Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/0059(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0403/2011

Indgivne tekster :

A7-0403/2011

Forhandlinger :

PV 30/11/2011 - 17
CRE 30/11/2011 - 17

Afstemninger :

PV 01/12/2011 - 6.13
CRE 01/12/2011 - 6.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0532

Vedtagne tekster
PDF 18kWORD 41k
Torsdag den 1. december 2011 - Bruxelles
Instrument til finansiering af udviklingssamarbejde - ledsageforanstaltningerne for bananer ***III
P7_TA(2011)0532A7-0403/2011
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 1. december 2011 om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1905/2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde (PE-CONS 00059/2011 - C7-0379/2011 - 2010/0059(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: tredjebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Forligsudvalgets fælles udkast og Parlamentets, Rådets og Kommissionens erklæringer hertil (PE-CONS 00059/2011 - C7-0379/2011),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2010)0102),

–  der henviser til sin holdning ved andenbehandling(2) til Rådets førstebehandlingsholdning(3),

–  der henviser til Kommissionens udtalelse om Parlamentets ændringer til Rådets førstebehandlingsholdning (KOM(2011)0179),

–  der henviser til Rådets andenbehandlingsholdning,

–  der henviser til artikel 294, stk. 13, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 69,

–  der henviser til betænkning fra sin delegation til Forligsudvalget (A7-0403/2011),

1.  godkender det fælles udkast;

2.  erklærer sig i kompromisets ånd rede til at acceptere kompromispakken, eftersom den resterende gyldighedsperiode for de aktuelle instrumenter er temmelig begrænset; beklager, at det på grund af Rådets stejlhed ikke har været muligt at forbedre teksten til DCI/BAM-instrumentet yderligere, navnlig vedrørende Parlamentets rolle i strategiske beslutninger, hvor det er af afgørende betydning, at medlovgiverne er ligestillede; understreger, at nærværende resultat ikke bør danne præcedens for fremtidige forhandlinger om eksterne finansieringsinstrumenter efter 2013; erklærer i overensstemmelse med kriterierne i artikel 290, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde at ville insistere på, at der gøres brug af delegerede retsakter i alle de tilfælde, hvor der er tale om strategiske politiske beslutninger om finansiering og programmering i forbindelse med disse instrumenter;

3.  bekræfter Europa-Parlamentets og Rådets fælles erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

4.  tager Kommissionens erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

5.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

6.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende sammen med de tilhørende erklæringer fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

7.  pålægger sin formand at sende denne lovgivningsmæssige beslutning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Vedtagne tekster af 21.10.2010, P7_TA(2010)0382.
(2) Vedtagne tekster af 3.2.2011, P7_TA(2011)0030.
(3) EFT C 7 E af 12.1.2011, s. 17.


Bilag til den lovgivningsmæssige beslutning

Erklæring fra Kommissionen om programmet for ledsageforanstaltninger for bananer under instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde

Europa-Kommissionen bekræfter for så vidt angår ledsageforanstaltninger for bananer og i lyset af begrundelsen og målene for programmet som fastsat i artikel 17a i instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde, at den ved fastsættelsen af de vejledende landetildelinger vil anvende en metode på en objektiv og ensartet måde, som tager hensyn til banansektorens betydning og de økonomiske og udviklingsmæssige forhold i de enkelte støtteberettigede modtagerlande.

Kommissionen erklærer, at den agter at anvende en metode, der lægger omtrent samme vægt på de første to kriterier, mens det tredje kriterium vil blive anvendt som en udviklingskoefficient. Formålet med denne metode er for alle modtagerlandene at lægge samme vægt på størrelsen af deres bananhandel med Den Europæiske Union og betydningen af bananeksporten til Unionen for hvert af modtagerlandenes økonomi. Det relative udviklingsniveau vil tilpasse tildelingerne til fordel for lande med et lavere udviklingsniveau i overensstemmelse med Unionens udviklingsmål som fastsat i traktaterne og instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde.

Erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af delegerede retsakter i den kommende flerårige finansielle ramme for 2014-2020

Europa-Parlamentet og Rådet noterer sig Kommissionens meddelelse »Et budget for Europa 2020« (KOM(2011)0500)(1), navnlig den foreslåede anvendelse af delegerede retsakter i forbindelse med fremtidige eksterne finansieringsinstrumenter, og afventer lovgivningsforslag, som vil taget op til behørig overvejelse.

(1) Kommissionen anfører i sin meddelelse Et budget for Europa 2020 (KOM(2011)0500):»I de fremtidige retsgrundlag for de forskellige instrumenter vil det desuden blive foreslået, at der gøres omfattende brug af delegerede retsakter for at sikre mere fleksibilitet i forvaltningen af politikker i finansieringsperioden, samtidig med at de to lovgiveres prærogativer respekteres.«og»Kommissionen mener, at den demokratiske kontrol med bistanden til tredjelande bør forbedres. Det kunne ske ved at gøre brug af delegerede retsakter på grundlag af traktatens artikel 290 for visse programaspekters vedkommende, hvilket ikke alene vil bringe de to lovgivningsmyndigheder på lige fod, men også sikre større fleksibilitet i programmeringen. For EUF's vedkommende foreslås det at følge den samme fremgangsmåde som for udviklingssamarbejdet under hensyntagen til de særlige forhold, der gør sig gældende for dette instrument.«

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik