Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2057(IMM)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0410/2011

Ingediende teksten :

A7-0410/2011

Debatten :

Stemmingen :

PV 01/12/2011 - 6.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0524

Aangenomen teksten
PDF 110kWORD 32k
Donderdag 1 december 2011 - Brussel
Verzoek om opheffing van de immuniteit van het parlementslid Georgios Toussas
P7_TA(2011)0524A7-0410/2011

Besluit van het Europees Parlement van 1 december 2011 over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Toussas (2011/2057(IMM))

Het Europees Parlement,

–  gezien het aan het Parlement voorgelegde verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Toussas, dat op 9 februari 2011 werd ingediend door de onderzoeksrechter Ilias Stavropoulos van de arrondissementsrechtbank te Piraeus, afdeling 7, en van de ontvangst waarvan op 9 maart 2011 ter plenaire vergadering kennis werd gegeven,

–  na Georgios Toussas op 19 september 2011 te hebben gehoord, overeenkomstig artikel 7, lid 3, van zijn Reglement,

–  gezien artikel 9 van Protocol nr. 7 betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, en op artikel 6, lid 2, van de Akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen,

–  gezien de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 12 mei 1964, 10 juli 1986, 15 en 21 oktober 2008 en 19 maart 2010(1),

–  gezien artikel 62 van de grondwet van de Helleense Republiek,

–  gezien artikel 6, lid 2, en artikel 7 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A7-0410/2011),

A.  overwegende dat de onderzoeksrechter in de arrondissementsrechtbank van Piraeus, afdeling 7, gevraagd heft om opheffing van de immuniteit van Georgios Toussas, lid van het Europees Parlement, met het oog op de strafrechtelijke procedure die is ingesteld op vordering van het Openbaar Ministerie bij de arrondissementsrechtbank van Piraeus in verband met een beschuldiging van fraude ter zake van een bedrag van meer dan EUR 147 000 (artikel 390 van of the het Griekse wetboek van strafrecht en artikel 1 van wet nr. 1608/1950) naar aanleiding waarvan een gerechtelijk onderzoek werd gelast, (artikelen 246, 248 en 250 van het Griekse wetboek van strafvordering);

B.  overwegende dat de onderzoeksrechter voornemens is Georgios Toussas op te roepen om als verdachte een verklaring af te leggen en zich te verantwoorden voor hetgeen hem ten laste wordt gelegd, overeenkomstig de artikelen 270, 271 en 273 van het Griekse Wetboek van Strafvordering;

C.  overwegende dat het daarom raadzaam is in dit geval de opheffing van de parlementaire immuniteit aan te bevelen;

1.  besluit de immuniteit van Georgios Toussas op te heffen;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en het verslag van zijn bevoegde commissie onmiddellijk te doen toekomen aan de desbevoegde autoriteiten van de Helleense Republiek en aan Georgios Toussas.

(1) Zaak 101/63, Wagner/Fohrmann en Krier, Jurispr. 1964, blz. 195; zaak 149/85, Wybot/Faure e.a., Jurispr. 1986, blz. 2391; zaak T-345/05, Mote/Parlement, Jurispr. 2008, blz. II-2849; gevoegde zaken C-200/07 en C-201/07, Marra/De Gregorio en Clemente, Jurispr. 2008, blz. I 7929; zaak T-42/06, Gollnisch/Parlement (PB C 134 van 22.5.2010, blz. 29).

Juridische mededeling - Privacybeleid