Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2267(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0407/2011

Indgivne tekster :

A7-0407/2011

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 01/12/2011 - 6.3
CRE 01/12/2011 - 6.3
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0522

Vedtagne tekster
PDF 209kWORD 41k
Torsdag den 1. december 2011 - Bruxelles
Forslag til ændringsbudget nr. 6/2011: egne indtægter, integreret havpolitik, Grækenland, ESF, Palæstina
P7_TA(2011)0522A7-0407/2011

Europa-Parlamentets beslutning af 1. december 2011 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6/2011 for regnskabsåret 2011, Sektion III – Kommissionen (17631/2011 – C7-0440/2011 – 2011/2267(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314, og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(1), særlig artikel 37 og 38,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011, endeligt vedtaget den 15. december 2010(2),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(3),

–  der henviser til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6/2011 for regnskabsåret 2011, forelagt af Kommissionen den 18. oktober 2011 (KOM(2011)0674),

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 6/2011, vedtaget af Rådet den 30. november 2011 (17631/2011 – C7-0440/2011),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 75b og 75e,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0407/2011),

A.  der henviser til, at forslag til ændringsbudget nr. 6/2011 til det almindelige budget 2011 vedrører bl.a. forhøjelser af forpligtelsesbevillinger i udgiftsområde 1 og 4 på henholdsvis 3,25 mio. EUR og 113,4 mio. EUR, en forhøjelse af betalingsbevillingerne med et beløb på 550,3 mio. EUR til at dække behov i udgiftsområde 1 og opdatering af overslaget over egne indtægter;

B.  der henviser til, at Rådet har ændret forslag til ændringsbudget nr. 6/2011 ved at nedskære den samlede nettoforhøjelse til 200 mio. EUR i betalingsbevillinger;

C.  der henviser til, at Parlamentet fortsat i løbet af hele 2011-budgetproceduren har understreget, at det samlede niveau af betalinger, som Rådet havde foreslået og vedtaget for regnskabsåret 2011, var utilstrækkeligt og ikke ville gøre det muligt at opfylde alle klart vedtagne mål;

D.  der henviser til, at begge budgetmyndighedens parter i forbindelse med forliget om budgettet for regnskabsåret 2011 var blevet enige om en fælles erklæring om betalingsbevillinger, der forpligter Parlamentet og Rådet til at »undgå eventuelle manglende betalingsbevillinger«;

E.  der henviser til, at nogle behov allerede delvist er blevet dækket ved den samlede overførsel af betalingsbevillinger (DEC 34/2011) med et samlet beløb på 719,2 mio. EUR, og at Kommissionen snart bliver nødt til at forelægge en ny samlet overførsel for at dække så mange som muligt af de behov, som ikke var omfattet af aftalen om forslag til ændringsbudget nr. 6/2011, dvs. 1 047 mio. EUR den 18. november 2011 for at opfylde Unionens retlige forpligtelser med hensyn til betalingsbevillinger;

F.  der henviser til, at den foreslåede forhøjelse i betalingsbevillinger med 200 mio. EUR kun udgør en begrænset del af de identificerede behov indtil udgangen af 2011, der den 18. november 2011 udgjorde 1 642 mio. EUR;

G.  der henviser til, at midlerne til forhøjelserne i udgiftsområde 4 til finansiel bistand til Palæstina, fredsprocessen, UNRWA og ledsageforanstaltningerne for bananer stammer fra omfordelinger fra uudnyttede bevillinger under den makrofinansielle bistand og er en del af den aftale, som Forligsudvalget nåede frem til om budgettet for regnskabsåret 2012;

H.  der henviser til, at en del af forhøjelsen af indtægterne stammer fra bøder og morarenter for et samlet beløb på 435 mio. EUR, dvs. fra håndhævelsen af konkurrencepolitikken;

1.  tager forslag til ændringsbudget nr. 6/2011 og de efterfølgende revurderinger, der fører til opdatering af behovene i betalingsbevillinger og mulige omfordelinger i forpligtelsesbevillinger, til efterretning;

2.  noterer sig, at forslag til ændringsbudget nr. 6/2011, som ændret af Rådet, afspejler den aftale, der blev nået frem til i Forligsudvalget, der omfatter både budgettet for regnskabsåret 2012 og forslag til ændringsbudget nr. 6/2011;

3.  beklager dybt klimaet af mistillid, som var fremherskende under forhandlingerne mellem Kommissionen og medlemsstaterne om niveauet for de yderligere betalingsbevillinger, der er nødvendige i 2011, for at Kommissionen kan opfylde Unionens retlige forpligtelser; anmoder Kommissionen om at orientere budgetmyndighedens to parter og offentligheden generelt om konsekvenserne af denne aftale om gennemførelsen af de igangværende programmer; er navnlig bekymret over følgerne af denne afgørelse for driften af struktur- og samhørighedsfonde i medlemsstaterne sammen med de vigtige programmer under udgiftsområdet »Bæredygtig vækst«;

4.  understreger, at Rådets tilgang ikke stemmer overens med processerne for det europæiske semester og en styrket europæisk økonomisk styring, hvorved der bør søges synergi og komplementaritet mellem Unionen og de nationale budgetter; er desto mere bekymret over Rådets holdning, idet fremtidsorienterede investeringer bør fremmes, hvis Unionen skal komme sig over den nuværende økonomiske og sociale krise;

5.  udtrykker sin vilje til sammen med Rådet og Kommissionen at gøre status for at tage fat på mulige ulemper og mangler i forbindelse med gennemførelsen af de nuværende flerårige programmer, navnlig dem under underudgiftsområde 1a og 1b;

6.  gentager sin faste overbevisning om, at en del af indtægterne, der stammer fra bøder og morarenter, dvs. fra håndhævelsen af konkurrencepolitikken, som henhører under Unionens enekompetence, direkte bør genopføres på og geninvesteres i Unionens budget og ikke returneres til medlemsstaterne i forbindelse med saldoen;

7.  godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 6/2011 uden ændringer og pålægger sin formand at bekendtgøre, at Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6/2011 er endeligt vedtaget, og foranledige, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

(1) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(2) EUT L 68 af 15.3.2011.
(3) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik