Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2262(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0395/2011

Predkladané texty :

A7-0395/2011

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 01/12/2011 - 6.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0523

Prijaté texty
PDF 296kWORD 47k
Štvrtok, 1. decembra 2011 - Brusel
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2011/005 Norte-Centro Automotive, Portugalsko
P7_TA(2011)0523A7-0395/2011
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 1. decembra 2011 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive, Portugalsko) (KOM(2011)0664 – C7-0334/2011 – 2011/2262(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2011)0664 – C7-0334/2011),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1) (MID zo 17. mája 2006), a najmä na jej bod 28,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii(2) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na postup trialógu podľa bodu 28 MID zo 17. mája 2006,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7-0395/2011),

A.  keďže Európska únia vytvorila vhodné legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom postihnutým dôsledkami veľkých štrukturálnych zmien svetového obchodu a pomáhať im pri opätovnom začleňovaní na trh práce,

B.  keďže rozsah pôsobnosti Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol rozšírený v prípade žiadostí podaných od 1. mája 2009 tak, aby zahŕňal podporu pre pracovníkov, ktorí boli prepustení v priamom dôsledku globálnej finančnej a hospodárskej krízy,

C.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté na zmierovacom zasadnutí 17. júla 2008, a mala by riadne zohľadňovať MID zo 17. mája 2006 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii EGF,

D.  keďže Portugalsko požiadalo o pomoc v súvislosti s prepustením 726 pracovníkov (pomoc sa týka všetkých) v troch podnikoch, ktoré podľa klasifikácie NACE Revision 2 pôsobia v rámci divízie 29 („Výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov“) v regiónoch na úrovni NUTS II Norte (PT11) a Centro (PT16) v Portugalsku,

E.  keďže žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené nariadením o EGF,

1.  žiada zúčastnené inštitúcie, aby vyvinuli potrebné úsilie na zlepšenie procedurálnych a rozpočtových mechanizmov s cieľom urýchliť mobilizáciu EGF; v tejto súvislosti oceňuje zlepšený postup, ktorý Komisia zaviedla v nadväznosti na žiadosť Európskeho parlamentu o rýchlejšie uvoľňovanie grantov a ktorého cieľom je predkladať rozpočtovému orgánu hodnotenie Komisie týkajúce sa oprávnenosti žiadosti o EGF spolu s návrhom na jeho mobilizáciu; vyjadruje nádej, že v rámci nadchádzajúcej revízie EGF dôjde k ďalším zlepšeniam v postupe a že sa dosiahne väčšia efektívnosť a transparentnosť EGF;

2.  pripomína záväzok inštitúcií zabezpečiť hladký a rýchly postup prijímania rozhodnutí o mobilizácii EGF a poskytnúť jednorazovú, časovo obmedzenú individuálnu podporu zameranú na pomoc pracovníkom, ktorí boli prepustení v dôsledku globalizácie a finančnej a hospodárskej krízy; zdôrazňuje úlohu, ktorú EGF môže zohrávať pri opätovnom začleňovaní prepustených pracovníkov na trh práce, najmä pokiaľ ide o najzraniteľnejších a najmenej kvalifikovaných pracovníkov;

3.  zdôrazňuje, že v súlade s článkom 6 nariadenia o EGF by sa malo zaistiť, aby EGF podporoval opätovné začleňovanie jednotlivých prepustených pracovníkov do zamestnania; ďalej zdôrazňuje, že pomoc z EGF by sa mala použiť iba na spolufinancovanie aktívnych opatrení trhu práce, ktoré vedú k dlhodobej zamestnanosti; opätovne zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré sú podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedné podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví;

4.  berie na vedomie, že poskytované informácie o koordinovanom balíku personalizovaných služieb, ktoré sa majú financovať z EGF, zahŕňajú údaje o zlučiteľnosti a komplementárnosti s opatreniami financovanými zo štrukturálnych fondov; pripomína svoju výzvu Komisii, aby uviedla komparatívne hodnotenie týchto údajov aj vo svojich výročných správach;

5.  berie na vedomie skutočnosť, že po opakovaných žiadostiach Európskeho parlamentu sú v rozpočte na rok 2011 v rozpočtovom riadku EGF 04 05 01 po prvýkrát zahrnuté platobné rozpočtové prostriedky vo výške 47 608 950 EUR; pripomína, že EGF bol vytvorený ako osobitný konkrétny nástroj s vlastnými cieľmi a termínmi, a preto si zaslúži pridelenie vlastných prostriedkov, čím sa predíde presunom z iných rozpočtových riadkov, ku ktorým dochádzalo v minulosti a ktoré by mohli ohroziť dosahovanie rôznych cieľov politík;

6.  víta plánované zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov v rozpočtovom riadku EFG, o ktoré sa požiada prostredníctvom celkového presunu, a tieto rozpočtové prostriedky sa použijú na pokrytie sumy 1 518 465 EUR potrebnej pre túto žiadosť;

7.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

8.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s jeho prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive, Portugalsko)

(Text prílohy tu nie je uvedený, pretože zodpovedá záverečnému aktu, rozhodnutiu 2012/4/EÚ.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia