forbindelse med terrorisme – støtteudgifter (allerede færdigbehandlet)

0,3

0,2

- 0,10

33 01 04 01

Grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab – støtteudgifter (allerede færdigbehandlet)

0,35

0,3

- 0,05

33 01 04 03

Strafferet – støtteudgifter (allerede færdigbehandlet)

0,4

0,35

- 0,05

33 01 04 04

Civilret – støtteudgifter (allerede færdigbehandlet)

0,3

0,25

- 0,05

Subtotal

Nedskæringer

- 0,25

I alt

Nettoindvirkning

+ 19,75

Margen under udgiftsområde 3a

38,2

I del 1.4 nedenfor redegøres der for den indvirkning, som de i tabellen ovenfor anførte aftale forhøjelser af og nedskæringer i forpligtelsesbevillingerne vil få på betalingsbevillingerne.

Udgiftsområde 3b

Forpligtelsesbevillingerne er fastsat på det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget, med ændringer i følgende programmer og aktioner:

EUR

Budgetpost

Navn

Forhøjelser af/nedskæringer i forpligtelsesbevilliger

BF 2012

Budget 2012

Forskel

15 05 06

Særlige årlige begivenheder

p.m.

1,5

+ 1,5

15 05 55

Aktive Unge

134,6

139,6

+ 5,0

16 02 02

Multimedieaktiviteter

30,5

31,5

+ 1,0

16 03 04

Partnerskab om formidling af EU

12,7

13,0

+ 0,3

Subtotal

Forhøjelser

+ 7,8

Nedskæringer i støtteudgifter (forskellige budgetposter – allerede færdigbehandlet)

- 0,3

Subtotal

Nedskæringer

- 0,3

I alt

Nettoindvirkning

+ 7,5

Margen under udgiftsområde 3b

1,6

I del 1.4 nedenfor redegøres der for den indvirkning, som de i tabellen ovenfor anførte aftalte forhøjelser af og nedskæringer i forpligtelsesbevillingerne vil få på betalingsbevillingerne.

Udgiftsområde 4

Forpligtelsesbevillingerne er fastsat på det niveau, Kommissionen foreslog i budgetforslaget, herunder ændringsskrivelse nr. 1/2012, med vedtagne ændringer i følgende programmer og aktioner:

EUR

Budgetpost

Navn

Forhøjelser af/nedskæringer i forpligtelsesbevilliger

BF 2012

Budget 2012

Forskel

19 08 01 02

ENPI – Palæstina, fredsprocessen i Mellemøsten, UNRWA

200,0

200,0

ÆB6

19 04 03

Valgobservation

35,1

38,0

+ 2,9

19 06 01 01

Stabilitetsinstrument

225,0

232,8

+ 7,8

19 09 01

Latinamerika

352,6

364,3

+ 11,7

19 10 01 01

Asien

506,4

520,9

+ 14,5

22 02 07 03

Det tyrkisk-cypriotiske samfund

25,0

28,0

+ 3,0

Subtotal

Forhøjelser

39,9 + ÆB6

01 03 02

Makrofinansiel bistand (allerede færdigbehandlet)

105,0

95,6

- 9,45

04 06 01

IPA – Menneskelige ressourcer

114,2

112,2

- 2,0

05 05 02

IPA – Udvikling af landdistrikter.

237,5

234,5

- 3,0

05 06 01

Internationale aftaler på landbrugsområdet (allerede færdigbehandlet)

6,5

6,4

- 0,1

07 02 01

Multilaterale miljøaktiviteter (allerede færdigbehandlet)

2,3

2,2

- 0,1

19 05 01

Industrialiserede tredjelande (allerede færdigbehandlet)

25,0

24,0

- 1,0

19 10 01 02

Afghanistan

199,9

198,9

- 1,0

19 11 01

Evaluering af resultater, opfølgning og revision (allerede færdigbehandlet)

15,6

14,0

- 1,6

19 11 02

Informationsprogrammer med henblik på tredjelande

12,5

11,5

- 1,0

19 11 03

Den Europæiske Union i verden

5,0

2,5

- 2,5

20 02 01

Eksterne handelsforbindelser (allerede færdigbehandlet)

9,8

7,3

- 2,5

20 02 03

Handelsstøtte – multilaterale initiativer (allerede færdigbehandlet)

4,5

3,8

- 0,7

21 06 03

Tilpasningsstøtte til sukkerprotokollande

186,4

174,8

- 11,6

21 07 04

Råvareaftaler (allerede færdigbehandlet)

5,9

3,4

-2,5

21 08 01

Evaluering af resultater, opfølgning og revision (allerede færdigbehandlet)

11,7

9,6

- 2,2

21 08 02

Oplysning på udviklingsområdet

10,8

9,9

- 0,9

22 02 10 02

Information og kommunikation i tredjelande

11,0

10,0

- 1,0

23 02 03

Katastrofeberedskab (allerede færdigbehandlet)

35,2

34,8

- 0,4

19 01 04 04

FUSP – støtteudgifter (allerede færdigbehandlet)

0,75

0,5

- 0,25

EP-nedskæringer i støtteudgifter (forskellige budgetposter)

177,3

168,0

- 9,25

Subtotal

Nedskæringer

- 53,0

I alt

Nettoindvirkning

- 13,1

Margen under udgiftsområde 4

- 150,0

I del 1.4 nedenfor redegøres der for den indvirkning, som de i tabellen ovenfor anførte aftalte forhøjelser af og nedskæringer i forpligtelsesbevillingerne vil få på betalingsbevillingerne.

Der vil fra fleksibilitetsinstrumentet blive frigjort et beløb på 150,0 mio. EUR til den europæiske naboskabspolitik. Desuden er der opnået enighed om frontloadingen af 2011-forpligtelsesbevillingerne til Palæstina, således som det fremgår af del 2 nedenfor.

Udgiftsområde 5

For så vidt angår bevillingerne til alle institutionerne og antallet af stillinger på deres stillingsfortegnelser godkendes Europa-Parlamentets holdning. Desuden godkendes de forhøjelser, der er foreslået i ændringsskrivelse nr. 2/2012. Endelig er der tilføjet et beløb på 10,4 mio. til pensioner. Følgelig beløber margenen under udgiftsloftet for udgiftsområde 5 sig til 474,4 mio. EUR.

1.4.  Betalingsbevillinger

Det samlede niveau for betalingsbevillinger på 2012-budgettet er sat til 129 088,043 mio. EUR. Som led i det samlede kompromis er der i Forligsudvalget opnået enighed om den i del 3.1. nedenfor indeholdte fælles erklæring om betalinger.

Med henblik på at fordele de aftalte nedskæringer i det samlede niveau for betalinger i forhold til budgetforslaget (som ændret ved ændringsskrivelser) på tværs af udgiftsområder og budgetposter er der anvendt den i det følgende beskrevne metodologi for at omsætte det samlede kompromis vedrørende forpligtelsesbevillinger til hertil svarende betalingsbevillinger og for at fordele det samlede niveau for betalinger ligeligt på udgiftsområderne.

1.  Udgangspunktet for beregningen er det ovenfor anførte samlede niveau for betalingsbevillinger, som i 2012 beløber sig til 129 088,043 mio. EUR.

2.  Som det næste tager metoden højde for det aftalte niveau for forpligtelsesbevillinger for ikke-opdelte bevillinger.

Niveauet for forpligtelsesbevillinger til denne type udgifter svarer pr. definition til niveauet for betalingsbevillinger, som ikke er berørt af følgende trin.

I analogi hermed gælder det samme for decentrale organer, for hvilke EU's bidrag i betalingsbevillinger er sat til det i del 1.2 ovenfor foreslåede niveau.

3.  For det tredje fastsættes betalingsbevillingerne til pilotprojekter og forberedende foranstaltninger som følger:

o Sektion III (Kommissionen): betalingsbevillingerne til alle nye pilotprojekter og forberedende foranstaltninger er fastsat på et niveau svarende til 50 % af de hertil svarende forpligtelsesbevillinger eller på det foreslåede niveau, hvis dette er lavere; i tilfælde af forlængelser af allerede eksisterende pilotprojekter og forberedende foranstaltninger er niveauet for betalingsbevillinger det niveau, der er fastsat i budgetforslaget plus 50 % af de hertil svarende nye forpligtelsesbevillinger, eller det foreslåede niveau, hvis dette er lavere

o Sektion X (EEAS): betalingsbevillingerne til pilotprojekter og forberedende foranstaltninger er fastsat på det af Europa-Parlamentet foreslåede niveau.

4.  For det fjerde er der ud over de forhøjelser og nedskæringer i forpligtelsesbevillingerne for opdelte udgifter, der er opnået enighed om, og som fremgår af ovenstående udkast til kompromisforslag som opstillet efter udgiftsområderne i den finansielle ramme, nået til enighed om følgende specifikke beløb i betalingsbevillinger:

a.  Udgiftsområde 1a: niveauet for betalingsbevillinger til »Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen« er sat til 50 mio. EUR; niveauet for betalingsbevillinger til »det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne« er sat til det niveau, som Rådet og Parlamentet er nået til enighed om (færdigbehandlet post);

b.  Udgiftsområde 2: niveauet for betalingsbevillinger til »internationale fiskeriaftaler« er sat til det i ændringsskrivelse nr. 3/2012 foreslåede niveau;

c.  Udgiftsområde 3b: niveauet for betalingsbevillinger til »særlige årlige begivenheder« er sat til det i Parlamentets holdning foreslåede niveau;

d.  Udgiftsområde 4: niveauet for betalingsbevillinger til »nødhjælpsreserven« er sat til 90 mio. EUR; niveauet for betalingsbevillinger til »Palæstina« er sat til det i budgetforslaget foreslåede niveau; niveauet for betalingsbevillinger til »makrofinansiel bistand« er sat til det niveau, som Rådet og Parlamentet er nået til enighed om (færdigbehandlet post); niveauet for betalingsbevillinger til »sukkerprotokollande« er sat til det niveau, som Rådet og Parlamentet er nået til enighed om (færdigbehandlet post, i betalingsbevillinger).

5.  De samlede nedskæringer i betalingsbevillingerne, som skal fordeles på tværs af udgiftsområder og budgetposter, svarer til:

  a. det samlede niveau for betalingsbevillinger som anført under punkt 1 ovenfor minus:
   b. budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelser nr. 1/2012, 2/2012 og 3/2012 kombineret med indvirkningen på betalingsbevillingerne af tiltagene under punkt 2 og 4 ovenfor.

Disse samlede nedskæringer i niveauet for betalingsbevillinger (5a - 5b) fordeles herefter på budgetposterne for opdelte udgifter under udgiftsområderne, idet dette sker efter følgende fordelingsnøgle, som tager højde for en begrænset omfordeling, fra udgiftsområde 2 og 4, af betalingsbevillingsnedskæringer til fordel for udgiftsområde 1a:

a.  Udgiftsområde 1a: 31.00 %

b.  Udgiftsområde 1b: 38,45 %

c.  Udgiftsområde 2: 21,25 %

d.  Udgiftsområde 3a: 1,00 %

e.  Udgiftsområde 3b: nul %

f.  Udgiftsområde 4: 8,30 %.

6.  Uden at det berører de i punkt 2 og 4 ovenfor fastsatte bevillingsniveauer, fordeles nedskæringerne under de forskellige udgiftsområder i punkt 5 ovenfor herefter på budgetposterne, herunder »færdigbehandlede« poster, på grundlag af den vægt, der tillægges betalingsbevillingerne til de pågældende enkelte budgetposter i budgetforslaget som ændret ved ændringsskrivelser nr. 1/2012, 2/2012 og 3/2012.

Som en undtagelse fra denne regel foreslås det dog at fordele de samlede nedskæringer for udgiftsområde 1b som i Rådets holdning, dvs. at holde fast ved budgetforslaget for så vidt angår konvergensmålet.

1.5.  Budgetanmærkninger

Der er enighed om alle Europa-Parlamentets eller Rådets ændringsforslag om ordlydsmæssige ændringer under forudsætning af, at disse ændringsforslag ikke kan ændre eller udvide et eksisterende retsgrundlags rækkevidde.

1.6.  Nye budgetposter

Medmindre andet er anført i de fælles konklusioner, som Forligsudvalget eller budgetmyndighedens to parter er nået til enighed om under deres respektive behandlinger (ny budgetartikel 04 03 15 - »det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne«), vil den budgetkontoplan, som Kommissionen har foreslået i sit budgetforslag og ændringsskrivelserne hertil, forblive uændret, dog med undtagelse for pilotprojekter og forberedende foranstaltninger.

Der er opnået enighed om den af Europa-Parlamentet forslåede opdeling af budgetartikel 16 03 02 i budgetkonto 16 03 02 01 (udgiftsområde 3b) – »repræsentationernes kommunikation i Kommissionen« – og budgetkonto 16 03 02 02 (udgiftsområde 5) – »det europæiske offentlige rum«.

1.7.  Reserver

Der holdes fast ved alle de af Europa-Parlamentet vedtagne reserver. Det beløb, der er opført i reserven under budgetpost 26 01 20 (EPSO), sænkes med 50 %, hvilket også gælder beløbene i reserverne under budgetpost A4 01 01 og A4 02 01 01.

2.  Budget 2011

Forslag til ændringsbudget nr. 6/2011 godkendes med følgende ændringer:

EUR

Budgetpost

Navn

Forhøjelser af/nedskæringer i forpligtelsesbevilliger

FÆB 6/2011

Forskel

ÆB 6/2011

04 02 20

ESF – Operationel teknisk bistand

+ 3,25

-

+ 3,25

19 08 01 02

ENPI – Palæstina, fredsprocessen i Mellemøsten, UNRWA

+ 60,4

+ 39,6

+ 100,0

21 06 07

Ledsageforanstaltninger - bananer

-

+ 13,4

+ 13,4

Subtotal

Forhøjelser

+ 63,7

+ 53,0

+ 116,7

01 03 02

Makrofinansiel bistand

- 51,4

- 53,0

- 104,4

05 06 01

Internationale aftaler på landbrugsområdet

- 0,1

-

- 0,1

07 11 01

Multilaterale og internationale klimaaftaler

- 0,2

-

- 0,2

14 03 03

Medlemskab af internationale organisationer på told- og skatteområdet

- 0,1

-

- 0,1

15 02 03

Samarbejde med tredjelande på undervisnings- og erhvervsuddannelsesområdet

- 6,3

-

- 6,3

21 07 03

Bidrag til FAO

- 0,3

-

- 0,3

21 07 04

Råvareaftaler

- 2,0

-

- 2,0

Subtotal

Nedskæringer

- 60,4

- 53,0

- 113,4

I alt

Nettoindvirkning

+ 3,25

-

+ 3,25

EUR

Budgetpost

Navn

Forhøjelser af/nedskæringer i forpligtelsesbevilliger

FÆB 6/2011

ÆB 6/2011

04 02 17

ESF ‐ Konvergens

+ 204,0

+ 226,35

04 02 19

ESF – Regional konkurrenceevne

+ 204,0

+ 226,35

04 02 20

ESF – Operationel teknisk bistand

+ 0,3

+ 0,3

08 04 01

Samarbejde – Nanovidenskab, nanoteknologi

+ 82,0

+ 82,0

09 04 01

Samarbejde – IKT

+ 60,0

+ 60,0

Subtotal

Forhøjelser

+ 550,3

+ 595,0

05 04 05 01

Udvikling af landdistrikter

p.m.

- 395,0

Subtotal

Nedskæringer

p.m.

- 395,0

I alt

Nettoindvirkning

+550,3

+ 200,0

Som foreslået af Kommissionen anvendes nedskæringen i betalingsbevillingerne til »programmer for udvikling af landdistrikter« til dækning af de uindfriede betalinger til Den Europæiske Socialfond (ESF).

Ifølge den fælles erklæring om forslag til ændringsbudget nr. 7/2011 (Den Europæiske Unions Solidaritetsfond), der er nået til enighed om i den form, der fremgår af del 3.2 nedenfor, skal et beløb på 38 mio. i betalingsbevillinger omfordeles fra »programmer for udvikling af landdistrikter« til finansiering af betalingsbevillingerne til Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, således som det fremgår af nedenstående tabel:

EUR

Budgetpost

Navn

Forhøjelser af/nedskæringer i forpligtelsesbevilliger

FÆB 7/2011

13 06 01

Den Europæiske Unions Solidaritetsfond – medlemsstaterne

+ 38,0

Subtotal

Forhøjelser

+ 38,0

05 04 05 01

Udvikling af landdistrikter

- 38,0

Subtotal

Nedskæringer

- 38,0

I alt

Nettoindvirkning

0

3.  Fælles erklæringer

Som led i den ovenfor beskrevne aftale om 2012-budgettet og FÆB nr. 6/2011 er der opnået enighed om følgende fælles erklæringer.

3.1.  Fælles erklæring om betalingsbevillinger

Under hensyntagen til den igangværende finanspolitiske konsolideringsindsats i medlemsstaterne er Europa-Parlamentet og Rådet enige om en reduktion af niveauet for betalingsbevillinger for 2012 sammenlignet med Kommissionens budgetforslag. De beder Kommissionen om at anmode om yderligere betalingsbevillinger i et ændringsbudget, hvis det viser sig, at bevillingerne på budgettet for 2012 ikke er tilstrækkelige til at dække udgifterne under underudgiftsområde 1a (konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse), underudgiftsområde 1b (samhørighed for vækst og beskæftigelse), udgiftsområde 2 (beskyttelse og forvaltning af naturressourcer), udgiftsområde 3 (unionsborgerskab, frihed, sikkerhed og retlige anliggender) og udgiftsområde 4 (et globalt Europa).

Især anmoder Europa-Parlamentet og Rådet indtrængende Kommissionen om senest ved udgangen af september 2012 at forelægge ajourførte taloplysninger om situationen og overslag over betalingsbevillinger under underudgiftsområde 1b og udvikling af landdistrikter under udgiftsområde 2 samt om, hvis det er nødvendigt, at forelægge et forslag til ændringsbudget.

Europa-Parlamentet og Rådet vil fastlægge deres holdning til ethvert forslag til ændringsbudget så hurtigt som muligt for at undgå eventuel mangel på betalingsbevillinger. Desuden giver Europa-Parlamentet og Rådet tilsagn om hurtigt at behandle eventuelle overførsler af betalingsbevillinger, herunder på tværs af udgiftsområder i den finansielle ramme, for at anvende de betalingsbevillinger, der er opført på budgettet, bedst muligt og tilpasse dem til den faktiske gennemførelse og de faktiske behov.

3.2.  Fælles erklæring om forslag til ændringsbudget nr. 7/2011

Rådet og Europa-Parlamentet tager til efterretning, at Kommissionen den 21. november 2011 agter at forelægge et forslag til ændringsbudget (FÆB 7/2011) med henblik på mobilisering af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, og at dette ændringsbudget forventes at beløbe sig til 38 mio. EUR i både forpligtelses- og betalingsbevillinger. Betalingsbevillingerne vil blive omfordelt fra »programmer for udvikling af landdistrikter« (budgetkonto 05 04 05 01).

Rådet og Europa-Parlamentet vil bestræbe sig på at fastlægge en holdning til forslag til ændringsbudget nr. 7/2011 inden udgangen af 2011 under iagttagelse af deres respektive interne procedurer.

3.3.  Fælles erklæring om foranstaltninger til forebyggelse af en fremtidig krise i frugt- og grøntsektoren

E. coli-krisen har understreget behovet for en hensigtsmæssig reaktionsmekanisme til imødegåelse af markedskriser i EU. På baggrund heraf giver Rådet og Parlamentet tilsagn om hurtigt at behandle hermed forbundne anmodninger om overførsler fra Kommissionen eller, efter at have undersøgt mulighederne for en omfordeling af godkendte bevillinger, hurtigt at behandle et forslag til ændringsbudget fra Kommissionen i tilfælde af en usædvanlig markedskrise i frugt- og grøntsektoren, som kræver, at der træffes særlige hasteforanstaltninger som fastsat i artikel 191 i forordning (EF) nr. 1234/2007 (fælles markedsordning for landbrugsprodukter), i samme ånd som i Kommissionens forslag om at fastlægge mekanismer til forebyggelse af fremtidige kriser via producentorganisationer.

3.4.  Fælles erklæring om finansiering af ITER-projektet

Europa-Parlamentet og Rådet er enige om at mødes med Kommissionen på et trilogmøde onsdag den 23. november 2011 om eftermiddagen for at behandle spørgsmålet om de øgede udgifter til ITER-projektet i 2012-2013 med henblik på at nå frem til en aftale inden årets udgang.

Europa-Parlamentet og Rådet anmoder Kommissionen om under hensyntagen til de bekymringer, der hersker hos begge budgetmyndighedens parter, at fremme indgåelsen en aftale om ITER-projektets supplerende finansieringsbehov.

(1) De i denne del indeholdte oversigtstabeller som opstillet efter udgiftsområder i den finansielle ramme omfatter ikke nedskæringen i bevillingerne til decentrale organer og den pakke med pilotprojekter og forberedende foranstaltninger, der er nået til enighed om (se del 1.2 ovenfor).


Bilag

Ændring af budgetanmærkninger:

Pilotprojekt Sektion X (EEAS)

Vedtaget tekst med foreslåede ændringer markeret med FEDE TYPER OG KURSIV

Pilotprojekt ‐ Et europæisk institut for fred

På basis af 2009-konceptet om styrkelse af EU's kapacitet for mægling og uformelt diplomati tager dette projekt sigte på at analysere og undersøge muligheden for på effektiv vis at opfylde EU's behov i forbindelse med fredsmægling samt de hermed forbundne omkostninger og fordele.

Med udgangspunkt i tidligere og igangværende bestræbelser i forbindelse med det europæiske institut for fred, herunder også Europa-Parlamentets bestræbelser såvel som eksisterende virksomhedsplaner udarbejdet med dette formål for øje, vil denne cost-benefit-analyse tage hensyn til spørgsmål såsom den eventuelle institutionelle opbygning, herunder omkostningsstrukturer, forvaltningssystemer og kapitalkrav.

Pilotprojektet bør navnlig undersøge mulighederne for at optimere potentialet i og sikre synergier med den eksisterende kapacitet inden for EU-Udenrigstjenesten, andre EU-institutioner, Det Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier, Det Europæiske Sikkerheds- og Forsvarsakademi, medlemsstaterne og de nationale organisationer, som beskæftiger sig med fredsmægling, samt andre berørte aktører.

Instituttets målsætninger bør være baseret på EU's grundlæggende værdier og målsætninger, således som de er defineret i traktaterne.

Uden at foregribe resultatet af pilotprojektet kunne instituttets opgaver omfatte rådgivning, forskning, uddannelse, mægling og uformelt diplomati med henblik på konfliktforebyggelse og fredelig konfliktløsning, indhøstede erfaringer og bedste praksis fra gennemførelsen og forvaltningen af relevante EU-missioner, etablering af kontakter til de bredere akademiske og forskningsmæssige kredse og ngo'er samt bevidstgørelseskampagner inden for disse områder. Pilotprojektet bør navnlig fokusere på, hvorledes et eventuelt uafhængigt institut både kan fremme EU-Udenrigstjenesten og udvide EU's kapacitet på disse områder, samtidig med, at de forhåndenværende ressourcer optimeres i samarbejde med de relevante EU-institutioner.

Forberedende foranstaltning Sektion III (Kommissionen)

Grænseoverskridende journalistik (budgetpost 16 02 06)

Der tilføjes et nyt afsnit i slutningen af anmærkningen:

Formålet med denne forberedende foranstaltning vedrørende europæiske forskningslegater til journalister er at lette og udvikle en seriøs grænseoverskridende journalistik på EU-plan. Der vil blive indkaldt konkurrerende forslag med henblik på at udvælge fælles undersøgelsesprojekter, som involverer journalister fra mindst to EU-medlemsstater, og som har en grænseoverskridende eller europæisk dimension baseret på et nationalt, regionalt eller lokalt perspektiv. Resultatet af den udvalgte journalistiske undersøgelse vil som minimum blive offentliggjort i hver enkelt af de deltagende medlemsstater.

Med henblik herpå vil der blive gennemført en forundersøgelse for at finde nye måder at iværksætte projektet på. Undersøgelsen skal se på måder, hvorpå uafhængig, kritisk journalistik kan finansieres af EU med sikring af oplysningernes uafhængighed.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik