Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2267(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0407/2011

Předložené texty :

A7-0407/2011

Rozpravy :

Hlasování :

PV 01/12/2011 - 6.3
CRE 01/12/2011 - 6.3
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0522

Přijaté texty
PDF 279kWORD 43k
Čtvrtek, 1. prosince 2011 - Brusel
Návrh opravného rozpočtu č. 6/2011: vlastní zdroje, integrovaná námořní politika, Řecko, ESF, Palestina
P7_TA(2011)0522A7-0407/2011

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 1. prosince 2011 o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 6/2011 na rozpočtový rok 2011, oddíl III – Komise (17631/2011 – C7-0440/2011 – 2011/2267(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 314 této smlouvy, a na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 106a této smlouvy,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(1), a zejména na články 37 a 38 tohoto nařízení,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2011 přijatý s konečnou platností dne 15. prosince 2010(2),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(3),

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 6/2011 k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rok 2011, který Komise předložila dne 18. října 2011 (KOM(2011)0674),

–  s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2011, který Rada přijala dne 30. listopadu 2011 (17631/2011 – C7-0440/2011),

–  s ohledem na články 75b a 75e jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7-0407/2011),

A.  vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 6/2011 k souhrnnému rozpočtu na rok 2011 zahrnuje mj. zvýšení prostředků na závazky v okruhu 1 o 3,25 milionu EUR a v okruhu 4 o 113,4 milionu EUR, zvýšení prostředků na platby k pokrytí potřeb v okruhu 1 o 550,3 milionu EUR a aktualizaci odhadu příjmů;

B.  vzhledem k tomu, že Rada změnila návrh opravného rozpočtu č. 6/2011 tak, že snížila celkové čisté zvýšení prostředků na platby na částku 200 milionů EUR;

C.  vzhledem k tomu, že Parlament v průběhu celého rozpočtového procesu pro rok 2011 neustále zdůrazňoval, že celková výše prostředků na platby prosazovaná Radou a přijatá na rozpočtový rok 2011 není dostatečná a neumožní uspokojit všechny potřeby, na nichž bylo dosaženo jednoznačné shody;

D.  vzhledem k tomu, že se obě složky rozpočtového orgánu v průběhu dohodovacího řízení o rozpočtu na rozpočtový rok 2011 dohodly na společném prohlášení o prostředcích na platby zavazujícím Parlament i Radu, aby „zabránily jakémukoli výpadku v prostředcích na platby“;

E.  vzhledem k tomu, že některé potřeby plateb již částečně řeší souhrnný převod prostředků na platby (DEC 34/2011) v celkové výši 719,2 milionů EUR, a vzhledem k tomu, že Komise bude muset brzy předložit nový souhrnný převod, který bude v co nejvyšší míře řešit potřeby, jež nepokryla dohoda o návrhu opravného rozpočtu č. 6/2011, tj. 1 047 milionů EUR ze dne 18. listopadu 2011, aby byly splněny právní povinnosti Unie v oblasti prostředků na platby;

F.  vzhledem k tomu, že navrhované zvýšení prostředků na platby o 200 milionů EUR představuje pouze omezenou část ze zjištěných dodatečných potřeb do konce roku 2011, které dosahují ke dni 18. listopadu 2011 výše 1 642 milionů EUR;

G.  vzhledem k tomu, že posílení prostředků v okruhu 4 na finanční pomoc Palestině, mírový proces a UNRWA a na financování doprovodných opatření týkajících se banánů se provádí formou přesunu nevyužitých prostředků, jež byly vyčleněny na makrofinanční pomoc, a je součástí dohody dosažené v dohodovacím výboru pro rozpočet na rok 2012;

H.  vzhledem k tomu, že část zvýšených příjmů pochází z pokut a úroků z prodlení ve výši 435 milionů EUR, tj. z prosazování politiky hospodářské soutěže;

1.  bere na vědomí návrh opravného rozpočtu č. 6/2011 a následné nové posouzení vedoucí k aktualizaci potřeb, pokud jde o prostředky na platby a možné přesuny prostředků na závazky;

2.  poznamenává, že návrh opravného rozpočtu č. 6/2011 ve znění pozměněném Radou je výsledkem dohody dosažené v dohodovacím výboru, která zahrnuje jak rozpočet na rok 2012, tak i návrh opravného rozpočtu č. 6/2011;

3.  hluboce lituje nedůvěry, jež panovala během jednání mezi Komisí a členskými státy, pokud jde o úroveň dodatečných prostředků na platby, jež Komise potřebuje v roce 2011, aby mohla splnit právní povinnosti Unie; žádá Komisi, aby oběma složkám rozpočtového orgánu – jakož i široké veřejnosti – sdělila, jaké důsledky bude mít tato dohoda o provádění stávajících programů; má zejména obavy z dopadů tohoto rozhodnutí na fungování strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v členských státech i na klíčové programy v rámci okruhu „udržitelný růst“;

4.  zdůrazňuje, že přístup Rady není v souladu s postupy evropského semestru a posílenou evropskou správou ekonomických záležitostí, podle níž by se mělo usilovat o součinnost a doplňkovost mezi rozpočtem Unie a vnitrostátními rozpočty; o to více jej znepokojuje postoj Rady, protože pokud se má Unie vzpamatovat ze stávající hospodářské a sociální krize, je třeba podporovat investice zaměřené do budoucnosti;

5.  vyjadřuje připravenost zúčastnit se spolu s Radou a Komisí mapování současného stavu, aby bylo možné řešit případné nedostatky a schodky v provádění stávajících víceletých programů, zejména těch, jež spadají do podokruhů 1a a 1b;

6.  znovu zdůrazňuje své pevné přesvědčení, že část příjmů pocházejících z pokut a úroků z prodlení, tj. z prosazování politiky hospodářské soutěže, jež spadá do výlučné pravomoci Unie, by měla být přímo vrácena zpět do rozpočtu Unie a reinvestována a neměla by být vracena členským státům v rámci vyrovnání;

7.  schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2011 beze změny a pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 6/2011 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) Úř. věst. L 68, 15.3.2011.
(3) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí