Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2057(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0410/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0410/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2011 - 6.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0524

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 270kWORD 34k
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2011 - Βρυξέλλες
Αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Γεωργίου Τούσσα
P7_TA(2011)0524A7-0410/2011

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Τούσσα (2011/2057(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Τούσσα που απεστάλη από τον δικαστή του 7ου τμήματος του Πρωτοδικείου Πειραιά, Ηλία Σταυρόπουλο, παρελήφθη στις 9 Φεβρουαρίου 2011 και ανακοινώθηκε στη συνεδρίαση ολομέλειας της 9ης Μαρτίου 2011,

–  αφού άκουσε τον Γεώργιο Τούσσα στις 19 Σεπτεμβρίου 2011 σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των Προνομίων και Ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 12ης Μαΐου 1964, της 10ης Ιουλίου 1986, της 15ης και 21ης Οκτωβρίου 2008 και της 19ης Μαρτίου 2010(1),

–  έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 62 του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 6 παράγραφος 2 και το άρθρο 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0410/2011),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δικαστής του 7ου τμήματος του Πρωτοδικείου Πειραιά ζήτησε την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Τούσσα, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να μπορέσει να διεξαγάγει την ποινική διαδικασία η οποία κινήθηκε κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Πειραιά σχετικά με εικαζόμενη απιστία, η οποία προκάλεσε ζημιά που υπερβαίνει τα 147 000 EUR (Άρθρο 390 του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα και άρθρο 1 του νόμου 1608/1950) και για την οποία διετάχθη δικαστική ανάκριση (Άρθρα 246, 248 και 250 του Ελληνικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δικαστής προτίθεται να κλητεύσει τον Γεώργιο Τούσσα προκειμένου να απολογηθεί σχετικά με την εν λόγω υπόθεση και να απαντήσει στις προαναφερθείσες κατ' αυτού κατηγορίες σύμφωνα με τα άρθρα 270, 271 και 273 του Ελληνικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπώς, είναι σκόπιμο να συστήσει, εν προκειμένω, την άρση της βουλευτικής ασυλίας·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Γεωργίου Τούσσα·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει άμεσα την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής στις αρμόδιες αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας και στον Γεώργιο Τούσσα.

(1) Υπόθεση 101/63 Wagner κατά Fohrmann και Krier [1964] Συλλογή σ. 195· υπόθεση 149/85 Wybot κατά Faure και άλλων [1986] Συλλογή σ. 2391· υπόθεση T-345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου [2008] Συλλογή σ. II-2849. Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07 Marra κατά De Gregorio και Clemente [2008] Συλλογή σ. I-7929· υπόθεση T-42/06 Gollnisch κατά Κοινοβουλίου (ΕΕ C 134 της 22.5.2010, σ. 29).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου