Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2076(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0412/2011

Indgivne tekster :

A7-0412/2011

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 01/12/2011 - 6.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0525

Vedtagne tekster
PDF 100kWORD 36k
Torsdag den 1. december 2011 - Bruxelles
Anmodning om beskyttelse af Luigi de Magistris' immunitet og privilegier
P7_TA(2011)0525A7-0412/2011

Europa-Parlamentets afgørelse af 1. december 2011 om anmodning om beskyttelse af Luigi de Magistris' immunitet og privilegier (2011/2076(IMM))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anmodning af 31. marts 2011 fra Luigi de Magistris, hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 6. april 2011, om beskyttelse af hans immunitet i forbindelse med en verserende sag ved retten i Napoli i Italien,

–  der henviser til det skriftlige materiale, Luigi de Magistris har fremlagt i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 7, stk. 3,

–  der henviser til artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, samt til artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions Domstols domme af 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010 og 6. september 2011(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 6, stk. 3, og artikel 7,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A7-0412/2011),

A.  der henviser til, at Luigi de Magistris, medlem af Europa-Parlamentet, har anmodet om beskyttelse af sin parlamentariske immunitet i forbindelse med en verserende sag ved en italiensk domstol;

B.  der henviser til, at Luigi de Magistris' anmodning vedrører en stævning indgivet mod ham ved retten i Napoli på vegne af Bagnolifutura SpA, et selskab med hjemsted i Napoli, der beskæftiger sig med byfornyelse, i anledning af nogle pressemeddelelser udsendt af de Magistris og offentliggjort på hans hjemmeside;

C.  der henviser til, at de påstande, der fremsættes i pressemeddelelserne, ifølge stævningen er ærekrænkende, hvorfor der er rejst krav om betaling af erstatning;

D.  der henviser til, at pressemeddelelserne blev offentliggjort på hjemmesiden på et tidspunkt, hvor Luigi de Magistris var medlem af Europa-Parlamentet efter at have opnået valg ved Europavalget i 2009;

E.  der henviser til, at disse pressemeddelelser indeholdt oplysninger i relation til en skriftlig forespørgsel til Kommissionen, hvori Luigi de Magistris havde anmodet om supplerende oplysninger vedrørende nogle uregelmæssigheder i forbindelse med offentlige udbud, som Kommissionen havde konstateret i maj 2009, og der henviser til, at han samtidig havde anmodet om yderligere oplysninger om et påstået misbrug af offentlige midler i Napoli-området, hvor Bagnolifutura driver sin virksomhed;

F.  der henviser til, at Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 8 i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter hverken kan eftersøges, tilbageholdes eller retsligt forfølges på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv;

G.  der henviser til, at den omstændighed, at en retssag henhører under civil- eller forvaltningsretten eller indeholder visse civil- eller forvaltningsretlige aspekter, der falder under civil- eller forvaltningsretten, i henhold til Parlamentets faste praksis ikke i sig selv udgør nogen hindring for, at beskyttelsen i den ovennævnte artikel kan gøres gældende;

H.  der finder, at sagens omstændigheder, som de fremgår af stævningen og af det skriftlige materiale, Luigi de Magistris har fremlagt for Retsudvalget, tyder på, at de fremsatte udtalelser rent faktisk har en direkte og klar forbindelse til Luigi de Magistris' udøvelse af sit hverv som medlem af Europa-Parlamentet;

I.  der henviser til, at Luigi de Magistris, da han offentliggjorde de omhandlede pressemeddelelser, handlede som led i udøvelsen af sit hverv som medlem af Europa-Parlamentet;

1.  vedtager at beskytte Luigi de Magistris' immunitet og privilegier;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til Den Italienske Republiks kompetente myndighed og til Luigi de Magistris.

(1) Sag 101/63, Wagner mod Fohrmann og Krier, Sml. 1954-1964, s. 483, sag 149/85, Wybot mod Faure m.fl., Sml. 1986, s. 2391, sag T-345/05, Mote mod Parlamentet, Sml. 2008 II, s. 2849, forenede sager C-200/07 og C-201/07, Marra mod De Gregorio og Clemente, Sml. 2008 I, s. 7929, sag T-42/06, Gollnisch mod Parlamentet (endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser) og sag C-163/10, Patriciello, (endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik