Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2076(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0412/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0412/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2011 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0525

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 279kWORD 38k
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2011 - Βρυξέλλες
Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του Luigi de Magistris
P7_TA(2011)0525A7-0412/2011

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων που υπέβαλε ο Luigi de Magistris (2011/2076(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση του Luigi de Magistris της 31ης Μαρτίου 2011, που ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 6 Απριλίου 2011, για την υπεράσπιση της ασυλίας του σε σχέση με διαδικασία που εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου της Νάπολης, στην Ιταλία,

–  έχοντας υπόψη τις γραπτές παρατηρήσεις που υπέβαλε ο Luigi de Magistris, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις από 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010 και 6 Σεπτεμβρίου 2011 αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 6 παράγραφος 3 και το άρθρο 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0412/2011),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Luigi De Magistris υπέβαλε αίτηση για την υπεράσπιση της βουλευτικής του ασυλίας σε σχέση με διαδικασία που εκκρεμεί ενώπιον ιταλικού δικαστηρίου·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση του Luigi De Magistris αφορά αγωγή που ασκήθηκε εις βάρος του ενώπιον του Δικαστηρίου της Νάπολης, εξ ονόματος της Bagnoliafutura SpA, μιας εταιρίας με έδρα τη Νάπολη που δραστηριοποιείται στον τομέα της σχεδίασης και της αποκατάστασης του εδάφους, σε σχέση με δημοσιεύματά του στον Τύπο, τα οποία ανήρτησε στην ιστοσελίδα του·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την αγωγή, οι δηλώσεις που έγιναν στις εν λόγω δημοσιεύσεις στον Τύπο συνιστούν συκοφαντική δυσφήμιση με αποτέλεσμα να ασκηθεί αγωγή αποζημίωσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δημοσιεύματα Τύπου αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα όταν ο Luigi de Magistris ήταν βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά την εκλογή του κατά τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2009·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Luigi de Magistris δημοσίευσε στον Τύπο πληροφορίες που αφορούσαν συνέχεια σε γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία ζητούσε συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με παρατυπίες στο πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, τις οποίες διαπίστωσε η Επιτροπή τον Μάιο του 2009 και λαμβάνοντας υπόψη ότι ζήτησε επίσης περαιτέρω στοιχεία σχετικά με τη διασπάθιση δημοσίου χρήματος στην περιοχή της Νάπολης, όπου αναπτύσσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα η Bagnoliafutura·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου περί των Προνομίων και Ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν υπόκεινται σε έρευνα, κράτηση ή δίωξη για γνώμη ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πάγια πρακτική του Κοινοβουλίου, το γεγονός ότι μια δικαστική διαδικασία εμπίπτει στο αστικό ή διοικητικό δίκαιο, ή περιέχει ορισμένες πτυχές που εμπίπτουν στο αστικό ή διοικητικό δίκαιο, δεν εμποδίζει καθεαυτό την εφαρμογή της ασυλίας που χορηγείται από το άρθρο αυτό·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, όπως αυτά εκτίθενται στην αγωγή και στις έγγραφες παρατηρήσεις που υπέβαλε ο Luigi de Magistris στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων φανερώνουν ότι οι σχετικές δηλώσεις έχουν άμεση και προφανή σχέση με την άσκηση των καθηκόντων του Luigi de Magistris ως βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Luigi De Magistris, όταν προέβη στις επίμαχες δημοσιεύσεις στον Τύπο, ενεργούσε στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων του ως βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

1.  αποφασίζει να υπερασπίσει την ασυλία και τα προνόμια του Luigi De Magistris·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμέσως την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής στην αρμόδια αρχή της Ιταλικής Δημοκρατίας και στον Luigi De Magistris.

(1) Υπόθεση 101/63 Wagner κατά Fohrmann και Krier Συλλογή 1964 σ. 195, Υπόθεση 149/85 Wybot κατά Faure και άλλων Συλλογή 1986 σ. 2391, Υπόθεση T-345/05 Mote κατά Κοινοβουλίου Συλλογή 2008 σ. II-2849, Συνεκδικαθείσες Υποθέσεις C-200/07 και C-201/07 Marra κατά De Gregorio και Clemente Συλλογή 2008 σ. I-7929, Υπόθεση T-42/06 Gollnisch κατά Κοινοβουλίου (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στη Συλλογή) και Υπόθεση C-163/10 Patriciello (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στη Συλλογή).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου