Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0211(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0383/2011

Predkladané texty :

A7-0383/2011

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 01/12/2011 - 6.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0527

Prijaté texty
PDF 284kWORD 40k
Štvrtok, 1. decembra 2011 - Brusel
Finančné hospodárenie v prípade určitých členských štátov, ktoré majú závažné ťažkosti s finančnou stabilitou alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené (EFRR a ESF) ***I
P7_TA(2011)0527A7-0383/2011
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 1. decembra 2011 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa finančného hospodárenia v prípade určitých členských štátov, ktoré majú závažné ťažkosti s finančnou stabilitou alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené (KOM(2011)0482 – C7-0221/2011 – 2011/0211(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2011)0482),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 177 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0221/2011),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 16. novembra 2011, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A7-0383/2011),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Stanovisko z 27. októbra 2011 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 1. decembra 2011 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa finančného hospodárenia v prípade určitých členských štátov, ktoré majú závažné ťažkosti s finančnou stabilitou alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené
P7_TC1-COD(2011)0211

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 1311/2011.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia