Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/0059(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0401/2011

Indgivne tekster :

A7-0401/2011

Forhandlinger :

PV 30/11/2011 - 17
CRE 30/11/2011 - 17

Afstemninger :

PV 01/12/2011 - 6.14
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0533

Vedtagne tekster
PDF 16kWORD 38k
Torsdag den 1. december 2011 - Bruxelles
Oprettelse af et instrument til finansiering af samarbejdet med industrialiserede lande ***III
P7_TA(2011)0533A7-0401/2011
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 1. december 2011 om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1934/2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af samarbejdet med industrialiserede og andre højindkomstlande og -territorier (PE-CONS 00056/2011 - C7-0376/2011 - 2009/0059(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: tredjebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Forligsudvalgets fælles udkast og Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens erklæringer hertil (PE-CONS 00056/2011 - C7-0376/2011),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2009)0197),

–  der henviser til sin holdning ved andenbehandling(2) til Rådets førstebehandlingsholdning(3),

–  der henviser til Kommissionens udtalelse om Parlamentets ændringer til Rådets førstebehandlingsholdning (KOM(2011)0167),

–  der henviser til Rådets andenbehandlingsholdning,

–  der henviser til artikel 294, stk. 13, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 69,

–  der henviser til betænkning fra sin delegation til Forligsudvalget (A7-0401/2011),

1.  godkender det fælles udkast;

2.  bekræfter Europa-Parlamentets og Rådets fælles erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  tager Kommissionens erklæring, som er vedlagt denne beslutning, til efterretning;

4.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

5.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende sammen med de tilhørende erklæringer fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

6.  pålægger sin formand at sende denne lovgivningsmæssige beslutning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Vedtagne tekster af 21.10.2010, P7_TA(2010)0381.
(2) Vedtagne tekster af 3.2.2011, P7_TA(2011)0033.
(3) EUT C 7 E af 12.1.2011, s. 1.


Bilag til den lovgivningsmæssige beslutning

Erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af delegerede retsakter i den kommende flerårige finansielle ramme for 2014-2020

Europa-Parlamentet og Rådet noterer sig Kommissionens meddelelse »Et budget for Europa 2020« (KOM(2011)0500)(1), navnlig den foreslåede anvendelse af delegerede retsakter i forbindelse med fremtidige eksterne finansieringsinstrumenter, og afventer lovgivningsforslag, som vil taget op til behørig overvejelse.

Erklæring fra Kommissionen ad artikel 16

Forordningen omhandler spørgsmålet om støtte til en række specifikke andre aktiviteter end officiel udviklingsbistand (ODA) i lande, der er omfattet af instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde (forordning (EF) nr. 1905/2006). Forordningen skal være en engangsløsning på dette spørgsmål.

Kommissionen bekræfter på ny, at udryddelse af fattigdom, herunder forfølgelse af årtusindudviklingsmålene, er det primære mål for dens udviklingssamarbejde, og at dette fortsat prioriteres.

Den minder om, at det finansielle referencegrundlag, der fastsættes i artikel 16 for lande, som er opført på listen i bilag II, vil blive gennemført med særlige budgetposter, der er afsat til aktiviteter, der ikke hører under den officielle udviklingsbistand.

Kommissionen bekræfter endvidere, at den vil respektere det finansielle referencegrundlag, der er fastsat i artikel 38 i instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde (forordning (EF) nr. 1905/2006) for perioden 2007-2013 og nævnte forordnings bestemmelser om opfyldelse af kriterierne for officiel udviklingsbistand. Den minder om, at dette finansielle referencegrundlag ifølge dens aktuelle finansielle planlægning vil blive overskredet i 2013.

Kommissionen agter i den forbindelse at fremsætte budgetforslag, der sikrer stigende udviklingsbistand til Asien og Latinamerika under forordning (EF) nr. 1905/2006 om finansiering af udviklingssamarbejde i løbet af perioden indtil 2013, således at de aktuelle forventede ODA-beløb under instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde og EU-budgettet i almindelighed ikke berøres.

(1) Kommissionen anfører i sin meddelelse Et budget for Europa 2020 (KOM(2011)0500): »I de fremtidige retsgrundlag for de forskellige instrumenter vil det desuden blive foreslået, at der gøres omfattende brug af delegerede retsakter for at sikre mere fleksibilitet i forvaltningen af politikker i finansieringsperioden, samtidig med at de to lovgiveres prærogativer respekteres.« og »Kommissionen mener, at den demokratiske kontrol med bistanden til tredjelande bør forbedres. Det kunne ske ved at gøre brug af delegerede retsakter på grundlag af traktatens artikel 290 for visse programaspekters vedkommende, hvilket ikke alene vil bringe de to lovgivningsmyndigheder på lige fod, men også sikre større fleksibilitet i programmeringen. For EUF's vedkommende foreslås det at følge den samme fremgangsmåde som for udviklingssamarbejdet under hensyntagen til de særlige forhold, der gør sig gældende for dette instrument.«

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik