Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0210(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0380/2011

Predkladané texty :

A7-0380/2011

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 01/12/2011 - 6.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0526

Prijaté texty
PDF 282kWORD 39k
Štvrtok, 1. decembra 2011 - Brusel
Návratná pomoc a finančné inžinierstvo ***I
P7_TA(2011)0526A7-0380/2011
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 1. decembra 2011 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o návratnú pomoc a finančné inžinierstvo (KOM(2011)0483 – C7-0215/2011 – 2011/0210(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2011)0483),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 177 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0215/2011),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 16. novembra 2011, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a stanovisko Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0380/2011),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Stanovisko z 27. októbra 2011 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 1. decembra 2011 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o návratnú pomoc, finančné inžinierstvo a určité ustanovenia týkajúce sa výkazu výdavkov
P7_TC1-COD(2011)0210

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 1310/2011.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia