Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/0059(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0403/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0403/2011

Viták :

PV 30/11/2011 - 17
CRE 30/11/2011 - 17

Szavazatok :

PV 01/12/2011 - 6.13
CRE 01/12/2011 - 6.13
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0532

Elfogadott szövegek
PDF 211kWORD 45k
2011. december 1., Csütörtök - Brüsszel
A fejlesztési együttműködés finanszírozási eszköze - a banánágazatra vonatkozó kísérő intézkedések ***III
P7_TA(2011)0532A7-0403/2011
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2011. december 1-jei jogalkotási állásfoglalása az egyeztetőbizottság által jóváhagyott, a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet közös tervezetéről (PE-CONS 00059/2011 – C7-0379/2011 – 2010/0059(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: harmadik olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az egyeztetőbizottság által jóváhagyott közös szövegtervezetre és az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság vonatkozó nyilatkozataira (PE-CONS 00059/2011 – C7-0379/2011),

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2010)0102) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára(1),

–  tekintettel a második olvasat során a Tanács első olvasatbeli álláspontjával(2) kapcsolatban kialakított álláspontjára(3),

–  tekintettel a Bizottságnak a Parlament által a Tanács első olvasatbeli álláspontjához fűzött módosításokról szóló véleményére (COM(2011)0179),

–  tekintettel a Tanács második olvasatban elfogadott álláspontjára,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (13) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 69. cikkére,

–  tekintettel az egyeztetőbizottsághoz delegált küldöttségének jelentésére (A7-0403/2011),

1.  egyetért a közös jogszabálytervezettel;

2.  kijelenti, hogy a megegyezés szellemében kész elfogadni a kompromisszumos csomagot, mivel a jelenlegi eszközök hátralévő időtartama meglehetősen rövid; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy nem nyílt mód a DCI/BAM (fejlesztési együttműködési eszköz/banánágazatra vonatkozó kísérő intézkedések) eszköz szövegének további javítására a Parlament stratégiai döntésekben betöltött szerepét illetően, jóllehet a társjogalkotók közötti egyenlőség alapvető fontosságú; hangsúlyozza, hogy ez az eredmény nem precedensértékű a 2013 utáni külső finanszírozási eszközökről a jövőben lefolytatandó tárgyalások vonatkozásában; kijelenti, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelően ragaszkodni fog ahhoz, hogy az ezen eszközökkel kapcsolatos pénzügyi és programozási kérdésekről szóló stratégiai politikai döntések esetében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat alkalmazzanak;

3.  jóváhagyja az Európai Parlament és a Tanács ezen állásfoglaláshoz csatolt közös nyilatkozatát;

4.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát;

5.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

6.  utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogi aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában a Tanács, a Bizottság és az Európai Parlament nyilatkozataival együtt;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa e jogalkotási állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) Elfogadott szövegek 2010.10.21., P7_TA(2010)0382.
(2) Elfogadott szövegek 2011.2.3., P7_TA(2011)0030
(3) HL C 7. E, 2011.1.12., 17. o.


A jogalkotási állásfoglalás melléklete

A Bizottság nyilatkozata a fejlesztési együttműködési eszköz keretén belüli, a banánágazatra vonatkozó kísérő intézkedésekre irányuló programról

A banánágazatra vonatkozó kísérő intézkedések konkrét esetében, valamint a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének 17a. cikkében meghatározott program indokolására és céljaira tekintettel az Európai Bizottság megerősíti, hogy az egyes országok számára elkülönített indikatív összegek meghatározásakor objektív és egységes módon olyan módszert fog alkalmazni, amely szem előtt tartja az egyes támogatásra jogosult, kedvezményezett országok szempontjából a banánágazat jelentőségét, valamint gazdasági helyzetüket és fejlettségi szintjüket.

A Bizottság kijelenti, hogy olyan módszerrel kíván élni, amely szinte egyformán súlyozza az első két kritériumot, a harmadikat pedig fejlettségi együtthatóként alkalmazza. E módszer célja, hogy valamennyi kedvezményezett ország esetében egyforma jelentőséget tulajdonítson az Európai Unióval folytatott banánkereskedelem nagyságrendjének, valamint figyelembe vegye az egyes kedvezményezett országok esetében az Unióba irányuló banánkivitel gazdaságon belüli jelentőségét. A relatív fejlettségi szint pedig a Szerződésekben és a fejlesztési együttműködési eszközben foglalt uniós fejlesztési célkitűzésekkel összhangban az alacsonyabb fejlettségi szintű országok javára módosíthatja az elkülönített összegeket.

Az Európai Parlament és a Tanács nyilatkozata felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak a következő – a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó – többéves pénzügyi kerettel összefüggésben való alkalmazásáról

Az Európai Parlament és a Tanács tudomásul veszi az Európa 2020 stratégia költségvetése című bizottsági közleményt (COM(2011)0500)(1), különösen a felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak a jövőbeli külső finanszírozási eszközök terén javasolt alkalmazására tekintettel, és várakozással tekint a jogalkotási javaslatok elé, amelyeket kellően mérlegelni fog.

(1) A Bizottság az Európa 2020 stratégia költségvetése című közleményében (COM(2011)0500) kijelenti, hogy:„Ezenfelül, a különböző eszközök készülő jogalapjaiban a szakpolitikáknak a finanszírozási periódus alatti rugalmasabb irányításának lehetővé tétele céljából, a jogalkotási hatóság két ágának előjogait tiszteletben tartva, a Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok széles körű alkalmazását fogja javasolni.”valamint„Végezetül a Bizottság úgy véli, hogy a külső segélyek demokratikus ellenőrzését javítani kell. Ez elérhető a programok bizonyos szempontjait illetően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal, a Szerződés 290. cikkével összhangban, ami a társ-jogalkotókat nemcsak azonos szintre helyezi, de nagyobb rugalmasságot is nyújt a programozásban. Az Európai Fejlesztési Alapot (EFA) illetően a Bizottság javasolja az ellenőrzés fejlesztési együttműködési eszközhöz való hozzáigazítását, szem előtt tartva ezen eszköz sajátosságait.”

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat