Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0210(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0380/2011

Ingediende teksten :

A7-0380/2011

Debatten :

Stemmingen :

PV 01/12/2011 - 6.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0526

Aangenomen teksten
PDF 198kWORD 34k
Donderdag 1 december 2011 - Brussel
Terugvorderbare steun en financiële instrumentering ***I
P7_TA(2011)0526A7-0380/2011
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 1 december 2011 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad wat terugvorderbare steun en financiële instrumentering betreft (COM(2011)0483 – C7-0215/2011 – 2011/0210(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2011)0483),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 177 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0215/2011),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité(1),

–  gezien het advies van het Comité van de Regio's,

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 16 november 2011 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling en het advies van de Commissie begrotingscontrole (A7-0380/2011),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) Advies van 27 oktober 2011 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 1 december 2011 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2011 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad wat terugvorderbare steun, financiële instrumentering en bepaalde voorschriften aangaande de uitgavenstaat betreft
P7_TC1-COD(2011)0210

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) nr. 1310/2011.)

Juridische mededeling - Privacybeleid