Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0210(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0380/2011

Indgivne tekster :

A7-0380/2011

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 01/12/2011 - 6.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0526

Vedtagne tekster
PDF 102kWORD 31k
Torsdag den 1. december 2011 - Bruxelles
Tilbagebetalingspligtig støtte og finansieringsteknik ***I
P7_TA(2011)0526A7-0380/2011
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 1. december 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår tilbagebetalingspligtig støtte og finansieringsteknik (KOM(2011)0483 – C7-0215/2011 – 2011/0210(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0483),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 177 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0215/2011),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 16. november 2011 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelse fra Budgetkontroludvalget (A7-0380/2011),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Udtalelse af 27.10.2011 (endnu ikke offentliggjort i EUT).


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 1. december 2011 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2011 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår tilbagebetalingspligtig støtte, finansieringsteknik og visse bestemmelser om udgiftsoversigten
P7_TC1-COD(2011)0210

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1310/2011).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik