Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2011/2267(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0407/2011

Predložena besedila :

A7-0407/2011

Razprave :

Glasovanja :

PV 01/12/2011 - 6.3
CRE 01/12/2011 - 6.3
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0522

Sprejeta besedila
PDF 202kWORD 42k
Četrtek, 1. december 2011 - Bruselj
Predlog spremembe proračuna št. 6/2011: lastna sredstva, celostna pomorska politika, Grčija, ESS, Palestina
P7_TA(2011)0522A7-0407/2011

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 1. decembra 2011 o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 6/2011 za proračunsko leto 2011, Oddelek III – Komisija (17631/2011 – C7-0440/2011 – 2011/2267(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 314 navedene pogodbe, in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti člena 106a navedene pogodbe,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(1), zlasti členov 37 in 38 te Uredbe,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2011, kot je bil dokončno sprejet dne 15. decembra 2010(2),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(3),

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna Evropske unije št. 6/2011 za proračunsko leto 2011, ki ga je Komisija predložila dne 18. oktobra 2011 (KOM(2011)0674),

–  ob upoštevanju stališča Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 6/2011, ki ga je Svet pripravil 30. novembra 2011 (17631/2011 – C7-0440/2011),

–  ob upoštevanju člena 75b in 75e Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0407/2011),

A.  ker predlog spremembe proračuna št. 6/2011 k splošnemu proračunu za leto 2011 med drugim zajema povečanje sredstev za prevzem obveznosti v razdelkih 1 in 4, in sicer za 3,25 milijona EUR oziroma 113,4 milijona EUR, povečanje sredstev za plačila za razdelek 1 za 550,3 milijona EUR ter popravek v napovedi prihodkov;

B.  ker je Svet spremenil predlog spremembe proračuna št. 6/2011, tako da je zmanjšal skupno neto povečanje sredstev za plačila na 200 milijonov EUR;

C.  ker je Parlament v celotnem proračunskem postopku za leto 2011 vztrajno poudarjal, da je skupna raven plačil, ki jo zagovarja Svet in je bila sprejeta za proračunsko leto 2011, nezadostna in ne bo omogočila izpolnitve vseh jasno dogovorjenih potreb;

D.  ker sta se obe veji proračunskega organa med spravnim postopkom v okviru proračuna za proračunsko leto 2011 dogovorili o skupni izjavi o sredstvih za plačila, s katero sta se Parlament in Svet zavezala, da „se bosta izogibala morebitnemu izpadu odobritev plačil“;

E.  ker so bile nekatere potrebe po plačilih deloma že obravnavane z globalno prerazporeditvijo odobritev plačil (DEC 34/2011) v skupnem znesku 719,2 milijona EUR in ker bo morala Komisija kmalu predstaviti novo globalno prerazporeditev, da bi se, kolikor je mogoče, posvetila potrebam, ki niso bile zajete v dogovor o predlogu spremembe proračuna št. 6/2011, tj. 1 047 milijonov EUR dne 18. novembra 2011, da bi izpolnila zakonske obveznosti Unije glede sredstev za plačila;

F.  ker bi predlagano povečanje sredstev za plačila za 200 milijonov EUR le delno pokrilo ugotovljene dodatne potrebe do konca leta 2011, ki dne 18. novembra 2011 znašajo 1 642 milijonov EUR;

G.   ker je povečanje sredstev v razdelku 4 za finančno pomoč Palestini, mirovni proces in UNRWA ter za spremljevalne ukrepe glede banan, posledica prerazporeditve neporabljenih sredstev v okviru makrofinančne pomoči in je del dogovora, ki ga je Spravni odbor dosegel za proračun za proračunsko leto 2012;

H.  ker del povečanja prihodkov izhaja iz glob in zamudnih obresti v skupnem znesku 435 milijonov EUR, torej iz izvajanja konkurenčne politike;

1.  je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 6/2011 in nadaljnjimi ponovnimi ocenami, zaradi katerih bi bilo treba posodobiti potrebe po sredstvih za plačila in opraviti morebitne prerazporeditve sredstev za prevzem obveznosti;

2.  ugotavlja, da predlog spremembe proračuna št. 6/2011, kakor ga je spremenil Svet, odraža sporazum, ki ga je sklenil Spravni odbor, ter zajema tako proračun za proračunsko leto 2012, kot tudi predlog spremembe proračuna št. 6/2011;

3.  močno obžaluje nezaupanje, ki je prevladovalo med pogajanji med Komisijo in državami članicami, glede ravni dodatnih sredstev za plačila, ki jih Komisija v letu 2011 potrebuje za izpolnitev zakonskih obveznosti Unije; poziva Komisijo, naj obema vejama proračunskega organa in javnosti sporoči, kakšne so posledice tega dogovora za izvajanje sedanjih programov; je zaskrbljen zlasti zaradi učinkov te odločitve na delovanje strukturnih skladov in Kohezijskega sklada v državah članicah, skupaj z glavnimi programi iz razdelka „Trajnostna rast“;

4.  poudarja, da pristop Sveta ni v skladu s procesi evropskega semestra in okrepljenim evropskim gospodarskim upravljanjem, s čimer si je treba prizadevati za sinergije in dopolnjevanje med proračunom Unije in nacionalnimi proračuni; zato je še bolj zaskrbljen zaradi stališča Sveta, saj je treba podpirati v prihodnost usmerjene naložbe, da si bo Unija lahko opomogla od sedanje gospodarske in socialne krize;

5.  izraža pripravljenost za sodelovanje s Svetom in Komisijo pri pregledu stanja, da bi obravnavali morebitne slabosti in pomanjkljivosti pri izvajanju sedanjih večletnih programov, zlasti tistih iz podrazdelkov 1a in 1b;

6.  ponovno poudarja trdno prepričanje, da bi bilo treba prihodke, ki izhajajo iz glob in zamudnih obresti, torej iz izvajanja konkurenčne politike, ki sodi med izključne pristojnosti Unije, vrniti neposredno v proračun Unije in ne v okviru bilance vrniti državam članicam;

7.  brez sprememb odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 6/2011 in naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 6/2011 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

8.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(2) UL L 68, 15.3.2011.
(3) UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov