Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2267(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0407/2011

Predkladané texty :

A7-0407/2011

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 01/12/2011 - 6.3
CRE 01/12/2011 - 6.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0522

Prijaté texty
PDF 214kWORD 45k
Štvrtok, 1. decembra 2011 - Brusel
Návrh opravného rozpočtu č. 6/2011: vlastné zdroje, integrovaná námorná politika, Grécko, ESF, Palestína
P7_TA(2011)0522A7-0407/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu z 1. decembra 2011 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2011 na rozpočtový rok 2011, oddiel III – Komisia (17631/2011 – C7-0440/2011 – 2011/2267(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 314, a na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(1), a najmä na jeho články 37 a 38,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2011 prijatý s konečnou platnosťou 15. decembra 2010(2),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(3),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2011 na rozpočtový rok 2011, ktorý Komisia predložila 18. októbra 2011 (KOM(2011)0674),

–  so zreteľom na pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2011, ktorú Rada prijala 30. novembra 2011 (17631/2011 – C7-0440/2011),

–  so zreteľom na články 75b a 75e rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7-0407/2011),

A.  keďže návrh opravného rozpočtu č. 6/2011 k všeobecnému rozpočtu na rok 2011 okrem iného zahŕňa zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov v okruhoch 1 a 4 na sumu 3,25 milióna EUR, respektíve 113,4 milióna EUR, zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov na pokrytie potrieb v okruhu 1 na sumu 550,3 milióna EUR a aktualizáciu odhadu príjmov;

B.  keďže Rada zmenila návrh opravného rozpočtu č. 6/2011 znížením celkovej čistej sumy zvýšenia platobných rozpočtových prostriedkov na 200 miliónov EUR;

C.  keďže Európsky parlament počas celého rozpočtového postupu na rok 2011 neustále zdôrazňoval, že celková úroveň platieb, ktorú obhajovala Rada a ktorá bola schválená na rozpočtový rok 2011, nie je dostatočná a neumožní splnenie všetkých jasne dohodnutých potrieb;

D.  keďže obe zložky rozpočtového orgánu počas zmierovacieho konania o rozpočte na rok 2011 schválili spoločné vyhlásenie o platobných rozpočtových prostriedkoch zaväzujúce Európsky parlament a Radu k tomu, aby „predišli akémukoľvek nedostatku platobných rozpočtových prostriedkov“;

E.  keďže niektoré platobné potreby už čiastočne rieši globálny presun v platobných rozpočtových prostriedkoch (DEC 34/2011) v celkovej výške 719,2 milióna EUR a keďže Komisia bude musieť čoskoro predložiť nový globálny presun s cieľom riešiť v čo najväčšej možnej miere potreby, ktoré nie sú pokryté dohodou o návrhu opravného rozpočtu č. 6/2011, t. j. 1 047 miliónov EUR k 18. novembru 2011, aby si Únia splnila právne záväzky, pokiaľ ide o platobné rozpočtové prostriedky;

F.  keďže navrhnuté zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov o 200 miliónov EUR predstavuje len obmedzenú časť zistených dodatočných potrieb do konca roku 2011, ktoré k 18. novembru 2011 dosiahli výšku 1 642 miliónov EUR;

G.  keďže zvýšenie prostriedkov v okruhu 4 na finančnú pomoc Palestíne, mierový proces a UNRWA a na opatrenia týkajúce sa banánov sa dosiahlo presunutím nepoužitých prostriedkov v rámci makrofinančnej pomoci a je súčasťou dohody dosiahnutej zmierovacím výborom v súvislosti s rozpočtom na rozpočtový rok 2012;

H.  keďže časť zvýšenia príjmov pochádza z pokút a úrokov z omeškania v celkovej výške 435 miliónov EUR, t. j. z uplatňovania politiky hospodárskej súťaže;

1.  berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 6/2011 a následné prehodnotenia vedúce k aktualizácii potrieb v platobných rozpočtových prostriedkoch a možných presunov vo viazaných rozpočtových prostriedkoch;

2.  konštatuje, že návrh opravného rozpočtu č. 6/2011 po úpravách Rady zodpovedá dohode dosiahnutej zmierovacím výborom, ktorá sa týka tak rozpočtu na rozpočtový rok 2012, ako aj návrhu opravného rozpočtu č. 6/2011;

3.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad atmosférou nedôvery prevládajúcou počas rokovaní medzi Komisiou a členskými štátmi, pokiaľ ide o úroveň mimoriadnych platobných rozpočtových prostriedkov potrebných na rok 2011, aby Komisia bola schopná splniť právne záväzky Únie; žiada Komisiu, aby obom zložkám rozpočtového orgánu a širokej verejnosti oznámila, aké sú dôsledky tejto dohody na plnenie prebiehajúcich programov; je obzvlášť znepokojený, pokiaľ ide o vplyv tohto rozhodnutia na fungovanie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v členských štátoch spolu s kľúčovými programami v rámci okruhu „Udržateľný rast“;

4.  zdôrazňuje, že prístup Rady je v rozpore s procesmi európskeho semestra a posilneným európskym hospodárskym riadením, v rámci ktorých by mala existovať snaha o dosiahnutie synergického účinku a vzájomného dopĺňania medzi rozpočtami Únie a členských štátov; je preto ešte viac znepokojený postojom Rady, keďže ak má Únia prekonať súčasnú hospodársku a sociálnu krízu, treba podporovať investície smerujúce do budúcnosti;

5.  vyjadruje ochotu zúčastniť sa spolu s Radou a Komisiou na hodnotení s cieľom riešiť možné chyby a nedostatky v plnení súčasných viacročných programov, a to najmä v prípade podokruhov 1a a 1b;

6.  opakuje svoje pevné presvedčenie, že časť príjmov pochádzajúcich z pokút a z úrokov z omeškania, t. j. z uplatňovania politiky hospodárskej súťaže, ktorá je výlučnou právomocou Únie, by mala byť priamo vložená a opätovne investovaná v rozpočte Únie a nemala by sa vracať členským štátom v rámci vyrovnania;

7.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2011 bez zmien a doplnení a poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 6/2011 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 68, 15.3.2011.
(3) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia