Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2020(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0414/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0414/2011

Συζήτηση :

PV 01/12/2011 - 4
CRE 01/12/2011 - 4

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2011 - 6.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0521

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 734kWORD 391k
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2011 - Βρυξέλλες
Διαδικασία του προϋπολογισμού 2012: κοινό σχέδιο
P7_TA(2011)0521A7-0414/2011
Ψήφισμα
 Παράρτημα
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με το κοινό σχέδιο που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού του 2012 (17470/2011 ADD 1, 2, 3, 4, 5 – C7-0446/2011 – 2011/2020(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το κοινό σχέδιο που εγκρίθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής (17470/2011 ADD 1, 2, 3, 4, 5 – C7-0446/2011) και τις δηλώσεις του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο - όλα τα Τμήματα(1) και τις τροπολογίες επ' αυτού,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012 που ενέκρινε η Επιτροπή στις 20 Απριλίου 2011 (COM(2011)0300),

–  έχοντας υπόψη τη θέση που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 25 Ιουλίου 2011 επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (13110/2011),

–  έχοντας υπόψη τις διορθωτικές επιστολές αριθ. 1/2012, 2/2012 και 3/2012 επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012 που υπέβαλε η Επιτροπή στις 17 Ιουνίου 2011, 16 Σεπτεμβρίου 2011 και 25 Οκτωβρίου 2011 αντιστοίχως,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ της 7ης Ιουνίου 2007 για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 75δ και 75ε του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της αντιπροσωπείας του στην επιτροπή συνδιαλλαγής (A7-0414/2011),

1.  εγκρίνει το κοινό σχέδιο που συμφωνήθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής το οποίο συναποτελείται από τα ακόλουθα έγγραφα:

   κατάλογο γραμμών του προϋπολογισμού που δεν τροποποιούνται, σε σύγκριση με το σχέδιο προϋπολογισμού ή τη θέση του Συμβουλίου·
   συνοπτικά αριθμητικά στοιχεία κατά τομέα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου·
   αριθμητικά στοιχεία κατά γραμμή προϋπολογισμού για όλα τα κονδύλια του προϋπολογισμού·
   ενοποιημένο έγγραφο που παρουσιάζει τα αριθμητικά στοιχεία και το τελικό κείμενο όλων των γραμμών που τροποποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνδιαλλαγής·

2.  επιβεβαιώνει τις κοινές δηλώσεις του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής οι οποίες περιλαμβάνονται στα κοινά συμπεράσματα που συμφωνήθηκαν από την επιτροπή συνδιαλλαγής και επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να κηρύξει την οριστική έγκριση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα άλλα θεσμικά όργανα και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0461.
(2) ΕΕ L 163 της 23.6.2007, σ. 17.
(3) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(4) ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

19.11.2011

Προϋπολογισμός 2012 – Κοινά συμπεράσματα

Τα ανά χείρας κοινά συμπεράσματα καλύπτουν τρία τμήματα:

   1. Προϋπολογισμός 2012
   2. Προϋπολογισμός 2011 – Διορθωτικός προϋπολογισμός 6/2011
   3. Κοινές δηλώσεις

1.  Προϋπολογισμός 2012

1.1.  Γραμμές που έχουν «κλείσει»

Εάν δεν δηλώνεται διαφορετικά στα συμπεράσματα που εμφαίνονται κατωτέρω, όλες οι γραμμές του προϋπολογισμού που δεν τροποποιήθηκαν είτε από το Συμβούλιο είτε από το Κοινοβούλιο και εκείνες για τις οποίες το Κοινοβούλιο δέχθηκε τις τροπολογίες του Συμβουλίου κατά την ανάγνωσή τους επιβεβαιώνονται.

Για τις λοιπές γραμμές του προϋπολογισμού η επιτροπή συνδιαλλαγής έχει καταλήξει τα εξής συμπεράσματα:

1.2.  Οριζόντια θέματα

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

Το σύνολο της συνεισφοράς από την ΕΕ το 2012 (η οποία συνίσταται σε πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό 2012 και σε έσοδα για ειδικό προορισμό που διατίθενται, τόσο σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων όσο και σε πιστώσεις πληρωμών) προς τους αποκεντρωμένους οργανισμούς μειώνεται κατά 1% εν συγκρίσει προς το σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή 3/2012. Ωστόσο η συνολική συνεισφορά από την ΕΕ (σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών) ορίζεται στο επίπεδο που εμφαίνεται στο ΣΠ για τον FRONTEX (Τίτλος 1 & 2), την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA), την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA). Για τον FRONTEX Τίτλος 3 βλέπε τομέα 3α στο τμήμα 1.3 κατωτέρω.

Εν συγκρίσει προς το Σχέδιο Προϋπολογισμού της Επιτροπής τούτο οδηγεί σε ύψους 6,1 εκατ. ευρώ συνολική μείωση της συνεισφοράς από την ΕΕ στους εξής αποκεντρωμένους οργανισμούς, συγκεκριμένα όπως εμφαίνεται στον κατωτέρω πίνακα:

σε εκατομμύρια ευρώ

Γραμμή προϋπο-λογισμού

Αποκεντρωμένος οργανισμός

Συνολική συνεισφορά από την ΕΕ το 2012 (πιστώσεις προϋπολογισμού και έσοδα για ειδικό προορισμό): Πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων

Προϋπο-λογισμός 2012

αρχικό ποσό

αναθεωρημένο ποσό

Ελάττωση στον προϋπ. 2012

02 03 03

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τις Χημικές Ουσίες (ECHA)

p.m.

p.m.

p.m.

02 05 02

Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS (GSA)

10,600

10,494

- 0,106

04 04 03

Ευρωπαϊκό ίδρυμα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας (EUROFOUND)

20,590

20,384

- 0,206

04 04 04

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στο Χώρο της Εργασίας (EU-OSHA)

14,830

14,682

- 0,148

06 02 01

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Αερομεταφορών (EASA)

35,214

34,862

- 0,352

06 02 02

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)

εκ των οποίων μέτρα κατά της ρύπανσης (06 02 02 03)

53,565

20,000

53,229

20,000

- 0,336

-

06 02 08

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA)

25,260

25,007

- 0,253

09 02 03

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)

8,420

8,336

- 0,084

09 02 04

Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) – Υπηρεσία

4,336

4,293

- 0,043

15 02 25

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)

17,610

17,434

- 0,176

17 03 10

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMEA)

εκ των οποίων ορφανά φάρμακα (17 03 10 03)

39,188

4,488

38,841

4,488

- 0,347

-

32 04 10

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)

7,315

7,242

- 0,073

33 06 03

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)

7,820

7,742

- 0,078

Μερικό σύνολο

Τομέας 1 α

- 2.203

07 03 09

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος (EEA)

36,676

36,309

- 0,367

07 03 60

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τις Χημικές Ουσίες (ECHA) – Βιοκτόνα

2,756

2,728

- 0,028

07 03 70

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τις Χημικές Ουσίες (ECHA) – Συναίνεση μετά από ενημέρωση (διαδικασία PIC)

1,470

1,455

- 0,015

11 08 05

Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (CFCA)

9,310

9,217

- 0,093

Μερικό σύνολο

Τομέας 2

- 0,502

18 02 11

Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης

20,000

19,800

- 0,200

18 05 02

Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol)

84,500

83,655

- 0,845

18 05 05

Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL)

8,536

8,451

- 0,085

18 05 11

Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA)

15,708

15,551

- 0,157

33 02 03

Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)

20,400

20,196

- 0,204

33 03 02

EUROJUST

33,300

32,967

- 0,333

Μερικό σύνολο

Τομέας 3 α

- 1,824

17 03 03

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)

57,300

56,727

- 0,573

17 03 07

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)

77,122

76,351

- 0,771

Μερικό σύνολο

Τομέας 3 β

- 1,344

15 02 27

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)

20,247

20,045

- 0,202

Μερικό σύνολο

Τομέας 4

- 0,202

31 01 09

Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

p.m.

p.m.

p.m.

Μερικό σύνολο

Τομέας 5

p.m.

Σύνολο

Καθαρός αντίκτυπος

- 6,076

Όσον αφορά το επίπεδο των πιστώσεων προς εγγραφή στον προϋπολογισμό 2012, οι ως άνω μειώσεις για τους επί μέρους αποκεντρωμένους οργανισμούς κατά άρθρο του προϋπολογισμού κατανέμονται κατά θέση του προϋπολογισμού αναλογικά προς τη στάθμιση των σχετικών δύο κονδυλίων του προϋπολογισμού στο ΣΠ (συνεισφορά στον Τίτλο 1 & 2 και συνεισφορά στον Τίτλο 3).

Ο αριθμός θέσεων για όλους του αποκεντρωμένους οργανισμούς ορίζεται στο επίπεδο που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή 3/2012.

Εκτελεστικοί οργανισμοί

Η συνεισφορά από την ΕΕ (σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών) και ο αριθμός θέσεων για τους εκτελεστικούς οργανισμούς ορίζονται στο επίπεδο που προτείνεται στο σχέδιο προϋπολογισμού με εξαίρεση τη γραμμή που έχει «κλείσει» και αφορά τη συνεισφορά από την ΕΕ στον Εκτελεστικό Οργανισμό για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI) από το πρόγραμμα Marco Polo (06 01 04 32).

Δοκιμαστικά σχέδια / Προπαρασκευαστικές ενέργειες

Επιτυγχάνεται συμφωνία για περιεκτική δέσμη 70 δοκιμαστικών σχεδίων / προπαρασκευαστικών ενεργειών (ΔΣ/ΠΕ), περιλαμβανομένων δύο σχεδίων/ενεργειών στο τμήμα X (ΕΥΕΔ) του προϋπολογισμού, για ποσό 105,4 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων, όπου περιλαμβάνονται όλες οι προτάσεις ΔΣ/ΠΕ του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Όταν δοκιμαστικό σχέδιο ή προπαρασκευαστική δράση φαίνεται να καλύπτεται από υπάρχουσα νομική βάση, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει τη μεταφορά πιστώσεων προς την αντίστοιχη νομική βάση για να διευκολύνει την υλοποίηση της δράσης. Πέραν τούτων συμφωνούνται οι αλλαγές στις παρατηρήσεις του προϋπολογισμού για το δοκιμαστικό σχέδιο «Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ειρήνης» του τμήματος X (ΕΥΕΔ) που εμφαίνονται στο Παράρτημα.

Όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών για τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, ειδικοί κανόνες ορίζονται στο τμήμα 1.4 κατωτέρω.

Η δέσμη αυτή τηρεί πλήρως τα ανώτατα όρια για τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία.

1.3.  Τομείς δαπανών του δημοσιονομικού πλαισίου – πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων(1)

Αφού συνεκτίμησε τα ανωτέρω συμπεράσματα όσον αφορά τις γραμμές που έχουν «κλείσει», τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, η επιτροπή συνδιαλλαγής έχει συμφωνήσει τα εξής:

Τομέας 1 α

Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού με τροποποιήσεις στα εξής προγράμματα και δράσεις:

σε εκατομμύρια ευρώ

Γραμμή προϋπο-λογισμού

Ονομασία

Ενισχύσεις / ελαττώσεις πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων

ΣΠ 2012

Προϋπο-λογισμός 2012

Διαφορά

02 02 01

Πρόγραμμα-πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία – Πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία

148,6

156,1

+ 7,5

02 04 01 01

Διαστημική έρευνα

250,3

251,3

+ 1,0

02 04 01 02

Έρευνα στον τομέα της ασφάλειας

242,1

243,0

+ 0,9

04 03 04

EURES

19,5

20,6

+ 1,1

04 03 15

Ευρωπαϊκό Έτος για την Ενεργό Γήρανση (έχει ήδη «κλείσει»)

-

2,7

+ 2,7

08 02 01

Συνεργασία – Υγεία

637,2

639,5

+ 2,3

08 03 01

Συνεργασία – Τρόφιμα, γεωργία και αλιεία, και βιοτεχνολογία

311,6

312,8

+ 1,2

08 04 01

Συνεργασία – Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής

499,2

501,0

+ 1,8

08 05 01

Συνεργασία – Ενέργεια

166,0

178,3

+ 12,3

08 06 01

Συνεργασία – Περιβάλλον (περιλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)

279,8

280,9

+ 1,1

08 07 01

Συνεργασία – Μεταφορές (περιλαμβανομένης της αεροναυπηγικής)

322,6

323,8

+ 1,2

08 08 01

Συνεργασία – Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες

92,1

92,4

+ 0,3

08 09 01

Συνεργασία – Χρηματοδοτική διευκόλυνση καταμερισμού του κινδύνου

197,3

198,0

+ 0,7

08 10 01

Ιδέες

1 547,5

1 564,9

+ 17,4

08 12 01

Ικανότητες – Υποδομές έρευνας

50,0

50,2

+ 0,2

08 13 01

Ικανότητες – Έρευνα προς όφελος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

238,6

251,2

+ 12,6

08 14 01

Ικανότητες – Περιφέρειες της γνώσης

20,0

20,1

+ 0,1

08 15 01

Ικανότητες – Ερευνητικό δυναμικό

66,4

66,6

+ 0,2

08 16 01

Ικανότητες – Ενσωμάτωση της επιστήμης στον κοινωνικό ιστό

44,6

44,8

+ 0,2

08 17 01

Ικανότητες – Δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας

32,0

32,1

+ 0,1

Γραμμή προϋπο-λογισμού

Ονομασία

Ενισχύσεις / ελαττώσεις πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων

ΣΠ 2012

Προϋπο-λογισμός 2012

Διαφορά

08 19 01

Ικανότητες – Στήριξη για τη συνεκτική ανάπτυξη των πολιτικών έρευνας

13,1

13,1

+ 0,0

09 04 01 01

Στήριξη της συνεργασίας στην έρευνα στον τομέα των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ – Συνεργασία)

1 240,4

1 244,5

+ 4,1

09 05 01

Ικανότητες – Υποδομές έρευνας

31,2

31,3

+ 0,1

10 02 01

Μη πυρηνικές δραστηριότητες του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ)

31,4

31,5

+ 0,1

15 02 02

Erasmus Mundus

103,8

105,6

+ 1,9

15 02 22

Διά βίου μάθηση

1 058,5

1 110,5

+ 52,0

15 07 77

Άνθρωποι

886,4

905,7

+ 19,3

32 04 06

Πρόγραμμα-πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία – Ευφυής ενέργεια

122,3

129,8

+ 7,5

32 06 01

Έρευνα – Ενέργεια

147,6

162,6

+ 15,0

Μερικό σύνολο

Ενισχύσεις

+ 165,0

- εκ των οποίων ενισχύσεις του CIP

+ 15,0

- εκ των οποίων ενισχύσεις του 7ου προγράμματος πλαισίου

+ 92,0

04 03 07

Αναλύσεις, μελέτες και ευαισθητοποίηση (έχει ήδη «κλείσει»)

4,9

2,2

- 2,7

Ελαττώσεις δαπανών στήριξης (διάφορες γραμμές – έχουν ήδη «κλείσει»)

- 0,5

Μερικό σύνολο

Μειώσεις

- 3,2

Σύνολο

Καθαρός αντίκτυπος

+ 161,8

Περιθώριο τομέα 1 α

- 50,0

Ο αντίκτυπος που έχουν στις πιστώσεις πληρωμών οι ενισχύσεις και ελαττώσεις πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που συμφωνήθηκαν, όπως εμφαίνεται στον πίνακα ανωτέρω, εξηγείται στο τμήμα 1.4 κατωτέρω.

Το μέσο ευελιξίας θα κινητοποιηθεί για ποσό 50,0 εκατ. ευρώ για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020».

Με την επιφύλαξη της κοινής δήλωσης σχετικά με τη χρηματοδότηση του έργου ITER που εμφαίνεται στο τμήμα 3.4 κατωτέρω οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων που εγγράφονται στο αποθεματικό για το ITER«(άρθρο του προϋπολογισμού 08 20 02) ορίζονται σε 417,9 εκατ. ευρώ.

Τομέας 1 β

Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που προτείνεται στο σχέδιο προϋπολογισμού πλην της γραμμής 13 03 31 «Τεχνική βοήθεια και διάδοση πληροφοριών σχετικά με τη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και βελτίωση της γνώσης σχετικά με τη στρατηγική σε κλίμακα μακροπεριφέρειας», για την οποία συμφωνήθηκε ποσό 2,5 εκατ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων. Κατά συνέπεια το περιθώριο που μένει κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 1 β ανέρχεται σε 8,4 εκατ. ευρώ.

Τομέας 2

Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή 3/2012, με τροποποιήσεις στα εξής προγράμματα και δράσεις:

σε εκατομμύρια ευρώ

Γραμμή προϋπο-λογισμού

Ονομασία

Ενισχύσεις / ελαττώσεις πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων

ΣΠ 2012

Προϋπο-λογισμός 2012

Διαφορά

Αύξηση πιστώσεων για τη γεωργία στη διορθωτική επιστολή 3/2012

- εκ των οποίων ενίσχυση σε ομάδες παραγωγών για προαναγνώριση (θέση του προϋπολογισμού 05 02 08 11)

150,0

195,0

+ 115,5

+ 45,0

Μείωση πιστώσεων για τη γεωργία στη διορθωτική επιστολή 3/2012

- 201,2

Μερικό σύνολο

Καθαρή μείωση πιστώσεων για τη γεωργία στη διορθωτική επιστολή 3/2012

- 85,7

05 07 01 06

Εκκαθάριση λογαριασμών

- 69,0

- 200,0

- 131,0

05 02 12 08

Χορήγηση γάλακτος στους μαθητές

81,0

90,0

+ 9,0

Μερικό σύνολο

Καθαρός αντίκτυπος των αλλαγών

- 122,0

Περιθώριο του τομέα 2

834,2

Ο αντίκτυπος που έχουν στις πιστώσεις πληρωμών οι ενισχύσεις και ελαττώσεις πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που συμφωνήθηκαν, όπως εμφαίνεται στον πίνακα ανωτέρω, εξηγείται στο τμήμα 1.4 κατωτέρω.

Αντικατοπτρίζοντας την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με τα «Προγράμματα υπέρ των απόρων» (θέση 05 02 04 01 του προϋπολογισμού), οι πιστώσεις που ευρίσκονται για τον σκοπό αυτό στο αποθεματικό εγγράφονται στη σχετική γραμμή.

Τα τρία θεσμικά όργανα συμφώνησαν επί της κοινής δήλωσης που εμφαίνεται στο τμήμα 3.3 κατωτέρω.

Τομέας 3 α

Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού με τροποποιήσεις στα κάτωθι προγράμματα και δράσεις σύμφωνα με το επίπεδο που συμφώνησαν Συμβούλιο και Κοινοβούλιο (γραμμές που έχουν «κλείσει»):

σε εκατομμύρια ευρώ

Γραμμή προϋπολογισμού

Ονομασία

Ενισχύσεις / ελαττώσεις πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων

ΣΠ 2012

Προϋπολογισμός 2012

Διαφορά

18 02 03 02

Frontex – Τίτλος 3

50,5

59,5

+ 9,0

18 03 03

Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Πρόσφυγες

93,5

102,5

+ 9,0

33 02 05

Καταπολέμηση της βίας (Daphne)

17,5

19,5

+ 2,0

Μερικό σύνολο

Ενισχύσεις

+ 20,0

18 01 04 16

Πρόληψη, ετοιμότητα και διαχείριση των συνεπειών της τρομοκρατίας ‐ δαπάνες στήριξης (έχει ήδη «κλείσει»)

0,3

0,2

- 0,10

33 01 04 01

Θεμελιώδη δικαιώματα και ιθαγένεια – δαπάνες στήριξης (έχει ήδη «κλείσει»)

0,35

0,3

- 0,05

33 01 04 03

Ποινική δικαιοσύνη – δαπάνες στήριξης (έχει ήδη «κλείσει»)

0,4

0,35

- 0,05

33 01 04 04

Αστική δικαιοσύνη – δαπάνες στήριξης (έχει ήδη «κλείσει»)

0,3

0,25

- 0,05

Μερικό σύνολο

Ελαττώσεις

- 0,25

Σύνολο

Καθαρός αντίκτυπος

+ 19,75

Περιθώριο του τομέα 3 α

38,2

Ο αντίκτυπος που έχουν στις πιστώσεις πληρωμών οι ελαττώσεις πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που συμφωνήθηκαν, όπως εμφαίνεται στον πίνακα ανωτέρω, εξηγείται στο τμήμα 1.4 κατωτέρω.

Τομέας 3 β

Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού με τροποποιήσεις που συμφωνήθηκαν στα εξής προγράμματα και δράσεις:

σε εκατομμύρια ευρώ

Γραμμή προϋπο-λογισμού

Ονομασία

Ενισχύσεις / ελαττώσεις πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων

ΣΠ 2012

Προϋπο-λογισμός 2012

Διαφορά

15 05 06

Ειδικές ετήσιες εκδηλώσεις

p.m.

1,5

+ 1,5

15 05 55

Νεολαία σε δράση

134,6

139,6

+ 5,0

16 02 02

Ενέργειες πολυμέσων

30,5

31,5

+ 1,0

16 03 04

Σύμπραξη για την επικοινωνιακή προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων

12,7

13,0

+ 0,3

Μερικό σύνολο

Ενισχύσεις

+ 7,8

Ελαττώσεις δαπανών στήριξης (διάφορες γραμμές – έχουν ήδη «κλείσει»)

- 0,3

Μερικό σύνολο

Ελαττώσεις

- 0,3

Σύνολο

Καθαρός αντίκτυπος

+ 7,5

Περιθώριο τομέα 3 β

1,6

Ο αντίκτυπος που έχουν στις πιστώσεις πληρωμών οι ενισχύσεις και ελαττώσεις πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που συμφωνήθηκαν, όπως εμφαίνεται στον πίνακα ανωτέρω, εξηγείται στο τμήμα 1.4 κατωτέρω.

Τομέας 4

Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, περιλαμβανομένης της διορθωτικής επιστολής 1/2012, με τροποποιήσεις που συμφωνήθηκαν στα εξής προγράμματα και δράσεις:

σε εκατομμύρια ευρώ

Γραμμή προϋπολογισμού

Ονομασία

Ενισχύσεις / ελαττώσεις πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων

ΣΠ 2012

Προϋπολογισμός 2012

Διαφορά

19 08 01 02

Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης για την Παλαιστίνη, την ειρηνευτική διαδικασία και την UNRWA

200,0

200,0

ΔΠ6

19 04 03

Παρακολούθηση των εκλογών

35,1

38,0

+ 2,9

19 06 01 01

Μέσο σταθερότητας

225,0

232,8

+ 7,8

19 09 01

Λατινική Αμερική

352,6

364,3

+ 11,7

19 10 01 01

Ασία

506,4

520,9

+ 14,5

22 02 07 03

Τουρκοκυπριακή κοινότητα

25,0

28,0

+ 3,0

Μερικό σύνολο

Ενισχύσεις

39,9 + ΔΠ6

01 03 02

Μακροοικονομική συνδρομή (έχει ήδη «κλείσει»)

105,0

95,6

- 9,45

04 06 01

Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας – Ανθρώπινοι πόροι

114,2

112,2

- 2,0

05 05 02

Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας – Αγροτική ανάπτυξη

237,5

234,5

- 3,0

05 06 01

Διεθνείς συμφωνίες στον γεωργικό τομέα (έχει ήδη «κλείσει»)

6,5

6,4

- 0,1

07 02 01

Πολυμερείς δραστηριότητες στον τομέα του περιβάλλοντος (έχει ήδη «κλείσει»)

2,3

2,2

- 0,1

19 05 01

Συνεργασία με εκβιομηχανισμένες τρίτες χώρες (έχει ήδη «κλείσει»)

25,0

24,0

- 1,0

19 10 01 02

Αφγανιστάν

199,9

198,9

- 1,0

19 11 01

Αξιολόγηση αποτελεσμάτων, παρακολούθηση και λογιστικός έλεγχος (έχει ήδη «κλείσει»)

15,6

14,0

- 1,6

19 11 02

Προγράμματα πληροφόρησης προς τρίτες χώρες

12,5

11,5

- 1,0

19 11 03

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στον κόσμο

5,0

2,5

- 2,5

20 02 01

Σχέσεις εξωτερικού εμπορίου (έχει ήδη «κλείσει»)

9,8

7,3

- 2,5

20 02 03

Βοήθεια για το εμπόριο – πολυμερείς πρωτοβουλίες (έχει ήδη «κλείσει»)

4,5

3,8

- 0,7

21 06 03

Στήριξη των προσαρμογών στις χώρες του πρωτοκόλλου για τη ζάχαρη

186,4

174,8

- 11,6

21 07 04

Συμφωνίες περί βασικών προϊόντων (έχει ήδη «κλείσει»)

5,9

3,4

-2,5

21 08 01

Αξιολόγηση αποτελεσμάτων, παρακολούθηση και λογιστικός έλεγχος (έχει ήδη «κλείσει»)

11,7

9,6

- 2,2

21 08 02

Ευαισθητοποίηση στα αναπτυξιακά θέματα (έχει ήδη «κλείσει»)

10,8

9,9

- 0,9

22 02 10 02

Πληροφόρηση και επικοινωνία για τρίτες χώρες

11,0

10,0

- 1,0

23 02 03

Ετοιμότητα για την αντιμετώπιση καταστροφών

35,2

34,8

- 0,4

19 01 04 04

ΚΕΠΠΑ – δαπάνες στήριξης (έχει ήδη «κλείσει»)

0,75

0,5

- 0,25

Ελαττώσεις δαπανών στήριξης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (διάφορες γραμμές)

177,3

168,0

- 9,25

Μερικό σύνολο

Ελαττώσεις

- 53,0

Σύνολο

Καθαρός αντίκτυπος

- 13,1

Περιθώριο του τομέα 4

- 150,0

Ο αντίκτυπος που έχουν στις πιστώσεις πληρωμών οι ενισχύσεις και ελαττώσεις πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που συμφωνήθηκαν, όπως εμφαίνεται στον πίνακα ανωτέρω, εξηγείται στο τμήμα 1.4 κατωτέρω.

Το μέσο ευελιξίας θα κινητοποιηθεί για ποσό 150,0 εκατ. ευρώ για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας. Πέραν τούτων συμφωνείται η εκ των προτέρων καταβολή των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων 2011 για την Παλαιστίνη, όπως εμφαίνεται στο τμήμα 2 κατωτέρω.

Τομέας 5

Όσον αφορά τις πιστώσεις και τα οργανογράμματα θέσεων όλων των θεσμικών οργάνων, εγκρίνεται η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιπλέον, οι ενισχύσεις που προτείνονται με τη διορθωτική επιστολή 2/2012 εγκρίνονται. Τέλος, προστίθεται ποσό 10,4 εκατ. ευρώ για συντάξεις. Κατά συνέπεια, το περιθώριο που μένει κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 5 ανέρχεται σε 474,4 εκατ. ευρώ.

1.4.  Πιστώσεις πληρωμών

Το συνολικό επίπεδο πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό 2012 ορίζεται σε 129 088,043 εκατ. ευρώ. Ως τμήμα του όλου συμβιβασμού η Επιτροπή Συνδιαλλαγής συμφωνεί επί της κοινής δήλωσης σχετικά με τις πληρωμές που εμφαίνεται στο τμήμα 3.1 κατωτέρω.

Για να κατανεμηθεί η ελάττωση που συμφωνήθηκε στο συνολικό επίπεδο των πληρωμών εν συγκρίσει προς το Σχέδιο Προϋπολογισμού (όπως τροποποιήθηκε από τις διορθωτικές επιστολές) στους τομείς και τις γραμμές του προϋπολογισμού, ώστε να μεταφέρεται ο συνολικός συμβιβασμός σχετικά με τις αναλήψεις υποχρεώσεων στις αντίστοιχες πληρωμές, καθώς και για να επιτυγχάνεται ισορροπία του συνολικού επιπέδου πληρωμών μεταξύ των τομέων εφαρμόζεται η κάτωθι μέθοδος:

1.  Σημείο αφετηρίας για τον υπολογισμό είναι το συνολικό επίπεδο πληρωμών όπως συμφωνήθηκε ανωτέρω, που ανέρχεται σε 129 088,043 εκατ. ευρώ το 2012.

2.  Ως δεύτερο βήμα η μέθοδος λαμβάνει υπόψη το συμφωνηθέν επίπεδο αναλήψεων υποχρεώσεων για τις μη διαχωριζόμενες πιστώσεις.

Εξ ορισμού το επίπεδο πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για δαπάνες αυτού του είδους ισούται προς το επίπεδο πιστώσεων πληρωμών, το οποίο δεν επηρεάζεται στα επόμενα βήματα.

Κατ' αναλογία, το ίδιο ισχύει για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, για τους οποίους η συνεισφορά της ΕΕ σε πιστώσεις πληρωμών ορίζεται στο επίπεδο που προτείνεται στο τμήμα 1.2 ανωτέρω.

3.  Τρίτον, οι πιστώσεις πληρωμών για τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες ορίζεται ως εξής:

o Τμήμα III Επιτροπή οι πιστώσεις πληρωμών για όλα τα νέα δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες ορίζονται στο 50% των αντιστοίχων αναλήψεων υποχρεώσεων ή του προτεινομένου επιπέδου, εάν είναι χαμηλότερο· στην περίπτωση παράτασης υφισταμένων δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών το επίπεδο πληρωμών είναι εκείνο που ορίζεται στο σχέδιο προϋπολογισμού συν 50% των αντιστοίχων νέων αναλήψεων υποχρεώσεων ή το προτεινόμενο επίπεδο, εάν είναι χαμηλότερο·

o Τμήμα X (ΕΥΕΔ): οι πιστώσεις πληρωμών για δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες ορίζονται στο επίπεδο που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

4.  Τέταρτο, πέραν των ενισχύσεων και ελαττώσεων πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για διαχωριζόμενες δαπάνες που συμφωνήθηκαν, όπως εμφαίνεται στο σχέδιο συμβιβαστικής πρότασης κατά τομείς του δημοσιονομικού πλαισίου ως ανωτέρω, συμφωνούνται τα εξής ειδικά ποσά σε πιστώσεις πληρωμών:

α.  Τομέας 1 α: το επίπεδο πιστώσεων πληρωμών για το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση» ορίζεται σε 50 εκατ. ευρώ· το επίπεδο πιστώσεων πληρωμών για το «Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών» ορίζεται στο επίπεδο που συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο (έχει ήδη «κλείσει»)·

β.  Τομέας 2: το επίπεδο πιστώσεων πληρωμών για τις «Διεθνείς συμφωνίες σε θέματα αλιείας» ορίζεται στο επίπεδο που προτείνεται στη διορθωτική επιστολή 3/2012·

γ.  Τομέας 3 β: το επίπεδο πιστώσεων πληρωμών για τις «Ειδικές ετήσιες εκδηλώσεις» ορίζεται στο επίπεδο που προτείνεται στη θέση του Κοινοβουλίου·

δ.  Τομέας 4: το επίπεδο πιστώσεων πληρωμών για το «Αποθεματικό έκτακτης βοήθειας» ορίζεται σε 90 εκατ. ευρώ· το επίπεδο πιστώσεων πληρωμών για την «Παλαιστίνη» ορίζεται στο επίπεδο που προτείνεται στο σχέδιο προϋπολογισμού· το επίπεδο πιστώσεων πληρωμών για τη «Μακροοικονομική συνδρομή» ορίζεται στο επίπεδο που συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο (έχει ήδη «κλείσει»)· το επίπεδο πιστώσεων πληρωμών για τις «Χώρες του πρωτοκόλλου για τη ζάχαρη» ορίζεται στο επίπεδο που συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο (γραμμή που έχει «κλείσει», σε πιστώσεις πληρωμών).

5.  Η συνολική ελάττωση πληρωμών που κατανέμεται σε όλους τους τομείς και τις γραμμές του προϋπολογισμού ισούται προς:

  α. το συνολικό επίπεδο πληρωμών που αποφασίσθηκε δυνάμει του σημείου 1 ανωτέρω μείον:
   β. το σχέδιο προϋπολογισμού όπως τροποποιήθηκε από τις διορθωτικές επιστολές 1/2012, 2/2012 και 3/2012 σε συνδυασμό με τον αντίκτυπο που έχουν στις πληρωμές μέτρα που λαμβάνονται στα σημεία 2 έως 4 ανωτέρω.

Αυτή η συνολική ελάττωση του επιπέδου πληρωμών (5 α – 5 β) κατανέμεται εν συνεχεία σε όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού για τις διαχωριζόμενες δαπάνες των τομέων δαπανών σύμφωνα με την ακόλουθη κλείδα κατανομής, η οποία συνυπολογίζει περιορισμένη εξισορρόπηση των περικοπών δαπανών προς όφελος του τομέα 1 α, που προέρχεται από τους τομείς 2 και 4:

α.  Τομέας 1 α: 31,00%·

β.  Τομέας 1 β: 38,45%·

γ.  Τομέας 2: 21,25%·

δ.  Τομέας 3 α: 1,00%·

ε.  Τομέας 3 β: μηδέν %·

στ.  Τομέας 4: 8,30%.

6.  Με την επιφύλαξη των ποσών που ορίζονται στα σημεία 2 έως 4 ανωτέρω, οι περικοπές κατά τομέα όπως ορίζονται στο σημείο 5 κατανέμονται εν συνεχεία στις γραμμές του προϋπολογισμού, περιλαμβανομένων των γραμμών που έχουν «κλείσει», με βάση τη στάθμιση πληρωμών για τις επί μέρους σχετικές γραμμές στο σχέδιο προϋπολογισμού όπως τροποποιούνται από τις διορθωτικές επιστολές 1/2012, 2/2012 και 3/2012.

Ωστόσο εν είδει εξαίρεσης σε αυτόν τον κανόνα προτείνεται να κατανεμηθεί η όλη περικοπή για τον τομέα 1 β αναλογικά προς τη θέση του Συμβουλίου, ήτοι διατηρώντας το σχέδιο προϋπολογισμού για τον στόχο της σύγκλισης.

1.5.  Παρατηρήσεις του προϋπολογισμού

Όλες οι τροποποιήσεις κειμένου που επιφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο συμφωνούνται έχοντας κατά νου ότι δεν μπορούν να τροποποιήσουν ή να επεκτείνουν το πεδίο μιας υφισταμένης νομικής βάσης.

1.6.  Νέες γραμμές του προϋπολογισμού

Εκτός εάν γίνεται διαφορετική μνεία στα κοινά συμπεράσματα που συμφωνήθηκαν από την Επιτροπή Συνδιαλλαγής ή συμφωνήθηκαν από αμφότερα τα σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής κατά την αντίστοιχη ανάγνωση (νέο άρθρο του προϋπολογισμού 04 03 15 «Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών»), η ονοματολογία του προϋπολογισμού όπως προτείνεται από την Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού τις διορθωτικές επιστολές που εκπόνησε θα παραμείνει αμετάβλητη εξαιρουμένων των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών.

Ο χωρισμός του άρθρου 16 03 02 σε θέση του προϋπολογισμού 16 03 02 01 (τομέας 3 β) «Επικοινωνιακή προβολή από τις αντιπροσωπείες της Επιτροπής» και θέση του προϋπολογισμού 16 03 02 02 (τομέας 5) «Ευρωπαϊκοί Δημόσιοι Χώροι» που προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνείται.

1.7.  Αποθεματικά

Όλες οι εγγραφές στο αποθεματικό τις οποίες ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατηρούνται. Το ποσό που εγγράφεται στο αποθεματικό για τη γραμμή 26 01 20 (EPSO) μειώνεται κατά 50%, όπως μειώνονται και οι εγγραφές στο αποθεματικό για τις γραμμές A4 01 01 και A4 02 01 01.

2.  Προϋπολογισμός 2011

Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 6/2011 εγκρίνεται με τις κάτωθι τροποποιήσεις:

σε εκατομμύρια ευρώ

Γραμμή προϋπο-λογισμού

Ονομασία

Ενισχύσεις / ελαττώσεις πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων

ΣΔΠ 6/2011

Διαφορά

ΔΠ 6/2011

04 02 20

ΕΚΤ – Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια

+ 3,25

-

+ 3,25

19 08 01 02

Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης για την Παλαιστίνη, την ειρηνευτική διαδικασία και την UNRWA

+ 60,4

+ 39,6

+ 100,0

21 06 07

Συνοδευτικά μέτρα στον τομέα της μπανάνας

-

+ 13,4

+ 13,4

Μερικό σύνολο

Ενισχύσεις

+ 63,7

+ 53,0

+ 116,7

01 03 02

Μακροοικονομική συνδρομή

- 51,4

- 53,0

- 104,4

05 06 01

Διεθνείς γεωργικές συμφωνίες

- 0,1

-

- 0,1

07 11 01

Πολυμερείς και διεθνείς συμφωνίες για το κλίμα

- 0,2

-

- 0,2

14 03 03

Διεθνείς οργανισμοί στον τομέα των τελωνείων και της φορολογίας

- 0,1

-

- 0,1

15 02 03

Συνεργασία με τρίτες χώρες στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

- 6,3

-

- 6,3

21 07 03

Συνεισφορά στην Οργάνωση για τη Διατροφή και τη Γεωργία (FAO)

- 0,3

-

- 0,3

21 07 04

Συμφωνίες περί βασικών προϊόντων

- 2,0

-

- 2,0

Μερικό σύνολο

Ελαττώσεις

- 60,4

- 53,0

- 113,4

Σύνολο

Καθαρός αντίκτυπος

+ 3,25

-

+ 3,25

σε εκατομμύρια ευρώ

Γραμμή προϋπολογισμού

Ονομασία

Ενισχύσεις / ελαττώσεις πιστώσεων πληρωμών

ΣΔΠ 6/2011

ΔΠ 6/2011

04 02 17

ΕΚΤ – Σύγκλιση

+ 204,0

+ 226,35

04 02 19

ΕΚΤ – Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα

+ 204,0

+ 226,35

04 02 20

ΕΚΤ – Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια

+ 0,3

+ 0,3

08 04 01

Συνεργασία – Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες

+ 82,0

+ 82,0

09 04 01

Συνεργασία - ΤΠΕ

+ 60,0

+ 60,0

Μερικό σύνολο

Ενισχύσεις

+ 550,3

+ 595,0

05 04 05 01

Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης

p.m.

- 395,0

Μερικό σύνολο

Ελαττώσεις

p.m.

- 395,0

Σύνολο

Καθαρός αντίκτυπος

+550,3

+ 200,0

Όπως προτείνεται από την Επιτροπή, η ελάττωση σε πιστώσεις πληρωμών για τα «Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης» χρησιμοποιείται για να ικανοποιηθούν οι εκκρεμούσες ανάγκες πληρωμών για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Σύμφωνα με την κοινή δήλωση σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 7/2011 (Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης) που συμφωνήθηκε όπως εμφαίνεται στο τμήμα 3.2 κατωτέρω, ποσό 38 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών πρόκειται να αναδιαταχθεί από τα «Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης» προς χρηματοδότηση των πιστώσεων πληρωμών για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εμφαίνει ο ακόλουθος πίνακας:

σε εκατομμύρια ευρώ

Γραμμή προϋπολογισμού

Ονομασία

Ενισχύσεις / ελαττώσεις πιστώσεων πληρωμών

ΣΔΠ 7/2011

13 06 01

Ταμείο Αλληλεγγύης – κράτη μέλη

+ 38,0

Μερικό σύνολο

Ενισχύσεις

+ 38,0

05 04 05 01

Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης

- 38,0

Μερικό σύνολο

Ελαττώσεις

- 38,0

Σύνολο

Καθαρός αντίκτυπος

0

3.  Κοινές δηλώσεις

Ως μέρος της συμφωνίας για τον προϋπολογισμό 2012 και το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 6/2011 που εκτίθεται ανωτέρω, έχουν συμφωνηθεί οι εξής κοινές δηλώσεις.

3.1.  Κοινή δήλωση σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών

«Λαμβάνοντας υπ» όψιν τις εν εξελίξει προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης που καταβάλλονται στα κράτη μέλη, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνούν ελάττωση του επιπέδου των πιστώσεων πληρωμών για το 2012 σε σύγκριση προς το σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής. Ζητούν από την Επιτροπή να υποβάλει αίτημα πρόσθετων πιστώσεων πληρωμών με διορθωτικό προϋπολογισμό, εάν οι πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2012 αποδειχτούν ανεπαρκείς για την κάλυψη των δαπανών στον τομέα 1 α (Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη και απασχόληση), τον τομέα 1 β (Συνοχή για ανάπτυξη και απασχόληση), τον τομέα 2 (Προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων), τον τομέα 3 (Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη) και τον τομέα 4 (Η ΕΕ ως παγκόσμιος παράγων).

Ειδικότερα το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παροτρύνουν την Επιτροπή να υποβάλει το αργότερο έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2012 επικαιροποιημένα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση και εκτιμήσεις όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών στον υποτομέα 1β (Συνοχή για ανάπτυξη και απασχόληση) και την αγροτική ανάπτυξη στο πλαίσιο του τομέα 2 Προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων και, εφόσον απαιτείται, να υποβάλει σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού.

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα τοποθετηθούν σχετικά με οιοδήποτε σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού το ταχύτερο δυνατόν, για να αποφευχθεί κάθε έλλειψη πιστώσεων πληρωμών. Επιπροσθέτως, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεσμεύονται να επεξεργαστούν με ταχείς ρυθμούς κάθε πιθανή μεταφορά πιστώσεων πληρωμών, περιλαμβανομένων και των μεταφορών μεταξύ διαφορετικών τομέων του δημοσιονομικού πλαισίου, προκειμένου να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο τις πιστώσεις πληρωμών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και να τις ευθυγραμμίσουν με τα πραγματικά δεδομένα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και τις πραγματικές ανάγκες.

3.2.  Κοινή δήλωση σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 7/2011

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημειώνουν την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει την 21η Νοεμβρίου 2011 σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ 7/2011) για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος αναμένεται να ανέρχεται σε 38 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις τόσο ανάληψης υποχρεώσεων όσο και πληρωμών. Οι πιστώσεις πληρωμών θα αναδιαταχθούν από τα «Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης» (θέση 05 04 05 01 του προϋπολογισμού).

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα προσπαθήσουν να τοποθετηθούν σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 7/2011 πριν από το τέλος 2011, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εσωτερικές διαδικασίες εκάστου οργάνου.

3.3.  Κοινή δήλωση σχετικά με προληπτικά μέτρα για μελλοντική κρίση στον τομέα των οπωροκηπευτικών

Η κρίση που προκλήθηκε με το βακτήριο E-coli έχει τονίσει την ανάγκη για αρμόζοντα μηχανισμό απόκρισης σε κρίση της αγοράς εντός της ΕΕ. Υπ' αυτό το πρίσμα το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο δεσμεύονται να επιληφθούν ταχύτατα σχετικών αιτημάτων μεταφοράς από την Επιτροπή ή, αφού εξετασθεί η δυνατότητα ανακατανομής εγκεκριμένων πιστώσεων, διορθωτικού προϋπολογισμού που θα προτείνει η Επιτροπή στην περίπτωση έκτακτης κρίσης στην αγορά του τομέα των οπωροκηπευτικών η οποία απαιτεί τον ορισμό ειδικών μέτρων έκτακτης ανάγκης όπως προβλέπεται στο άρθρο 191 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ»), στο πνεύμα της πρότασης της Επιτροπής να διατίθενται μηχανισμοί για να προλαμβάνεται μελλοντική κρίση μέσω οργανώσεων των παραγωγών.

3.4.  Κοινή δήλωση σχετικά με τη χρηματοδότηση του έργου ITER

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφωνούν να συνέλθουν σε τριμερή διάλογο με τη συμμετοχή της Επιτροπής την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2011 το απόγευμα για να εξετάσουν το θέμα του πρόσθετου κόστους του έργου ITER τα έτη 2012-2013, για να επιτευχθεί συμφωνία πριν από το τέλος του έτους.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλούν την Επιτροπή να διευκολύνει την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τις πρόσθετες ανάγκες χρηματοδότησης του έργου ITER, λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες αμφοτέρων των σκελών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής.

(1) Οι κατά τομέα του δημοσιονομικού πλαισίου συνοπτικοί πίνακες στο παρόν τμήμα δεν περιλαμβάνουν τη μείωση πιστώσεων για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και τη δέσμη για τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που συμφωνήθηκε (βλέπε τμήμα 1.2 ανωτέρω).


Παράρτημα

τροποποίηση παρατηρήσεων του προϋπολογισμού

Δοκιμαστικό σχέδιο Τμήμα X (ΕΥΕΔ)

Κείμενο που ψηφίσθηκε, με τις αλλαγές που προτάθηκαν νε εμφαίνονται με ΠΑΧΕΑ στοιχεία

Δοκιμαστικό σχέδιο ‐ Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Ειρήνη

Αξιοποιώντας την Ιδέα του 2009 για την Ενίσχυση των Δυνατοτήτων Διαμεσολάβησης και Διαλόγου της ΕΕ το δοκιμαστικό σχέδιο αποσκοπεί . στην ανάλυση και την εξέταση επιλογών και την αποτίμηση του συναφούς κόστους και οφέλους, για να υπηρετηθούν αποτελεσματικά οι ανάγκες της ΕΕ σε διαμεσολάβηση για την ειρήνη.

Αξιοποιώντας τις προηγούμενες και συνεχιζόμενες προσπάθειες για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Ειρήνη, λαμβάνοντας υπόψη υπάρχουσες μελέτες, μεταξύ άλλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και υπάρχοντα επιχειρηματικά σχέδια που αναπτύχθηκαν για το σκοπό αυτό, αυτή η ανάλυση κόστους οφέλους θα εξετάσει ζητήματα όπως η δυνατή θεσμική συγκρότηση, περιλαμβανομένων των δομών κόστους, των συστημάτων διαχείρισης και των απαιτήσεων χρηματοδότησης.

Το δοκιμαστικό σχέδιο θα πρέπει ιδίως να διερευνήσει τις δυνατότητες βελτιστοποίησης του δυναμικού των υφισταμένων ικανοτήτων στο πλαίσιο της ΕΥΕΔ, στα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, το Ινστιτούτο Μελετών για Θέματα Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Ασφάλειας και Άμυνας, στα κράτη μέλη και τις οντότητές τους που επιδίδονται στην διαμεσολάβηση για την ειρήνη, καθώς επίσης και σε άλλους ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων και την εξασφάλιση συνεργειών με τις ικανότητες αυτές.

Οι στόχοι του Ιδρύματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ειρήνη θα πρέπει να βασίζονται στις θεμελιώδεις αξίες και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζονται στις Συνθήκες.

Με την επιφύλαξη των αποτελεσμάτων του δοκιμαστικού σχεδίου , τα καθήκοντα του Ιδρύματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ειρήνη θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την παροχή συμβουλών, την έρευνα,την κατάρτιση. τη διαμεσολάβηση και την ανεπίσημη διπλωματία με στόχο την αποτροπή συγκρούσεων και την ειρηνική επίλυση των διαφορών, τα διδαγμάτων και τις βέλτιστες πρακτικές από την εκτέλεση και διαχείριση των σχετικών αποστολών της ΕΕ, την προσέγγιση της ευρύτερης ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας και της κοινότητας των ΜΚΟ στους τομείς αυτούς και την υποστήριξη αυτών των τομέων δημοσίως. Το δοκιμαστικό σχέδιο πρέπει να επικεντρωθεί στο πώς ένα πιθανό ανεξάρτητο Ίδρυμα θα μπορούσε τόσο να ενισχύσει τις ικανότητες της ΕΥΕΔ και τις ευρύτερες ικανότητες της ΕΕ στους τομείς αυτούς όσο και να βελτιστοποιήσει τους υπάρχοντες πόρους ς σε συντονισμό με τα σχετικά θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Προπαρασκευαστική ενέργεια Τμήμα ΙΙΙ (Επιτροπή)

Διασυνοριακή δημοσιογραφία (Γραμμή 16 02 06 του προϋπολογισμού)

Στο τέλος των παρατηρήσεων προστίθεται παράγραφος ως εξής:

Αυτή η προπαρασκευαστική ενέργεια για επιδοτήσεις ευρωπαϊκής έρευνας για δημοσιογράφους έχει σκοπό να διευκολύνει και αναπτύξει μια σοβαρή διασυνοριακή δημοσιογραφική έρευνα σε επίπεδο Ένωσης. Θα διοργανωθούν προσκλήσεις υποβολής προσφορών προκειμένου να επιλεγούν κοινά σχέδια έρευνας στα οποία θα συμμετέχουν δημοσιογράφοι από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη, με διασυνοριακή ή ευρωπαϊκή διάσταση που θα εμφαίνεται μέσα από μια εθνική, περιφερειακή ή τοπική προοπτική. Τα αποτελέσματα της επιλεγμένης δημοσιογραφικής έρευνας θα δημοσιεύονται τουλάχιστον σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

Προς τούτο θα πραγματοποιηθεί μελέτη σκοπιμότητας για να εξευρεθούν νέοι τρόποι για να τεθεί σε εφαρμογή το εν λόγω σχέδιο. Η μελέτη πρέπει να εξετάσει τρόπους με τους οποίους ανεξάρτητη και κριτική δημοσιογραφία μπορεί να χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ, με ταυτόχρονη εξασφάλιση της ανεξαρτησίας της ενημέρωσης.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου